Zyrtec

UCB


Antihistamin.

R06A E07 (Cetirizin)DRÅPER, oppløsning 10 mg/ml: 1 ml inneh.: Cetirizindihydroklorid 10 mg, sakkarinnatrium, metyl- og propylparahydroksybenzoat (E 218 og E 216), hjelpestoffer. Lett søtlig, bitter smak.


MIKSTUR, oppløsning 1 mg/ml: 1 ml inneh.: Cetirizindihydroklorid 1 mg, flytende sorbitol 70%, sakkarinnatrium, metyl- og propylparahydroksybenzoat (E 218 og E 216), hjelpestoffer. Banansmak.


TABLETTER, filmdrasjerte 10 mg: Hver tablett inneh.: Cetirizindihydroklorid 10 mg, laktosemonohydrat, hjelpestoffer. Fargestoff: Titandioksid (E 171).


Indikasjoner

Dråper og mikstur: Til voksne og barn ≥2 år: Lindring av nese- og øyesymptomer i forbindelse med sesongbetont og helårlig allergisk rhinitt. Lindring av symptomer på kronisk idiopatisk urticaria. Tabletter: Til voksne og barn ≥6 år: Lindring av nese- og øyesymptomer i forbindelse med sesongbetont og helårlig allergisk rhinitt. Lindring av symptomer på kronisk idiopatisk urticaria.
Reseptfri bruk: Tabletter: Til voksne og barn ≥6 år: Korttidsbehandling av øye- og neseplager ved allergi, f.eks. pollenallergi.

Dosering

Dråper: Voksne og ungdom >12 år: 10 mg (20 dråper) 1 gang daglig. Barn: 6-12 år: 5 mg (10 dråper) 2 ganger daglig. 2-6 år: 2,5 mg (5 dråper) 2 ganger daglig.
Mikstur: Voksne og ungdom >12 år: 10 mg (10 ml, 2 fulle måleskjeer) 1 gang daglig. Barn: 6-12 år: 5 mg (5 ml, 1 full måleskje) 2 ganger daglig. 2-6 år: 2,5 mg (2,5 ml, 1/2 måleskje) 2 ganger daglig.
Tabletter: Voksne og ungdom >12 år: 10 mg (1 tablett) 1 gang daglig. Barn: 6-12 år: 5 mg (1/2 tablett) 2 ganger daglig.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt nyrefunksjon: Dosejustering for voksne med nedsatt nyrefunksjon:

Gruppe

Kreatininclearance
(ml/minutt)

Dosering og hyppighet

Normal

≥80

10 mg 1 gang daglig

Lett

50-79

10 mg 1 gang daglig

Moderat

30-49

5 mg 1 gang daglig

Alvorlig

<30

5 mg 1 gang annenhver dag

Sluttstadiet av nyresykdom - dialysepasienter

<10

Kontraindisert

Barn: Tablettene bør ikke gis til barn <6 år fordi formuleringen ikke tillater god nok dosetilpasning. En formulering beregnet til barn bør brukes. Hos barn med nedsatt nyrefunksjon justeres dosen individuelt ut fra renal clearance, alder og kroppsvekt.
Administrering: Dråper: Helles i en skje eller fortynnes i vann og svelges umiddelbart. Ved fortynning bør vannmengden tilpasses mengden pasienten kan svelge. Tabletter: Kan tas med eller uten mat. Svelges med et glass væske. Kan deles i 2 like doser (delestrek). Bør ikke knuses.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene, hydroksyzin eller piperazinderivater. Alvorlig nyresvikt med kreatininclearance <10 ml/minutt.

Forsiktighetsregler

Forsiktighet bør utvises ved faktorer som predisponerer for urinretensjon (f.eks. ryggmargslesjon, prostatahyperplasi), pga. mulig økt risiko. Forsiktighet anbefales ved epilepsi og risiko for kramper. Forsiktighet anbefales ved samtidig inntak av alkohol eller andre CNS-dempende midler. Preparatet bør ikke gis til barn <2 år. En utvaskingsperiode på 3 dager er nødvendig før allergitesting på hud. Pruritus og/eller urticaria kan oppstå ved seponering, selv om disse symptomene ikke var til stede før behandlingsstart. I enkelte tilfeller kan symptomene være sterke, og gjenopptak av behandling kan være nødvendig. Symptomene bør gå over når behandling gjenopptas. Miksturen inneholder sorbitol og skal ikke brukes ved fruktoseintoleranse. Tablettene inneholder laktose og skal ikke brukes ved galaktoseintoleranse, lapp-laktasemangel eller glukose-galaktosemalabsorpsjon. Metyl- og propylparahydroksybenzoat i dråper og mikstur kan forårsake allergiske reaksjoner (mulig forsinkede). Bilkjøring og betjening av maskiner: Pasienter som opplever søvnighet bør avstå fra å kjøre, utføre potensielt farlige aktiviteter eller betjene maskiner. De bør ikke overskride anbefalt dose og bør ta hensyn til sin egen respons på legemidlet.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Data tyder ikke på maternal eller føto‑/embryotoksisitet. Forsiktighet bør utvises ved graviditet.
Amming: Går over i morsmelk. En risiko for bivirkninger for spedbarn som ammes kan ikke utelukkes. Forsiktighet bør utvises ved amming.
Fertilitet: Dyrestudier og begrenset mengde humane data har ikke vist påvirkning av fertilitet.

 

Bivirkninger

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Symptomer: Forvirring, diaré, svimmelhet, fatigue, hodepine, sykdomsfølelse, mydriasis, pruritus, rastløshet, søvnighet, somnolens, stupor, takykardi, tremor, urinretensjon.
Behandling: Symptomatisk eller støttende. Mageskylling kan overveies kort tid etter inntak. Fjernes ikke effektivt ved hemodialyse.

Egenskaper

Klassifisering: Potent og selektiv histamin H1-reseptorantagonist.
Virkningsmekanisme: Antiallergisk effekt. Hemmer senfaserekruttering av eosinofile celler i huden og konjunktiva hos atopiske personer som eksponeres for allergener.
Absorpsjon: Cmax nås innen 1 ± 0,5 timer. Lineær kinetikk i området 5-60 mg.
Proteinbinding: Ca. 93%.
Fordeling: Vd: 0,5 liter/kg.
Halveringstid: Hos voksne ca. 10 timer, hos barn 6-12 år ca. 6 timer, hos barn 2-6 år ca. 5 timer, hos små barn 6-24 måneder ca. 3,1 timer. Økt t1/2 ved nedsatt nyre- og leverfunksjon.
Utskillelse: 2/3 av dosen utskilles uendret i urin.

Oppbevaring og holdbarhet

Dråper og mikstur: Holdbarhet etter anbrudd: 3 måneder.

Pakninger uten resept

Inntil 30 tabletter er unntatt fra reseptplikt.

 

Pakninger, priser og refusjon

Zyrtec, DRÅPER, oppløsning:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon1 Pris (kr)2 R.gr.3
10 mg/ml 20 ml
154674
Blå resept 146,00 C

Zyrtec, MIKSTUR, oppløsning:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon1 Pris (kr)2 R.gr.3
1 mg/ml 200 ml
036233
Blå resept 118,40 C

Zyrtec, TABLETTER, filmdrasjerte:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon1 Pris (kr)2 R.gr.3
10 mg 7 stk. (blister)
586602
- * F
21 stk. (blister)
023053
- * F
30 stk. (blister)
024101
- * F
100 stk. (blister)
485342
Blå resept 418,30 (trinnpris 74,60) C

1Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

2Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

3Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Generisk bytte

Gjelder generiske legemidler som er byttbare i apotek. For legemiddelbytte ved institusjoner henvises til §7 i Forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp


For mer informasjon om byttegruppe og generisk bytte, se https://legemiddelverket.no/offentlig-finansiering/generisk-bytteSPC (preparatomtale)

Zyrtec MIKSTUR, oppløsning 1 mg/ml

Gå til godkjent preparatomtale

Zyrtec DRÅPER, oppløsning 10 mg/ml

Gå til godkjent preparatomtale

Zyrtec TABLETTER, filmdrasjerte 10 mg

Gå til godkjent preparatomtale


Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

10.05.2019


Sist endret: 18.02.2021
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)