MIKSTUR, oppløsning 4 mg/ml til gris: 1 ml inneh.: Altrenogest 4 mg, butylhydroksyanisol (E 320), butylhydroksytoluen (E 321), nitrogen, soyaolje.


Egenskaper

Klassifisering: Altrenogest er et syntetisk, trien-C21-steroidprogestogen tilhørende gruppen 19-nor-testosteroner.
Virkningsmekanisme: Senker blodkonsentrasjonene av de endogene gonadotropinene LH og FSH. Lave gonadotropinkonsentrasjoner gir regresjon av store follikler (>5 mm) og hemmer vekst av follikler >3 mm, hvilket leder til fravær av brunst og ovulasjon. Ved endt behandling følger en jevn stigning av LH-konsentrasjonen som opprettholder follikulær vekst og modning, og dyrene kommer i synkronisert brunst.
Absorpsjon: Raskt, Tmax 1-4 timer.
Halveringstid: Eliminasjons t1/2 ca. 14 timer.
Metabolisme: Primært i lever.
Utskillelse: Via galle.

Indikasjoner 

Til brunstsynkronisering hos kjønnsmodne ungpurker.

Kontraindikasjoner 

Dyr som har uterusinfeksjon. Hanndyr.

Bivirkninger

Ingen kjente.

Rapportering av bivirkninger


Forsiktighetsregler 

Under behandling bør dyrene skilles og medisineres enkeltvis. Påse hver dag at korrekt dose administreres, da underdosering kan gi cystiske follikler. Medisintilblandede fôrrester skal destrueres og ikke gis til andre dyr. Særlige forholdsregler for personer som administrerer preparatet: Direkte kontakt med hud bør unngås; beskyttelsesutstyr skal brukes, se pakningsvedlegg. Gravide og kvinner i fertil alder bør unngå kontakt med preparatet eller være ytterst forsiktige ved håndtering. Bør ikke håndteres av personer med kjent eller mistenkt progesteronavhengig tumor eller tromboembolisk lidelse. Forholdsregler mht. miljøpåvirkning: Se pakningsvedlegg.

Interaksjoner 

Ingen kjente.

Drektighet/Laktasjon

Skal ikke brukes hos drektige eller diegivende dyr.

Dosering 

Skal kun brukes hos kjønnsmodne ungpurker som allerede har gjennomløpt 1 østrus. 20 mg (5 ml) pr. dyr daglig, i 18 påfølgende dager. Tilberedning/Håndtering: Legg flasken horisontalt, med munnstykket pekende oppover. Trykk sakte på utløseren til en dråpe kommer til syne ytterst på munnstykket. Nå vil doseringsenheten avgi en dose på 5 ml for hvert fullstendig trykk. Administrering: Sprayes på fôret umiddelbart før fôring. Bør kun administreres med Altresyn-doseringsenheten. Hold flasken vertikalt opp ned ved administrering. Doseringsenheten bør bli sittende på flasken under hele behandlingsperioden. Låsesystemet bør være på ved lagring mellom hver behandlingsdag.

Tilbakeholdelsestider

Slakt: 9 døgn.

Oppbevaring og holdbarhet 

Holdbarhet etter anbrudd av indre emballasje: 2 måneder.

 

Pakninger

Altresyn, MIKSTUR, oppløsning:

Styrke Dyreart Pakning Varenr R.gr.1
4 mg/ml gris 1080 ml (boks) 099579 C

1Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


SPC (preparatomtale)

Altresyn MIKSTUR, oppløsning 4 mg/ml

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

14.02.2019


Sist endret: 11.04.2019