Alpha ERM Salar

PHARMAQ


Vaksine til fisk.

QI10A B04 (Yersiniavaksine)INJEKSJONSVÆSKE, suspensjon til atlantisk laks: 1 dose (0,025 ml) inneh.: Formaldehydinaktivert kultur av Yersinia ruckeri serotype O1b RPS ≥80, sterilt vann.


KONSENTRAT TIL BAD, suspensjon til atlantisk laks: 1000 ml inneh.: Formaldehydinaktivert kultur av Yersinia ruckeri serotype O1b RPS ≥80, sterilt vann.


Egenskaper

Klassifisering: Inaktivert bakterievaksine.
Virkningsmekanisme: Induserer aktiv immunitet mot yersiniose (rødmunnsyke) forårsaket av Yersinia ruckeri serotype O1b. Injeksjonsvæske: Immunitet er vist fra 520 døgngrader (43 dager ved 12°C). Varighet av immunitet: 8 måneder (233 dager ved 12°C). Konsentrat til bad: Immunitet opparbeides gradvis etter vaksinering. Ved vaksinering iht. anbefalt vaksinasjonsregime oppnås full beskyttelse senest 994 døgngrader (83 dager ved 12°C) etter første dypp. Varighet av immunitet: Ikke dokumentert.

Indikasjoner 

Atlantisk laks: Aktiv immunisering for å redusere kliniske symptomer og dødelighet forårsaket av infeksjoner med Yersinia ruckeri (yersiniose) serotype O1b.

Kontraindikasjoner 

Ingen.

Bivirkninger

Injeksjonsvæske: Svært vanlige (≥1/10): Mild melanisering i bukhulen ≤1, milde sammenvoksninger (Speilberg score 1-2). Konsentrat til bad: Ingen kjente.

Rapportering av bivirkninger


Forsiktighetsregler 

Vaksiner kun frisk fisk. Injeksjonsvæske: Vaksinering ved vanntemperatur på ≤15°C anbefales. Unngå vaksinering under smoltifisering. Konsentrat til bad: Vaksinesuspensjonen bør holde samme temperatur som vannet i karet der fisken holdes. Vaksinering ved vanntemperatur på 12°C anbefales. Særlige forholdsregler for personer som administrerer preparatet: Se pakningsvedlegget. Injeksjonsvæske: Ved utilsiktet selvinjeksjon, søk straks legehjelp.

Interaksjoner 

Ingen informasjon er tilgjengelig vedrørende sikkerhet og effekt ved bruk sammen med andre preparater enn beskrevet for injeksjonsvaksinen. Det må derfor avgjøres i det enkelte tilfelle om vaksinen skal brukes før eller etter andre preparater. Injeksjonsvæske: Sikkerhet- og effektdata viser at denne vaksinen hverken øker bivirkninger eller har redusert effekt brukt sammen med Pharmaqs multivalente, emulsjonsvaksiner som inneholder følgende antigener: Aeromonas salmonicida, Listonella anguillarum serotype O1 og O2a, Vibrio salmonicida, Moritella viscosa og infeksiøs pankreasnekrosevirus (IPNV). Vaksinene skal gis enten samtidig (1 injeksjon) eller rett etter hverandre (2 injeksjoner).

Drektighet/Laktasjon

Injeksjonsvæske: Vaksinasjon av stamfisk skal bare gjøres i samsvar med ansvarlig veterinær/fiskehelsebiolog sin nytte/risikovurdering.

Dosering 

Injeksjonsvæske: 0,025 ml pr. fisk med minimumsvekt på 25 g. Fisk skal vaksineres kun én gang. Konsentrat til bad: Dyppvaksiner ved 3 og 9 g. Det er vist bedre effekt ved 2 dypp kontra 1 dypp. Tilberedning/Håndtering: Se pakningsvedlegg. Injeksjonsvæske: Vaksinen skal tempereres og ristes før bruk. Konsentrat til bad: Rist flasken før fortynning. Bland 1 liter vaksinekonsentrat med ferskvann (1:40 fortynning). Administrering: Se pakningsvedlegg. Injeksjonsvæske: Vaksinen skal injiseres intraperitonealt i midtlinjen, ca. 1 bukfinnelengde foran basis av bukfinnen. Fisk skal bedøves før vaksinering. Det anbefales å sulte fisken i minst 48 timer før vaksinering. Konsentrat til bad: Følgende regime anbefales: 1. vaksinering til fisk med vekt på ca. 3 g: Dypp fisken i ferdigblandet vaksine i 1 minutt. Dypp maks. 240 kg fisk pr. 40 liter ferdigblandet vaksine. 2. vaksinering til fisk med vekt på ca. 9 g: Dypp fisken i ferdigblandet vaksine i 1 minutt. Dypp maks. 400 kg fisk pr. 40 liter ferdigblandet vaksine.

Overdosering/Forgiftning

Injeksjonsvæske: Ingen unormale reaksjoner eller dødelighet er sett etter overdosering. Konsentrat til bad: Ingen unormale reaksjoner eller dødelighet er sett etter administrering av dobbel dose og ved dobbel vaksinasjonstid.

Tilbakeholdelsestider

0 døgngrader.

Oppbevaring og holdbarhet 

Oppbevares og transporteres nedkjølt (2-8°C). Skal ikke fryses. Beskyttes mot lys. Injeksjonsvæske: Holdbarhet etter anbrudd av indre emballasje: 10 timer. Konsentrat til bad: Holdbarhet etter anbrudd av indre emballasje og fortynning: Brukes umiddelbart.

 

Pakninger

Alpha ERM Salar, INJEKSJONSVÆSKE, suspensjon:

Styrke Dyreart Pakning Varenr R.gr.1
atlantisk laks 250 ml (pose) 556139 C
500 ml (pose) 429437 C

Alpha ERM Salar, KONSENTRAT TIL BAD, suspensjon:

Styrke Dyreart Pakning Varenr R.gr.1
atlantisk laks 1000 ml (plastflaske) 480101 C

1Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


SPC (preparatomtale)

Alpha ERM Salar INJEKSJONSVÆSKE, suspensjon

Gå til godkjent preparatomtale

Alpha ERM Salar KONSENTRAT TIL BAD, suspensjon

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

Injeksjonsvæske: 03.04.2020

Konsentrat til bad: 03.12.2020


Sist endret: 21.12.2020