Antikonsepsjonsmiddel, progestogen-østrogen monofasisk kombinasjonspille.

G03A A14 (Nomegestrol, Østradiol)TABLETTER, filmdrasjerte: Hver hvite tablett inneh.: Nomegestrolacetat 2,5 mg, østradiol 1,5 mg, laktose, hjelpestoffer. De gule tablettene er placebotabletter.


Indikasjoner

Oral antikonsepsjon. Beslutningen om å forskrive preparatet bør ta hensyn til den enkelte kvinnes nåværende risikofaktorer, særlig de for venøs tromboembolisme (VTE), og hvordan risikoen for VTE med preparatet kan sammenlignes med andre kombinerte hormonelle prevensjonsmidler (se Kontraindikasjoner og Forsiktighetsregler).

Dosering

Tablettinntaket begynner på dag 1 i kvinnens naturlige syklus (dvs. menstruasjonsblødningens 1. dag), og fortsetter med 1 tablett hver dag i 28 dager i den rekkefølge som fremgår av pillebrettet. Klistremerker med ukedager medfølger og skal festes på brettet. Tablettene er nummerert og tas i stigende rekkefølge. Tablettene 1-24 er aktive (hvite), 25-28 er placebo (gule). En går direkte over til nytt brett uten opphold. En menstruasjonslignende blødning (bortfallsblødning) kommer vanligvis 2-3 dager etter inntak av den siste hvite tabletten, og er ikke nødvendigvis avsluttet før neste brett påbegynnes. Med dette behandlingsregimet oppnås full beskyttelse fra 1. tablett.
Ved overgang/bytte fra annen prevensjon: Se pakningsvedlegg/SPC.
Etter abort i 1. trimester: Behandling kan starte umiddelbart. Ved å gjøre det slik, er det ikke nødvendig med tilleggsprevensjon.
Etter fødsel eller abort i 2. trimester: Det anbefales å begynne mellom dag 21 og 28 etter fødsel eller abort i 2. trimester. Ved senere start anbefales bruk av en barrieremetode (f.eks. kondom) i tillegg de første 7 dagene med uavbrutt inntak av hvite aktive tabletter, se for øvrig SPC.
Utsettelse av menstruasjonen: Menstruasjonen kan om nødvendig utsettes ved å gå direkte over til et nytt brett uten å ta de 4 placebotablettene. For mer informasjon om endring/utsettelse av menstruasjon, se pakningsvedlegg/SPC.
Glemte tabletter/Gastrointestinale forstyrrelser: Dersom tablettene tas >12 timer for sent kan den preventive beskyttelsen reduseres, og tilleggsprevensjon bør benyttes de neste 7 dagene. For mer informasjon om forholdsregler ved gastrointestinale forstyrrelser og ved glemt tablett, se pakningsvedlegg/SPC.
Pakningsvedlegg: Zoely Theramex
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Kliniske studier ikke utført. Metabolisering av steroidhormoner kan være svekket hos pasienter med alvorlig leversykdom. Preparatet er ikke indisert hos disse før leverfunksjonsverdier er normalisert.  Nedsatt nyrefunksjon: Data mangler, men det er usannsynlig at dette påvirker eliminasjon av virkestoffene.
Administrering: Kan tas med eller uten mat. Bør inntas med litt væske og helst til omtrent samme tid hver dag.

Kontraindikasjoner

Skal ikke brukes ved følgende tilstander (skulle noen av tilstandene opptre for første gang under bruk, bør legemidlet seponeres umiddelbart): Tilstedeværelse eller risiko for venøs tromboembolisme (VTE): -Venøs tromboembolisme; nåværende VTE (på antikoagulantia) eller tidligere VTE (f.eks. dyp venetrombose (DVT) eller lungeembolisme (pulmonary embolism) (PE). -Kjent arvelig eller ervervet predisposisjon for venøs tromboembolisme, slik som APC-resistens (inkl. faktor V Leiden), mangel på antitrombin III, mangel på protein C, mangel på protein S. -Større kirurgisk inngrep med forlenget immobilisering (se Forsiktighetsregler). -Høy risiko for VTE pga. tilstedeværelse av flere risikofaktorer (se Forsiktighetsregler). Tilstedeværelse eller risiko for arteriell tromboembolisme (ATE): -ATE; nåværende ATE, tidligere ATE (f.eks. hjerteinfarkt) eller prodromal tilstand (f.eks. angina pectoris). -Cerebrovaskulær sykdom; nåværende hjerneslag, tidligere slag eller prodromal tilstand (f.eks. transitorisk iskemisk anfall, TIA). -Kjent arvelig eller ervervet predisposisjon for ATE, slik som hyperhomocysteinemi og antifosfolipid-antistoffer (antikardiolipin-antistoffer, lupus antikoagulant). -Migrene med fokale nevrologiske symptomer i anamnesen. -Høy risiko for ATE pga. flere risikofaktorer (se Forsiktighetsregler) eller pga. tilstedeværelse av én alvorlig risikofaktor, slik som diabetes mellitus med vaskulære symptomer, alvorlig hypertensjon, eller alvorlig dyslipoproteinemi. Øvrige tilstander: -Pankreatitt, eller pankreatitt i anamnesen hvis den er assosiert med alvorlig hypertriglyseridemi. -Alvorlig leversykdom i akutt fase eller i anamnesen så lenge leverfunksjonsverdier ikke er normalisert. -Aktuelle eller tidligere levertumorer (benigne eller maligne). -Kjente eller mistenkte maligniteter (f.eks. i genitalier eller brystene) hvis de påvirkes av kjønnshormoner. -Tilstedeværelse eller historikk med meningeom. -Udiagnostisert vaginalblødning. -Overfølsomhet for innholdsstoffene.

Forsiktighetsregler

Før behandling institueres bør det innhentes en fullstendig medisinsk anamnese (inkl. familieanamnese) og graviditet skal utelukkes. Blodtrykket bør måles, og en fysisk undersøkelse utføres, veiledet av kontraindikasjonene. Kvinnen må gjøres oppmerksom på informasjonen om VTE og ATE, inkl. risikoen ved bruk av Zoely sammenlignet med annen hormonell kombinasjonsprevensjon, symptomer på VTE og ATE, kjente risikofaktorer og tiltak ved mistanke om trombose. For detaljert informasjon, se SPC og pakningsvedlegg. Hvis noen av tilstandene eller risikofaktorene nevnt nedenfor, i SPC eller i pakningsvedlegget, skal egnethet av preparatet diskuteres med kvinnen. Kvinnen bør oppfordres til å lese pakningsvedlegget nøye og følge rådene som gis. Hyppighet av senere undersøkelser bør baseres på etablert praksis og tilpasses individuelt. Hormonell kombinasjonsprevensjon er assosiert med økt risiko for VTE, spesielt 1. behandlingsår. Risikoen kan også være økt ved gjenoppstart av behandling etter en pause på ≥4 uker. Preparater som inneholder levonorgestrel, norgestimat eller noretisteron er forbundet med lavest risiko for VTE. Epidemiologiske studier viser at 6-12 av 10 000 kvinner som bruker lavdose hormonell kombinasjonsprevensjon (<50 µg etinyløstradiol), vil utvikle VTE i løpet av 1 år. Risikoen ved bruk av hormonell kombinasjonsprevensjon som inneholder nomegestrolacetat sammenlignet med levonorgestrel er ukjent. Antall VTE pr. år ved lavdose hormonell kombinasjonsprevensjon er lavere enn antallet som forventes under graviditet eller i perioden like etter fødsel. VTE kan være fatalt i 1-2% av tilfellene. Risikoen for VTE øker med: Økende alder (spesielt >35 år), positiv familieanamnese (VTE hos søsken eller foreldre i relativt ung alder, f.eks. før fylte 50), fedme, langvarig immobilisering, større operasjoner, ethvert kirurgisk inngrep i ben eller bekken, nevrokirurgi eller alvorlig traume. I disse situasjonene er det tilrådelig å avbryte bruk (i tilfelle planlagt kirurgi minst 4 uker i forveien), og ikke fortsette før 2 uker etter fullstendig remobilisering. Midlertidig immobilisering, inkl. flyreiser >4 timer, kan også være en risikofaktor for VTE, spesielt hos kvinner med andre risikofaktorer. Risiko for arterielle tromboemboliske komplikasjoner eller cerebrovaskulær hendelse øker med: Økende alder (spesielt >35 år), røyking, dyslipoproteinemi, fedme, hypertensjon, migrene, hjerteklaffsykdom, atrieflimmer, positiv familieanamnese (arteriell tromboemboli hos søsken eller foreldre i relativt ung alder, f.eks. før fylte 50). Ved mistanke om arvelig disposisjon skal kvinnen henvises til spesialist for rådgivning før det tas avgjørelse om bruk av hormonell antikonsepsjon. Ved mistenkt eller bekreftet trombose skal bruk av preparatet avbrytes. Tumorer: Noe økt relativ risiko for brystkreft hos kvinner som bruker hormonell kombinasjonsprevensjon er rapportert i epidemiologiske studier. Den økte risikoen forsvinner gradvis i løpet av 10 år etter avsluttet bruk. I sjeldne tilfeller har benigne levertumorer vært rapportert. Levertumor må anses som en differensialdiagnose ved sterk smerte i øvre del av buken, forstørrelse av leveren eller tegn på indre blødninger i abdomen. Meningeom: Forekomst av meningeom (enkle eller flere) er rapportert ved langvarig bruk (flere år) av nomegestrol monoterapi ved doser av 3,75 mg eller 5 mg daglig og høyere. Dersom en pasient behandlet med Zoely blir diagnostisert med meningeom, bør behandlingen seponeres, se Kontraindikasjoner. Hepatitt C: Forhøyet ALAT er sett når kombinasjonsbehandling mot hepatitt C-virus (ombitasvir/paritaprevir/ritonavir med eller uten dasabuvir) er gitt samtidig med kombinert hormonell prevensjon med etinyløstradiol. Dette er ikke vist ved bruk av andre østrogener, men forsiktighet bør likevel utvises ved samtidig bruk. Andre forhold: Kvinner med hypertriglyseridemi eller slik i familieanamnesen, kan ha en økt risiko for pankreatitt. Hvis vedvarende klinisk signifikant hypertensjon utvikler seg under behandling, bør bruk av preparatet avsluttes og hypertensjonen behandles. Bruken kan gjenopptas hvis normotensive verdier oppnås ved behandling med antihypertensiver. Gulsott og/eller kløe relatert til kolestase, dannelse av gallesten, porfyri, systemisk lupus erythematosus, hemolytisk uremisk syndrom, Sydenhams chorea, herpes gestationis og otoskleroserelatert hørselstap er rapportert forekomst av eller forverring både ved svangerskap og ved bruk av kombinasjonspiller. Ved arvelig angionevrotisk ødem kan eksogene østrogener indusere eller forverre symptomer på angionevrotisk ødem. Ved akutte eller kroniske forstyrrelser av leverfunksjon, kan det være nødvendig å seponere preparatet inntil markørene for leverfunksjon går tilbake til normalen. Tilbakevendende kolestasisk gulsott som første gang forekom ved graviditet eller tidligere bruk av kjønnshormoner, nødvendiggjør at man avbryter bruk av kombinasjonspillen. Preparatet kan endre perifer insulinresistens og glukosetoleranse, og kvinner med diabetes bør monitoreres nøye spesielt de første månedene. Crohns sykdom, ulcerøs kolitt og forverring av depresjon er assosiert med hormonell kombinasjonsprevensjon. Depresjon er en risikofaktor for selvmordsrelatert atferd og selvmord. Kvinner bør rådes til å kontakte lege ved humørendringer og depressive symptomer, selv kort tid etter oppstart av behandlingen. Kloasma kan av og til forekomme, spesielt hos kvinner med graviditetskloasma i anamnesen. Kvinner med tendens til kloasma bør unngå å utsette seg for sollys eller ultrafiolette stråler. Sykluskontroll: Varigheten av bortfallsblødning med Zoely er gjennomsnittlig 3-4 dager. Bortfallsblødninger kan også utebli. Uregelmessige menstruasjonsblødninger kan forekomme, spesielt de første månedene. Hvis blødningsuregelmessigheter vedvarer eller oppstår etter foregående regulære sykluser, bør ikke-hormonelle årsaker tas i betraktning. Dersom dette forekommer, og Zoely er tatt iht. instruksjonene, er det usannsynlig at kvinnen er gravid. I tvilstilfelle bør graviditet utelukkes før behandlingen fortsetter. Se SPC for ytterligere informasjon. Barn og ungdom: Ukjent om mengden av østradiol i Zoely er tilstrekkelig til å opprettholde tilstrekkelige østradiolnivåer hos tenåringer, spesielt for tilvekst av benmasse. Laboratorieprøver: Bruk av prevensjonsmidler kan påvirke resultatet av visse laboratorieprøver inkl. biokjemiske parametre på lever-, thyreoidea-, binyre- og nyrefunksjon, plasmanivåer av (transport-)proteiner, f.eks. kortikosteroidbindende globulin og lipid/lipoproteinfraksjoner, parametre på karbohydratmetabolisme og parametre på koagulasjon og fibrinolyse. Endringene forblir vanligvis innenfor det normale måleområdet. Hjelpestoffer: Inneholder laktose og bør ikke brukes ved galaktoseintoleranse, total laktasemangel eller glukose-galaktosemalabsorpsjon.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Se også preparatomtalen for legemidler som skal gis samtidig. Bruk sammen med enzyminduserende legemidler (f.eks. fenytoin, fenobarbital, primidon, bosentan, karbamazepin, okskarbazepin, topiramat, felbamat, rifampicin, rifabutin, griseofulvin og naturlegemidler med johannesurt) kan gi gjennombruddsblødninger og sviktende prevensjon. Hiv- eller hepatitt C-virus-proteasehemmere (ritonavir, boceprevir, telaprevir), og ikke-nukleosid reverstranskriptasehemmere (efavirenz) kan påvirke metabolisme i lever. Ved kombinasjon med et av disse legemidlene bør barrieremetode brukes under behandling og i 28 dager etter avsluttet behandling. Hormonell kombinasjonsprevensjon kan påvirke metabolismen til lamotrigin.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Ikke indisert ved graviditet, seponeres hvis graviditet oppstår. Den økte risikoen for venøs tromboembolisme i post-partum-perioden bør tas i betraktning når bruk gjenopptas etter fødsel.
Amming: Kan redusere mengden og endre sammensetningen av brystmelk. Bør ikke anvendes under amming.

 

Bivirkninger

OrganklasseBivirkning
Gastrointestinale
VanligeKvalme
Mindre vanligeAbdominal distensjon
SjeldneMunntørrhet
Generelle
Mindre vanligeIrritabilitet, ødem
SjeldneSult
Hud
Svært vanligeAkne
Mindre vanligeAlopesi, hyperhidrose, kløe, seboré, tørr hud
SjeldneHypertrikose, kloasma
Immunsystemet
Ukjent frekvensOverfølsomhetsreaksjoner
Kar
Mindre vanligeHetetokter
SjeldneVenøs tromboembolisme
Kjønnsorganer/bryst
Svært vanligeUnormal bortfallsblødning
VanligeBekkensmerte, menoragi, metroragi, smerter i brystene
Mindre vanligeDyspareuni, galaktoré, hevelse i brystene, hypomenoré, kul i brystet, premenstruelt syndrom, uteruskramper, vulvovaginal tørrhet
SjeldneVaginal lukt, vulvovaginalt ubehag
Lever/galle
SjeldneGallestein, kolecystitt
Muskel-skjelettsystemet
Mindre vanligeTyngdefølelse
Nevrologiske
VanligeHodepine, migrene
SjeldneCerebrovaskulær hendelse, oppmerksomhetsforstyrrelse, transitorisk iskemisk attakk
Psykiske
VanligeDepresjon/nedstemthet, humørforandringer, redusert libido
SjeldneØkt libido
Stoffskifte/ernæring
Mindre vanligeVæskeretensjon, økt appetitt
SjeldneRedusert appetitt
Undersøkelser
VanligeØkt vekt
Mindre vanligeØkte leverenzymer
Øye
SjeldneIntoleranse mot kontaktlinser/tørre øyne
FrekvensBivirkning
Svært vanlige
HudAkne
Kjønnsorganer/brystUnormal bortfallsblødning
Vanlige
GastrointestinaleKvalme
Kjønnsorganer/brystBekkensmerte, menoragi, metroragi, smerter i brystene
NevrologiskeHodepine, migrene
PsykiskeDepresjon/nedstemthet, humørforandringer, redusert libido
UndersøkelserØkt vekt
Mindre vanlige
GastrointestinaleAbdominal distensjon
GenerelleIrritabilitet, ødem
HudAlopesi, hyperhidrose, kløe, seboré, tørr hud
KarHetetokter
Kjønnsorganer/brystDyspareuni, galaktoré, hevelse i brystene, hypomenoré, kul i brystet, premenstruelt syndrom, uteruskramper, vulvovaginal tørrhet
Muskel-skjelettsystemetTyngdefølelse
Stoffskifte/ernæringVæskeretensjon, økt appetitt
UndersøkelserØkte leverenzymer
Sjeldne
GastrointestinaleMunntørrhet
GenerelleSult
HudHypertrikose, kloasma
KarVenøs tromboembolisme
Kjønnsorganer/brystVaginal lukt, vulvovaginalt ubehag
Lever/galleGallestein, kolecystitt
NevrologiskeCerebrovaskulær hendelse, oppmerksomhetsforstyrrelse, transitorisk iskemisk attakk
PsykiskeØkt libido
Stoffskifte/ernæringRedusert appetitt
ØyeIntoleranse mot kontaktlinser/tørre øyne
Ukjent frekvens
ImmunsystemetOverfølsomhetsreaksjoner

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Symptomer: Kvalme, oppkast og vaginalblødning.
Behandling: Symptomatisk.

Egenskaper

Virkningsmekanisme: Undertrykkelse av ovulasjonen og endringer i cervixsekretet. Nomegestrolacetat er et selektivt progestogen, utledet av det naturlig forekommende hormonet progesteron. Østrogenet i Zoely er 17β-østradiol, et naturlig østrogen identisk med det endogene humane 17β-østradiol.
Absorpsjon: Tmax: Nomegestrolacetat: Ca. 2 timer. Østradiol: Ca. 6 timer. Steady state: Nomegestrolacetat: Nås etter ca. 5 dager. Biotilgjengelighet: Nomegestrolacetat: 63%. Østradiol: Ca. 1%.
Proteinbinding: Nomegestrolacetat: 97-98%. Østradiol: Ca. 98-99%.
Fordeling: Vd: Nomegestrolacetat: 1645 liter.
Halveringstid: Nomegestrolacetat: Ca. 46 timer. Østradiol: Ca. 3,6 timer. Plasmaclearance: Nomegestrolacetat: Ca. 26 liter/time.
Metabolisme: Nomegestrolacetat: I lever via CYP3A4 og CYP3A5. Østradiol: Betydelig first pass-effekt, deretter i lever via CYP1A2, CYP3A4, CYP3A5, CYP1B1 og CYP2C9.
Utskillelse: Via urin og feces.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Zoely, TABLETTER, filmdrasjerte:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
3 × 28 stk. (kalenderpakn.)
444289
-
-
315,00C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 15.01.2021
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

09.06.2020