Bovilis Bovipast RSP vet.

MSD Animal Health


Vaksine mot bovint RS-virus, parainfluensa-3-virus og Mannheimia haemolytica hos storfe.

QI02A L04 (Parainfluensavirusvaksine, Pasteurellavaksine, RS-virusvaksine)INJEKSJONSVÆSKE, suspensjon til storfe: 1 dose (5 ml) inneh.: Inaktivert bovint respiratorisk syncytialt virus (BRSV), stamme EV 908 105,5-106,4 TCID50, inaktivert parainfluensavirus type 3 (PI3V), stamme SF-4 Reisinger 107,3-108,3 TCID50, inaktivert Mannheimia haemolytica, serotype A1, stamme M4/1 9 × 109 celler, aluminiumhydroksid 37,5 mg, Quil A (Saponin) 0,625 mg, tiomersal 0,032-0,058 mg.


Egenskaper

Virkningsmekanisme: Induserer antistoffer mot BRSV, PI3V og Mannheimia haemolytica.

Indikasjoner 

Aktiv immunisering av storfe mot PI3V for å redusere infeksjon, BRSV for å redusere infeksjon og kliniske symptomer, Mannheimia haemolytica serotype A1 for å redusere infeksjon, dødelighet, kliniske symptomer, lungelesjoner og bakterieinvasjon av lungene forårsaket av serotypene A1 og A6. Kryssimmunitet med Mannheimia haemolytica serotype A6 er vist i smitteforsøk foretatt i laboratorium etter 1. vaksinasjon. Humoral immunitet overfor BRSV og PI3V er størst ca. 2 uker etter fullført grunnimmuniseringsprogram. Begynnende immunitet: 2 uker. Immunitetsvarighet: Ikke fastslått.

Kontraindikasjoner 

Unngå vaksinering av syke dyr, dyr med alvorlig parasittinfestasjon og dyr med nedsatt allmenntilstand. Tilfredsstillende immunitet oppnås bare hos friske og immunkompetente dyr.

Bivirkninger

Svært vanlige (≥1/10): Forbigående hevelse ved injeksjonsstedet (i ekstreme tilfeller opptil 10 cm). Hevelsen forsvinner helt eller reduseres til en liten ubetydelig kul innen 2-3 uker. Enkelttilfeller av svært små reaksjoner i opp til 3 måneder etter vaksinering. Lettere forbigående temperaturstigning i inntil 3 dager. Noe motvillighet til bevegelse. Svært sjeldne (<1/10 000): Overfølsomhetsreaksjoner som kan være fatale.

Rapportering av bivirkninger


Forsiktighetsregler 

Grunnimmuniseringen bør starte slik at fullstendig immunitet oppnås før risikoperioden begynner. Grunnimmuniseringen av kalver bør fullføres før innsett, alternativt innendørs under karantene. Alle dyr i besetningen bør vaksineres. Antistoffresponsen kan reduseres ved maternell overføring av antistoff hos kalver opptil 6 ukers alder. Smitteforsøk har vist at signifikant beskyttelse mot infeksjon av BRSV likevel oppnås 3 uker etter grunnimmuniseringen, og signifikant beskyttelse mot PI3V og Mannheimia (Pasteurella) haemolytica, 6 uker etter grunnimmuniseringen. Smitteforsøk hos kalver som har maternelle antistoffer viser videre at kryssimmunitet overfor serotype 6, inntrer 2 uker etter fullført vaksinasjonsprogram. Beskyttende kryssimmunitet oppnås inntil 6 uker etter grunnimmuniseringen. Bedring av hygieniske forhold er viktig for å oppnå best mulig resultat av vaksineringen.

Interaksjoner 

Vaksinen kan gis på samme dag som, men ikke blandet med, MSD Animal Healths levende IBR marker-vaksine til kalver fra 3 ukers alder. Ingen informasjon er tilgjengelig vedrørende sikkerhet og effekt ved bruk sammen med andre preparater. Immunsupprimerende legemidler skal ikke brukes like før eller etter vaksinering, da tilfredsstillende immunrespons bare oppnås hos immunkompetente dyr.

Drektighet/Laktasjon

Kan brukes under drektighet og laktasjon.

Dosering 

1 dose er 5 ml. Grunnimmunisering: Fra ca. 2 ukers alder: 2 vaksineringer med ca. 4 ukers mellomrom. Revaksinering: Ved behov gis en enkelt dose ca. 2 uker før hver risikoperiode (f.eks. ved transport, introduksjon i ny besetning, nytt fjøs). Tilberedning/Håndtering: Rist vaksinen før bruk. 10-18 mm lange kanyler med 1,5-2 mm diameter anbefales. Vaksinen skal ha romtemperatur før bruk. Administrering: Injiseres raskt s.c. på halssiden.

Overdosering/Forgiftning

Forventes ikke å gi andre bivirkninger enn de nevnt under Bivirkninger. Hevelsen kan bli større og temperaturstigningen høyere.

Tilbakeholdelsestider

Ingen.

Oppbevaring og holdbarhet 

Oppbevares kaldt (2-8°C). Beskyttes mot frost. Beskyttes mot lys. Holdbarhet etter anbrudd: 10 timer.

 

Pakninger og SPC

Bovilis Bovipast RSP vet., INJEKSJONSVÆSKE, suspensjon:

StyrkeDyreartPakningVarenrSPC1R.gr.2
storfe50 ml (hettegl.)014371C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 30.01.2019


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

22.01.2019