.

PAKNINGSVEDLEGG:

 .

Aquaflor vet.

 .

 .

1.       NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVER AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSE SAMT PÅ TILVIRKER SOM ER ANSVARLIG FOR BATCHFRIGIVELSE, HVIS DE ER FORSKJELLIGE.

 .

Innehaver av markedsføringstillatelse:

Intervet International B.V.

Wim de Körverstraat 35.

5831 AN Boxmeer.

Nederland.

 .

Tilvirker ansvarlig for batchfrigivelse:

Intervet GesmbH.

Siemensstrasse 107.

A-1210 Wien.

Østerrike.

 .

ISPAH Harefield Breakspear Road South.

Harefield, Uxbridge, Middlesex.

UB9 6LS .

Storbritannia.

 .

2.       VETERINÆRPREPARATETS NAVN .

 .

Aquaflor vet.

Premiks til fôr.

 .

 .

3.       DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER) OG HJELPESTOFF(ER).

 .

Virkestoff(er).

Florfenikol                      500 mg/g.

 .

Hjelpestoff(er).

Laktosemonohydrat               470 mg/g.

Povidon                      30 mg/g.

 .

 .

4.       INDIKASJON(ER) .

 .

Laks: Furunkulose forårsaket av Aeromonas salmonicida.

Kaldtvannsvibriose forårsaket av Vibrio salmonicida.

 .

 .

5.       KONTRAINDIKASJONER.

 .

Ingen kjente.

 .

 .

6.       BIVIRKNINGER .

 .

Ingen kjente.

 .

Hvis du legger merke til noen bivirkninger, også slike som ikke allerede er nevnt i dette pakningsvedlegget, eller du tror at legemidlet ikke har virket, bør dette meldes til din veterinær.

 .

 .

7.       DYREARTER SOM PREPARATET ER BEREGNET TIL (MÅLARTER).

 .

Atlantisk laks.

 .

 .

8.       DOSERING FOR HVER MÅLART, TILFØRSELSVEI(ER) OG TILFØRSELSMÅTE.

 .

10 mg florfenikol (20 mg premiks) pr kg kroppsvekt tilsatt fôret i 10 påfølgende dager. Tilsettingsforholdet avhenger av appetitten. Ved en utfôringsgrad på 0,5 % tilsettes 4 kg Aquaflor vet. premiks pr tonn fôr. Dette er tilstrekkelig til en dags behandling av 200 tonn fisk.

 .

 .

9.       OPPLYSNINGER OM KORREKT BRUK.

 .

Aquaflor vet. har vært gitt til Atlantisk laks i doser som er 10 ganger større enn anbefalt dose uten bivirkninger. Derfor er ingen symptomer på overdosering kjent.

 .

 .

10.       TILBAKEHOLDELSESTID(ER).

 .

150 døgngrader.

 .

 .

11.       SPESIELLE FORHOLDSREGLER VEDRØRENDE OPPBEVARING.

 .

Oppbevares ved 2-30ºC. Skal holdes adskilt fra annet fôr og andre fôrtilsetninger.

 .

Oppbevares utilgjengelig for barn.

 .

 .

12.       SPESIELLE ADVARSLER.

 .

Personer som blander preparatet i fiskens fôr bør unngå at preparatet kommer i kontakt med hud og øyne. Inhalasjon av støv fra preparatet bør også unngås. Bruk av hansker og maske anbefales. Vask hendene etter håndtering av Aquaflor vet. Fôringsutstyr og beholdere vaskes grundig etter tilberedning av medikamenttilsatt fôr. Aquaflor vet. skal kun brukes til behandling av fisk.

 .

 .

13.       SPESIELLE FORHOLDSREGLER FOR HÅNDTERING AV UBRUKT LEGEMIDDEL, RESTER OG EMBALLASJE.

 .

Spør veterinæren hvordan du skal kvitte deg med overflødige legemidler. Disse tiltakene er med på å beskytte miljøet.

 .

 .

14.       DATO FOR SIST GODKJENTE PAKNINGSVEDLEGG.

 .

26.03.2019.

 .

 .

15.       YTTERLIGERE INFORMASJON.

 .

Aquaflor vet. er pakket i aluminiumsfôrede poser à 2 kg. Åtte 2 kg laminerte poser er plassert i en 16 kg fibertønne.

 .