Zyvoxid

Pfizer


Antibakterielt middel.

J01X X08 (Linezolid)TABLETTER, filmdrasjerte 600 mg: Hver tablett inneh.: Linezolid 600 mg, hjelpestoffer.


Indikasjoner

Til voksne for behandling av nosokomial pneumoni og pneumoni oppstått utenfor sykehus, når en vet eller mistenker at de er forårsaket av grampositive bakterier følsomme for linezolid. Hvorvidt preparatet er egnet behandling, bør bedømmes ut fra mikrobiologiske prøver eller informasjon om prevalens av resistens blant grampositive bakterier. Linezolid er ikke aktivt mot infeksjoner forårsaket av gramnegative patogener. Spesifikk behandling mot gramnegative organismer må initieres hvis gramnegative patogener påvises eller mistenkes. Indisert til voksne for kompliserte hud- og bløtdelsinfeksjoner bare når det er påvist ved mikrobiologiske tester at infeksjonen er forårsaket av følsomme grampositive bakterier. Linezolid er ikke aktivt mot infeksjoner forårsaket av gramnegative patogener. Ved hud- og bløtdelsinfeksjoner en vet eller mistenker kan være forårsaket av kombinert infeksjon med gramnegative og grampositive patogener skal linezolid kun brukes dersom det ikke finnes andre behandlingsalternativ tilgjengelig. Behandling mot gramnegative organismer må da initieres samtidig. Linezolidbehandling bør kun initieres i sykehus under veiledning av relevante spesialister, som spesialist i infeksjonssykdommer eller mikrobiolog.

Dosering

Behandlingsvarighet avhenger av patogenet, infeksjonssted og alvorlighet, samt pasientens kliniske respons. Maks. behandlingsvarighet er 28 dager. Det er ikke nødvendig med økning i anbefalt dose eller varighet av behandlingen for infeksjoner med samtidig bakteriemi.
Nosokomial pneumoni og pneumoni oppstått utenfor sykehus: 600 mg 2 ganger daglig i 10-14 dager.
Kompliserte hud- og bløtdelsinfeksjoner: 600 mg 2 ganger daglig i 10-14 dager.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Ingen dosejustering nødvendig. Nedsatt nyrefunksjon: Ingen dosejustering nødvendig. Forsiktighet utvises ved bruk hos dialysepasienter med alvorlig nyresvikt (ClCR <30 ml/minutt). Linezolid bør gis etter dialysen til pasienter som får hemodialyse. Barn og ungdom <18 år: Anbefales ikke pga. manglende sikkerhets- og effektdata. Eldre: Ingen dosejustering nødvendig.
Administrering: Bør administreres 2 ganger daglig. Kan tas med eller uten mat.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Bør ikke gis ved samtidig bruk av monoaminoksidase A- eller B-hemmere (f.eks. selegilin, moklobemid, fenelzin, isokarboxacid) eller innen 2 uker etter at slike legemidler er blitt brukt. Hvis det ikke finnes muligheter for grundig overvåkning av pasienten og blodtrykksmonitorering, bør linezolid ikke gis ved følgende kliniske tilstander eller følgende typer samtidig medisinering: Ukontrollert hypertensjon, feokromocytom, karsinoid, tyreotoksikose, bipolar depresjon, schizoaffektiv lidelse, akutte forvirringstilstander. Pasienter som tar noen av følgende medikamenter: Serotoninreopptakshemmere, trisykliske antidepressiver, serotonin-5-HT1-reseptoragonister (triptaner), direkte og indirekte virkende sympatomimetika (inkl. adrenerge bronkodilatatorer, pseudoefedrin og fenylpropanolamin), karkontraherende midler (f.eks. adrenalin, noradrenalin), dopaminerge stoffer (f.eks. dopamin, dobutamin), petidin eller buspiron.

Forsiktighetsregler

Myelosuppresjon (inkl. anemi, leukopeni, pancytopeni og trombocytopeni) er rapportert. Risikoen ser ut til å ha sammenheng med behandlingsvarighet. Eldre har økt risiko for bloddyskrasi. Trombocytopeni kan oppstå oftere hos pasienter med alvorlig nyresvikt, uavhengig av om de får dialyse eller ikke. Hematologisk status (hemoglobin, trombocytter, leukocytter total- og differensialtelling) bør derfor monitoreres nøye ved preeksisterende anemi, granulocytopeni eller trombocytopeni, samtidig behandling som kan senke hemoglobinnivået, redusere antallet hvite blodceller eller påvirke platetallet eller -funksjonen negativt, samt ved alvorlig nyresvikt, eller linezolidbehandling i >10-14 dager. Det anbefales at linezolid administreres til slike pasienter kun når hematologisk status kan monitoreres nøye. Dersom betydelig myelosuppresjon oppstår under linezolidbehandling, bør behandlingen avsluttes med mindre det anses som absolutt nødvendig å fortsette. I slike tilfeller må intensiv monitorering av hematologisk status og egnede strategier for å håndtere problemet implementeres. I tillegg anbefales det at fullstendig blodtelling (inkl. hemoglobinnivå, blodplater, totalt antall leukocytter og differensialtelling) utføres ukentlig, uavhengig av verdiene før behandlingsstart. Tilfeller av anemi som krever blodoverføring er rapportert, dette forekommer hyppigere ved behandling >28 dager. Tilfeller av sideroblastisk anemi er rapportert, dette forekommer hyppigere ved behandling >28 dager. Ved kompliserte hud- og bløtdelsinfeksjoner med bekreftet/mistenkt samtidig gramnegative patogener skal linezolid kun brukes dersom det ikke finnes andre behandlingsalternativ, og behandling mot gramnegative patogener skal initieres samtidig. Antibiotikaassosiert diaré og kolitt, inkl. pseudomemebranøs kolitt og Clostridium difficile-assosiert diaré er rapportert, og kan variere i alvorlighet fra mild diaré til fatal kolitt. Det er derfor viktig å vurdere denne diagnosen ved utvikling av alvorlig diaré under/etter behandling med linezolid. Dersom antibiotikaassosiert diaré eller kolitt er mistenkt eller bekreftet, skal pågående behandling med antibakterielle midler, inkl. linezolid, avsluttes og adekvate medisinske tiltak initieres umiddelbart. Peristaltikkhemmende legemidler er kontraindisert i en slik situasjon. Laktacidose er rapportert. Pasienter som får symptomer på metabolsk acidose inkl. stadig tilbakevendende kvalme eller oppkast, buksmerter, lavt bikarbonatnivå eller hyperventilering, bør straks få medisinsk behandling. Linezolid hemmer mitokondrienes proteinsyntese. Bivirkninger som laktacidose, anemi og nevropati (optisk og perifer), kan forekomme; dette forekommer hyppigere ved behandling >28 dager. Samtidig administrering av linezolid og serotonerge midler er kontraindisert, unntatt i tilfeller hvor samtidig bruk ansees som absolutt nødvendig. I slike tilfeller skal pasienten følges nøye for tegn og symptomer på serotonergt syndrom, som kognitiv dysfunksjon, hyperpyreksi, hyperrefleksi og inkoordinasjon. Seponering av ett eller begge legemidlene skal vurderes ved tegn eller symptomer. Seponeringssymptomer kan opptre ved seponering av serotonergt legemiddel. Perifer nevropati, optisk nevropati og optisk nevritt som av og til kan medføre synstap, er rapportert; dette forekommer hyppigere ved behandling >28 dager. Synet bør kontrolleres regelmessig hos pasienter som behandles lenger enn de anbefalte 28 dagene. Kramper er rapportert under behandling. I de fleste tilfellene er det rapportert om kramper eller risiko for kramper i anamnesen. Pasientene bør rådes til å informere legen dersom de har hatt kramper tidligere. Linezolid er en reversibel, ikke-selektiv monoaminoksidase (MAO)-hemmer, men har ingen antidepressiv effekt ved doser brukt i antibakteriell behandling. Anbefales ikke til pasienter med underliggende tilstander og/eller samtidig behandling med preparater som gir risiko for MAO-hemming, hvis ikke grundig overvåkning og monitorering av pasienten er mulig. Pasienten bør rådes til å unngå store mengder mat med høyt tyramininnhold (f.eks. modne oster, gjærekstrakter, udestillerte alkoholdrikker og fermenterte soyabønneprodukter f.eks. soyasaus). Dersom superinfeksjon oppstår under behandling, må forhåndsregler tas. Ved alvorlig nyre- eller leversvikt bør preparatet brukes kun når den forventede fordelen antas å oppveie risikoen. Bruk av antibiotika kan noen ganger gi overvekst av ikke-følsomme organismer, f.eks. candidose. Sikkerhet og effekt av linezolid administrert i perioder >28 dager er ikke tilstrekkelig undersøkt. Pasienten bør informeres om risikoen for svimmelhet eller symptomer på synssvekkelse under behandlingen, og bør rådes til ikke å kjøre bil eller betjene maskiner dersom noen av disse symptomene inntreffer.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Økning i blodtrykk forårsaket av pseudoefedrin og fenylpropanolamin kan forsterkes av linezolid. Samtidig administrering med enten pseudoefedrin eller fenylpropanolamin resulterte i gjennomsnittlig økning i systolisk blodtrykk i størrelsesorden 30-40 mm Hg. Når linezolid gis samtidig med legemidler med karkontraherende effekt, inkl. dopaminerge midler, bør dosen titreres nøye. Kan tas sammen med dekstrometorfan. Tilfeller av serotonergt syndrom er rapportert ved samtidig bruk av linezolid og serotonerge midler, inkl. antidepressiver som SSRI. Overdrevet inntak av mat og drikke med et høyt tyramininnhold bør unngås. Tilleggsbehandling med warfarin gir 10% reduksjon i gjennomsnittlig maks. INR.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Begrensede data. Skal ikke brukes under graviditet hvis ikke absolutt nødvendig, dvs. når potensiell fordel oppveier potensiell risiko.
Amming: Kan gå over i morsmelk. Amming frarådes under behandling.
Fertilitet: Redusert fertilitet hos dyr.

 

Bivirkninger

Sikkerhetsdata indikerer at linezolids sikkerhetsprofil hos barn ikke skiller seg ut fra den hos voksne.

OrganklasseBivirkning
Blod/lymfe
VanligeAnemi
Mindre vanligeEosinofili, leukopeni, nøytropeni, trombocytopeni
SjeldnePancytopeni
Ukjent frekvensBenmargssuppresjon, sideroblastisk anemi
Gastrointestinale
VanligeDiaré, dyspepsi, forstoppelse, kvalme, lokaliserte eller generaliserte abdominalsmerter, oppkast
Mindre vanligeAbdominal distensjon, gastritt, glossitt, løs avføring, misfarging av eller sykdom i tungen, munntørrhet, pankreatitt, stomatitt
SjeldneOverflatisk misfarging av tenner
Generelle
VanligeFeber, lokalisert smerte
Mindre vanligeFatigue, frysninger, smerte på injeksjonsstedet, økt tørste
Hjerte
Mindre vanligeArytmi (takykardi)
Hud
VanligeKløe, utslett
Mindre vanligeDermatitt, hyperhidrose, urticaria
Ukjent frekvensAlopesi, angioødem, bulløse hudsykdommer (slik som beskrevet ved Stevens-Johnsons syndrom og toksisk epidermal nekrolyse)
Immunsystemet
Ukjent frekvensAnafylaktisk reaksjon
Infeksiøse
VanligeCandidiasis, oral candidiasis, soppinfeksjon, vaginal candidiasis
Mindre vanligeVaginitt
SjeldneAntibiotikaassosiert kolitt (inkl. pseudomembranøs kolitt)
Kar
VanligeHypertensjon
Mindre vanligeFlebitt, transitorisk iskemisk attakk, tromboflebitt
Kjønnsorganer/bryst
Mindre vanligeVulvovaginal sykdom
Lever/galle
VanligeUnormal leverfunksjonstest, økt ASAT, ALAT eller ALP
Mindre vanligeØkt totalbilirubin
Nevrologiske
VanligeHodepine, smaksforstyrrelse (metallsmak), svimmelhet
Mindre vanligeHypoestesi, krampeanfall, parestesi
Ukjent frekvensPerifer nevropati, serotonergt syndrom
Nyre/urinveier
VanligeØkt karbamid i blod
Mindre vanligeNyresvikt, polyuri, økt kreatinin
Psykiske
VanligeInsomni
Stoffskifte/ernæring
Mindre vanligeHyponatremi
Ukjent frekvensLaktacidose
Undersøkelser
VanligeØkt LDH, CK, lipase, amylase eller ikke-fastende glukose. Redusert totalprotein, albumin, natrium eller kalsium. Økt eller redusert kalium eller bikarbonat. Økt nøytrofiltall eller eosinofiltall. Redusert hemoglobin, hematokrit eller antall røde blodceller. Økt eller redusert blodplatetall eller antall hvite blodceller.
Mindre vanligeØkt natrium eller kalsium. Redusert ikke-fastende glukose. Økt eller redusert klorid. Økt retikulocyttall. Redusert nøytrofiltall.
Øre
Mindre vanligeTinnitus
Øye
Mindre vanligeTåkesyn
SjeldneSynsfeltdefekter
Ukjent frekvensBlindhet, endret fargesyn, endret synsskarphet, optikusnevritt, optikusnevropati
Følgende bivirkninger er ansett som alvorlige i sjeldne tilfeller: Lokalisert abdominalsmerte, transitoriske iskemiske attakker (TIA) og hypertensjon.

Sikkerhetsdata indikerer at linezolids sikkerhetsprofil hos barn ikke skiller seg ut fra den hos voksne.

FrekvensBivirkning
Vanlige
Blod/lymfeAnemi
GastrointestinaleDiaré, dyspepsi, forstoppelse, kvalme, lokaliserte eller generaliserte abdominalsmerter, oppkast
GenerelleFeber, lokalisert smerte
HudKløe, utslett
InfeksiøseCandidiasis, oral candidiasis, soppinfeksjon, vaginal candidiasis
KarHypertensjon
Lever/galleUnormal leverfunksjonstest, økt ASAT, ALAT eller ALP
NevrologiskeHodepine, smaksforstyrrelse (metallsmak), svimmelhet
Nyre/urinveierØkt karbamid i blod
PsykiskeInsomni
UndersøkelserØkt LDH, CK, lipase, amylase eller ikke-fastende glukose. Redusert totalprotein, albumin, natrium eller kalsium. Økt eller redusert kalium eller bikarbonat. Økt nøytrofiltall eller eosinofiltall. Redusert hemoglobin, hematokrit eller antall røde blodceller. Økt eller redusert blodplatetall eller antall hvite blodceller.
Mindre vanlige
Blod/lymfeEosinofili, leukopeni, nøytropeni, trombocytopeni
GastrointestinaleAbdominal distensjon, gastritt, glossitt, løs avføring, misfarging av eller sykdom i tungen, munntørrhet, pankreatitt, stomatitt
GenerelleFatigue, frysninger, smerte på injeksjonsstedet, økt tørste
HjerteArytmi (takykardi)
HudDermatitt, hyperhidrose, urticaria
InfeksiøseVaginitt
KarFlebitt, transitorisk iskemisk attakk, tromboflebitt
Kjønnsorganer/brystVulvovaginal sykdom
Lever/galleØkt totalbilirubin
NevrologiskeHypoestesi, krampeanfall, parestesi
Nyre/urinveierNyresvikt, polyuri, økt kreatinin
Stoffskifte/ernæringHyponatremi
UndersøkelserØkt natrium eller kalsium. Redusert ikke-fastende glukose. Økt eller redusert klorid. Økt retikulocyttall. Redusert nøytrofiltall.
ØreTinnitus
ØyeTåkesyn
Sjeldne
Blod/lymfePancytopeni
GastrointestinaleOverflatisk misfarging av tenner
InfeksiøseAntibiotikaassosiert kolitt (inkl. pseudomembranøs kolitt)
ØyeSynsfeltdefekter
Ukjent frekvens
Blod/lymfeBenmargssuppresjon, sideroblastisk anemi
HudAlopesi, angioødem, bulløse hudsykdommer (slik som beskrevet ved Stevens-Johnsons syndrom og toksisk epidermal nekrolyse)
ImmunsystemetAnafylaktisk reaksjon
NevrologiskePerifer nevropati, serotonergt syndrom
Stoffskifte/ernæringLaktacidose
ØyeBlindhet, endret fargesyn, endret synsskarphet, optikusnevritt, optikusnevropati
Følgende bivirkninger er ansett som alvorlige i sjeldne tilfeller: Lokalisert abdominalsmerte, transitoriske iskemiske attakker (TIA) og hypertensjon.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Ingen rapporterte tilfeller.
Behandling: Støttende behandling anbefales sammen med vedlikehold av den glomerulære filtrasjonen. Ca. 30% av en dose fjernes i løpet av 3 timers hemodialyse. De to primære metabolittene fjernes i noen grad ved hemodialyse.

Egenskaper

Klassifisering: Antibakterielt, syntetisk middel som tilhører klassen oxazolidinoner. Virker mot aerobe grampositive bakterier (Enterococcus faecalis, Enterococcus faecium, Staphylococcus aureus, koagulasenegative stafylokokker, Streptococcus agalactiae, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes, gruppe C streptokokker, gruppe G streptokokker), og anaerobe mikroorganismer (Clostridium perfringens, Peptostreptococcus anaerobius, Peptostreptococcusarter). Følgende påvirkes ikke: Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis, Neisseriaarter, Enterobacteriaceae, Pseudomonasarter.
Virkningsmekanisme: Selektiv hemming av bakteriell proteinsyntese. Bindes spesifikt til det bakterielle ribosom (23S på 50S-subenheten) og hindrer dannelse av et funksjonelt 70S initieringskompleks. Linezolid er vanligvis aktivt mot organismer som er resistente mot en eller flere andre antibiotikaklasser.
Absorpsjon: Raskt og fullstendig. Biotilgjengelighet ca. 100%. Cmax nås innen 2 timer. Absorpsjonen påvirkes ubetydelig av mat.
Proteinbinding: Ca. 31%, ikke konsentrasjonsavhengig.
Fordeling: Vdss ca. 40-50 liter.
Halveringstid: Ca. 5-7 timer.
Metabolisme: Primært ved ikke-enzymatisk oksidasjon.
Utskillelse: Primært i urin, hvorav 30% uomdannet, ca. 3-6% i feces.

Utleveringsbestemmelser

Skal kun utleveres til bruk på menneske.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Zyvoxid, TABLETTER, filmdrasjerte:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
600 mg10 stk. (blister)
006500
Blå resept
Byttegruppe
5596,00 (trinnpris 2315,70)C
30 stk. (blister)
007424
Blå resept
Byttegruppe
16715,40 (trinnpris 6874,70)C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 29.09.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

31.08.2017