Xeplion

Janssen


Antipsykotikum.

N05A X13 (Paliperidon)DEPOTINJEKSJONSVÆSKE, suspensjon i ferdigfylt sprøyte 50 mg, 75 mg, 100 mg og 150 mg: Hver ferdigfylte sprøyte inneh.: Paliperidonpalmitat tilsv. paliperidon 50 mg, resp. 75 mg, 100 mg og 150 mg, polysorbat 20, polyetylenglykol 4000, sitronsyremonohydrat, dinatriumhydrogenfosfat (vannfritt), natriumdihydrogenfosfatmonohydrat, natriumhydroksid (for pH-justering), vann til injeksjonsvæsker. pH-nøytral ca. 7.


Indikasjoner

Vedlikeholdsbehandling av schizofreni hos voksne pasienter stabilisert med paliperidon eller risperidon. Kan brukes uten en foregående stabilisering med oral behandling hos voksne pasienter med schizofreni som tidligere har respondert på oral paliperidon eller risperidon, hvis psykotiske symptomer er milde til moderate og det er behov for langtidsvirkende injeksjonsbehandling.

Dosering

Anbefalt initiering av behandling er én dose 150 mg på behandlingsdag 1 og 100 mg én uke senere (dag 8) begge administrert i deltoidmuskelen for raskt å oppnå terapeutiske konsentrasjoner, se Administrering. Den 3. dosen skal administreres 1 måned etter 2. initieringsdose. Etter 2. initieringsdose kan den månedlige vedlikeholdsdosen administreres enten i deltoid- eller glutealmuskelen. Anbefalt månedlig vedlikeholdsdose er 75 mg. Noen pasienter kan ha fordel av lavere eller høyere doser innenfor det anbefalte området på 25-150 mg basert på den enkelte pasients toleranse og/eller effektivitet. Overvektige eller svært overvektige pasienter kan kreve doser i det øvre området. Justering av vedlikeholdsdosen kan gjøres månedlig. Ved dosejusteringer bør de forlengede frigivelsesegenskapene vurderes, siden det er mulig at den fullstendige virkningen av vedlikeholdsdoser ikke vil være tydelig på flere måneder.
Bytte fra depotformulering av oral paliperidon eller oral risperidon til Xeplion: Pasienter tidligere stabilisert på paliperidon depottabletter kan oppnå lignende steady state-eksponering ved bruk av Xeplion. Doser nødvendig for å oppnå lignende steady state-eksponering:

Tidligere dose av paliperidon depottablett

Xeplion-injeksjon

3 mg daglig

25-50 mg 1 gang pr. måned

6 mg daglig

75 mg 1 gang pr. måned

9 mg daglig

100 mg 1 gang pr. måned

12 mg daglig

150 mg 1 gang pr. måned

Tidligere behandling med oral paliperidon eller oral risperidon kan seponeres ved initieringstidspunktet for behandlingen med paliperidon. Hos noen pasienter kan gradvis seponering være gunstig. Noen pasienter som bytter fra paliperidon i høyere orale doser (f.eks. 9-12 mg daglig) til gluteal-injeksjoner med Xeplion kan ha lavere plasmaeksponering de første 6 månedene etter bytte. Som et alternativ kan det derfor vurderes å gi deltoid-injeksjoner de første 6 månedene.
Bytte fra langtidsvirkende risperidoninjeksjon til Xeplion: Når pasienten skal bytte fra langtidsvirkende risperidoninjeksjoner, skal den initielle Xeplion-dosen administreres i stedet for neste planlagte risperidoninjeksjon. Xeplion skal deretter administreres 1 gang pr. måned, og initieringsdoseregimet på 1 uke er ikke nødvendig. Doser nødvendig for å oppnå tilsvarende paliperidoneksponering ved steady state:

Tidligere langtidsvirkende injeksjonsdose av risperidon

Xeplion-injeksjon

25 mg hver 2. uke

50 mg 1 gang pr. måned

37,5 mg hver 2. uke

75 mg 1 gang pr. måned

50 mg hver 2. uke

100 mg 1 gang pr. måned

Hvis Xeplion seponeres, må det tas hensyn til de forlengede frigivelsesegenskapene. Nødvendigheten av fortsatt behandling med legemidler mot ekstrapyramidale symptomer (EPS) bør reevalueres regelmessig.
Uteblitt/glemt dose: Det anbefales at den 2. initieringsdosen gis 1 uke etter den første. For å unngå uteblitte doser, kan pasienten få den 2. dosen 4 dager før eller etter at det har gått 1 uke (dag 8). Etter initieringsregimet anbefales det at den 3. og de etterfølgende injeksjonene gis 1 gang pr. måned. For å unngå uteblitt, månedlig dose, kan pasienten få injeksjonen opptil 7 dager før eller etter at det har gått 1 måned. Hvis pasienten ikke får den 2. Xeplion-dosen til riktig tid (dag 8 ± 4 dager), avhenger den anbefalte reinitieringen av tiden som har gått siden pasientens 1. injeksjon. Prosedyre ved uteblitte doser er beskrevet ytterligere i SPC.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Ingen dosejustering kreves ved lett eller moderat nedsatt leverfunksjon. Ved alvorlig nedsatt leverfunksjon anbefales det å utvise forsiktighet siden data på bruk mangler. Nedsatt nyrefunksjon: Paliperidon er ikke studert systematisk ved nedsatt nyrefunksjon. Ved lett nedsatt nyrefunksjon (ClCR ≥50 til < 80 ml/minutt) er anbefalt initieringsdose 100 mg på behandlingsdag 1 og 75 mg 1 uke senere. Anbefalt månedlig vedlikeholdsdose er 50 mg, men kan variere fra 25-100 mg basert på toleranse og/eller effekt. Preparatet anbefales ikke brukt ved moderat eller alvorlig nedsatt nyrefunksjon (ClCR <50 ml/minutt). Barn og ungdom <18 år: Sikkerhet og effekt er ikke fastslått. Eldre >65 år: Effekt og sikkerhet er ikke fastslått. Generelt er den anbefalte doseringen for eldre med normal nyrefunksjon den samme som for yngre voksne pasienter. Siden eldre kan ha nedsatt nyrefunksjon, kan det være nødvendig med dosejustering.
Tilberedning/Håndtering: Se bruksanvisning i pakningsvedlegg. Kun til engangsbruk. Suspensjonen er hvit til off-white. Skal ikke blandes med andre legemidler.
Administrering: Kun beregnet til i.m. bruk, administrert av helsepersonell. Skal ikke administreres på annen måte. Skal injiseres langsomt, dypt inn i deltoid- eller glutealmuskelen. Administreringen bør utføres i 1 enkelt injeksjon. Dosen bør ikke gis i delte injeksjoner. Forsiktighet må utvises for å unngå utilsiktet injeksjon i et blodkar. Initieringsdoser administreres i deltoidmuskelen for raskt å oppnå terapeutiske konsentrasjoner. Etter 2. initieringsdose kan den månedlige vedlikeholdsdosen administreres enten i deltoid- eller glutealmuskelen. Anbefalt kanylestørrelsen for initiell og vedlikeholdsadministrering i deltoidmuskelen iht. pasientens vekt. Pasienter ≥90 kg: Kanyle 22 gauge (38,1 mm × 0,72 mm). Pasienter <90 kg: Kanyle 23 gauge (25,4 mm × 0,64 mm). Deltoidinjeksjoner bør veksle mellom de 2 deltoidmusklene. Anbefalt kanylestørrelse for vedlikeholdsadministrering i glutealmuskelen er 22 gauge (38,1 mm × 0,72 mm). Skal administreres i øvre, ytre kvadrant av glutealområdet. Glutealinjeksjoner bør veksle mellom de 2 glutealmusklene.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene eller risperidon.

Forsiktighetsregler

Bør ikke brukes til behandling av akutt agiterte eller alvorlige psykotiske tilstander når en umiddelbar symptomkontroll kreves. QT-intervall: Det bør utvises forsiktighet ved kjent kardiovaskulær sykdom eller en familiær QT-forlengelse, samt ved samtidig bruk av andre legemidler som anses å forlenge QT-intervallet. Malignt nevroleptikasyndrom (MNS): MNS er rapportert og karakteriseres av hypertermi, muskelstivhet, autonom ustabilitet, endret bevissthet og økte serumkreatinfosfokinasenivåer. Andre kliniske tegn kan inkludere myoglobinuri (rabdomyolyse) og akutt nyresvikt. Hvis en pasient utvikler tegn på eller symptomer som indikerer MNS, skal bruken av alle antipsykotika opphøre. Tardiv dyskinesi/ekstrapyramidale symptomer: Legemidler med antagonistisk effekt på dopaminreseptorer er forbundet med induksjon av tardiv dyskinesi. Hvis tegn eller symptomer oppstår på dette, bør seponering vurderes. Forsiktighet skal utvises hos pasienter som får psykostimulantia (f.eks. metylfenidat) og paliperidon samtidig, da ekstrapyramidale symptomer kan oppstå ved justering av ett eller begge legemidler. Gradvis seponering av stimulantbehandling anbefales. Leukopeni, nøytropeni og agranulocytose: Tilfeller er rapportert. Agranulocytose er rapportert svært sjelden (<1/10 000 pasienter). Pasienter med en anamnese med klinisk signifikant lavt antall hvite blodceller (WBC) eller legemiddelindusert leukopeni/nøytropeni bør overvåkes de første behandlingsmånedene, og seponering bør vurderes ved første tegn på klinisk signifikant fall i WBC i fravær av andre årsaksfaktorer. Pasienter med klinisk signifikant nøytropeni bør overvåkes nøye for feber og andre symptomer eller tegn på infeksjon, og behandles raskt dersom slike symptomer eller tegn oppstår. Ved alvorlig nøytropeni (absolutt nøytrofiltall <1 × 109/liter) bør preparatet seponeres og WBC følges til bedring inntrer. Hypersensitivitetsreaksjoner: Sjeldne tilfeller av anafylaktiske reaksjoner er rapportert hos pasienter som tidligere har tolerert oralt risperidon eller oralt paliperidon (se Indikasjoner og Bivirkninger). Preparatet skal seponeres ved hypersensitivitetsreaksjoner; initier generelle, klinisk egnede, støttetiltak og overvåk pasienten til tegn og symptomer bedres (se Kontraindikasjoner og Bivirkninger). Hyperglykemi, diabetes mellitus og forverring av underliggende diabetes: Er rapportert. God klinisk oppfølging anbefales i samsvar med retningslinjer for antipsykotika. Pasienten bør overvåkes for symptomer på hyperglykemi (som polydipsi, polyuri, polyfagi og svakhet), og diabetikere bør overvåkes regelmessig for forverring av glukosekontroll. Vektøkning: Signifikant vektøkning er rapportert, og vekten bør sjekkes regelmessig. Bruk hos pasienter med prolaktinavhengige tumorer: Bør brukes med forsiktighet ved mulige prolaktinavhengige tumorer. Ortostatisk hypotensjon: Kan gi ortostatisk hypotensjon grunnet alfablokkerende aktivitet. Bør brukes med forsiktighet ved kjent kardiovaskulær sykdom, cerebrovaskulær sykdom eller tilstander som predisponerer for hypotensjon (f.eks. dehydrering og hypovolemi). Krampeanfall: Bør brukes med forsiktighet ved krampeanfall i anamnesen eller andre tilstander som potensielt senker krampeterskelen. Eldre med demens: Ikke studert, og bør brukes med forsiktighet hos eldre med demens og risikofaktorer for slag. Parkinsons sykdom og demens med Lewy-legemer (DLB): Nytte/risiko bør vurderes ved forskrivning til pasienter med Parkinsons sykdom eller demens med Lewy-legemer (DLB), siden begge gruppene kan ha økt risiko for MNS, samt at de har økt følsomhet for antipsykotika. Priapisme: Antipsykotika med alfaadrenerge blokkeringseffekter kan indusere priapisme. Pasienter skal rådes til å søke øyeblikkelig medisinsk tilsyn i tilfelle priapisme ikke har opphørt innen 3-4 timer. Regulering av kroppstemperatur: Forsiktighet anbefales ved forskrivning til pasienter som forventes å komme i situasjoner som kan bidra til økt kjernetemperatur, f.eks. anstrengende trening, utsettelse for ekstrem varme, samtidig behandling med antikolinerg aktivitet eller å bli utsatt for dehydrering. Venøs tromboemboli: Siden pasienter som behandles med antipsykotika ofte har ervervede risikofaktorer for VTE, bør alle mulige risikofaktorer for VTE identifiseres før og under behandling, og forebyggende tiltak iverksettes. Nedsatt lever-/nyrefunksjon: Se Dosering. Perioperativt atonisk irissyndrom (IFIS): Observert under kataraktkirurgi hos pasienter behandlet med legemidler med α1a-adrenerge antagonistiske effekter. IFIS kan øke faren for øyekomplikasjoner, under og etter operasjon. Opererende oftalmolog må underrettes om nåværende eller tidligere bruk av slike legemidler før operasjonen. Potensiell fordel ved å stoppe den α1-blokkerende behandlingen før en kataraktoperasjon er ikke fastslått og må veies opp mot risikoen ved å stoppe antipsykotisk behandling. Hjelpestoffer: Inneholder <1 mmol natrium (23 mg) pr. dose, dvs. praktisk talt natriumfritt. Bilkjøring og bruk av maskiner: Kan ha liten til moderat påvirkning på evnen til å kjøre bil og betjene maskiner pga. mulige effekter på nervesystemet og synet, slik som sedasjon, somnolens, synkope, uskarpt syn. Pasienten anbefales ikke å kjøre eller betjene maskiner inntil reaksjonen på behandling er kjent.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Forsiktighet anbefales ved forskrivning sammen med legemidler som er kjent for å forlenge QT-intervallet. Paliperidon forventes ikke å gi klinisk relevante farmakokinetiske interaksjoner med legemidler som metaboliseres av CYP450-isoenzymer. Pga. virkningene som paliperidon har på CNS bør Xeplion brukes med forsiktighet i kombinasjon med andre sentralt virkende legemidler. Paliperidon kan antagonisere virkningen av levodopa og andre dopaminagonister. Hvis denne kombinasjonen anses som nødvendig, spesielt i sluttfasen av Parkinsons sykdom, skal laveste effektive dose av hver behandling forskrives. Pga. potensialet for å indusere ortostatisk hypotensjon, kan det observeres en additiv virkning når paliperidon administreres med andre legemidler som har dette potensialet, f.eks. andre antipsykotika, TCA. Forsiktighet anbefales hvis paliperidon kombineres med andre legemidler som er kjent for å senke krampeterskelen. En farmakokinetisk interaksjon med litium vil sannsynligvis ikke forekomme. Ved initiering eller seponering av karbamazepin skal paliperidondosen reevalueres og justeres hvis nødvendig. En klinisk signifikant interaksjon forventes ikke med valproatnatrium depottabletter. Paliperidon er risperidons viktigste aktive metabolitt, og det bør utvises forsiktighet ved samtidig administrering av risperidon eller oral paliperidon over lengre tid. Sikkerhetsdata for samtidig bruk av andre antipsykotika er begrensede. Kombinert bruk av psykostimulantia (f.eks. metylfenidat) og paliperidon kan medføre ekstrapyramidale symptomer ved endring av én eller begge behandlinger.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Ingen tilgjengelige data fra bruk under graviditet. Nyfødte eksponert for paliperidon i løpet av 3. trimester av svangerskapet har risiko for å få bivirkninger, inkl. ekstrapyramidale og/eller abstinenssymptomer som kan variere i alvorlighetsgrad og varighet etter fødsel. Agitasjon, hypertoni, hypotoni, tremor, søvnighet, åndenød eller problemer med mattilførsel er rapportert. Nyfødte bør derfor overvåkes nøye. Bør ikke brukes under graviditet, med mindre det er helt nødvendig.
Amming: Skilles ut i morsmelk hos mennesker i så stor grad at effekter på spedbarn som ammes er sannsynlig ved terapeutiske doser til ammende. Bør ikke brukes under amming.
Fertilitet: Ingen relevante effekter observert.

 

Bivirkninger

Hyppigst sett er insomni, hodepine, angst, øvre luftveisinfeksjon, reaksjon på injeksjonsstedet, parkinsonisme, økt vekt, akatisi, agitasjon, sedasjon/somnolens, kvalme, forstoppelse, svimmelhet, muskel-skjelettsmerter, takykardi, tremor, abdominalsmerter, oppkast, diaré, fatigue og dystoni. Av disse synes akatisi og sedasjon/somnolens å være doserelaterte.
OrganklasseBivirkning
Blod/lymfe
Mindre vanligeAnemi, redusert antall hvite blodceller, trombocytopeni
SjeldneNøytropeni, økt eosinofiltall
Ukjent frekvensAgranulocytose
Endokrine
VanligeHyperprolaktinemi1
SjeldneGlukose i urin, SIADH
Gastrointestinale
VanligeAbdominalsmerte, diaré, dyspepsi, forstoppelse, kvalme, oppkast, tannpine
Mindre vanligeAbdominalt ubehag, dysfagi, flatulens, gastroenteritt, munntørrhet
SjeldneFekal inkontinens, fekalom, hevelse i tunge, keilitt, pankreatitt
Ukjent frekvensIleus, intestinal obstruksjon
Generelle
VanligeAsteni, fatigue, feber, reaksjon på injeksjonsstedet
Mindre vanligeAnsiktsødem, brystsmerte, brystubehag, indurasjon, malaise, unormal gange, ødem (inkl. generalisert ødem, perifert ødem, pittingødem), økt kroppstemperatur
SjeldneAbscess på injeksjonsstedet, cellulitt på injeksjonsstedet, cyste på injeksjonsstedet, frysninger, hematom på injeksjonsstedet, hypotermi, legemiddelseponeringssyndrom, tørste
Ukjent frekvensNekrose på injeksjonsstedet, redusert kroppstemperatur, ulcerasjon på injeksjonsstedet
Hjerte
VanligeTakykardi
Mindre vanligeAV-blokk, bradykardi, forlenget QT-tid, hjerteledningsforstyrrelser, palpitasjoner, posturalt ortostatisk takykardisyndrom, unormalt EKG
SjeldneAtrieflimmer, sinusarytmi
Hud
Mindre vanligeAkne, alopesi, eksem, erytem, kløe, tørr hud, urticaria, utslett
SjeldneFlass, hyperkeratose, legemiddelutslett
Ukjent frekvensAngioødem, hudmisfarging, seboreisk dermatitt
Immunsystemet
Mindre vanligeOverfølsomhet
Ukjent frekvensAnafylaktisk reaksjon
Infeksiøse
VanligeInfluensa, urinveisinfeksjon, øvre luftveisinfeksjon
Mindre vanligeBronkitt, cellulitt, cystitt, luftveisinfeksjon, onykomykose, otitt, pneumoni, sinusitt, tonsillitt
SjeldneAkarodermatitt, underhudsabscess, øyeinfeksjon
Kar
VanligeHypertensjon
Mindre vanligeHypotensjon, ortostatisk hypotensjon
SjeldneFlushing, venetrombose
Ukjent frekvensIskemi, lungeembolisme
Kjønnsorganer/bryst
VanligeAmenoré, galaktoré
Mindre vanligeEjakulasjonsforstyrrelser, erektil dysfunksjon, gynekomasti, menstruasjonsforstyrrelser (inkl. forsinket menstruasjon, uregelmessig menstruasjon, oligomenoré), seksuell dysfunksjon, smerter i brystene
SjeldneForstørrede bryster, forstørrede brystkjertler, ubehag i brystene, vaginal utflod
Ukjent frekvensPriapisme
Lever/galle
VanligeØkte transaminaser
Mindre vanligeØkt γ-GT, økte leverenzymer
Ukjent frekvensGulsott
Luftveier
VanligeHoste, tett nese
Mindre vanligeDyspné, epistakse, faryngolaryngeal smerte, hvesing, tette luftveier
SjeldneLungestuvning, ralling, søvnapnésyndrom
Ukjent frekvensAspirasjonspneumoni, dysfoni, hyperventilering
Muskel-skjelettsystemet
VanligeArtralgi, muskel-skjelettsmerter, ryggsmerter
Mindre vanligeLeddstivhet, muskelkramper, muskelsvakhet, nakkesmerte, økt CK i blod
SjeldneHevelse i ledd, rabdomyolyse
Ukjent frekvensUnormal kroppsholdning
Nevrologiske
VanligeAkatisi2, dyskinesi2, dystoni2, hodepine, parkinsonisme2, sedasjon/somnolens, svimmelhet, tremor
Mindre vanligeDysartri, dysgeusi, hypoestesi, oppmerksomhetsforstyrrelser, parestesi, postural svimmelhet, psykomotorisk hyperaktivitet, synkope, tardiv dyskinesi
SjeldneBalanseforstyrrelser, bevissthetstap, cerebral iskemi, krampeanfall (inkl. generaliserte tonisk-kloniske anfall), malignt nevroleptikasyndrom, manglende respons på stimuli, svekket bevissthetsnivå, unormal koordinasjon
Ukjent frekvensDiabeteskoma, hodetitubasjon
Nyre/urinveier
Mindre vanligeDysuri, pollakisuri, urininkontinens
SjeldneUrinretensjon
Psykiske
Svært vanligeInsomni (inkl. innsovningsvansker, nattlig oppvåkning)
VanligeAgitasjon, angst, depresjon
Mindre vanligeMani, mareritt, nervøsitet, redusert libido, søvnforstyrrelser
SjeldneAnorgasmi, avstumpet affekt, forvirringstilstand, katatoni, somnambulisme
Ukjent frekvensSøvnrelatert spiseforstyrrelse
Skader/komplikasjoner
Mindre vanligeFall
Stoffskifte/ernæring
VanligeHyperglykemi, redusert appetitt, redusert vekt, økt vekt
Mindre vanligeAnoreksi, diabetes mellitus, hyperinsulinemi, økt appetitt, økt kolesterol i blod, økte triglyserider i blod
SjeldneDiabetisk ketoacidose, hypoglykemi, polydipsi
Ukjent frekvensVannintoksikasjon
Svangerskap
Ukjent frekvensNeonatalt legemiddelseponeringssyndrom (se Graviditet, amming og fertilitet)
Øre
Mindre vanligeTinnitus, vertigo, øresmerte
Øye
Mindre vanligeKonjunktivitt, tåkesyn, tørre øyne
SjeldneFotofobi, glaukom, okulær hyperemi, økt lakrimasjon, øyebevegelsesforstyrrelser, øyerulling
Ukjent frekvensFloppy iris-syndrom (perioperativt)

1I kliniske studier er økt prolaktin i blod sett. Bivirkninger som kan indikere en økning i prolaktinnivået (f.eks. amenoré, galaktoré, menstruasjonsforstyrrelser, gynekomasti) er sett hos <1%.

2Ekstrapyramidale symptomer inkluderer en samlet analyse av parkinsonisme (inkl. økt spyttsekresjon, muskel-skjelettstivhet, parkinsonisme, sikling, tannhjulsrigiditet, bradykinesi, hypokinesi, maskeansikt, muskelstivhet, akinesi, nakkestivhet, muskelrigiditet, parkinsongange, unormal glabellar refleks og parkinsonhviletremor), akatisi (inkl. rastløshet, hyperkinesi og restless legs-syndrom), dyskinesi (muskelrykninger, koreoatetose, atetose og myoklonus), dystoni (inkl. hypertoni, torticollis, ufrivillige muskelkontraksjoner, muskelkontraktur, bleofarospasme, okulogyre kriser, paralyse av tungen, ansiktsspasmer, laryngospasmer, myotoni, opistotonus, orofaryngeale spasmer, pleurototonus, tungespasmer og trismus) og tremor. Et bredt spekter av symptomer, som ikke nødvendigvis har ekstrapyramidalt opphav, er inkludert.

Bivirkninger registrert med risperidonformuleringer:
Paliperidon er aktiv metabolitt av risperidon, og bivirkningsprofilene (inkl. orale og injiserbare formuleringer) er relevante for hverandre.

Hyppigst sett er insomni, hodepine, angst, øvre luftveisinfeksjon, reaksjon på injeksjonsstedet, parkinsonisme, økt vekt, akatisi, agitasjon, sedasjon/somnolens, kvalme, forstoppelse, svimmelhet, muskel-skjelettsmerter, takykardi, tremor, abdominalsmerter, oppkast, diaré, fatigue og dystoni. Av disse synes akatisi og sedasjon/somnolens å være doserelaterte.
FrekvensBivirkning
Svært vanlige
PsykiskeInsomni (inkl. innsovningsvansker, nattlig oppvåkning)
Vanlige
EndokrineHyperprolaktinemi1
GastrointestinaleAbdominalsmerte, diaré, dyspepsi, forstoppelse, kvalme, oppkast, tannpine
GenerelleAsteni, fatigue, feber, reaksjon på injeksjonsstedet
HjerteTakykardi
InfeksiøseInfluensa, urinveisinfeksjon, øvre luftveisinfeksjon
KarHypertensjon
Kjønnsorganer/brystAmenoré, galaktoré
Lever/galleØkte transaminaser
LuftveierHoste, tett nese
Muskel-skjelettsystemetArtralgi, muskel-skjelettsmerter, ryggsmerter
NevrologiskeAkatisi2, dyskinesi2, dystoni2, hodepine, parkinsonisme2, sedasjon/somnolens, svimmelhet, tremor
PsykiskeAgitasjon, angst, depresjon
Stoffskifte/ernæringHyperglykemi, redusert appetitt, redusert vekt, økt vekt
Mindre vanlige
Blod/lymfeAnemi, redusert antall hvite blodceller, trombocytopeni
GastrointestinaleAbdominalt ubehag, dysfagi, flatulens, gastroenteritt, munntørrhet
GenerelleAnsiktsødem, brystsmerte, brystubehag, indurasjon, malaise, unormal gange, ødem (inkl. generalisert ødem, perifert ødem, pittingødem), økt kroppstemperatur
HjerteAV-blokk, bradykardi, forlenget QT-tid, hjerteledningsforstyrrelser, palpitasjoner, posturalt ortostatisk takykardisyndrom, unormalt EKG
HudAkne, alopesi, eksem, erytem, kløe, tørr hud, urticaria, utslett
ImmunsystemetOverfølsomhet
InfeksiøseBronkitt, cellulitt, cystitt, luftveisinfeksjon, onykomykose, otitt, pneumoni, sinusitt, tonsillitt
KarHypotensjon, ortostatisk hypotensjon
Kjønnsorganer/brystEjakulasjonsforstyrrelser, erektil dysfunksjon, gynekomasti, menstruasjonsforstyrrelser (inkl. forsinket menstruasjon, uregelmessig menstruasjon, oligomenoré), seksuell dysfunksjon, smerter i brystene
Lever/galleØkt γ-GT, økte leverenzymer
LuftveierDyspné, epistakse, faryngolaryngeal smerte, hvesing, tette luftveier
Muskel-skjelettsystemetLeddstivhet, muskelkramper, muskelsvakhet, nakkesmerte, økt CK i blod
NevrologiskeDysartri, dysgeusi, hypoestesi, oppmerksomhetsforstyrrelser, parestesi, postural svimmelhet, psykomotorisk hyperaktivitet, synkope, tardiv dyskinesi
Nyre/urinveierDysuri, pollakisuri, urininkontinens
PsykiskeMani, mareritt, nervøsitet, redusert libido, søvnforstyrrelser
Skader/komplikasjonerFall
Stoffskifte/ernæringAnoreksi, diabetes mellitus, hyperinsulinemi, økt appetitt, økt kolesterol i blod, økte triglyserider i blod
ØreTinnitus, vertigo, øresmerte
ØyeKonjunktivitt, tåkesyn, tørre øyne
Sjeldne
Blod/lymfeNøytropeni, økt eosinofiltall
EndokrineGlukose i urin, SIADH
GastrointestinaleFekal inkontinens, fekalom, hevelse i tunge, keilitt, pankreatitt
GenerelleAbscess på injeksjonsstedet, cellulitt på injeksjonsstedet, cyste på injeksjonsstedet, frysninger, hematom på injeksjonsstedet, hypotermi, legemiddelseponeringssyndrom, tørste
HjerteAtrieflimmer, sinusarytmi
HudFlass, hyperkeratose, legemiddelutslett
InfeksiøseAkarodermatitt, underhudsabscess, øyeinfeksjon
KarFlushing, venetrombose
Kjønnsorganer/brystForstørrede bryster, forstørrede brystkjertler, ubehag i brystene, vaginal utflod
LuftveierLungestuvning, ralling, søvnapnésyndrom
Muskel-skjelettsystemetHevelse i ledd, rabdomyolyse
NevrologiskeBalanseforstyrrelser, bevissthetstap, cerebral iskemi, krampeanfall (inkl. generaliserte tonisk-kloniske anfall), malignt nevroleptikasyndrom, manglende respons på stimuli, svekket bevissthetsnivå, unormal koordinasjon
Nyre/urinveierUrinretensjon
PsykiskeAnorgasmi, avstumpet affekt, forvirringstilstand, katatoni, somnambulisme
Stoffskifte/ernæringDiabetisk ketoacidose, hypoglykemi, polydipsi
ØyeFotofobi, glaukom, okulær hyperemi, økt lakrimasjon, øyebevegelsesforstyrrelser, øyerulling
Ukjent frekvens
Blod/lymfeAgranulocytose
GastrointestinaleIleus, intestinal obstruksjon
GenerelleNekrose på injeksjonsstedet, redusert kroppstemperatur, ulcerasjon på injeksjonsstedet
HudAngioødem, hudmisfarging, seboreisk dermatitt
ImmunsystemetAnafylaktisk reaksjon
KarIskemi, lungeembolisme
Kjønnsorganer/brystPriapisme
Lever/galleGulsott
LuftveierAspirasjonspneumoni, dysfoni, hyperventilering
Muskel-skjelettsystemetUnormal kroppsholdning
NevrologiskeDiabeteskoma, hodetitubasjon
PsykiskeSøvnrelatert spiseforstyrrelse
Stoffskifte/ernæringVannintoksikasjon
SvangerskapNeonatalt legemiddelseponeringssyndrom (se Graviditet, amming og fertilitet)
ØyeFloppy iris-syndrom (perioperativt)

1I kliniske studier er økt prolaktin i blod sett. Bivirkninger som kan indikere en økning i prolaktinnivået (f.eks. amenoré, galaktoré, menstruasjonsforstyrrelser, gynekomasti) er sett hos <1%.

2Ekstrapyramidale symptomer inkluderer en samlet analyse av parkinsonisme (inkl. økt spyttsekresjon, muskel-skjelettstivhet, parkinsonisme, sikling, tannhjulsrigiditet, bradykinesi, hypokinesi, maskeansikt, muskelstivhet, akinesi, nakkestivhet, muskelrigiditet, parkinsongange, unormal glabellar refleks og parkinsonhviletremor), akatisi (inkl. rastløshet, hyperkinesi og restless legs-syndrom), dyskinesi (muskelrykninger, koreoatetose, atetose og myoklonus), dystoni (inkl. hypertoni, torticollis, ufrivillige muskelkontraksjoner, muskelkontraktur, bleofarospasme, okulogyre kriser, paralyse av tungen, ansiktsspasmer, laryngospasmer, myotoni, opistotonus, orofaryngeale spasmer, pleurototonus, tungespasmer og trismus) og tremor. Et bredt spekter av symptomer, som ikke nødvendigvis har ekstrapyramidalt opphav, er inkludert.

Bivirkninger registrert med risperidonformuleringer:
Paliperidon er aktiv metabolitt av risperidon, og bivirkningsprofilene (inkl. orale og injiserbare formuleringer) er relevante for hverandre.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Symptomer: Generelt er forventede tegn og symptomer de som skyldes en forsterkning av paliperidons kjente farmakologiske virkninger, bl.a. døsighet og sedasjon, takykardi og hypotensjon, QT-forlengelse og ekstrapyramidale symptomer. Torsades de pointes og ventrikkelflimmer er rapportert hos en pasient ved overdosering med oral paliperidon. I tilfelle av akutt overdose bør muligheten for involvering av flere legemidler vurderes.
Behandling: Det må tas hensyn til den forlengede frigivelsen av legemidlet og den lange elimineringshalveringstiden av paliperidon ved vurdering av behandlingsbehov og rehabilitering. Det skal benyttes generelle støttetiltak. Etabler og oppretthold frie luftveier og sikre tilstrekkelig oksygenering og ventilering. Kardiovaskulær overvåkning bør påbegynnes umiddelbart og bør inkludere kontinuerlig EKG-overvåkning med tanke på mulige arytmier. Hypotensjon og sirkulasjonssvikt skal behandles med passende tiltak, som i.v. væske og/eller sympatomimetika. I tilfelle av alvorlige ekstrapyramidale symptomer skal antikolinergika administreres. Nøye tilsyn og overvåkning skal fortsette inntil pasienten er rehabilitert.

Egenskaper

Virkningsmekanisme: Paliperidon er en aktiv metabolitt av risperidon, og blokkerer selektivt monoamineffekter. Binder sterkt til serotoninerge 5-HT2- og dopaminerge D2-reseptorer. Blokkerer også α1-adrenerge reseptorer, og i litt mindre grad H1-histaminerge og α2-adrenerge reseptorer. Den farmakologiske aktiviteten til (+)- og (-)-enantiomerene til paliperidon er kvalitativt og kvantitativt like. Binder ikke til kolinerge reseptorer. Selv om paliperidon er en sterk D2-antagonist, som antas å lette de positive symptomene på schizofreni, forårsaker den mindre katalepsi og reduserer motorfunksjonene i mindre grad enn tradisjonelle nevroleptika. Dominerende sentral serotoninantagonisme kan redusere tendensen som paliperidon har til å forårsake ekstrapyramidale bivirkninger.
Absorpsjon: Pga. ekstremt lav vannløselighet, oppløses paliperidonpalmitat langsomt etter i.m. injeksjon før det hydrolyseres til paliperidon og absorberes i den systemiske sirkulasjonen. Etter 1 enkelt i.m. dose øker plasmakonsentrasjonene av paliperidon gradvis før Cmax oppnås (median Tmax) etter 13 dager. Absolutt biotilgjengelighet er 100%.
Halveringstid: Gjennomsnittlig tilsynelatende t1/2 i doseområdet på 25-150 mg er 25-49 dager.
Metabolisme: 4 metabolismeveier er identifisert in vivo, men ingen av disse utgjorde >6,5% av dosen etter administrering av en enkelt oral dose med 1 mg 14C-paliperidon med umiddelbar frigivelse.
Utskillelse: 1 uke etter administrering av 1 enkelt oral dose med 1 mg 14C-paliperidon med umiddelbar frigivelse, ble 59% av dosen utskilt uendret i urinen. Ca. 80% av den administrerte radioaktiviteten ble gjenfunnet i urin og 11% i feces.

Oppbevaring og holdbarhet

Skal ikke oppbevares >30°C.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Xeplion, DEPOTINJEKSJONSVÆSKE, suspensjon i ferdigfylt sprøyte:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
50 mg1 stk. (ferdigfylt sprøyte m/2 kanyler)
058609
Blå resept
-
2467,00C
75 mg1 stk. (ferdigfylt sprøyte m/2 kanyler)
412581
Blå resept
-
3336,40C
100 mg1 stk. (ferdigfylt sprøyte m/2 kanyler)
409745
Blå resept
-
4174,60C
150 mg1 stk. (ferdigfylt sprøyte m/2 kanyler)
536460
Blå resept
-
5845,90C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 30.09.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

13.09.2018