Zyrtec

UCB

Antihistamin.

ATC-nr.: R06A E07

  

   Står ikke på WADAs dopingliste

Bestill bekreftelse på dopingsøkDRÅPER, oppløsning 10 mg/ml: 1 ml inneh.: Cetirizindihydroklorid 10 mg, sakkarinnatrium, metyl- og propylparahydroksybenzoat (E 218 og E 216), hjelpestoffer. Lett søtlig, bitter smak.


MIKSTUR, oppløsning 1 mg/ml: 1 ml inneh.: Cetirizindihydroklorid 1 mg, flytende sorbitol 70%, sakkarinnatrium, metyl- og propylparahydroksybenzoat (E 218 og E 216), hjelpestoffer. Banansmak.


TABLETTER, filmdrasjerte 10 mg: Hver tablett inneh.: Cetirizindihydroklorid 10 mg, laktosemonohydrat, hjelpestoffer. Fargestoff: Titandioksid (E 171).


Indikasjoner

Dråper og mikstur: Til voksne og barn ≥2 år: Lindring av nese- og øyesymptomer i forbindelse med sesongbetont og helårlig allergisk rhinitt. Lindring av symptomer på kronisk idiopatisk urticaria. Tabletter: Til voksne og barn ≥6 år: Lindring av nese- og øyesymptomer i forbindelse med sesongbetont og helårlig allergisk rhinitt. Lindring av symptomer på kronisk idiopatisk urticaria.
Reseptfri bruk: Tabletter: Til voksne og barn ≥6 år: Korttidsbehandling av øye- og neseplager ved allergi, f.eks. pollenallergi.

Dosering

Dråper: Voksne og ungdom >12 år: 10 mg (20 dråper) 1 gang daglig. Barn: 6-12 år: 5 mg (10 dråper) 2 ganger daglig. 2-6 år: 2,5 mg (5 dråper) 2 ganger daglig.
Mikstur: Voksne og ungdom >12 år: 10 mg (10 ml, 2 fulle måleskjeer) 1 gang daglig. Barn: 6-12 år: 5 mg (5 ml, 1 full måleskje) 2 ganger daglig. 2-6 år: 2,5 mg (2,5 ml, 1/2 måleskje) 2 ganger daglig.
Tabletter: Voksne og ungdom >12 år: 10 mg (1 tablett) 1 gang daglig. Barn: 6-12 år: 5 mg (1/2 tablett) 2 ganger daglig.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt nyrefunksjon: Dosejustering for voksne med nedsatt nyrefunksjon:

Gruppe

Kreatininclearance
(ml/minutt)

Dosering og hyppighet

Normal

≥80

10 mg 1 gang daglig

Lett

50-79

10 mg 1 gang daglig

Moderat

30-49

5 mg 1 gang daglig

Alvorlig

<30

5 mg 1 gang annenhver dag

Sluttstadiet av nyresykdom - dialysepasienter

<10

Kontraindisert

Barn: Tablettene bør ikke gis til barn <6 år fordi formuleringen ikke tillater god nok dosetilpasning. En formulering beregnet til barn bør brukes. Hos barn med nedsatt nyrefunksjon justeres dosen individuelt ut fra renal clearance, alder og kroppsvekt.
Administrering: Dråper: Helles i en skje eller fortynnes i vann og svelges umiddelbart. Ved fortynning bør vannmengden tilpasses mengden pasienten kan svelge. Tabletter: Kan tas med eller uten mat. Svelges med et glass væske. Kan deles i 2 like doser (delestrek). Bør ikke knuses.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene, hydroksyzin eller piperazinderivater. Alvorlig nyresvikt med kreatininclearance <10 ml/minutt.

Forsiktighetsregler

Forsiktighet bør utvises ved faktorer som predisponerer for urinretensjon (f.eks. ryggmargslesjon, prostatahyperplasi), pga. mulig økt risiko. Forsiktighet anbefales ved epilepsi og risiko for kramper. Forsiktighet anbefales ved samtidig inntak av alkohol eller andre CNS-dempende midler. Preparatet bør ikke gis til barn <2 år. En utvaskingsperiode på 3 dager er nødvendig før allergitesting på hud. Pruritus og/eller urticaria kan oppstå ved seponering, selv om disse symptomene ikke var til stede før behandlingsstart. I enkelte tilfeller kan symptomene være sterke, og gjenopptak av behandling kan være nødvendig. Symptomene bør gå over når behandling gjenopptas. Miksturen inneholder sorbitol og skal ikke brukes ved fruktoseintoleranse. Tablettene inneholder laktose og skal ikke brukes ved galaktoseintoleranse, lapp-laktasemangel eller glukose-galaktosemalabsorpsjon. Metyl- og propylparahydroksybenzoat i dråper og mikstur kan forårsake allergiske reaksjoner (mulig forsinkede). Bilkjøring og betjening av maskiner: Pasienter som opplever søvnighet bør avstå fra å kjøre, utføre potensielt farlige aktiviteter eller betjene maskiner. De bør ikke overskride anbefalt dose og bør ta hensyn til sin egen respons på legemidlet.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Data tyder ikke på maternal eller føto‑/embryotoksisitet. Forsiktighet bør utvises ved graviditet.
Amming: Går over i morsmelk. En risiko for bivirkninger for spedbarn som ammes kan ikke utelukkes. Forsiktighet bør utvises ved amming.
Fertilitet: Dyrestudier og begrenset mengde humane data har ikke vist påvirkning av fertilitet.
Cetirizin

 

Bivirkninger

Beskrivelse av frekvensintervaller
OrganklasseBivirkning
Blod/lymfe
Svært sjeldneTrombocytopeni
Gastrointestinale
VanligeAbdominalsmerte2, diaré1, kvalme2, munntørrhet2
Mindre vanligeDiaré
Generelle
VanligeFatigue
Mindre vanligeAsteni, malaise
SjeldneØdem
Hjerte
SjeldneTakykardi
Hud
Mindre vanligeKløe, utslett
SjeldneUrticaria
Svært sjeldneAngioødem, fast lokalisert utbrudd
Ukjent frekvensAkutt generalisert eksantematøs pustulose
Pruritus (intens kløe) og/eller urticaria etter seponering.
Immunsystemet
SjeldneOverfølsomhet
Svært sjeldneAnafylaktisk sjokk
Lever/galle
SjeldneUnormal leverfunksjon (økte transaminaser, økt alkalisk fosfatase, γ-GT og bilirubin)
Ukjent frekvensHepatitt
Luftveier
VanligeFaryngitt2, rhinitt1
Muskel-skjelettsystemet
Ukjent frekvensArtralgi
Nevrologiske
VanligeHodepine2, somnolens, svimmelhet2
Mindre vanligeParestesi
SjeldneKramper
Svært sjeldneDysgeusi, dyskinesi, dystoni, synkope, tremor
Ukjent frekvensAmnesi, svekket hukommelse
Nyre/urinveier
Svært sjeldneDysuri, enurese
Ukjent frekvensUrinretensjon
Psykiske
Mindre vanligeAgitasjon
SjeldneAggresjon, depresjon, forvirring, hallusinasjon, insomni
Svært sjeldneTics
Ukjent frekvensMareritt, selvmordstanker
Stoffskifte/ernæring
Ukjent frekvensØkt appetitt
Undersøkelser
SjeldneØkt vekt
Øre
Ukjent frekvensVertigo
Øye
Svært sjeldneAkkommodasjonsforstyrrelse, okulogyr krise, tåkesyn
FrekvensBivirkning
Vanlige
GastrointestinaleAbdominalsmerte2, diaré1, kvalme2, munntørrhet2
GenerelleFatigue
LuftveierFaryngitt2, rhinitt1
NevrologiskeHodepine2, somnolens, svimmelhet2
Mindre vanlige
GastrointestinaleDiaré
GenerelleAsteni, malaise
HudKløe, utslett
NevrologiskeParestesi
PsykiskeAgitasjon
Sjeldne
GenerelleØdem
HjerteTakykardi
HudUrticaria
ImmunsystemetOverfølsomhet
Lever/galleUnormal leverfunksjon (økte transaminaser, økt alkalisk fosfatase, γ-GT og bilirubin)
NevrologiskeKramper
PsykiskeAggresjon, depresjon, forvirring, hallusinasjon, insomni
UndersøkelserØkt vekt
Svært sjeldne
Blod/lymfeTrombocytopeni
HudAngioødem, fast lokalisert utbrudd
ImmunsystemetAnafylaktisk sjokk
NevrologiskeDysgeusi, dyskinesi, dystoni, synkope, tremor
Nyre/urinveierDysuri, enurese
PsykiskeTics
ØyeAkkommodasjonsforstyrrelse, okulogyr krise, tåkesyn
Ukjent frekvens
HudAkutt generalisert eksantematøs pustulose
Pruritus (intens kløe) og/eller urticaria etter seponering.
Lever/galleHepatitt
Muskel-skjelettsystemetArtralgi
NevrologiskeAmnesi, svekket hukommelse
Nyre/urinveierUrinretensjon
PsykiskeMareritt, selvmordstanker
Stoffskifte/ernæringØkt appetitt
ØreVertigo

1Sett hos barn 6 måneder-12 år.

2Sett hos voksne.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Symptomer: Forvirring, diaré, svimmelhet, fatigue, hodepine, sykdomsfølelse, mydriasis, pruritus, rastløshet, søvnighet, somnolens, stupor, takykardi, tremor, urinretensjon.
Behandling: Symptomatisk eller støttende. Mageskylling kan overveies kort tid etter inntak. Fjernes ikke effektivt ved hemodialyse.
Se Giftinformasjonens anbefalinger: R06A E07

Egenskaper

Klassifisering: Potent og selektiv histamin H1-reseptorantagonist.
Virkningsmekanisme: Antiallergisk effekt. Hemmer senfaserekruttering av eosinofile celler i huden og konjunktiva hos atopiske personer som eksponeres for allergener.
Absorpsjon: Cmax nås innen 1 ± 0,5 timer. Lineær kinetikk i området 5-60 mg.
Proteinbinding: Ca. 93%.
Fordeling: Vd: 0,5 liter/kg.
Halveringstid: Hos voksne ca. 10 timer, hos barn 6-12 år ca. 6 timer, hos barn 2-6 år ca. 5 timer, hos små barn 6-24 måneder ca. 3,1 timer. Økt t1/2 ved nedsatt nyre- og leverfunksjon.
Utskillelse: 2/3 av dosen utskilles uendret i urin.

Pakninger uten resept

Inntil 30 tabletter er unntatt fra reseptplikt.

Sist endret: 24.05.2019
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

10.05.2019


 

Pakninger, priser, refusjon og SPC


Zyrtec, DRÅPER, oppløsning:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
10 mg/ml20 ml
154674
SPC_ICONBlå resept
Byttegruppe
146,00C

Zyrtec, MIKSTUR, oppløsning:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
1 mg/ml200 ml
036233
SPC_ICONBlå resept
Byttegruppe
118,40C

Zyrtec, TABLETTER, filmdrasjerte:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
10 mg7 stk. (blister)
586602
SPC_ICON-
Byttegruppe
*F
21 stk. (blister)
023053
SPC_ICON-
Byttegruppe
*F
30 stk. (blister)
024101
SPC_ICON-
Byttegruppe
*F
100 stk. (blister)
485342
SPC_ICONBlå resept
Byttegruppe
418,30 (trinnpris 77,50)C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Ordforklaringer til teksten
 

Ordforklaringer

absorpsjon: Opptak i kroppen. Virkestoff absorberes av kroppen for å kunne transporteres til de steder de skal virke. Opptak kan skje gjennom tarmvegg, hud og slimhinner.

agitasjon (hypereksitabilitet): Rastløshet, uro og ukontrollerte bevegelser. Kjennetegnes ved at personen er opphisset/oppskaket.

allergi: Overfølsomhet, unormal følsomhet for visse fremmede stoffer (allergener). Det er kroppens immunsystem som gjenkjenner og reagerer på allergenet. Vanlige allergener er pollen, mugg og pelsdyr, og diverse matvarer som melk, egg og nøtter. Når kroppen kommer i kontakt med allergenet frisetter immunforsvaret substansen histamin, som utløser reaksjoner som rennende nese, nysing, opphovning, røde øyne og andre kroppsreaksjoner.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

allergisk rhinitt: Betennelse i nesens slimhinne som utløses av allergifremkallende substanser, vanligvis pollen. Symptomer er nesetetthet, rennede nese og nysing.

amnesi (hukommelsestap, minnetap): Kan referere til både kortvarig hukommelsestap eller varig svekket hukommelse.

angioødem (angionevrotisk ødem, quinckes ødem): Hevelse i hud og slimhinner, ofte i ansiktet, øyne eller lepper. Kan i verste fall føre til pustebersvær og kvelning. Kan forekomme ved allergi, men varme, sollys og trykk kan også være utløsende faktorer. Oppstår noen ganger ved legemiddelbruk.

antihistamin: Legemiddel som hemmer effekten av histamin, og som brukes ved behandling av allergi.

clearance: Et mål på kroppens evne til å skille ut en substans pr. tidsenhet, vanligvis via nyrene.

cns (sentralnervesystemet): Er en av nervesystemets to hoveddeler (den andre hoveddelen er det perifere nervesystemet). CNS består av hjernen og ryggmargen.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

dyskinesi (bevegelsesvansker, bevegelsesproblemer): Unormale, ufrivillige og smertefulle bevegelser.

dystoni (endret muskelspenning): Unormal muskelspenning.

dysuri (smertefull vannlating): Vansker med å tømme urinblæren. Tilstanden er ofte smertefull.

eosinofil: Type hvit blodcelle, leukocytt, som spiller en viktig rolle i allergiske reaksjoner. Eosinofiler har fått navnet pga. deres innehold av granulatkorn som kan farges røde av eosin. Eosinofilene dannes i benmargen og når de har modnet gjenfinnes de i blodet, der de bl.a. kan absorbere og ødelegge fremmede partikler. De små kornene i eosinofilene inneholder også et stoff med skadelige effekter på enkelte parasitter, men også på kroppens egne celler, særlig ved allergi.

epilepsi: Sykdom der enkelte hjerneceller blir overaktive, noe som gir ulike typer krampeanfall enten med eller uten påfølgende bevisstløshet.

faryngitt (halskatarr, halsbetennelse): Betennelse i slimhinnen og lymfatisk vev i svelget (farynks). Skyldes som regel en infeksjon av virus (70%) eller bakterier (30%). En infeksjon av virus går som regel over av seg selv etter noen dager. Hvis det derimot er bakterier som er årsaken kan sykdommen vare lenger og også gi feber. Hvis betennelsen skyldes streptokokker bør den behandles med antibiotika, vanligvis penicillin.

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

forgiftning: Tilstand som skyldes inntak av giftige stoffer, slik som legemidler, rusmidler, kjemikalier eller stoffer som finnes naturlig i dyr og planter, i en slik mengde at det kan føre til alvorlig skade.

glukose (dekstrose, dextrose): Glukose = dekstrose (dekstrose er en eldre betegnelse på glukose). I Felleskatalogen er disse ofte omtalt som oppløsningsvæsker for ulike preparater til parenteral bruk.

halveringstid (t1/2, t1/2): Tiden det tar til konsentrasjonen (mengden) av et virkestoff er halvert.

hemodialyse: Metode som fjerner avfallsstoffer og overskuddsvæske fra kroppen ved hjelp av en dialysemaskin.

indikasjoner: I medisinsk sammenheng brukes indikasjoner for å beskrive grunner til å igangsette et bestemt tiltak, slik som legemiddelbehandling.

insomni (søvnløshet): Problemer med å sovne, urolig nattesøvn, problemer med å sove lenge nok og/eller dårlig søvnkvalitet.

kontraindikasjoner: Forhold som i et spesielt tilfelle taler imot en viss handlemåte, f.eks. en behandlingsmetode. I Felleskatalogtekstene må de forhold som angis tolkes som absolutte kontraindikasjoner, hvilket betyr at bruken skal unngås helt.

kreatininclearance (clcr): (ClCR: Creatinine clearance) Kreatininclearance er det volum blodplasma som helt renses for kreatinin pr. tidsenhet. Verdien sier noe om nyrefunksjonen. Ved nyresykdom faller verdien, vanligvis også ved økende alder.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

malaise (sykdomsfølelse, uvelhetsfølelse, utilpasshet, illebefinnende): En subjektiv følelse av ubehag, svakhet, utmattelse eller en følelse av å være utkjørt som forekommer alene eller sammen med andre symptomer eller sykdommer.

munntørrhet (xerostomi, tørr munn): Tørre slimhinner i munnen som følge av nedsatt spyttsekresjon.

mydriasis (mydriase, pupilldilatasjon, utvidede pupiller, store pupiller): Utvidet pupill.

rhinitt: Betennelse i nesens slimhinne som gir utslag som tett nese, rennende nese, nysing, kløe og hodepine.

somnolens (søvnighet, døsighet): Lett grad av nedsatt bevissthet.

takykardi: Unormalt rask hjerterytme, definert som puls over 100 slag/minutt.

trombocytopeni (trombopeni, blodplatemangel): Redusert antall trombocytter (blodplater) i blodet.

urticaria (elveblest): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

vd (distribusjonsvolum, fordelingsvolum): Et teoretisk volum som beskriver hvordan et legemiddel fordeler seg i vev og blodbane. Ved et lavt distribusjonsvolum fordeler legemiddelet seg i liten grad utenfor blodbanen. Distribusjonsvolumet vil være ca. 5 liter hos et voksent menneske for et legemiddel som hovedsakelig befinner seg i plasma.

ødem (væskeoppsamling, væskeopphopning, væskeansamling): Sykelig opphoping av væske i vevet utenfor cellene. Folkelig beskrives dette som ‘vann i kroppen’.

γ-gt (gammaglutamyltransferase, ggt): Er et enzym. Har betydning for transporten av aminosyrer inn i cellene (katalyserer hydrolyse av visse peptider og overføring av glutamylgrupper til aminosyrer og peptider).