.

PAKNINGSVEDLEGG:

 .

Alpha ERM Salar, konsentrat til bad, suspensjon til atlantisk laks.

 .

 .

1.       NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVER AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSE SAMT PÅ TILVIRKER SOM ER ANSVARLIG FOR BATCHFRIGIVELSE, HVIS DE ER FORSKJELLIGE.

 .

Innehaver av markedsføringstillatelse og tilvirker ansvarlig for batchfrigivelse:

PHARMAQ AS.

Skogmo Industriområde.

Industrivegen 50.

7863 Overhalla.

 .

 .

2.       VETERINÆRPREPARATETS NAVN .

 .

Alpha ERM Salar, konsentrat til bad, suspensjon til atlantisk laks.

 .

 .

3.       DEKLARASJON AV VIRKESTOFF OG HJELPESTOFF.

 .

Formaldehydinaktivert kultur av:

Yersinia ruckeri, serotype O1b              RPS1 ≥ 60.

 .

Hjelpestoff: Sterilt vann.

 .

Konsentrat til bad, suspensjon.

Lysegul til brunaktig, blakket, vandig suspensjon.

 .

 .

1 RPS (Relative Percentage Survival) måles i smitteforsøk og beregnes på følgende måte:
[1-(% døde vaksinerte fisk/% døde kontrollfisk)] x 100.

 .

 .

4.       INDIKASJONER .

 .

Atlantisk laks: aktiv immunisering for å redusere kliniske symptomer og dødelighet forårsaket av infeksjoner med Yersinia ruckeri (yersiniose) serotype O1b.

 .

Immunitet opparbeides gradvis etter vaksinering. Ved vaksinering i henhold til anbefalt vaksinasjonsregime oppnås full beskyttelse senest ved 994 døgngrader.

Varighet av immunitet er ikke dokumentert.

 .

 .

5.       KONTRAINDIKASJONER.

 .

Ingen.

 .

 .

6.       BIVIRKNINGER .

 .

Ingen kjente.

 .

Hvis du legger merke til noen bivirkninger eller andre virkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget, bør disse meldes til veterinær eller fiskehelsebiolog.

 .

 .

7.       DYREARTER SOM PREPARATET ER BEREGNET TIL (MÅLART).

 .

Atlantisk laks (Salmo salar L).

 .

 .

8.       DOSERING FOR HVER MÅLART, TILFØRSELSVEI OG TILFØRSELSMÅTE.

 .

Dyppvaksinering: Dypping av fisk i ferdigblandet vaksine (1:40-fortynning) i 1 minutt.

 .

 .

9.       OPPLYSNINGER OM KORREKT BRUK.

 .

I studier er det sett bedre effekt når grunnvaksineringen består av to vaksineringer enn når det bare vaksineres én gang.

 .

Det anbefales å vaksinere fisk etter følgende regime:

 .

Første vaksinering:

Til fisk med en vekt på ca. 3 g.

Rist flasken før bruk. Bland 1 liter (1 flaske) vaksinekonsentrat med 40 liter ferskvann .

(1:40 fortynning). Dypp fisken i den ferdigblandede vaksinen i 1 minutt. Dypp maksimalt 240 kg fisk per 40 liter ferdigblandet vaksine.

 .

Andre vaksinering:

Til fisk med en vekt på ca. 9 g.

Rist flasken før bruk. Bland 1 liter (1 flaske) vaksinekonsentrat med 40 liter ferskvann .

(1:40 fortynning). Dypp fisken i den ferdigblandede vaksinen i 1 minutt. Dypp maksimalt 400 kg fisk per 40 liter ferdigblandet vaksine.

 .

Vaksinen skal fortynnes umiddelbart etter anbrudd og den fortynnede vaksineløsningen skal brukes med en gang.

 .

 .

10.       TILBAKEHOLDELSESTID.

 .

0 døgngrader.

 .

 .

11.       SPESIELLE FORHOLDSREGLER VEDRØRENDE OPPBEVARING.

 .

Oppbevares utilgjengelig for barn.

 .

Oppbevares og transporteres nedkjølt (2 °C – 8 °C).

Skal ikke fryses. Beskyttes mot lys.

 .

Bruk ikke dette veterinærpreparatet etter den utløpsdatoen som er angitt på etiketten etter «Utløpsdato».

 .

Holdbarhet etter anbrudd av beholder: Brukes umiddelbart.

Holdbarhet etter fortynning ifølge bruksanvisningen: Brukes umiddelbart.

 .

 .

12.       SPESIELLE ADVARSLER.

 .

Spesielle forholdsregler for bruk til dyr:

Fisk med tegn på klinisk sykdom må ikke vaksineres.

Vaksinesuspensjonen bør holde samme temperatur som vannet i karet der fisken holdes.

Vaksinering ved vanntemperatur på 12 °C anbefales.

 .

Spesielle forholdsregler for personen som håndterer veterinærpreparatet:

Personlig beskyttelsesutstyr som hansker og beskyttelsesbriller bør brukes ved håndtering av veterinærpreparatet. Skyll godt med rent vann ved utilsiktet søl på hud eller i øyne. Ikke spis eller drikk ved håndtering av dette veterinærpreparatet. Vask vaksinasjonsutstyr godt etter bruk.

 .

 .

13.       SPESIELLE FORHOLDSREGLER FOR HÅNDTERING AV UBRUKT LEGEMIDDEL, RESTER OG EMBALLASJE.

 .

Spør veterinæren eller fiskehelsebiologen hvordan du skal kvitte deg med legemidler som ikke lenger brukes. Disse tiltakene er med på å beskytte miljøet.

 .

 .

14.       DATO FOR SIST GODKJENTE PAKNINGSVEDLEGG.

 .

02.04.2020.

 .