.

PAKNINGSVEDLEGG.

 .

Antisedan vet. 5 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning, til hund og katt.

 .

 .

1.       NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVER AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSE SAMT PÅ TILVIRKER SOM ER ANSVARLIG FOR BATCHFRIGIVELSE, HVIS DE ER FORSKJELLIGE.

 .

Innehaver av markedsføringstillatelse og tilvirker:

Orion Corporation.

Orionintie 1.

FI-02200 Espoo.

Finland.

 .

2.       VETERINÆRPREPARATETS NAVN .

 .

Antisedan vet. 5 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning, til hund og katt.

 .

3.       DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER) OG HJELPESTOFF(ER).

 .

1 ml inneholder:

Virkestoff:

Atipamezolhydroklorid         5 mg.

Hjelpestoffer:

Metylparahydroksybenzoat  1 mg.

Natriumklorid                      8,5 mg.

Vann til injeksjon ad            1 ml.

 .

4.       INDIKASJON(ER) .

 .

Oppheving av sedasjon/analgesi og reetablering av normal tilstand hos hund og katt etter bruk av medetomidin eller dexmedetomidin.

 .

5.       KONTRAINDIKASJONER.

 .

Ingen.

 .

6.       BIVIRKNINGER .

 .

Forbigående hjerteklapp og økt vaktsomhet kan forekomme etter mulig overdosering.

 .

Hvis du merker noen bivirkninger eller andre virkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget, bør disse meldes til veterinær.

 .

7.       DYREART(ER) SOM PREPARATET ER BEREGNET TIL (MÅLARTER) .

 .

Hund og katt.

 .

8. DOSERING FOR HVER DYREART, TILFØRSELSVEI(ER) OG -MÅTE.

 .

Intramuskulær, intravenøs eller subkutan administrering. I.m. injeksjon gir vanligvis en jevn gjenopprettelse av normal tilstand, og er derfor det som vanligvis anbefales.

Dosering er avhengig av inngitt dose dexmedetomidin/medetomidin.

Hund:

Samme volum (ml) som inngitt dose medetomidin eller dexmedetomidin 0,5 mg/ml, en femdel (1/5) av volumet (ml) gitt av dexmedetomidin 0,1 mg/ml. .

Dette tilsvarer 5 ganger dosen av medetomidin i mikrogram og 10 ganger dosen av dexmedetomidin i mikrogram.

Katt:

Halve volumet (ml) av inngitt dose medetomidin eller dexmedetomidin 0,5 mg/ml, en tidel (1/10) av volumet (ml) gitt av dexmedetomidin 0,1 mg/ml.

Dette tilsvarer 2,5 ganger dosen av medetomidin i mikrogram og 5 ganger dosen av dexmedetomidin i mikrogram.

 .

9. OPPLYSNINGER OM KORREKT BRUK.

 .

Injiseres 15-60 minutter etter at dexmedetomidin/medetomidin er gitt. Etter administrering bør dyret ligge i rolige omgivelser, normal tilstand gjenvinnes i løpet av 5-10 minutter.

 .

For reversering av dexmedetomidin/medetomidin og ketamin-anestesi skal Antisedan ikke gis før tidligst 40 minutter etter at ketamin er gitt. Dette for å unngå problemer med gjenstående ketamineffekter.

 .

10.       TILBAKEHOLDELSESTID(ER).

 .

Ikke relevant.

 .

11.       SPESIELLE FORHOLDSREGLER VEDRØRENDE OPPBEVARING.

 .

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Oppbevares ved høyst 25 ºC.

Oppbevar hetteglasset i ytteremballasjen.

Må ikke brukes etter den utløpsdato som er angitt på flasken.

 .

12.       SPESIELLE ADVARSLER.

 .

Påse at dyrets svelgreflekser er normale før det tillates å spise eller drikke.

 .

Sikkerheten er ikke dokumentert under drektighet og preparatet skal derfor ikke brukes til drektige tisper og hunnkatter.

 .

Bruk av midler med effekt på CNS (f.eks. 4-aminopyridin) anbefales ikke sammen med atipamezol.

 .

Kontakt med hud og slimhinner skal unngås. Dersom forurensing skjer skal berørt hud/slimhinne straks skylles med vann.

 .

13.       SPESIELLE FORHOLDSREGLER FOR HÅNDTERING AV UBRUKT LEGEMIDDEL, RESTER OG EMBALLASJE.

 .

Ubrukt legemiddel, legemiddelrester og emballasje skal avhendes i overensstemmelse med lokale krav.

 .

14.       DATO FOR SIST GODKJENTE PAKNINGSVEDLEGG.

 .

2013-01-15.

 .

15.       YTTERLIGERE INFORMASJON.

 .

For ytterligere opplysninger om dette legemidlet bes henvendelser rettet til den lokale representant for innehaver av markedsføringstillatelse.

 .

Orion Pharma Animal Health.

P.b. 4366 Nydalen.

0402 OSLO.

Tlf: 40 00 41 90.

 .