Bonqat

Orion


Antiepileptikum med anxiolytisk effekt.

QN03A X16 (Pregabalin)MIKSTUR, oppløsning 50 mg/ml til katt: 1 ml inneh.: Pregabalin 50 mg, natriumbenzoat (E 211), etylmaltol, saltsyre/natriumhydroksid (for pH-justering), renset vann.


Egenskaper

Virkningsmekanisme: Binder seg til kalsiumkanaler i CNS slik at frigjøring av forskjellige nevrotransmittere reduseres og anxiolytisk effekt oppnås.
Absorpsjon: Rask, Tmax 1/2-1 time, biotilgjengelighet 94,3%.
Fordeling: Vdss 0,4 liter/kg.
Halveringstid: 14,7 timer.

Indikasjoner 

Lindring av akutt angst og frykt hos katt forbundet med transport og veterinærbesøk.

Kontraindikasjoner 

Overfølsomhet for innholdsstoffene.

Bivirkninger

Som regel milde og forbigående. Vanlige (≥1/100 til <1/10): Sedasjon og oppkast. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Muskeltremor, mydriasis, anoreksi, vekttap og leukopeni. Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Salivasjon.

Rapportering av bivirkninger


Forsiktighetsregler 

Sikkerhet er ikke klarlagt ved bruk til katter <2 kg, kattunger <5 måneder, eldre katter >15 år eller katter med moderat til alvorlig systemisk sykdom (f.eks. nyre-, lever- eller kardiovaskulær sykdom). Brukes i slike tilfeller kun i samsvar med veterinærens nytte-/risikovurdering. Hvis preparatet er gitt før veterinærbesøk skal behandlende veterinær informeres. Samtidig bruk av CNS-depressivt middel kan gi respirasjonsdepresjon og sedasjon. Preparatet kan gi nedsatt kroppstemperatur, sørg for å holde katten i en passende omgivelsestemperatur. Ved tegn på sedasjon skal katten holdes inne, uten fôr- og vanntilgang, inntil tilstanden er normal igjen. Hvis preparatet administreres med store mengder mat, vil det forsinke absorpsjonen. Særlige forholdsregler for personer som administrerer preparatet: Unngå kontakt med hud, øyne og slimhinner. Vask hendene grundig etter håndtering. Ved utilsiktet øye- eller slimhinnekontakt, skyll med vann. Ved kontakt med hud, vask med vann og såpe. Søk legehjelp hvis symptomer (svimmelhet, tretthet, ataksi eller tåkesyn) oppstår. Ved utilsiktet inntak, søk straks legehjelp. Tretthet kan oppstå, så ikke kjør bil.

Interaksjoner 

Samtidig bruk av CNS-depressive midler forventes å forsterke effekten av pregabalin, og passende dosejustering bør foretas.

Drektighet/Laktasjon

Sikkerhet er ikke klarlagt, brukes kun i samsvar med veterinærens nytte-/risikovurdering.

Dosering 

0,1 ml/kg kroppsvekt (5 mg/kg) som en oral enkeltdose. Effekten kan vare i ca. 7 timer. Hvis katten spytter ut deler av dosen, kaster opp eller hypersaliverer, skal ikke ny dose gis. Administrering: Gis ca. 1,5 timer før transport/veterinærbesøk, direkte i munnen eller blandet med små mengder mat. Bruk doseringssprøyten i pakningen.

Overdosering/Forgiftning

Gjentatt administrering i 6 påfølgende dager med opptil 5 ganger anbefalt dose ga symptomer på nedsatt motorisk koordinering, søvnighet, oppkast og salivasjon. Symptomene var hyppigere, mer alvorlige og av lengre varighet ved doser på 15 mg/kg og 25 mg/kg enn ved anbefalt dosering på 5 mg/kg. Bevissthetstap oppsto hos 1 av 8 katter ved 25 mg/kg. Hvis kroppstemperaturen reduseres bør katten holdes varm.

Oppbevaring og holdbarhet 

Oppbevares i kjøleskap (2-8°C). Holdbarhet etter åpning av hetten/skrukorken: 6 måneder. Etter åpning skal flasken oppbevares i kjøleskap, men kan i korte perioder (<1 måned totalt) oppbevares ≤25°C.

 

Pakninger

Bonqat, MIKSTUR, oppløsning:

Styrke Dyreart Pakning Varenr R.gr.1
50 mg/ml katt 2 ml (flaske) 560165 C

1Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


SPC (preparatomtale)

Bonqat MIKSTUR, oppløsning 50 mg/ml

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

13.07.2021


Sist endret: 23.05.2022