Alpha ERM Salar

PHARMAQ


Vaksine til fisk.

QI10A B04 (Yersiniavaksine)INJEKSJONSVÆSKE, suspensjon til atlantisk laks: 1 dose (0,025 ml) inneh.: Formaldehydinaktivert kultur av Yersinia ruckeri serotype O1b RPS ≥80, sterilt vann.


KONSENTRAT TIL BAD, suspensjon til atlantisk laks: 1000 ml inneh.: Formaldehydinaktivert kultur av Yersinia ruckeri serotype O1b RPS ≥80, sterilt vann.


Egenskaper

Klassifisering: Inaktivert bakterievaksine.
Virkningsmekanisme: Induserer aktiv immunitet mot yersiniose (rødmunnsyke) forårsaket av Yersinia ruckeri serotype O1b. Injeksjonsvæske: Immunitet er vist fra 520 døgngrader (43 dager ved 12°C). Varighet av immunitet: 8 måneder (233 dager ved 12°C). Konsentrat til bad: Immunitet opparbeides gradvis etter vaksinering. Ved vaksinering iht. anbefalt vaksinasjonsregime oppnås full beskyttelse senest 994 døgngrader (83 dager ved 12°C) etter første dypp. Varighet av immunitet: Ikke dokumentert.

Indikasjoner 

Atlantisk laks: Aktiv immunisering for å redusere kliniske symptomer og dødelighet forårsaket av infeksjoner med Yersinia ruckeri (yersiniose) serotype O1b.

Kontraindikasjoner 

Ingen.

Bivirkninger

Injeksjonsvæske: Svært vanlige (≥1/10): Mild melanisering i bukhulen ≤1, milde sammenvoksninger (Speilberg score 1-2). Konsentrat til bad: Ingen kjente.

Rapportering av bivirkninger


Forsiktighetsregler 

Vaksiner kun frisk fisk. Injeksjonsvæske: Vaksinering ved vanntemperatur på ≤15°C anbefales. Unngå vaksinering under smoltifisering. Konsentrat til bad: Vaksinesuspensjonen bør holde samme temperatur som vannet i karet der fisken holdes. Vaksinering ved vanntemperatur på 12°C anbefales. Særlige forholdsregler for personer som administrerer preparatet: Se pakningsvedlegget. Injeksjonsvæske: Ved utilsiktet selvinjeksjon, søk straks legehjelp.

Interaksjoner 

Ingen informasjon er tilgjengelig vedrørende sikkerhet og effekt ved bruk sammen med andre preparater enn beskrevet for injeksjonsvaksinen. Det må derfor avgjøres i det enkelte tilfelle om vaksinen skal brukes før eller etter andre preparater. Injeksjonsvæske: Sikkerhet- og effektdata viser at denne vaksinen hverken øker bivirkninger eller har redusert effekt brukt sammen med Pharmaqs multivalente, emulsjonsvaksiner som inneholder følgende antigener: Aeromonas salmonicida, Listonella anguillarum serotype O1 og O2a, Vibrio salmonicida, Moritella viscosa og infeksiøs pankreasnekrosevirus (IPNV). Vaksinene skal gis enten samtidig (1 injeksjon) eller rett etter hverandre (2 injeksjoner).

Drektighet/Laktasjon

Injeksjonsvæske: Vaksinasjon av stamfisk skal bare gjøres i samsvar med ansvarlig veterinær/fiskehelsebiolog sin nytte/risikovurdering.

Dosering 

Injeksjonsvæske: 0,025 ml pr. fisk med minimumsvekt på 25 g. Fisk skal vaksineres kun én gang. Konsentrat til bad: Dyppvaksiner ved 3 og 9 g. Det er vist bedre effekt ved 2 dypp kontra 1 dypp. Tilberedning/Håndtering: Se pakningsvedlegg. Injeksjonsvæske: Vaksinen skal tempereres og ristes før bruk. Konsentrat til bad: Rist flasken før fortynning. Bland 1 liter vaksinekonsentrat med ferskvann (1:40 fortynning). Administrering: Se pakningsvedlegg. Injeksjonsvæske: Vaksinen skal injiseres intraperitonealt i midtlinjen, ca. 1 bukfinnelengde foran basis av bukfinnen. Fisk skal bedøves før vaksinering. Det anbefales å sulte fisken i minst 48 timer før vaksinering. Konsentrat til bad: Følgende regime anbefales: 1. vaksinering til fisk med vekt på ca. 3 g: Dypp fisken i ferdigblandet vaksine i 1 minutt. Dypp maks. 240 kg fisk pr. 40 liter ferdigblandet vaksine. 2. vaksinering til fisk med vekt på ca. 9 g: Dypp fisken i ferdigblandet vaksine i 1 minutt. Dypp maks. 400 kg fisk pr. 40 liter ferdigblandet vaksine.

Overdosering/Forgiftning

Injeksjonsvæske: Ingen unormale reaksjoner eller dødelighet er sett etter overdosering. Konsentrat til bad: Ingen unormale reaksjoner eller dødelighet er sett etter administrering av dobbel dose og ved dobbel vaksinasjonstid.

Tilbakeholdelsestider

0 døgngrader.

Oppbevaring og holdbarhet 

Oppbevares og transporteres nedkjølt (2-8°C). Skal ikke fryses. Beskyttes mot lys. Injeksjonsvæske: Holdbarhet etter anbrudd av indre emballasje: 10 timer. Konsentrat til bad: Holdbarhet etter anbrudd av indre emballasje og fortynning: Brukes umiddelbart.

 

Pakninger og SPC

Alpha ERM Salar, INJEKSJONSVÆSKE, suspensjon:

Styrke Dyreart Pakning Varenr SPC1 R.gr.2
atlantisk laks 250 ml (pose) 556139 C
500 ml (pose) 429437 C

Alpha ERM Salar, KONSENTRAT TIL BAD, suspensjon:

Styrke Dyreart Pakning Varenr SPC1 R.gr.2
atlantisk laks 1000 ml (plastflaske) 480101 C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 21.12.2020


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

Injeksjonsvæske: 03.04.2020

Konsentrat til bad: 03.12.2020