Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Zoely 2,5 mg/1,5 mg filmdrasjerte tabletter

nomegestrolacetat/østradiol

  Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Du kan bidra ved å melde enhver mistenkt bivirkning. Se avsnitt 4 for informasjon om hvordan du melder bivirkninger.
Viktige ting å vite om kombinerte hormonelle prevensjonsmidler:
 • De er en av de mest pålitelige reversible prevensjonsmetodene når de brukes riktig.
 • De gir en noe økt risiko for å få blodpropp i vener og arterier, spesielt det første året eller ved gjenoppstart av kombinerte hormonelle prevensjonsmidler etter en pause på fire uker eller mer.
 • Vær oppmerksom og kontakt legen din dersom du tror du kan ha symptomer på blodpropp (se avsnitt 2«Blodpropper»).
Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør lege, apotek eller sykepleier hvis du har flere spørsmål eller trenger mer informasjon.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Zoely er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Zoely
 3. Hvordan du bruker Zoely
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Zoely
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Zoely er og hva det brukes mot
Zoely er en prevensjonspille som brukes for å hindre graviditet.
 • Alle de 24 hvite, filmdrasjerte tablettene er aktive tabletter som inneholder en liten mengde av to forskjellige kvinnelige kjønnshormoner. Disse er nomegestrolacetat (et progestogen) og østradiol (et østrogen).
 • De 4 gule tablettene er inaktive tabletter som ikke inneholder hormoner og kalles placebotabletter.
 • Prevensjonspiller som inneholder to ulike hormoner, slik som Zoely, kalles
  «kombinasjonspiller».
 • Østradiol, østrogenet i Zoely, er identisk med det hormonet som produseres av eggstokkene dine under en menstruasjonssyklus.
 • Nomegestrolacetat, progestogenet i Zoely, er utledet av hormonet progesteron. Progesteron produseres av eggstokkene dine under en menstruasjonssyklus.
 
2. Hva du må vite før du bruker Zoely

Generelle merknader
Før du begynner å bruke Zoely bør du lese informasjonen om blodpropper (trombose) i avsnitt 2. Det er spesielt viktig å lese om symptomene på blodpropp - se avsnitt 2 «Blodpropper».
Før du kan begynne å ta Zoely, vil legen stille deg noen spørsmål om sykehistorien til deg og dine nære slektninger. Legen vil også måle blodtrykket ditt og, avhengig av din personlige situasjon, kanskje også utføre noen andre tester.
I dette pakningsvedlegget er det beskrevet flere situasjoner der du bør slutte med p-pillen, eller der
p-pillens pålitelighet kan være nedsatt. I slike situasjoner bør du ikke ha samleie eller du bør ta ekstra ikke-hormonelle preventive forholdsregler, f.eks. bruke kondom eller annen barrieremetode. Bruk ikke rytme- eller temperaturmetoder. Disse metodene kan være upålitelige fordi p-pillen forandrer de vanlige endringene i kroppstemperatur og i slimhinnen i livmorhalsen som forekommer i løpet av menstruasjonssyklusen.
Akkurat som andre p-piller beskytter heller ikke Zoely mot hiv-infeksjon (aids) eller andre seksuelt overførbare sykdommer.

Bruk ikke Zoely
Du må ikke bruke Zoely dersom du har noen av tilstandene listet opp nedenfor. Informer legen din dersom du har noen av tilstandene listet opp nedenfor. Legen din vil diskutere andre mer passende prevensjonsmetoder med deg.
 • dersom du har (eller noen gang har hatt) en blodpropp i et blodkar i bena (dyp venetrombose, DVT), lungene (lungeemboli, LE) eller i andre organer;
 • dersom du har en lidelse som påvirker blodkoagulasjonen din - for eksempel protein C-mangel, protein S-mangel, antitrombin - III-mangel, Faktor V Leiden eller antifosfolipidantistoffer;
 • dersom du trenger en operasjon eller hvis du blir sengeliggende i lang tid (se avsnittet
  «Blodpropper»);
 • dersom du noen gang har hatt et hjerteinfarkt eller et hjerneslag;
 • dersom du har (eller noen gang har hatt) angina pectoris (hjertekrampe - en tilstand som forårsaker alvorlige brystsmerter og som kan være første tegn på et hjerteinfarkt) eller transitorisk iskemisk anfall (TIA - midlertidige slagsymptomer);
 • dersom du har noen av de følgende sykdommene som kan øke din risiko for en blodpropp i arteriene:
  • alvorlig diabetes med blodkarskader
  • veldig høyt blodtrykk
  • veldig høyt nivå av fettstoffer i blodet (kolesterol eller triglyserider);
  • en tilstand som kalles hyperhomocysteinemi
 • dersom du har (eller noen gang har hatt) en type migrene som kalles «migrene med aura»;
 • dersom du har (hatt) en betennelse i bukspyttkjertelen (pankreatitt) som har sammenheng med høye nivåer av fettstoffer i blodet ditt;
 • dersom du har (hatt) alvorlig leversykdom og leveren din fortsatt ikke fungerer normalt;
 • dersom du har (hatt) en godartet eller ondartet svulst i leveren;
 • dersom du har (hatt), eller dersom du kan ha, kreft i brystene eller kjønnsorganene;
 • i tilfeller av tilstedeværelse eller historikk med meningiom (generelt godartet svulst i vevet som ligger mellom hjernen og skallen). Ved tvil, kontakt legen din.
 • dersom du har uforklarlige vaginalblødninger;
 • dersom du er allergisk overfor østradiol eller nomegestrolacetat, eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
Hvis noen av disse tilstandene oppstår for første gang mens du bruker Zoely, skal du slutte å ta tablettene med en gang og snakke med legen din. I mellomtiden må du bruke et ikke-hormonelt prevensjonsmiddel. Se også avsnittet «Generelle merknader» i avsnitt 2 over.
Når du bør vise særlig forsiktighet med Zoely

Når bør du kontakte legen din?
Oppsøk lege omgående
 • hvis du oppdager mulige tegn på en blodpropp som kan bety at du lider av en blodpropp i benet (dvs. dyp venetrombose), blodpropp i lungene (dvs. lungeemboli), hjerteinfarkt eller hjerneslag (se «blodpropper»-avsnittet nedenfor).
For en beskrivelse av symptomene på disse alvorlige bivirkningene kan du gå til «Hvordan gjenkjenne en blodpropp».
 • dersom du oppdager noen forandringer i din egen helse, spesielt hvis det innebærer noen av de elementene som er nevnt i dette pakningsvedlegget (se også avsnitt 2 «Bruk ikke Zoely»; ikke glem de elementene som er knyttet til din nærmeste familie);
 • dersom du kjenner en kul i brystet;
 • dersom du opplever symptomer på angioødem slik som hevelser i ansiktet, tunge og/eller hals og/eller problemer med å svelge, eller elveblest sammen med pustevanskeligheter;
 • dersom du skal bruke andre legemidler (se også under avsnitt 2 «Andre legemidler og Zoely»);
 • dersom du blir sengeliggende/stillesittende (immobilisert) eller skal ha en operasjon (snakk med lege minst fire uker i forveien);
 • dersom du har uvanlig, kraftig blødning fra skjeden;
 • dersom du glemte en eller flere tabletter i den første uken i blisterpakningen, og du hadde ubeskyttet samleie i løpet av de syv foregående dagene (se også under avsnitt 3 «Hvis du glemmer å ta Zoely»);
 • dersom du har kraftig diaré eller opplever kraftig oppkast;
 • dersom menstruasjonen uteblir og du har mistanke om at du er gravid (ikke begynn på den neste blisterpakningen før legen din sier at du kan gjøre det, se også under avsnitt 3 «Dersom en eller flere blødninger uteblir»).

Informer legen din hvis noen av de følgende tilstandene gjelder for deg.
Du bør også informere legen din dersom tilstanden utvikler seg eller forverres mens du bruker Zoely.
 • dersom du har arvelig angioødem. Snakk med lege umiddelbart dersom du opplever symptomer på angioødem, som hevelser i ansikt, tunge og/eller svelg og/eller problemer med å svelge, eller elveblest, sammen med pustevansker. Produkter som inneholder østrogener kan utløse eller forverre symptomer på angioødem;
 • dersom en nær slektning har eller har hatt brystkreft;
 • dersom du har epilepsi (se avsnitt 2 «Andre legemidler og Zoely»);
 • dersom du har leversykdom (for eksempel gulsott) eller sykdom i galleblæren (for eksempel gallesten);
 • dersom du har diabetes;
 • dersom du har depresjon;
 • dersom du har Crohns sykdom eller ulcerøs kolitt (kronisk inflammatorisk tarmsykdom);
 • dersom du har systemisk lupus erythematosus (SLE - en sykdom som påvirker kroppens naturlige forsvarssystem);
 • dersom du har hemolytisk uremisk syndrom (HUS - en forstyrrelse i blodets koagulasjon som fører til nyresvikt);
 • dersom du har sigdcelleanemi (en arvelig sykdom som rammer de røde blodcellene);
 • dersom du har forhøyede nivåer av fett i blodet (hypertriglyseridemi) eller familien din har en sykehistorie med denne tilstanden. Hypertriglyceridemi har blitt forbundet med en økt risiko for utvikling av pankreatitt (betennelse i bukspyttkjertelen);
 • dersom du trenger en operasjon, eller dersom du blir sengeliggende i lang tid (se avsnitt 2
  «Blodpropper»);
  dersom du nettopp har født, har du en økt risiko for blodpropper. Du bør forhøre deg med legen din hvor snart etter fødselen du kan starte med Zoely;
 • dersom du har en betennelse i blodårene under huden (overfladisk tromboflebitt);
 • dersom du har åreknuter;
 • dersom du har en tilstand som oppstod for første gang eller forverret seg under graviditet eller tidligere bruk av kjønnshormoner (f. eks. hørselstap, porfyri [blodsykdom], herpes gestationis [hudutslett med blemmer under graviditet], Sydenhams chorea [en nevrologisk sykdom der plutselige kroppsbevegelser forekommer] (se avsnitt 2 «Når du bør kontakte legen din»);
 • dersom du har (eller noen gang har hatt) kloasma [gulbrune pigmentflekker, såkalte
«svangerskapsflekker», spesielt i ansiktet]. Unngå i så fall for mye eksponering for sol eller ultrafiolette stråler.
BLODPROPPER
Bruk av et kombinert hormonelt prevensjonsmiddel som Zoely øker din risiko for å utvikle blodpropper sammenlignet med ikke å bruke det. I sjeldne tilfeller kan en blodpropp blokkere blodårer og forårsake alvorlige problemer.
Blodpropper kan utvikles
 • i vener (referert til som «venøs trombose» eller «venøs tromboembolisme» eller VTE)
 • i arterier (referert til som «arteriell trombose», «arteriell tromboembolisme» eller ATE)
Å bli helt frisk igjen etter blodpropper er ikke alltid mulig. I noen sjeldne tilfeller kan det gi alvorlige langvarige effekter eller, i svært sjeldne tilfeller kan det være dødelig.
Det er viktig å huske at risikoen for en farlig blodpropp på grunn av Zoely generelt sett er liten.HVORDAN GJENKJENNE EN BLODPROPP
Oppsøk medisinsk hjelp omgående dersom du merker noen av de følgende tegn eller symptomer.

Opplever du noen av disse symptomene?

Hva lider du muligens av?

 • hevelse i ett ben eller langs en vene i benet eller foten, spesielt når den er ledsaget av:
  • smerte eller ømhet i benet som du kan kjenne kun når du står
   eller går;
  • økt varme i det berørte benet;
  • endring i fargen på huden på benet, f.eks. at det blir blekt, rødt eller blått;

Dyp venetrombose

 • plutselig uforklarlig kortpustethet eller rask pust;
 • plutselig hoste uten noen åpenbar årsak, kanskje også med blodsekret;
 • skarpe brystsmerter som kan forverres ved dype åndedrag;
 • alvorlig ørhet eller svimmelhet;
 • raske eller uregelmessige hjerteslag;
 • alvorlige magesmerter
Snakk med en lege dersom du er usikker, da noen av disse symptomene, sånn som hoste eller kortpustethet kan forveksles med en mildere tilstand som en luftveisinfeksjon (for eksempel en forkjølelse).

Lungeemboli

Symptomer som oftest oppstår i ett øye:
 • umiddelbart synstap eller
 • smertefritt tåkesyn som kan utvikle seg til synstap

Retinal venetrombose (blodpropp i øyet)

 • brystsmerter, ubehag, trykk, tyngde;
 • følelse av klemming eller fylde i brystet, armen eller under brystbeinet;
 • metthetsfølelse, fordøyelsesbesvær eller en følelse av kvelning;
 • ubehagsfølelse i øvre del av kroppen som stråler til ryggen, kjeven, halsen, armen og magen;
 • svetting, kvalme, oppkast og svimmelhet;
 • ekstrem svakhet, angst eller kortpustethet;
 • raske eller uregelmessige hjerteslag

Hjerteinfarkt

 • plutselig svakhet eller nummenhet i ansiktet, arm eller ben, særlig på
den ene siden av kroppen;
 • plutselig forvirring, problemer med å snakke og forstå;
 • plutselig problemer med å se på ett eller begge øynene;
 • plutselig problemer med å gå, svimmelhet, tap av balanse og koordinasjon;
 • plutselig alvorlig og vedvarende hodepine uten kjent årsak;
 • tap av bevissthet eller besvimelse med eller uten anfall.
Noen ganger kan symptomene på slag være kortvarige og med en nesten umiddelbar og fullstendig bedring, men du bør likevel oppsøke medisinsk hjelp omgående da det kan være i fare for at du får et nytt slag

Slag

 • hevelse og lett blå misfarging av armer og ben;
 • alvorlige magesmerter (akutt abdomen).

Blodpropper som blokkerer andre blodkar

BLODPROPPER I EN VENEHva kan skje dersom en blodpropp dannes i en vene?
 • Bruken av kombinerte hormonelle prevensjonsmidler har blitt forbundet med en økt risiko for blodpropp i vener (venetrombose). Disse bivirkningene er imidlertid sjeldne. De forekommer hyppigst det første året man bruker et kombinert hormonelt prevensjonsmiddel.
 • Dersom en blodpropp dannes i en vene i benet eller i foten kan det forårsake dyp venetrombose (DVT).
 • Dersom en blodpropp forflytter seg fra benet og havner i lungene, kan det forårsake lungeemboli.
 • En blodpropp kan en sjelden gang dannes i en vene i et annet organ, sånn som øyet (retinal venetrombose).
Når er det størst fare for å utvikle en blodpropp i en vene?
Risikoen for å utvikle en blodpropp i en vene er størst det første året man tar et kombinert hormonelt prevensjonsmiddel for første gang. Risikoen kan også være høyere hvis du igjen begynner å ta et kombinert hormonelt prevensjonsmiddel (det samme produktet eller et annet produkt) etter en pause på fire uker eller mer.
Etter det første året blir risikoen mindre, men den er alltid litt høyere enn hvis du ikke brukte et kombinert hormonelt prevensjonsmiddel.
Når du slutter med Zoely vil risikoen for blodpropp gå tilbake til normalen innen noen få uker.
Hva er risikoen for å utvikle en blodpropp?
Risikoen avhenger av din naturlige risiko for VTE og typen kombinert hormonelt prevensjonsmiddel du tar.
Totalt sett er risikoen for blodpropp i bein eller lunge (DVT eller LE) med Zoely liten.
 • Av 10 000 kvinner som ikke bruker et kombinert hormonelt prevensjonsmiddel og ikke er gravide, vil ca. 2 utvikle en blodpropp i løpet av ett år.
 • Av 10 000 kvinner som bruker et kombinert hormonelt prevensjonsmiddel som inneholder levonorgestrel, noretisteron, eller norgestimat, vil ca. 5-7 utvikle en blodpropp i løpet av ett år.
 • Man vet ennå ikke hvordan risikoen for blodpropp med Zoely kan sammenlignes med risikoen med et kombinert hormonelt prevensjonsmiddel som inneholder levonorgestrel.
 • Risikoen for å få blodpropp vil variere i henhold til din personlige sykehistorie (se «Faktorer som øker risikoen for blodpropp i en vene» under).

 

Risiko for utvikling av blodpropp i løpet av et år

Kvinner som ikke bruker kombinasjons p-piller og som ikke er gravide

Ca. 2 av 10 000 kvinner

Kvinner som bruker kombinasjons p-piller som inneholder
levonorgestrel, noretisteron eller norgestimat

Ca. 5-7 av 10 000 kvinner

Kvinner som bruker Zoely

Ennå ikke kjent

Faktorer som øker risikoen for blodpropp i en vene
Risikoen for blodpropp ved bruk av Zoely er liten, men noen forhold vil øke risikoen. Du har høyere risiko:
 • dersom du er veldig overvektig (kroppsmasseindeks over 30 kg/m2);
 • dersom noen i din nærmeste familie har hatt blodpropp i ben, lunge eller andre organer i ung alder (f.eks. under 50 år). I så tilfelle kan du ha en arvelig forstyrrelse i blodkoagulasjonen;
 • dersom du må opereres, eller hvis du blir sengeliggende i lang tid på grunn av en skade eller sykdom, eller du har benet ditt i gips. Det kan være at bruk av Zoely må stoppes i flere uker før operasjon eller mens du er mindre mobil. Dersom du må stoppe å ta Zoely, må du spørre legen din om når du kan begynne å bruke det igjen;
 • ettersom du blir eldre (spesielt eldre enn 35 år);
 • dersom du fødte for kun noen få uker siden.
Risikoen for å utvikle blodpropp øker jo flere tilstander du har.
Flyreiser (> 4 timer) kan midlertidig øke risikoen for blodpropp, spesielt hvis du har noen av de andre nevnte faktorene.
Det er viktig å fortelle det til legen din dersom noen av disse tilstandene gjelder for deg, selv om du er usikker. Det kan være at legen din bestemmer at Zoely må stoppes.
Hvis noen av de ovennevnte forholdene endres mens du bruker Zoely, for eksempel at et nært familiemedlem får en blodpropp uten kjent årsak, eller du legger på deg mye, så informer legen din.
BLODPROPP I EN ARTERIEHva kan skje dersom det dannes en blodpropp i en arterie?
På samme måte som en blodpropp i en vene, kan en blodpropp i en arterie forårsake alvorlige problemer. Det kan for eksempel forårsake et hjerteinfarkt eller et slag.
Faktorer som øker din risiko for en blodpropp i en arterie
Det er viktig å merke seg at risikoen for hjerteinfarkt eller slag ved bruk av Zoely er svært liten, men kan øke:
 • med økende alder (over 35 år);
 • dersom du røyker. Når du bruker et kombinert hormonelt prevensjonsmiddel som Zoely rådes du til å slutte å røyke. Dersom du ikke klarer å slutte å røyke, og du er eldre enn 35 år, kan legen din råde deg til å bruke an annen type prevensjon;
 • dersom du er overvektig;
 • dersom du har høyt blodtrykk;
 • dersom en nær slektning har hatt et hjerteinfarkt eller slag i ung alder (under 50 år). I så tilfelle kan du ha en høyere risiko for å få et hjerteinfarkt eller slag;
 • dersom du eller noen i din nærmeste familie har høye verdier av fettstoffer i blodet (kolesterol eller triglyserider);
 • dersom du får migrene, spesielt migrene med aura;
 • dersom du har problemer med hjertet (klaffefeil, hjerterytmeforstyrrelser kalt atrieflimmer);
 • dersom du har diabetes.
Hvis du har mer enn én av disse tilstandene eller dersom noen av dem er spesielt alvorlige, kan risikoen for å utvikle blodpropp være enda større.
Hvis noen av de ovennevnte forholdene endres mens du bruker Zoely, for eksempel at du begynner å røyke, opplever at et nært familiemedlem får en blodpropp uten kjent årsak, eller du går mye opp i vekt, så informer legen din.
Kreft
Brystkreft er blitt oppdaget noe oftere hos kvinner som bruker kombinasjonspiller, men det er ikke kjent hvorvidt dette er forårsaket av kombinasjonspiller. For eksempel kan det hende at flere svulster oppdages hos kvinner på kombinasjonspiller fordi de oftere undersøkes av lege. Etter at man slutter med kombinasjonspillen reduseres den økte risikoen gradvis.
Det er viktig at du sjekker brystene dine regelmessig, og du bør kontakte legen din hvis du kjenner en klump. Du bør også informere legen din dersom en nær slektning har eller noen gang har hatt brystkreft (se avsnitt 2 «Når du skal vise særlig forsiktighet med Zoely»).
I sjeldne tilfeller har godartede (ikke kreft) leversvulster og, i enda færre tilfeller, ondartede (kreft) leversvulster vært rapportert hos p-pillebrukere. Kontakt legen din dersom du får uvanlig kraftige smerter i nedre del av magen.
Livmorhalskreft er forårsaket av en infeksjon med humant papillomvirus (HPV). Det har vært rapportert å forekomme oftere hos kvinner som bruker p-pillen i mer enn 5 år. Det er ukjent om dette funnet skyldes bruk av hormonell prevensjon eller andre faktorer, slik som forskjeller i seksuell atferd.
Meningiomer
Tilfeller av meningiom (som oftest godartede svulster i hjernen) er rapportert ved langvarig bruk (flere år) av nomegestrel som monoterapi (uten østradiol) ved høye doser på 3,75 og 5 mg eller mer (se avsnittet «Bruk ikke Zoely»). Dersom meningiom blir diagnostisert, bør behandling med Zoely avsluttes.
Psykiatriske lidelser
Noen kvinner som bruker prevensjonsmidler, inkludert Zoely, har rapportert om depresjon eller nedstemthet. Depresjon kan være alvorlig, og kan noen ganger føre til selvmordstanker. Dersom du opplever humørforandringer og symptomer på depresjon, må du kontakte legen din så raskt som mulig for å få medisinske råd.
Laboratorieprøver
Dersom du skal ta en form for blod- eller urinprøve; informer helsepersonellet om at du bruker Zoely fordi det kan påvirke resultatet av noen prøver.
Barn og ungdom
Informasjon om sikkerhet og effekt hos ungdom under 18 år er ikke tilgjengelig.
Andre legemidler og Zoely
Snakk med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler, dette gjelder også reseptfrie legemidler og naturlegemidler.
Fortell også enhver annen lege eller tannlege som forskriver andre legemidler (eller apoteket) at du bruker Zoely.
 • Det finnes legemidler som kan gjøre Zoely mindre effektiv når det gjelder å hindre graviditet, eller som kan forårsake uventet blødning. Dette inkluderer legemidler til behandling av:
  • epilepsi (f.eks. primidon, fenytoin, fenobarbital, karbamazepin, okskarbazepin, topiramat, felbamat);
  • tuberkulose (f.eks. rifampicin);
  • hiv-infeksjoner (f. eks. rifabutin, ritonavir, efavirenz);
  • Hepatitt C-virus-(HCV) infeksjon (f.eks. boceprevir, telaprevir);
  • andre infeksjonssykdommer (f.eks. griseofulvin);
  • høyt blodtrykk i blodårene i lungene (bosentan).
 • Naturlegemidlet johannesurt kan også hindre Zoely i å virke ordentlig. Hvis du ønsker å bruke naturlegemidler som inneholder johannesurt mens du allerede bruker Zoely, må du først snakke med legen din.
 • Dersom du tar legemidler eller naturlegemidler som kan gjøre Zoely mindre effektiv, bør du også bruke en barriereprevensjon (f.eks. kondom). Det andre legemidlet kan påvirke effekten av Zoely i opptil 28 dager etter at du har sluttet med legemidlet, det er derfor nødvendig å bruke barriereprevensjon i tillegg like lenge.
 • Enkelte legemidler kan øke nivåene av virkestoffene i Zoely i blodet. Effektiviteten av p-pillen opprettholdes, men fortell det til legen din dersom du bruker soppdrepende medisiner som inneholder ketokonazol.
 • Zoely kan også forstyrre virkningen av andre legemidler - slik som det antiepileptiske legemidlet lamotrigin.
 • Hepatitt C-virus (HCV) kombinasjonsbehandling med ombitasvir/paritaprevir/ritonavir med eller uten dasabuvir kan forårsake endringer i resultatet av blodprøver på leverfunksjon (økning i leverenzymet ALAT) hos kvinner som bruker kombinerte hormonelle prevensjonsmidler som inneholder etinyløstradiol. Zoely inneholder østradiol i stedet for etinyløstradiol. Det er ukjent om en økning i leverenzymet ALAT kan forekomme når Zoely brukes sammen med slik kombinasjonsbehandling mot HCV. Legen din vil gi deg råd.
Graviditet og amming
Zoely må ikke brukes av kvinner som er gravide eller som tror de kan være gravide.
Dersom du blir gravid mens du bruker Zoely, skal du slutte med Zoely og kontakte legen din. Dersom du ønsker å slutte med Zoely fordi du ønsker å bli gravid, se avsnitt 3 «Hvis du slutter med Zoely».
Det anbefales vanligvis ikke å bruke Zoely under amming. Dersom du ønsker å bruke p-pillen mens du ammer, må du snakke med legen din.
Snakk med lege eller apotek før du tar noen form for medisin.
Kjøring og bruk av maskiner:
Zoely har liten eller ubetydelig påvirkning på evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner.
Zoely inneholder laktose
Zoely inneholder laktose. Dersom legen din har fortalt deg at du har en intoleranse overfor noen sukkertyper, bør du kontakte legen din før du tar dette legemidlet.
 
3. Hvordan du bruker ZoelyNår og hvordan tablettene skal tas
Blisterpakningen med Zoely inneholder 28 tabletter: 24 hvite tabletter med virkestoff (nummer 1-24) og 4 gule tabletter uten virkestoff (nummer 25-28).
Hver gang du starter på en ny blisterpakning med Zoely, tar du den hvite aktive tabletten med nr 1 i det øverste venstre hjørnet (se «Start»). Fra de 7 klistremerkene med dagmerking velger du det som begynner med den dagen du starter (se den grå kolonnen). Hvis du for eksempel starter på en onsdag, bruker du den remsen med dagmerking som begynner med «ONS». Lim remsen på blisterpakningen
rett over raden med de hvite aktive tablettene der det står: «Plasser dagmerkingen her». Dette gjør at du kan sjekke om du har tatt din daglige tablett.
Ta en tablett hver dag til omtrent samme tid, om nødvendig med litt vann.
Følg retningen til pilene på blisterpakningen slik at de hvite aktive tablettene blir brukt først og så de gule placebotablettene.
Menstruasjonen din vil begynne i løpet av de 4 dagene du bruker placebotablettene (såkalt bortfallsblødning). Vanligvis vil den starte 2-3 dager etter den siste hvite aktive tabletten og er kanskje ikke avsluttet før du har begynt på den neste blisterpakningen.
Start med din neste blisterpakning umiddelbart etter den siste placebotabletten selv om menstruasjonen ikke er avsluttet. Dette betyr at du alltid vil begynne på en ny blisterpakning på den samme ukedagen og også at du vil få menstruasjon omtrent de samme dagene hver måned.
Noen brukere får ikke menstruasjon hver måned mens de tar de gule tablettene. Dersom du har tatt Zoely hver dag i følge instruksjonene er det usannsynlig at du er gravid (se også pkt. 3 «Dersom én eller flere blødninger uteblir»).
Hvordan begynne på din første pakning med Zoely
Når ingen hormonell prevensjonsmetode har vært brukt den siste måneden
Start med Zoely den første dagen i din menstruasjonssyklus, (d.v.s. den første dagen med menstruasjonsblødning). Zoely vil virke umiddelbart. Du trenger ikke å bruke tilleggsprevensjon.
Ved bytte fra en annen hormonell prevensjon av kombinasjonstypen (kombinasjons-p-pille, vaginalring eller plaster)
Du kan starte med Zoely dagen etter at du har tatt den siste tabletten fra blisterpakningen med din nåværende p-pille (dette betyr at du ikke tar en tablettfri pause). Dersom din nåværende blisterpakning også inneholder inaktive (placebo) tabletter, kan du starte med Zoely dagen etter at du har tatt den siste aktive tabletten (hvis du ikke er sikker på hvilke disse er, spør legen din eller apoteket). Du kan også starte senere, men aldri senere enn dagen etter den tablettfrie perioden med din nåværende p-pille (eller dagen etter den siste inaktive tabletten av din nåværende p-pille). Dersom du bruker en vaginalring eller et plaster, er det best å starte med Zoely den dagen du fjerner ringen eller plasteret.
Du kan også starte senest den dagen du ville begynt å bruke den neste ringen eller plasteret. Dersom du følger disse instruksene er det ikke nødvendig å bruke tilleggsprevensjon.
Ved bytte fra en minipille (progestogenpille)
Du kan slutte med minipillen hvilken dag som helst og begynne med Zoely neste dag. Dersom du har samleie, må du passe på at du også bruker en barrieremetode som prevensjon de første 7 dagene du tar Zoely.
Ved bytte fra injeksjon av et progestogen, et implantat eller en hormonspiral
Start med å bruke Zoely den dagen du skulle hatt din neste injeksjon eller den dagen implantatet eller spiralen fjernes. Dersom du har samleie, må du passe på at du også bruker en barrieremetode som prevensjon de første 7 dagene du tar Zoely.
Etter fødsel
Du kan begynne med Zoely mellom dag 21 og 28 etter fødselen. Hvis du begynner senere enn dag 28, må du også bruke en barrieremetode som prevensjon de første 7 dagene du tar Zoely. Hvis du har samleie før du har startet med Zoely etter en fødsel, må du forsikre deg om at du ikke er gravid eller vente til neste menstruasjon. Dersom du ønsker å bruke Zoely etter at du har fått barn, og du ammer, se også avsnitt 2 «Graviditet og amming».
Spør legen din hvis du er usikker på når du kan starte.
Etter spontanabort eller svangerskapsavbrudd
Følg rådene fra legen din.
Dersom du tar for mye av Zoely
Det har ikke vært noen rapporter om alvorlige skadelige effekter av å ta for mange Zoely tabletter på én gang. Dersom du har tatt flere tabletter på én gang kan du bli kvalm, kaste opp eller få blødning fra skjeden. Dersom du oppdager at et barn har tatt Zoely, må du snakke med legen din.
Dersom du har glemt å ta Zoely
Det følgende rådet gjelder bare for glemte hvite aktive tabletter
 • dersom du er mindre enn 24 timer for sen med å ta en tablett, er p-pillens sikkerhet opprettholdt. Ta tabletten så snart du husker det og ta de neste tablettene til vanlig tid.
 • dersom du er 24 timer eller mer for sen med å ta en tablett, kan p-pillens sikkerhet være redusert. Jo flere tabletter du glemmer på rad, jo høyere er risikoen for at den preventive effekten er minsket. Det er spesielt høy risiko for å bli gravid dersom du har glemt hvite aktive tabletter på begynnelsen eller på slutten av blisterpakningen. Derfor må du følge reglene som gis nedenfor.
Inntak av hvite aktive tabletter dag 1-7 (se bilde og skjema)
Ta den siste hvite aktive glemte tabletten så snart du husker det (selv om dette betyr at du tar to tabletter samtidig) og ta den neste tabletten til vanlig tid. Husk likevel å bruke en barrieremetode slik som kondom som en ekstra forholdsregel inntil du har tatt tablettene riktig i 7 dager på rad.
Dersom du hadde samleie i uken før de glemte tablettene, er det en mulighet for å bli eller være gravid. Kontakt derfor legen din umiddelbart.
Inntak av hvite aktive tabletter dag 8-17 (se bilde og skjema)
Ta den sist glemte tabletten så snart du husker det (selv om dette betyr at du tar to tabletter samtidig) og ta den neste tabletten til vanlig tid. Dersom du har tatt tablettene riktig de 7 siste dagene før den glemte tabletten, er beskyttelsen mot graviditet ikke nedsatt og du trenger ikke ta ekstra forholdsregler. Dersom du imidlertid har glemt mer enn 1 tablett, bruk en barrieremetode slik som kondom som en ekstra forholdsregel inntil du har tatt tablettene riktig i 7 dager på rad.
Inntak av hvite aktive tabletter dag 18-24 (se bilde og skjema)
Det er spesielt høy risiko for å bli gravid hvis du glemmer hvite aktive tabletter tett opptil perioden med placebotabletter. Ved å justere din plan for inntak av tabletter kan denne høyere risikoen unngås. Følgende to valgmuligheter kan følges. Du trenger ikke ta ekstra forholdsregler dersom du har tatt tablettene dine riktig de siste 7 dagene før den glemte tabletten. Dersom dette ikke er tilfelle, skal du følge den første av disse to valgmulighetene og bruke en barrieremetode slik som kondom som en ekstra forholdsregel inntil du har tatt tablettene riktig 7 dager på rad.
Valgmulighet 1)
Ta den siste hvite aktive glemte tabletten så snart du husker det (selv om dette betyr at du tar to tabletter samtidig) og ta den neste tabletten til vanlig tid. Begynn på den neste blisterpakningen så snart de hvite aktive tablettene på din nåværende blisterpakning er brukt opp og dropp de gule placebotablettene. Det kan hende du ikke får menstruasjon før du tar de gule placebotablettene fra slutten på den neste blisterpakningen, men du kan få spotting (dråper eller flekker av blod) eller gjennombruddsblødning mens du tar de hvite aktive tablettene.
Valgmulighet 2)
Slutt straks med de hvite aktive tablettene og begynn med de gule placebotablettene. Ta disse i maksimum 3 dager slik at det totale antall placebo pluss glemte hvite tabletter ikke blir mer enn 4. Start på den neste blisterpakningen når pausen med placebotablettene er avsluttet.
Dersom du ikke kan huske hvor mange hvite aktive tabletter du har glemt, følg den første valgmuligheten, bruk en barrieremetode slik som kondom som ekstra forholdsregel inntil du har tatt tablettene dine riktig i 7 dager på rad, og kontakt legen din (da det kan hende du ikke har vært beskyttet mot graviditet). Dersom du har glemt å ta hvite aktive tabletter i en blisterpakning, og du ikke får den forventede månedlige blødningen mens du tar de gule placebotablettene fra den samme blisterpakningen, kan du være gravid. Snakk med legen din før du begynner på den nye blisterpakningen.
Gule placebotabletter er glemt
De siste 4 tablettene i den fjerde raden er placebotabletter som ikke inneholder virkestoff. Dersom du glemmer å ta en av disse tablettene, er sikkerheten av Zoely opprettholdt. Kast den (de) gule placebotabletten(e) du glemte og fortsett med de neste tablettene til vanlig tid.
Bilde
Mangler tekstalternativ for bilde
Tidsskjema: dersom du er 24 timer eller mer for sen med å ta hvite tabletter
Mangler tekstalternativ for bilde
Dersom du kaster opp eller har kraftig diaré.
Dersom du kaster opp innen 3-4 timer etter at du har tatt en hvit aktiv tablett eller du har kraftig diaré, kan det hende at virkestoffet i din Zoely-tablett ikke har blitt fullstendig tatt opp i kroppen din.
Situasjonen er den samme som når du har glemt en aktiv hvit tablett. Etter oppkast eller diaré må du ta en annen aktiv tablett fra en reservepakning så snart som mulig. Hvis mulig må du ta den innen
24 timer etter at du normalt tar pillen din. Ta den neste tabletten til vanlig tid. Dersom dette ikke er mulig eller 24 timer eller mer har gått, må du følge rådet som er gitt under «Dersom du har glemt å ta Zoely». Vennligst kontakt legen din dersom du har kraftig diaré.
De gule tablettene er placebotabletter som ikke inneholder virkestoff. Dersom du kaster opp eller har kraftig diaré innen 3-4 timer etter å ha tatt en gul tablett, er påliteligheten til Zoely opprettholdt.
Dersom du ønsker å utsette menstruasjonen
Du kan utsette menstruasjonen ved å ikke ta de gule placebotablettene, men begynne rett på en ny blisterpakning med Zoely. Du kan oppleve en lett eller menstruasjonslignende blødning mens du bruker denne nye blisterpakningen. Når du ønsker at menstruasjonen skal begynne, i løpet av den andre blisterpakningen, slutter du å ta de hvite aktive tablettene og begynner å ta de gule placebotablettene. Etter å ha avsluttet de 4 gule placebotablettene fra den nye blisterpakningen, begynner du på den neste (tredje) blisterpakningen.
Dersom du ønsker å endre første blødningsdag
Dersom du tar tablettene i henhold til instruksjonene, så vil menstruasjonsblødningen din begynne i løpet av placebotablettperioden. Dersom du ønsker å endre den dagen, kan du forkorte antall dager i placebotablettperioden – når du tar de gule placebotablettene - (men aldri øke antall dager - 4 er maksimum). Hvis du for eksempel begynner å ta placebotablettene på en fredag og du ønsker å endre dette til tirsdag (3 dager tidligere), så må du begynne på en ny blisterpakning 3 dager tidligere enn vanlig. Det kan hende du ikke får noen blødning i løpet av den forkortede placebotablettperioden. Du kan likevel få noe spotting (dråper eller flekker av blod) eller gjennombruddsblødning mens du bruker de hvite aktive tablettene fra den neste blisterpakningen.
Hvis du ikke er sikker på hva du skal gjøre, konsulter legen din.Dersom du får uventet blødning
Du kan få noe uregelmessig blødning (spotting eller gjennombruddsblødning) mellom menstruasjonsperiodene de aller første månedene med alle kombinasjonspiller. Det kan være nødvendig å bruke bind, men fortsett å ta tablettene som normalt. Uregelmessige blødninger fra skjeden vil vanligvis stoppe så snart kroppen din har tilpasset seg p-pillen (vanligvis etter ca.
3 måneder). Hvis blødningene fortsetter, blir kraftige eller starter igjen, må du informere legen din.
Dersom én eller flere blødninger uteblir
Kliniske studier med Zoely har vist at den vanlige månedlige blødningen av og til kan utebli etter dag 24.
 • Dersom du har tatt alle tablettene riktig, og du ikke har kastet opp eller hatt kraftig diaré, er det svært usannsynlig at du er gravid. Fortsett med å ta Zoely som vanlig. Se også i avsnitt 3
  «Dersom du kaster opp eller har kraftig diaré» eller i avsnitt 2«Andre legemidler og Zoely».
 • Dersom du ikke har tatt tablettene riktig, eller din forventede blødning uteblir to ganger på rad, kan du være gravid. Kontakt legen din umiddelbart. Ikke begynn på den neste blisterpakningen med Zoely før legen din har sjekket at du ikke er gravid.
Dersom du slutter med Zoely
Du kan slutte med Zoely når som helst. Dersom du ikke ønsker å bli gravid, må du først snakke med legen din om en annen prevensjonsmetode.
Dersom du ønsker å slutte med Zoely fordi du ønsker å bli gravid, anbefales det at du venter til du har hatt en naturlig menstruasjon før du forsøker. Dette vil hjelpe deg med å regne ut når babyen kan forventes.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Dersom du får noen bivirkninger, spesielt dersom de er alvorlige eller vedvarende, eller det skjer en forandring i din helsetilstand som du tror kan skyldes Zoely, så informer legen din om dette.
Det vil være en økt risiko for blodpropper i vener (venøs tromboembolisme (VTE)) eller blodpropper i arterier (arteriell tromboembolisme (ATE)) hos alle kvinner som bruker kombinerte hormonelle prevensjonsmidler. For mer detaljert informasjon om de ulike risikoene ved å ta kombinerte hormonelle prevensjonsmidler, se avsnitt 2, «Hva du må vite før du bruker Zoely».
Følgende bivirkninger er rapportert hos kvinner som bruker Zoely:
Svært vanlige (kan påvirke flere enn 1 av 10 personer):
 • akne (uren hud)
 • endrede menstruasjonsblødninger (f.eks. uteblivelse, uregelmessige)
Vanlige (kan påvirke inntil 1 til 10 av 100 personer):
 • nedsatt interesse for sex; depresjon/nedstemthet; humørendringer
 • hodepine eller migrene
 • kvalme
 • kraftige menstruasjonsblødninger; smerter i brystene; smerter i buken
 • vektøkning
Mindre vanlige (kan påvirke inntil 1 til 10 av 1000 personer):
 • økt appetitt; væskeopphopning (ødem)
 • hetetokter
 • oppsvulmet buk
 • økt svetting; håravfall; kløe; tørr hud; fet hud
 • tunghet i armer og ben
 • regelmessige, men sparsomme blødninger: større bryster; klump i brystet; melkeproduksjon uten å være gravid; premenstruelt syndrom; smerte under samleie; tørrhet i skjeden eller ytre kjønnsorganer; kramper i livmoren
 • irritabilitet
 • økte leverenzymverdier
Sjeldne (kan påvirke inntil 1 til 10 av 10 000 personer):
 • skadelig blodpropp i vene eller arterie, for eksempel:
  • i et ben eller en fot (dvs. DVT)
  • i en lunge (dvs. LE)
  • hjerteinfarkt
  • hjerneslag
 • et lite slag eller forbigående slaglignende symptomer kjent som transitorisk iskemisk anfall (TIA)
 • blodpropper i lever, mage/tarm, nyre eller øye.
Risikoen for å få en blodpropp kan være større hvis du har andre tilstander som øker denne risikoen. (Se avsnitt 2 for mer informasjon om de forholdene som øker risikoen for blodpropp og symptomene på blodpropp).
 • nedsatt appetitt
 • økt interesse for sex
 • forstyrret oppmerksomhetsevne
 • tørre øyne; intoleranse mot kontaktlinser
 • tørrhet i munnen
 • gulbrune pigmentflekker, for det meste i ansiktet; unormalt kraftig hårvekst
 • lukt fra skjeden; ubehag i skjeden eller de ytre kjønnsorganene
 • sult
 • sykdom i galleblæren
Allergiske (overfølsomhets-) reaksjoner har vært rapportert blant brukere av Zoely, men hyppigheten kan ikke beregnes basert på tilgjengelige data.
Ytterligere informasjon om den mulige bivirkningen endrede menstruasjonsblødninger (f.eks. fravær eller uregelmessig) ved bruk av Zoely er beskrevet i avsnitt 3 («Når og hvordan tablettene skal tas»,
«Dersom du får uventet blødning» og «Dersom én eller flere blødninger uteblir»).
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Zoely
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på blisterpakningen etter EXP og på esken etter Utløpsdato. Utløpsdatoen er den siste dagen i den angitte måneden.
Dette legemidlet krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser.
Kombinasjonspiller (inkludert Zoely tabletter) som ikke er nødvendige lenger skal ikke kastes i avløpsvann eller i det kommunale kloakksystemet. De aktive hormonene i tablettenes virkstoff kan ha skadelige effekter dersom de når miljøet i vann. Returner dem til et apotek eller kast dem på en annen sikker måte i samsvar med nasjonale bestemmelser. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Zoely
 • Virkestoffer er: nomegestrolacetat og østradiol
Hvite aktive filmdrasjerte tabletter: Hver tablett inneholder 2,5 mg nomegestrolacetat og 1,5 mg østradiol (som hemihydrat).
Gule filmdrasjerte placebotabletter: Tabletten inneholder ikke virkestoffer.
 • Andre innholdsstoffer er:
  Tablettkjerne (hvite aktive og gule filmdrasjerte placebotabletter):
Laktosemonohydrat (se avsnitt 2 «Zoely inneholder laktose»), mikrokrystallinsk cellulose (E460), krysspovidon (E1201), talkum (E553b), magnesiumstearat (E572) og kolloidal vannfri silika
Drasjering (hvite aktive filmdrasjerte tabletter):
Polyvinylalkohol, (E1203), titandioksid (E 171), makrogol 3350 og talkum (E553b) Drasjering (gule filmdrasjerte placebotabletter):
Polyvinylalkohol (E1203), titandioksid (E171), makrogol 3350, talkum (E553b), gult jernoksid (E 172) og svart jernoksid (E 172)
Hvordan Zoely ser ut og innholdet i pakningen
De aktive filmdrasjerte tablettene er hvite og runde. De er merket med «ne» på begge sider. De filmdrasjerte placebotablettene er gule og runde. De er merket med «p» på begge sider.
Zoely leveres i esker med blisterpakninger med 28 filmdrasjerte tabletter (24 hvite filmdrasjerte tabletter og 4 gule filmdrasjerte placebotabletter). Pakningsstørrelser: 28, 84, 168 og 364 filmdrasjerte tabletter.
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Theramex Ireland Limited
3rd Floor, Kilmore House Park Lane, Spencer Dock Dublin 1
D01 YE64
Irland
Tilvirker
Delpharm Lille S.A.S.
Parc d’Activités Roubaix-Est 22 Rue de Toufflers
CS 50070
59452 LYS-LEZ-LANNOY
Frankrike
Teva Operations Poland Sp. z o.o.
ul. Mogilska 80
31-546 Krakow Polen
N.V. Organon
Kloosterstraat 6 5349 AB Oss
Nederland
Merck Sharp & Dohme B.V.
Waarderweg 39
2031 BN Haarlem Nederland
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 09.06.2020
Detaljert informasjon om dette legemiddel er tilgjengelig på nettstedet til Det europeiske legemiddelkontoret (the European Medicines Agency) http://www.ema.europa.eu og www.felleskatalogen.no.

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

abdomen (bukhule): Abdomen er det anatomiske begrepet for buken eller bukhulen.

aids (acquired immune deficiency syndrome): Aids skyldes humant immunsviktvirus (hiv). Kroppens immunforsvar blir alvorlig svekket slik at risikoen for infeksjoner øker betydelig. Mikroorganismer som kroppen normalt kan håndtere og uskadeliggjøre utgjør en alvorlig helserisiko, og infeksjonene kan være vanskelige å behandle og livstruende.

akne (acne vulgaris, kviser): Infeksjon i huden som oppstår når en talgkjertel tetter seg.

alat (alaninaminotransferase): Enzym som bl.a. finnes i lever og muskel. Blodnivået av ALAT stiger ved f.eks. et hjerteinfarkt eller ved leverbetennelse. Blodnivået av ALAT bestemmes ved å ta en blodprøve, og kan brukes for å stille diagnoser.

angina pectoris (angina, hjertekrampe, ap): Brystsmerter som stråler ut til bl.a. nakke og armer. Oppstår som følge av redusert blodstrøm i hjertearteriene pga. innsnevringer.

angioødem (angionevrotisk ødem, quinckes ødem): Hevelse i hud og slimhinner, ofte i ansiktet, øyne eller lepper. Kan i verste fall føre til pustebersvær og kvelning. Kan forekomme ved allergi, men varme, sollys og trykk kan også være utløsende faktorer. Oppstår noen ganger ved legemiddelbruk.

angst (engstelse): Tilstand der hovedsymptomet er irrasjonell frykt.

atrieflimmer (atriefibrillering, forkammerflimmer, atriell fibrillering, atriell fibrillasjon): Hjerterytmeforstyrrelse som oppstår i hjertets forkamre. Symptomer kan være hjertebank, rask puls, tungpustethet og svimmelhet.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

brystkreft (brystcancer, brystsvulst, brysttumor, cancer mammae): Ondartet svulst i brystet hos kvinner. Står for ca. 30% av all kreftsykdom som rammer kvinner. Sykdommen kan behandles på mange måter, blant annet med kirurgi, stråling og kjemoterapi.

crohns sykdom (morbus crohn): Kronisk betennelsessykdom i tarmveggen.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

dvt (dyp venetrombose): En trombose i en eller flere dype vener vanligst i beina, men kan også forekomme i vener i armene, bekkenet eller skulderområdet. Tromben kan skade blodåren der den oppstår, eller vandre til andre organer som f.eks hjertet eller lungen.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

epilepsi: Sykdom der enkelte hjerneceller blir overaktive, noe som gir ulike typer krampeanfall enten med eller uten påfølgende bevisstløshet.

fordøyelsesbesvær (dyspepsi, fordøyelsesproblemer): Fordøyelsesproblemer med symptomer som vedvarende eller tilbakevendende smerter fra magen og øvre del av buken. Smerten kan variere og oppstår ofte i forbindelse med spising. Dyspepsi rammer ca. 25% av befolkningen. Vanligvis er årsaken ikke sykdom og det kalles da funksjonell dyspepsi.

forkjølelse: Virusinfeksjon i nese og svelg. Vanlige symptomer er hoste, snue, nysing, sår hals, hodepine og ev. lett feber.

gulsott (ikterus): Opphopning av gallepigment i hud, slimhinner og hornhinne, noe som gir en gulaktig farge.

hcv-infeksjon (hepatitt c, hepatitt c-virusinfeksjon): Leverbetennelse som skyldes infeksjon med hepatitt C-virus (HCV). HCV smitter hovedsakelig gjennom blod.

hemolytisk uremisk syndrom (hus, hemolytisk uremisyndrom): Syndrom som kjennetegnes av hemolytisk anemi, trombocytopeni og akutt nyresvikt.

hiv (humant immunsviktvirus): Et virus som først og fremst smitter gjennom samleie og blodoverføring. Viruset forårsaker sykdommen aids, og fører til at kroppens immunsystem blir alvorlig svekket. I dag fins det bare medisiner som bremser sykdommen, den kureres ikke.

hjerneslag (slag, slaganfall): Plutselig tap av nervefunksjoner pga. oksygenmangel eller blødning i hjernen. Forårsakes ofte av en blodpropp i blodårene i hjernen.

hjerteinfarkt (myokardinfarkt, hjerteattakk): Hjerteinfarkt oppstår når du får blodpropp i hjertet. Blodproppen gjør at deler av hjertemuskelen ikke får tilført oksygenholdig blod, og denne delen av hjertemuskelen går til grunne.

hypertriglyseridemi: Økte nivåer av triglyserider i blodet. Triglyserider er den viktigste bestanddel i animalsk og vegetabilsk fett.

høyt blodtrykk (hypertensjon): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

inflammatorisk tarmsykdom (ibd): Begrepet brukes for en rekke kroniske inflammatoriske sykdommer i tarmkanalen av ukjent årsak. De vanligste typene er ulcerøs kolitt og Crohns sykdom.

kreft (cancer): En gruppe sykdommer som skyldes ukontrollert celledeling. Celledelingen gir opphopning av kreftceller, hvilket gir dannelse av en kreftsvulst i organet der veksten startet.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

lungeemboli (pulmonal emboli): En embolus som tilstopper blodårer i lungekretsløpet.

lupus: Lupus er en kronisk autoimmun bindevevssykdom, som kan ramme stort sett alle vev i kroppen. Sykdommen kan gi mange ulike symptomer, men spesielt karakteristisk er det såkalte sommerfuglutslettet over nese/kinn.

migrene: Migrene er anfall av hodesmerter - ofte halvsidige - der du samtidig kan ha kvalme, brekninger, lydoverfølsomhet og lysskyhet. Deles i to typer: Migrene med aura og migrene uten aura. Migreneanfall kan utløses f.eks. av stress, for lite søvn, psyksisk belastning, hormoneller forandringer, sterkt lys/sterke lukter eller enkelte matvarer.

sigdcelleanemi: En arvelig sykdom som forårsaker avvik i uttrykk av globin i hemoglobin. Arvegangen er autosomal recessiv, det vil si at hos en person som har arvet kun ett gen for tilstanden fra den ene forelderen, vil fremdeles det friske genet ha uttrykk av normalt hemoglobin og symptomer vil sjeldent forekomme. Et individ med arveanlegg for tilstanden fra begge foreldrene vil alltid uttrykke sykdommen, og vil kun danne abnormt hemoglobin. Abnormt hemoglobin blir viskøst ved utsettelse for en nedgang av oksygen. Dette fører til at de røde blodcellene får en sigdform (halvmåneform), blir stive, klebrige og skjøre. Når sigdceller klumper seg sammen vil kapillærene blokkeres, og oksygentransporten blir begrenset som fører til skader på vev og organer. Sykdommen har en høy dødelighet for pasienter med alvorlig sykdom.

trombose (trombedannelse, blodproppdannelse): Dannelsen eller tilstedeværelsen av en blodpropp i blodsirkulasjonen. Koagulasjonen av blodet er nødvendig for å hindre blødninger ved brist i blodårer, men tilstanden er livstruende dersom den oppstår utenom. Blodstrømmen til organer stopper opp i det blodårene tilstoppes.

tuberkulose: Tuberkulose er en infeksjon som skyldes bakterien Mycobacterium tuberculosis. Infeksjonen rammer oftest lungene, men kan også ramme andre steder i kroppen.

ulcerøs kolitt (kronisk tykktarmbetennelse): Betennelse i tykktarmen og endetarmen. I slimhinnen danner det seg sår. Tarmen tømmer seg ofte, hvilket gir løs avføring med slim og blod.

venetrombose (veneblodpropp, venøs trombose): Blodpropp i en vene.

ødem (væskeoppsamling, væskeopphopning, væskeansamling): Sykelig opphoping av væske i vevet utenfor cellene. Folkelig beskrives dette som ‘vann i kroppen’.

økt svetting (hyperhidrose, overdreven svetting, diaforese): Hyperhidrose er økt svetting som vanligvis skyldes en sykdom.