.

PAKNINGSVEDLEGG:

 .

Altresyn 4 mg/ml mikstur, oppløsning til gris.

 .

 .

1. NAVN OG ADRESSE INNEHAVER AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSE SAMT TILVIRKER SOM ER ANSVARLIG FOR BATCHFRIGIVELSE, HVIS DE ER FORSKJELLIGE.

 .

Innehaver av markedsføringstillatelse:

Ceva Santé Animale.

10, av. de La Ballastière 33500 Libourne Frankrike.

 .

 .

Tilvirker ansvarlig for batchfrigivelse: Ceva Santé Animale.

Z.I. Très le Bois 22600 Loudéac Frankrike.

 .

 .

2. VETERINÆRPREPARATETS NAVN.

 .

Altresyn 4 mg/ml mikstur, oppløsning til gris altrenogest.

 .

 .

3. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER) OG HJELPESTOFF(ER).

 .

1 ml inneholder 4 mg altrenogest, 0,07 mg butylhydroksyanisol (E 320) og 0,07 mg.

butylhydroksytoluen (E 321).

 .

 .

4. INDIKASJON(ER).

 .

Til brunstsynkronisering hos kjønnsmodne ungpurker.

 .

 .

5. KONTRAINDIKASJONER.

 .

Skal ikke brukes til dyr som har livmorinfeksjon. Skal ikke gis til hanndyr.

Se avsnitt «Bruk under drektighet og diegivning».

 .

 .

6. BIVIRKNINGER.

 .

Ingen kjente.

 .

Hvis du legger merke til noen bivirkninger, også slike som ikke allerede er nevnt i dette pakningsvedlegget, eller du tror at legemidlet ikke har virket, bør dette meldes til din veterinær.

 .

 .

7. DYREARTER SOM PREPARATET ER BEREGNET TIL (MÅLARTER).

 .

Gris (kjønnsmodne ungpurker).

 .

 .

8. DOSERING FOR HVER MÅLART, TILFØRSELSVEI(ER) OG TILFØRSELSMÅTE.

 .

Oral bruk (sprayes fôr).

20 mg altrenogest per dyr, som tilsvarer 5 ml per dyr daglig i 18 påfølgende dager.

Påse hver dag at korrekt dose administreres ettersom underdosering kan føre til dannelse av cystiske follikler.

 .

 .

9. OPPLYSNINGER OM KORREKT BRUK.

 .

Trykkdoseringsenheten for å avgi en dose på 5 ml.

Under behandling bør dyrene skilles og medisineres enkeltvis.

Tilsett preparatet direktefôret. Sprayes fôret umiddelbart før fôring.

Beholderen skal ikke ristes for å unngå at nitrogenet i trykkbeholderen blandes med oppløsningen.

 .

 .

10. TILBAKEHOLDELSESTID(ER).

 .

Slakt: 9 døgn.

 .

 .

11. SPESIELLE FORHOLDSREGLER VEDRØRENDE OPPBEVARING.

 .

Oppbevares utilgjengelig for barn.

 .

Bruk ikke dette veterinærpreparatet etter den utløpsdatoen som er angitt etiketten etter EXP. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.

 .

Trykkbeholder:

Beskyttes mot direkte sollys og oppbevares under 50ºC. Skal ikke punkteres eller brennes, heller ikke etter bruk.

 .

 .

12. SPESIELLE ADVARSLER.

 .

Skal ikke gis til hanndyr.

 .

Spesielle forholdsregler ved bruk hos dyr.

Oppløsningen sprayes fôret umiddelbart før fôring. Fjern medisintilblandede fôrrester etter fôring. Skal kun brukes hos kjønnsmodne ungpurker som allerede har gjennomløpt én brunst (østrus).

Medisintilblandede fôrrester skal destrueres og ikke gis til andre dyr.

 .

Spesielle forholdsregler for personen som håndterer veterinærpreparatet Direkte kontakt med hud bør unngås.

Personlig beskyttelsesutstyr som hansker og overtrekkstøy skal benyttes ved håndtering av preparatet. Dette preparatet kan igjennom porøse hansker. Absorpsjon via huden kan øke når preparatet kommer i kontakt med hud som er dekket av tette materialer som lateks- eller gummihansker.

Utilsiktet søl hud eller i øyne bør umiddelbart vaskes av med rikelig med vann. Vask hendene etter behandling og før måltid.

 .

Gravide kvinner og kvinner i fertil alder bør unngå kontakt med preparatet eller være ytterst forsiktige ved håndtering av preparatet.

 .

Dette preparatet bør ikke håndteres av personer med kjent eller mistenkt progesteronavhengig tumor eller tromboembolisk lidelse.

 .

Virkninger av overeksponering.

Utilsiktet absorbsjon kan føre til forstyrrelse av menstruasjonssyklus, livmor- eller magekramper, økt eller redusert blødning fra livmoren, forlenget svangerskap eller hodepine.

Direkte kontakt med hud bør derfor unngås. I tilfelle av overeksponering, søk legehjelp.

 .

Bruk under drektighet og laktasjon.

Skal ikke brukes til drektige og diegivende dyr.

 .

Interaksjoner, overdosering, uforlikeligheter Ingen kjente.

 .

Andre forholdsregler med hensyn til miljøpåvirkning.

Gjødsel etter behandlede dyr kan inneholde altrenogest, som kan ha en skadelig effekt i akvatisk miljø. Ved spredning av gjødsel etter behandlede dyr skal derfor minimum avstand til vann, som definert i nasjonale eller lokale retningslinjer, overholdes.

 .

13. SÆRLIGE FORHOLDSREGLER FOR HÅNDTERING AV UBRUKT LEGEMIDDEL, RESTER OG EMBALLASJE.

 .

Vann og vassdrag ikke kontamineres med Altresyn, da preparatet kan være skadelig for fisk og andre vannlevende organismer.

 .

Ubrukt legemiddel, legemiddelrester og emballasje skal kasseres i overensstemmelse med lokale krav.

 .

 .

14. DATO FOR SIST GODKJENTE PAKNINGSVEDLEGG.

 .

28.11.2018.

 .

 .

15. YTTERLIGERE INFORMASJON.

 .

Pakningsstørrelser:

1 beholder à 360 ml i en eske av pappkartong. 3 beholdere à 360 ml i en eske av pappkartong.

 .

1 beholder à 540 ml.

1 beholder à 1080 ml.

 .

Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.

 .