Middel mot narkolepsi med katapleksi.

N07X X04 (Natriumoksybat)MIKSTUR, oppløsning 500 mg/ml: 1 ml inneh:. Natriumoksybat 500 mg, renset vann, maleinsyre, natriumhydroksid.


Indikasjoner

Behandling av narkolepsi med katapleksi hos voksne, ungdom og barn ≥7 år.

Dosering

Behandling bør initieres av og følges opp under veiledning av lege med erfaring i behandling av narkolepsi. Leger skal overholde kontraindikasjoner, advarsler og forsiktighetsregler nøye.
Voksne
Anbefalt startdose natriumoksybat 4,5 g​/​døgn fordelt på 2 like doser. Titreres trinnvis med 1,5 g​/​døgn til effekt vises innenfor akseptabel bivirkningsprofil opptil maks. 9 g​/​døgn fordelt på 2 like doser. Det bør gå minst 1-2 uker mellom hver doseøkning. Pga. risiko for utvikling av alvorlige symptomer ved doser ≥18 g​/​døgn, må maks. dose (9 g​/​døgn) ikke overskrides. Enkeltdoser på 4,5 g må ikke gis, med mindre pasienten er titrert til dette dosenivået. Titrering fra laveste dose startes på nytt ved seponering i >14 dager. Ved samtidig bruk av valproat: Natriumoksybatdosen bør reduseres med 20%, og anbefalt startdose er 3,6 g​/​døgn fordelt på 2 like doser. Respons og tålbarhet følges, og dosen tilpasses deretter.
Ungdom og barn ≥7 år og ≥15 kg
Administreres 2 ganger hver kveld. Anbefalt startdose og titrering:

Pasientens vekt

Total daglig startdose (fordelt på 2 doser)1

Dosetitrering (til klinisk effekt)

Anbefalt maks. total daglig dose

15-<20 kg

≤1 g​/​dag

≤0,5 g​/​dag​/​uke

0,2 g​/​kg​/​dag

20-<30 kg

≤2 g​/​dag

≤1 g​/​dag​/​uke

0,2 g​/​kg​/​dag

30-<45 kg

≤3 g​/​dag

≤1 g​/​dag​/​uke

0,2 g​/​kg​/​dag

≥45 kg

≤4,5 g​/​dag

≤1,5 g​/​dag​/​uke

9 g​/​dag

1Ved leggetid og 2,5-4 timer senere. For barn som sover >8 timer pr. natt, kan natriumoksybat gis etter leggetid, mens barnet er i sengen, fordelt på 2 like doser med 2,5-4 timers mellomrom.Dosen bør titreres gradvis til effekt vises innenfor akseptabel bivirkningsprofil. Det anbefales minst 1-2 uker mellom doseøkningene. Pasientens kroppsvekt bør kontrolleres regelmessig, spesielt under titrering, for å sikre at riktig dose administreres. Anbefalt maks. total daglig dose er 0,2 g​/​kg​/​dag hos pediatriske pasienter som veier <45 kg. For pediatriske pasienter som veier ≥45 kg er maks. total daglig dose 9 g​/​dag. Ved samtidig bruk av valproat anbefales en reduksjon i natriumoksybatdosen med 20%, f.eks. 4,8 g​/​dag i stedet for 6 g​/​dag.
Spesielle pasientgrupper
  • Nedsatt leverfunksjon: Startdosen bør halveres og respons på doseøkninger bør følges nøye.
  • Barn <7 år eller <15 kg: Anbefales ikke, da sikkerhet og effekt ikke er fastslått.
  • Eldre: Begrenset erfaring. Bør følges nøye for svekket motorisk og​/​eller kognitiv funksjon.
Tilberedning​/​Håndtering Hver oppmålte dose fortynnes med 60 ml vann i medfølgende doseringsbeger før inntak, se pakningsvedlegg. Målesprøyte og 2 doseringsbegre medfølger. Begge doser klargjøres samtidig. Dosene skal tas innen 24 timer etter tilberedning, ellers skal de kastes.
Administrering 1. dose tas oralt ved leggetid og 2. dose 2,5-4 timer senere. Mat reduserer biotilgjengeligheten og det bør gå like lang tid (minst 2-3 timer) hver gang mellom måltid og inntak av dosen.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Alvorlig depresjon. Suksinsemialdehyd-dehydrogenasemangel. Behandling med opioider eller barbiturater.

Forsiktighetsregler

Respirasjons- og CNS-depresjon: Kan potensielt indusere respirasjonsdepresjon. Pasienten bør vurderes mhp. søvnapné før behandling, og forsiktighet bør utvises når behandling vurderes. Særlig forsiktighet bør utvises ved underliggende respiratorisk lidelse. Pasienten bør overvåkes for tegn på respirasjonsdepresjon under behandling. Natriumoksybat kan gjøre pasienter mer mottakelige for kvelningsfornemmelser under søvn. Pasienter bør spørres om tegn på CNS- eller respirasjonsdepresjon. Pasienter med BMI ≥40 kg​/​m2 bør følges nøye opp pga. økt risiko for søvnapné. Pasienter bør advares mot samtidig bruk av alkohol. Samtidig bruk av benzodiazepiner bør unngås pga. økt risiko for respirasjonsdepresjon. Misbruk og avhengighet: Natriumoksybat er CNS-dempende og med velkjent misbrukspotensial. Før behandling bør pasienten vurderes mht. tidligere misbruk eller tilbøyelighet til misbruk. Pasienten bør følges opp regelmessig, og behandling avbrytes ved mistanke om misbruk. Avhengighet er sett ved hyppig bruk av høye doser, og kan ikke utelukkes ved terapeutiske doser. Porfyri: Preparatet anses ikke å være sikkert ved porfyri. Nevropsykiatriske lidelser: Ved forvirring eller søvngjengeri bør evaluering igangsettes og passende tiltak vurderes. Utvikling av tankeforstyrrelser (inkl. tanker om å utføre voldelige handlinger (inkl. skade andre)), unormal atferd eller depresjon krever grundig og umiddelbar evaluering. Pasienter med tidligere affektive lidelser (inkl. depressiv sykdom, angst og bipolar lidelse), selvmordsforsøk og psykose bør følges særlig nøye mht. utvikling av depressive symptomer og​/​eller selvmordsforsøk. Ved urin- eller fekalinkontinens bør ytterligere undersøkelser foretas for å utelukke underliggende årsaker. Pediatrisk populasjon: Overvåkning i titreringsfasen: Pasientens tålbarhet, spesielt mht. mulige tegn på depresjon av sentralnervesystemet eller respirasjonen, skal overvåkes nøye ved hver doseøkning under titrering. Nøye overvåkning bør omfatte at foreldre​/​omsorgspersoner observerer pusten til barnet etter inntak av natriumoksybat for å vurdere om respirasjonen er unormal de første 2 timene, f.eks. støyende pust, søvnapné, cyanose i lepper​/​ansikt. Hvis unormal pusting observeres bør det søkes medisinsk hjelp. Hvis noe unormalt observeres etter den første dosen, bør den andre dosen ikke gis. Hvis det ikke oppdages noe unormalt, kan den andre dosen gis. Den andre dosen bør ikke gis tidligere enn 2,5 timer, eller senere enn 4 timer, etter den første dosen. I enkelte tilfeller, f.eks. hvis det er usikkert om foreldre​/​omsorgspersoner kan utføre overvåkningen som beskrevet, anbefales ikke bruk av natriumoksybat med mindre medisinsk tilsyn av behandlingen kan organiseres. Hvis du er i tvil om en dose er administrert, skal dosen ikke administreres på nytt igjen (for å redusere risikoen for overdosering). Vekttap: Vektreduksjon er vanlig. For pediatriske pasienter er det viktig at kroppsvekten kontrolleres regelmessig, spesielt under dosetitrering, for å sikre riktig dose. Nevropsykiatriske hendelser: For barn og ungdom er det spesielt viktig å vurdere ev. suicidale eller depressive tilstander før behandlingsoppstart, og å overvåke alle behandlingsrelaterte hendelser. Alkohol og CNS-dempende legemidler: Tatt i betraktning risikoen for alkoholinntak blant ungdom, er det sett at alkohol ytterligere kan forsterke CNS-dempende og respirasjonshemmende effekt av natriumoksybat hos barn og ungdom som tar natriumoksybat. Epilepsi: Anbefales ikke til epileptikere pga. risiko for kramper. Hjelpestoffer: Inneholder 182,24 mg natrium pr. dose med 1 g natriumoksybat, tilsv. 9,11% av WHOs anbefalte maks. daglige inntak for voksne. Maks. daglig dose natriumoksybat tilsv. 82% av WHOs anbefalte maks. daglige natriuminntak. Dette bør​/​skal vurderes ved kontrollert natriumdiett, og diettveiledning bør vurderes ved nedsatt nyrefunksjon, hjertesvikt eller hypertensjon. Bilkjøring og bruk av maskiner: Oppgaver som krever årvåkenhet eller koordinasjon, f.eks. bruk av maskiner eller bilkjøring, skal unngås i minst 6 timer etter inntak. Ekstrem forsiktighet bør utvises inntil ev. påvirkning neste dag er kjent. Hvis forholdet mellom daglig dose og kroppsvekt overstiger 0,1 g​/​kg​/​dag for pediatriske pasienter, bør lege og foreldre​/​omsorgspersoner vurdere om denne tiden bør være >6 timer, avhengig av individuell sensitivitet.

Interaksjoner

Kombinasjon med alkohol kan forsterke de CNS-dempende effektene og øke risiko for respirasjonsdepresjon. Bør ikke brukes i kombinasjon med legemidler med sedativ-hypnotisk effekt eller andre CNS-dempende legemidler. Mulig additiv effekt kan ikke utelukkes. Mulig additiv effekt ved kombinasjon med antidepressiver kan ikke utelukkes. Mulig risiko for interaksjon med legemidler som påvirker GHB-dehydrogenaseaktiviteten (f.eks. valproat, fenytoin, etosuksimid), og dosejustering bør overveies (se Dosering). Koma og økt plasmakonsentrasjon av GHB er sett ved samtidig bruk av topiramat, og mulige interaksjoner kan ikke utelukkes. Pasienten bør advares mot samtidig bruk.

Graviditet, amming og fertilitet

GraviditetEmbryoletalitet er sett hos rotte og kanin. Mulig økt risiko for spontanabort ved bruk i 1. trimester. Anbefales ikke under graviditet.
AmmingGår over i morsmelk. Endret søvnmønster er sett hos spedbarn som ammes. Kan være i samsvar med effektene på nervesystemet. Bør ikke brukes ved amming.
FertilitetKliniske data mangler. Studier med GHB-doser på opptil 1g​/​kg​/​dag hos hann- og hunnrotter viser ingen holdepunkter for uønsket effekt på fertilitet.

 

Bivirkninger

Frekvensintervaller: Svært vanlige (≥1​/​10), vanlige (≥1/100 til <1​/​10), mindre vanlige (≥1/1000 til <1​/​100), sjeldne (≥1/10 000 til <1​/​1000), svært sjeldne (<1/10 000) og ukjent frekvens.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering​/​Forgiftning

Hendelser assosiert med seponeringssyndrom er observert utenfor terapeutisk doseområde.
SymptomerVarierende bevissthetsgrad som kan svinge raskt mellom en forvirret, urolig kjempende tilstand med ataksi og koma. Emese (også ved nedsatt bevissthet), diaforese, hodepine og svekkede psykomotoriske evner. Tåkesyn. Stadig dypere koma ved høyere doser, så vel som acidose. Myoklonus og tonisk-kloniske anfall. Nedsatt respirasjonshastighet og -dybde, livstruende respirasjonsdepresjon som krever intubering og kunstig åndedrett. Cheyne-Stokes respirasjon og apné. Bradykardi, hypotermi og muskulær hypotoni kan følge bevisstløshet, senereflekser forblir intakte. Hendelser med hypernatremi med metabolsk alkalose er rapportert i sammenheng med samtidig infusjon av natriumklorid.
BehandlingMageskylling vurderes ved mistanke om samtidig inntak av andre midler. Brekninger kan forekomme ved nedsatt bevissthet, og pasienten bør derfor legges i stabilt sideleie. Luftveiene kan beskyttes ved å intubere. Raskt utført induksjon (uten bruk av sedativer) bør vurderes. Bradykardi har svart på atropin i.v.

Egenskaper og miljø

KlassifiseringNatriumsaltet av GHB.
VirkningsmekanismeDempende effekt på CNS som reduserer uttalt søvnighet på dagtid og katapleksi hos pasienter med narkolepsi, og som gir mindre fragmentert nattesøvn. Antas å virke ved å fremme «slow wave»-søvn (deltasøvn) og sikre nattesøvn. Gitt før nattesøvn økes fase 3- og 4-søvn og søvnlatens, men frekvensen av REM-søvnperioder ved innsovning («sleep onset REM periods») reduseres.
AbsorpsjonRaskt og nesten fullstendig. Biotilgjengelighet ca. 88%. Tmax 1/2-2 timer. Plasmakonsentrasjonen øker mer enn proporsjonalt med økende oral dose. Absorpsjonen forsinkes og Cmax og AUC reduseres av fettrikt måltid.
Proteinbinding<1% ved konsentrasjoner på 3-300 μg​/​ml.
FordelingHydrofil forbindelse med Vd på 190-384 ml​/​kg.
Halveringstid1/2-1 time.
MetabolismeGjennomgår betydelig first pass-metabolisme. Metaboliseres primært via GHB-dehydrogenase, som katalyserer omdanning av natriumoksybat til suksinsemialdehyd, og deretter til suksinsyre vha. suksinsemialdehyddehydrogenase. Suksinsyre metaboliseres til CO2 og vann.
UtskillelseCO2 elimineres ved utånding. <5% uendret i urin.

Oppbevaring og holdbarhet

Etter anbrudd: 90 dager. Etter fortynning: 24 timer.

 

Pakninger, priser og refusjon

Xyrem, MIKSTUR, oppløsning:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon Pris (kr) R.gr.
500 mg/ml 180 ml
020845

H-resept

2 726,00 A

Medisinbytte

Gjelder medisinbytte (generisk bytte) i apotek. For mer informasjon om medisinbytte og byttelisten, se https:​/​/dmp.no​/​offentlig-finansiering​/​medisinbytte-i-apotek

For medisinbytte ved institusjoner henvises til §7 i Forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp


SPC (preparatomtale)

Xyrem MIKSTUR, oppløsning 500 mg/ml

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på nettsiden til Direktoratet for medisinske produkter (DMP). Legemidler sentralt godkjent i EU​/​EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av DMP/EMA:

11.10.2022


Sist endret: 15.11.2021
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)