Xylocain 100 mg/ml spray

Aspen

Lokalanestetikum.

ATC-nr.: N01B B02

  

   Står ikke på WADAs dopingliste

Bestill bekreftelse på dopingsøkMiljørisiko i Norge
 N01B B02
Lidokain
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av lidokain kan ikke utelukkes, da tilstrekkelige økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Lidokain har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at lidokain er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 21.03.2017) er utarbeidet av Bayer.
Se miljøinfo for virkestoff i samme ATC-gruppe

SPRAY, oppløsning 100 mg/ml: Hver dose inneh.: Lidokain 10 mg, etanol, makrogol, sakkarin, renset vann. Banan- og mentolsmak.


Indikasjoner

Voksne og barn ≥2 år: Overflateanestesi på slimhinner. Odontologi: Overflateanestesi f.eks. før injeksjoner med injeksjonsanestesi. Otorinolaryngologi: Overflateanestesi ved kjevehulepunksjon og ved inngrep i nese, svelg og epipharynx. Obstetrikk: Ved fødsel, i sluttfasen og ved sutur av fødselsskader. Annet: Innføring av instrumenter, slanger og katetre i luftveiene og gastrointestinalkanalen.

Dosering

1 spray = 10 mg lidokain. Da absorpsjonen varierer og er spesielt høy i trachea og bronkier, vil anbefalt maks. dose avhenge av applikasjonssted.
Voksne:

Område

Anbefalt dosering, voksne (mg)

Maks. dose for operasjoner av kort varighet,
<1 minutt (mg)

Maks. dose for operasjoner av lengre varighet, >5 minutter (mg)

Nasale operasjoner, f.eks. kjevehulepunksjon

20-60

500

600

 

Orale og dentale operasjoner, f.eks. før injeksjoner

20-200

500

600

Prosedyrer i oropharynx, f.eks. gastrointestinal endoskopi

20-200

500

600

Prosedyrer i respirasjonssystemet, f.eks. innføring av instrumenter og slanger

50-400

400

600

Prosedyrer i larynks, trachea og bronkier

50-200

2001

400

Obstetriske/gynekologiske prosedyrer, f.eks. fødsel, suturer i mucosa og cervical biopsi

50-200

400

600

1Doseringen bør reduseres under kontrollert ventilasjon.
Spesielle pasientgrupper: Barn: Barn >12 år med vekt <25 kg skal gis doser som er i samsvar med vekt og fysiologisk tilstand. For barn 2-12 år bør ikke dosen overstige 3 mg/kg ved laryngotrakeal bruk og ikke >4-5 mg pr. kg ved nasal og oral bruk. Nyfødte og spedbarn bør få lidokain i lavere konsentrasjoner. Eldre: Eldre og pasienter med dårlig allmenntilstand skal gis doser som er i samsvar med vekt og fysiologisk tilstand.
Tilberedning/Håndtering: Med hver pakning følger et kort sprayrør. Rørene skal ikke gjenbrukes og må kastes umiddelbart etter bruk. Sprayrøret skal ikke kuttes eller bøyes ytterligere, da sprayfunksjonen dermed ødelegges. Sprayen bør ikke brukes på endotrakealtubens cuff laget av plast, se Forsiktighetsregler.
Administrering: Til bruk på slimhinner.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for lokalanestetika av amidtypen eller noen av hjelpestoffene.

Forsiktighetsregler

For store doser av lidokain eller for korte intervaller mellom dosene kan gi høye plasmakonsentrasjoner og alvorlige bivirkninger. Absorpsjonen fra slimhinner varierer, men er spesielt høy fra bronkialtreet. Symptomer på overdose er kramper. Bør brukes med forsiktighet ved sår eller skader på slimhinnen i applikasjonsområdet. Skadede slimhinner vil kunne gi økt systemisk absorpsjon. Hos paralyserte pasienter under generell anestesi, kan høyere blodkonsentrasjoner oppstå. For uparalyserte pasienter er det mer sannsynlig at de svelger en stor del av dosen, som deretter gjennomgår en betydelig førstepassasje-levermetabolisme. Ved bruk i oropharynx, kan pasientens svelgeevne påvirkes, og dermed øke faren for aspirasjon. Hvis det er sannsynlig at en når høye plasmanivåer, bør en utvise særlig forsiktighet ved behandling av pasienter med kardiovaskulær sykdom og hjertefeil, delvis eller fullstendig hjerteblokade, eldre og pasienter med generelt dårlig helse, pasienter med alvorlig nyredysfunksjon eller alvorlig leversykdom. Pasienter som behandles med amiodaron bør observeres og EKG-monitorering vurderes, da effektene på hjertet kan være additive. Bør ikke brukes på endotrakealtubens cuff laget av plast. Lidokain base i kontakt med cuff (både laget av PVC og annet) kan skade denne. Skadene observeres som små hull i plasten, som kan føre til lekkasje og nedsatt trykk i cuffen. Preparatet er antagelig porfyrinogent og skal kun forskrives på sterke eller alvorlige indikasjoner til pasienter med akutt porfyri. Det må tas passende forholdsregler for alle porfyripasienter. Bilkjøring og bruk av maskiner: Antas normalt ikke å påvirke evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner. Avhengig av dosen kan lokalanestetika ha en meget svak virkning på mentalfunksjon og føre til forbigående svekkelse av bevegelses- og koordinasjonsevnen.

Interaksjoner

For utfyllende informasjon fra Legemiddelverket om relevante interaksjoner, se N01B B02
Pga. fare for additiv toksisk effekt bør lidokain brukes med forsiktighet hos pasienter som får annen behandling med lokalanestetika, eller legemidler som er strukturelt like lokalanestetika av amidtypen, f.eks. klasse 1B antiarytmika. Spesifikke interaksjonsstudier med amiodaron er ikke utført, men forsiktighet anbefales (se Forsiktighetsregler). Legemidler som reduserer clearance av lidokain (f.eks. cimetidin eller betablokkere) kan forårsake potensielt toksiske plasmakonsentrasjoner når lidokain gis i gjentatte høye doser over lang tid.

Gå til interaksjonsanalyse


Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Lang klinisk erfaring indikerer liten risiko for skadelige effekter på svangerskapsforløpet, fosteret eller det nyfødte barnet.
Amming: Går i liten grad over i morsmelk. Det er lite sannsynlig at barn som ammes blir påvirket.
Lidokain

Bivirkninger

Lokal irritasjon på applikasjonsstedet kan forekomme. Etter bruk på laryngeale slimhinner før endotrakeal intubasjon er det rapportert om reversible symptomer som sår hals, heshet og tap av stemme. Bruk av preparatet gir en overflateanestesi under endotrakeal prosedyre, men forhindrer ikke sårhet etter intubasjon. Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Immunsystemet: Allergiske reaksjoner (i verste fall anafylaktisk sjokk).

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Kan gi akutte toksiske reaksjoner ved høye systemiske nivåer som følge av rask absorpsjon, f.eks. påføring på områder under stemmebåndene eller overdosering.
Symptomer: CNS: Cirkumoral parestesi, nummenhet i tungen, svimmelhet, hyperakusis og tinnitus. Synsforstyrrelser og muskeltremor er mer alvorlige og inntreffer før allmenne kramper. Det kan forekomme bevisstløshet og generaliserte tonisk-kloniske (GTK-) kramper med varighet fra noen sekunder til flere minutter. Som følge av økt muskelaktivitet forekommer det hypoksi, hyperkarbi og respirasjonsbesvær like etter krampene. I alvorlige tilfeller kan apné oppstå. Kardiovaskulære: Alvorlig hypotensjon, bradykardi, arytmier og kardiovaskulært kollaps. Kardiovaskulære effekter sees vanligvis først etter at en har sett tegn på CNS-toksisitet. Acidose øker den toksiske effekten.
Behandling: Ved symptomer på systemisk toksisitet forventes det at tegnene er de samme som etterfølger administrering av lokal anestesi via andre veier. Lokal anestesitoksisitet tilkjennegis av symptomer på eksitasjon av CNS og, i alvorlige tilfeller, sentralnervøs og kardiovaskulær depresjon. Alvorlige nevrologiske symptomer (kramper, CNS-depresjon) må behandles symptomatisk ved respirasjonsstøtte og administrering av antikonvulsiva. Ved ev. hjertestans må kardiopulmonal gjenopplivning startes umiddelbart. Det er svært viktig med optimal oksygentilførsel, ventilasjon og sirkulasjonsstøtte, samt behandling av acidose.
Se Giftinformasjonens anbefalinger: N01B B02

Egenskaper

Klassifisering: Lokalanestetikum av amidtypen, beregnet til bruk på mucosa som overflateanestesi.
Virkningsmekanisme: Hurtig og reversibel hindring av nerveimpulsenes transmisjon.
Absorpsjon: Penetrerer slimhinner. Gir overflateanestesi i løpet av 1-3 minutter, som varer i 10-15 minutter.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares ved 8-25°C. Ved lavere temperatur kan det skje en utfelling. Denne oppløses igjen ved oppvarming.

Sist endret: 06.04.2018
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

31.01.2018

 

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Xylocain 100 mg/ml spray, SPRAY, oppløsning:

StyrkePakning
Varenr.
Refusjon1
Byttegruppe
Pris (kr)2R.gr.3SPC
100 mg/ml50 ml (pumpeflaske)
391730
Blå resept
-
148,50CSPC_ICON

1Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

2Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne * i kolonnen Pris. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

3Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Ordforklaringer til teksten
 

Ordforklaringer

absorpsjon: Opptak i kroppen. Virkestoff absorberes av kroppen for å kunne transporteres til de steder de skal virke. Opptak kan skje gjennom tarmvegg, hud og slimhinner.

acidose (syreforgiftning): Syreforgiftning. Ved acidose synker pH-verdien i blodet til under normalverdi 7,35. Respiratorisk acidose oppstår når kroppen ikke kan kvitte seg med karbondioksid via lungene på utpusten. Karbondioksid akkumuleres i blodet og senker pH-verdien. Respiratorisk acidose kan oppstå ved redusert/opphørt inn- og utånding, og ved enkelte kroniske lungesykdommer. Metabolsk acidose forekommer når sure restprodukter av fettsyrer opphopes i blodet. Denne typen acidose forekommer blant annet ved diabetes og ved sult, på grunn av stoffskifteforstyrrelser.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

anestesi (bedøvelse): Følelsesløshet, dvs. bortfall av sanseinntrykk slik som smertesans.

antiarytmika (antiarytmikum): Legemiddel som regulerer hjerterytmen og motvirker rytmeforstyrrelser i hjertet.

apné: Pause eller total stans i lungenes ventilasjon.

arytmi (hjertearytmi, hjerterytmeforstyrrelse): Uregelmessig hjerterytme som følge av at de elektriske impulsene som samordner hjerteslagene ikke fungerer som normalt.

bradykardi (refleksbradykardi): Defineres ofte som under 60 slag pr. minutt.

clearance: Et mål på kroppens evne til å skille ut en substans pr. tidsenhet, vanligvis via nyrene.

cns (sentralnervesystemet): Er en av nervesystemets to hoveddeler (den andre hoveddelen er det perifere nervesystemet). CNS består av hjernen og ryggmargen.

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

forgiftning: Tilstand som skyldes inntak av giftige stoffer, slik som legemidler, rusmidler, kjemikalier eller stoffer som finnes naturlig i dyr og planter, i en slik mengde at det kan føre til alvorlig skade.

hjertestans (hjertestopp, asystole): Opphør av hjertets pumpefunksjon. Hjertestans hos voksne kan ha ulike årsaker, f.eks. plutselig hjerteinfarkt.

hypoksi: Oksygenmangel med for lav tilførsel av oksygen til kroppens vev.

hypotensjon (lavt blodtrykk): Lavt blodtrykk kan føre til svimmelhet og besvimelse. Lavt blodtrykk kan være en bivirkning av behandling mot høyt blodtrykk. Normalt blotrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) 120 mm Hg og undertrykk (diastolisk trykk) 80 mm Hg.

indikasjoner: I medisinsk sammenheng brukes indikasjoner for å beskrive grunner til å igangsette et bestemt tiltak, slik som legemiddelbehandling.

kontraindikasjoner: Forhold som i et spesielt tilfelle taler imot en viss handlemåte, f.eks. en behandlingsmetode. I Felleskatalogtekstene må de forhold som angis tolkes som absolutte kontraindikasjoner, hvilket betyr at bruken skal unngås helt.

tinnitus (øresus): Oppfattelse av lyd uten noen ytre sansepåvirkning.