Cepedex vet.

CP-Pharma
INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning 0,5 mg/ml til hund og katt: 1 ml inneh.: Deksmedetomidinhydroklorid 0,5 mg, metyl- og propylparahydroksybenzoat (E 218 og E 216), natriumklorid, natriumhydroksid og saltsyre (til pH-justering), vann til injeksjonsvæsker.


Egenskaper

Klassifisering: Sedativ og analgetikum.
Virkningsmekanisme: Potent og selektiv α2-adrenoseptoragonist, som hemmer utskillelsen av noradrenalin fra noradrenerge nevroner. Sympatisk nevrotransmisjon hindres og bevissthetsgraden synker.
Absorpsjon: Tmax ca. 35 og 15 minutter hos hhv. hund og katt.
Proteinbinding: Høy (>90%).
Fordeling: Distribueres raskt i kroppen, passerer blod-hjernebarrieren.
Halveringstid: Hund: 40-50 minutter. Katt: 1 time.
Metabolisme: Hund: Hydroksylering, glukuronsyrekonjugasjon og N-metylering i lever. Katt: Hydroksylering i lever. Metabolittene er inaktive.
Utskillelse: Primært i urin, i mindre grad i feces.

Indikasjoner 

Hund og katt: Ikke-invasiv, lett til moderat smertefull behandling og undersøkelse, som krever tvang, sedasjon og analgesi. Premedikasjon før induksjon og opprettholdelse av generell anestesi. Hund: Ved samtidig bruk av butorfanol til dyp sedasjon og analgesi før medisinske og mindre kirurgiske prosedyrer.

Kontraindikasjoner 

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Kardiovaskulære lidelser, alvorlige systemiske lidelser eller dyr som er døende.

Bivirkninger

Den α2-adrenerge effekten gir en reduksjon i hjertefrekvens, kroppstemperatur og av og til respirasjonsfrekvens. Initialt øker blodtrykket, så går det tilbake til det normale eller noe lavere. Oppkast kan forekomme 5-10 minutter etter injeksjon, noen ganger også i oppvåkningsfasen. Muskelskjelvinger kan forekomme under sedasjon. Slimhinnene kan bli bleke/blålige pga. perifer vasokonstriksjon og venøs O2-undermetning, men arteriell oksygenering er likevel normal. Enkeltstående tilfeller av lungeødem er rapportert. I kombinasjon med ketamin til katt kan det forekomme forstyrrelser i respirasjonsmønster, noen ganger AV-blokk eller ekstrasystole, hypoksemi, oppkast, hypotermi og nervøsitet. I kombinasjon med butorfanol til hund kan det forekomme forstyrrelser i respirasjonsmønster, hypoksemi, muskeltrekninger eller skjelving eller padling, eksitasjon, hypersalivasjon, brekninger, oppkast, urinering, huderytem, plutselig oppvåkning eller forlenget sedasjon. Brady- og takyarytmier er også rapportert.

Rapportering av bivirkninger


Forsiktighetsregler 

Behandlede dyr holdes varme både under inngrep og oppvåkning. Faste i 12 timer før bruk anbefales, vann kan gis. Etter behandlingen skal det ikke gis vann eller mat før dyret er i stand til å svelge. Uklarheter i hornhinnen kan oppstå under sedasjon, øynene bør beskyttes med egnet øyesalve/-dråper. Brukes med forsiktighet til eldre dyr. Sikkerhet er ikke undersøkt hos avlshanner. Nervøse, aggressive eller oppspilte dyr bør roes ned før behandling. God monitorering av respirasjon og hjertefunksjon anbefales, utstyr for manuell ventilasjon og oksygen bør være tilgjengelig. Premedisinering av syke og svekkede hunder og katter kun etter nytte-/risikovurdering. Følg nøye med på effekten når induksjonsanestetika gis i.v. For særlige forholdsregler for personer som administrerer preparatet til dyr, se pakningsvedlegget.

Interaksjoner 

Samtidig bruk av andre preparater som nedsetter funksjoner i CNS forventes å forsterke virkningene av deksmedetomidin, og derfor bør en tilstrekkelig dosejustering foretas. Antikolinergika bør brukes med forsiktighet sammen med deksmedetomidin.

Drektighet/Laktasjon

Bruk under drektighet og diegiving anbefales ikke.

Dosering 

Preparatet er ikke ment for gjentatte injeksjoner. Forventet sedativ og analgetisk effekt oppnås innen 15 minutter etter administrering, og opprettholdes i opptil 60 minutter etter administrering. Sedasjonen kan reverseres med atipamezol. Atipamezol skal ikke gis før tidligst 30 minutter etter at det er gitt ketamin. Hund: Ved ikke-invasive, milde til moderat smertefulle prosedyrer og undersøkelser som krever tvang, sedasjon og analgesi gis opptil 375 μg/m2 kroppsoverflate i.v. eller opptil 500 μg/m2 kroppsoverflate i.m. I kombinasjon med butorfanol (0,1 mg/kg) for dyp sedasjon og analgesi, er i.m. dose deksmedetomidin 300 μg/m2 kroppsoverflate. Premedikasjonsdosen av deksmedetomidin er 125-375 μg/m2 kroppsoverflate, gitt 20 minutter før induksjon når inngrepet krever anestesi. Dosen bør tilpasses type kirurgi, inngrepets varighet og dyrets temperament. Kombinert bruk av deksmedetomidin og butorfanol gir sedasjon og analgesi i løpet av 15 minutter. Full sedativ og analgetisk effekt oppnås i løpet av 30 minutter etter administrering. Sedasjonen varer i minst 120 minutter og analgesien i minst 90 minutter etter administrering. Spontan oppvåkning skjer i løpet av 3 timer. Premedikasjon med deksmedetomidin reduserer betraktelig dosen av anestetika nødvendig for induksjon av anestesi og reduserer behovet for anestesigass til vedlikehold, f.eks. propofol 30% og tiopental 60%.Katt: 40 μg tilsv. 0,08 ml pr. kg kroppsvekt ved bruk i forbindelse med ikke-invasive, lette til moderat smertefulle behandlinger som krever tvang, sedasjon og analgesi. Samme dosering brukes når deksmedetomidin gis som premedikasjon. Premedikasjon med deksmedetomidin reduserer betraktelig dosen av anestetika nødvendig for induksjon av anestesi og reduserer behovet for anestesigass til vedlikehold, f.eks. propofol med 50%. Anestesi med ketamin (5 mg/kg) eller propofol (i.v. til ønsket effekt) kan innledes 10 minutter etter at premedikasjon er gitt.Tilberedning/Håndtering: Korken kan punkteres opptil 100 ganger. Deksmedetomidin, butorfanol og/eller ketamin kan blandes i samme sprøyte (kompatibelt i minst 2 timer).Administrering: Bruk en tilstrekkelig gradert sprøyte for å sikre presis dosering ved administrering av små mengder. Hund: Gis i.v. eller i.m. Katt: Gis i.m.

Overdosering/Forgiftning

Hund: Ved overdose, eller hvis effekten av deksmedetomidin blir potensielt livstruende, gis atipamezol 10 × startdosen for deksmedetomidin. Doseringsvolumet av atipamezol ved en konsentrasjon på 5 mg/ml tilsv. doseringsvolumet av Cepedex 0,5 mg/ml som ble gitt til hunden, uavhengig av administreringsveien for Cepedex. Katt: Ved overdose, eller hvis effekten av deksmedetomidin blir potensielt livstruende, gis atipamezol i.m. i følgende doser: 5 × startdosen deksmedetomidin i µg/kg kroppsvekt. Doseringsvolumet av atipamezol 5 mg/ml tilsv. halvparten av mengden Cepedex 0,5 mg/ml som ble gitt til katten.

Oppbevaring og holdbarhet 

Etter anbrudd: 56 dager.

 

Pakninger

Cepedex vet., INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning:

Styrke Dyreart Pakning Varenr R.gr.1
0,5 mg/ml hund og katt 10 ml (hettegl.) 594358 C

1Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


SPC (preparatomtale)

Cepedex vet. INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning 0,5 mg/ml

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

13.12.2016


Sist endret: 27.09.2019