Cepesedan vet.

CP-Pharma


Analgetikum. Sedativum.

QN05C M90 (Detomidin)INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning 10 mg/ml til hest og storfe: 1 ml inneh.: Detomidinhydroklorid 10 mg, metylparahydroksybenzoat (E 218) 1 mg, natriumklorid, saltsyre og natriumhydroksid (til pH-justering), vann til injeksjonsvæsker til 1 ml.


Egenskaper

Virkningsmekanisme: Doseavhengig og potent alfa2-adrenoseptoragonist. Analgetisk effekt oppnås gjennom blokkering av smerteimpulser i CNS. Initialt vil blodtrykket øke, noe som fører til nedsatt hjertefrekvens, og blodtrykket returnerer deretter til normalt eller noe under normalt. Mild AV-blokk kan forekomme. Respirasjonsfrekvens senkes initialt for deretter å normaliseres eller svakt forhøyes. Perifer stimulering gir økt blodsukkernivå.
Absorpsjon: Raskt etter i.m. injeksjon. Tmax er 15-30 minutter.
Fordeling: Rask vevsdistribusjon.
Halveringstid: 1-2 timer.
Metabolisme: Hovedsakelig i lever.
Utskillelse: Hovedsakelig i urin og feces.

Indikasjoner 

Til sedering og svak analgesi av hest og storfe for å lette undersøkelse og behandling, som f.eks. mindre kirurgiske inngrep. Kan brukes til: Klinisk undersøkelse (f.eks. endoskopi, rektal- og gynekologisk undersøkelse, røntgen). Mindre kirurgiske inngrep (f.eks. sårsutur, tannbehandling, behandling av sener, fjerning av hudtumores, behandling av spener). Håndtering og medisinering (f.eks. nese-svelgsonde, skoing). Til premedisinering før injeksjons- eller inhalasjonsanestesi.

Kontraindikasjoner 

Dyr med hjertefeil eller respirasjonssykdommer, lever- eller nyrelidelser. Generelt svekkede dyr (f.eks. dehydrerte). I kombinasjon med butorfanol til hester med kolikk. I siste trimester av drektigheten.

Bivirkninger

Bradykardi, forbigående hypo- og hypertensjon, respirasjonsdepresjon, hyperventilering (sjelden), hyperglykemi, eksitasjon kan inntre i sjeldne tilfeller, ataksi, uteruskontraksjoner. Hos hest: Hjertearytmi, atrioventrikulært og sinoatrialt blokk. Hos storfe: Nedsatt vommotorikk, tympanisme, tungelammelse. Generelt: Ved doser >40 µg/kg kan følgende symptomer sees: Svetting, piloereksjon og muskeltrekninger, forbigående penisprolaps hos hingster og vallaker og mild, forbigående tympanisme og økt salivasjon hos storfe. Bør brukes med forsiktighet til hester med symptomer på kolikk eller forstoppelse pga. forbigående nedsatt tarmmotorikk. En diuretisk effekt sees vanligvis 45-60 minutter etter behandling.

Rapportering av bivirkninger


Forsiktighetsregler 

Forholdsregler og sikkerhetstiltak bør tas slik at dyr og personell ikke skader seg under bruk. Hester kan senke hodet raskt og bli ustøe, selv om de er i stand til å gå. Storfe og spesielt ungdyr av storfe kan ha en tendens til å legge seg. Plassering velges nøye. For å unngå tympani og aspirasjon av fôr eller spytt, bør storfe holdes i brystleie etter behandling, og hode og hals hos dyr som ligger bør senkes. Dyr i sjokk eller med lever- eller nyresykdom bør kun behandles etter en nøye risikovurdering. Bør ikke gis til dyr med hjertelidelser (bradykardi og risiko for AV-blokk), nedsatt respirasjons-, lever-, eller nyrefunksjon, sjokk eller til dyr som er påkjent på annen måte. Detomidin/butorfanol-kombinasjon bør ikke brukes hos hester med kjent leversykdom eller hjerteproblemer. Fôr bør holdes tilbake minst 12 timer før anestesi. Vann eller fôr bør ikke gis til behandlede dyr før virkningen har opphørt. Dersom detomidin skal brukes ved smertefulle prosedyrer bør man alltid kombinere med analgetika eller ev. lokalanestetika. Etter injeksjon med detomidin, bør dyret holdes i rolige omgivelser til sedasjonen inntrer. I tilfeller med forlenget medikamentvirkning er det påkrevd å beskytte dyrene fra oppheting eller kulde. Se pakningsvedlegget for særlige forholdsregler for personer som gir preparatet til dyr.

Interaksjoner 

Før samtidig bruk av andre sedativer må advarsler knyttet til bruk av ev. andre preparater vurderes. Bør ikke brukes sammen med sympatomimetiske aminer (f.eks. adrenalin, dobutamin og efedrin). Samtidig bruk av enkelte trimetoprim/sulfa-preparater kan gi hjertearytmier med dødelig utfall. Skal ikke brukes i kombinasjon med sulfonamider. Detomidin brukt sammen med andre sedativer eller anestetika bør brukes med forsiktighet pga. mulige additive/synergistiske effekter. Ved induksjon av anestesi med kombinasjonen detomidin og ketamin, før halotananestesi, kan virkningen av halotan forsinkes og det må utvises forsiktighet mhp. overdosering. Når detomidin brukes til premedisinering før generell anestesi, kan preparartet forsinke induksjon av anestesien.

Drektighet/Laktasjon

Skal ikke brukes i siste trimester. I andre deler av drektigheten skal preparatet kun brukes iht. nytte-/risikovurdering.

Dosering 

Dyrets kroppsvekt må bestemmes så nøye som mulig for å unngå overdosering. Doseringstabell:

Dosering
(µg/kg)

Dose
ml/100 kg

Sedasjons-
nivå

Begynnende effekt
(minutter)

Varighet
(timer)

 

 

 

hest

storfe

 

10-20

0,1-0,2

Lett

3-5

5-8

0,5-1

20-40

0,2-0,4

Moderat

3-5

5-8

0,5-1

Ved behov for forlenget sedasjon og analgesi, kan doser på 40-80 µg/kg brukes. Virkningen varer i inntil 3 timer. Brukt sammen med andre preparater for å forsterke sedasjon eller til premedisinering før generell anestesi, kan det benyttes doser på 10-30 µg/kg. Det anbefales å vente 15 minutter etter administrering av detomidin før planlagt prosedyre starter. Administrering: Injiseres langsomt i.m eller i.v. I.v. injeksjon gir raskere effekt.

Overdosering/Forgiftning

Ved overdosering kan hjertearytmi, hypotensjon, forlenget effekt og dyp CNS- og respirasjonsdepresjon forekomme. Hvis virkningene av detomidin blir livstruende, anbefales bruk av en alfa2-adrenoreseptorantagonist.

Tilbakeholdelsestider

Melk: 12 timer.
Slakt: 2 døgn.

Oppbevaring og holdbarhet 

Etter anbrudd av indre emballasje: 28 dager.

 

Pakninger

Cepesedan vet., INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning:

Styrke Dyreart Pakning Varenr R.gr.1
10 mg/ml hest og storfe 5 ml (hettegl.) 093270 C
20 ml (hettegl.) 093279 C

1Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


SPC (preparatomtale)

Cepesedan vet. INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning 10 mg/ml

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

30.08.2010


Sist endret: 28.03.2017