ENTEROTABLETTER 25 mg og 50 mg: Hver enterotablett inneh.: Diklofenaknatrium 25 mg, resp. 50 mg, laktose, hjelpestoffer. Fargestoff: Gult og rødt jernoksid (E 172), titandioksid (E 171).


INJEKSJONSVÆSKE/KONSENTRAT TIL INFUSJONSVÆSKE, oppløsning 25 mg/ml: 1 ml inneh.: Diklofenaknatrium 25 mg, mannitol, natriummetabisulfitt, benzylalkohol, propylenglykol, natriumhydroksid til pH 7,8-8, vann til injeksjonsvæsker til 1 ml.


STIKKPILLER 25 mg, 50 mg og 100 mg: Hver stikkpille inneh.: Diklofenaknatrium 25 mg, resp. 50 mg og 100 mg, hardfett.


Indikasjoner

Enterotabletter og stikkpiller: Revmatoid artritt. Juvenil revmatoid artritt. Artrose. Mb. Bekhterev. Akutte inflammasjonstilstander i muskel-skjelettsystemet. Injeksjonsvæske: Ureterstensmerter. Postoperativ smerte.

Dosering

Individuell dosetilpasning.
Enterotabletter og stikkpiller: Kroniske tilstander hos barn >6 år: 1 enterotablett à 25 mg morgen og kveld (doseringsområde 2-3 mg/kg/dag, fordelt på 2-3 doser). Kroniske tilstander hos voksne og barn >50 kg: 75-150 mg daglig fordelt på 2-3 doser avhengig av sykdomsaktivitet. Ved uttalt morgenstivhet og/eller nattsmerter gis 1 stikkpille 100 mg til natten. Akutte inflammasjonstilstander i muskel-skjelettsystemet hos voksne: Initialt 50 mg 2-3 ganger daglig.
Injeksjonsvæske: Intramuskulær injeksjon hos voksne: Følgende rettledning for i.m. injeksjon bør følges for å unngå skade på nerver eller annet vev på injeksjonsstedet (f.eks. muskelsvakhet, muskellammelse og hypoestesi): 1 ampulle (75 mg) dypt i.m. i glutealregionens øvre laterale kvadrant ved aseptisk teknikk. Ved utilstrekkelig effekt etter 30 minutter gis ytterligere 1 ampulle på motsatt sides glutealregion. Engangssprøyte med gummipakning bør anvendes. Bør ikke injiseres i >2 påfølgende dager, da andre administreringsformer foretrekkes ved langtidsbehandling. Intravenøs infusjon ved postoperativ smerte hos voksne: 1 eller unntaksvis 2 infusjoner pr. døgn. Må ikke gis som i.v. bolusinjeksjon. Infunderes over 0,5-2 timer etter fortynning. Maks. døgndose 150 mg. Behandlingen bør ikke overskride 2 døgn.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Utvis forsiktighet ved lett til moderat nedsatt leverfunksjon. Nedsatt nyrefunksjon: Utvis forsiktighet. Barn: Injeksjonsvæske anbefales ikke. Eldre: Ingen justering av startdosen er vanligvis nødvendig. Utvis forsiktighet ved skjørhet og lav kroppsvekt. Etablert hjerte-/karsykdom eller signifikante kardiovaskulære risikofaktorer: Anbefales ikke. Bør kun gis etter grundig vurdering, og kun i doser ≤100 mg daglig ved behandling >4 uker.
Tilberedning/Håndtering: Tilberedning av infusjonsoppløsning: Bør tilberedes like før bruk (maks. holdbarhet 24 timer). Innholdet av ampullen (3 ml, 75 mg) tilsettes bufret oppløsning (enten 100-500 ml natriumklorid 9 mg/ml bufret med 1 ml natriumhydrogenkarbonat 4,2%, eller 100-500 ml glukose 50 mg/ml bufret med 1 ml natriumhydrogenkarbonat 4,2%). Kun klare oppløsninger brukes. Hvis krystaller eller utfelling observeres skal infusjonsoppløsningen ikke brukes. I.v. infusjon bør kun gis på sykehus.
Administrering: Enterotabletter: Bør tas før mat eller på tom mage. Bør svelges hele med væske. Skal ikke tygges eller deles. Injeksjonsvæske/konsentrat til infusjonsvæske: I.m. injeksjon eller i.v. infusjon. Stikkpiller: Anbefales tatt etter defekasjon.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Tidligere gastrointestinale blødninger, perforasjoner eller sår ved bruk av NSAID. Pågående eller tidligere tilbakevendende peptisk sår/blødning (≥2 atskilte episoder med påvist sår eller blødning). Pågående magesår eller sår i tarm. Pasienter der acetylsalisylsyre eller andre NSAID har forårsaket astma, angioødem, urticaria eller akutt rhinitt (dvs. NSAID-indusert kryssreaktivitetsreaksjon). Leversvikt. Nyresvikt (GFR <15 ml/minutt/1,73 m2). Alvorlig hjertesvikt (NYHA II-IV), iskemisk hjertesykdom, perifer arteriesykdom og/eller cerebrovaskulær sykdom. Graviditet i 3. trimester.

Forsiktighetsregler

Samtidig bruk med andre systemiske NSAID, inkl. COX-2-hemmere, bør unngås. Bruk av laveste effektive dose i kortest mulig tid kan redusere bivirkninger. Utvis forsiktighet hos eldre pga. generelle medisinske årsaker, og pga. høyere frekvens av NSAID-relaterte bivirkninger. Mage-tarm: Gastrointestinale blødninger, sår og perforasjoner, som kan være fatale og generelt er alvorligere hos eldre, kan oppstå med eller uten forvarsel eller tidligere alvorlige plager. Risikoen øker med økt dose, ved tidligere sår og hos eldre. Forsiktighet utvises og nøye medisinsk overvåkning er nødvendig ved symptomer på gastrointestinale forstyrrelser, magesår eller sår i tarm, blødninger eller perforasjon. Ulcusprofylakse (f.eks. misoprostol eller protonpumpehemmere) bør vurderes hos slike pasienter og ved samtidig bruk av lavdose acetylsalisylsyre eller andre legemidler som øker faren for gastrointestinale hendelser. Behandlingen bør avsluttes hvis gastrointestinale blødninger eller sår oppstår. Gis med forsiktighet ved ulcerøs kolitt eller Crohns sykdom. Nøye medisinsk overvåkning er nødvendig pga. fare for sykdomsforverring. Bruk av NSAID, inkl. diklofenak, kan være forbundet med økt risiko for gastrointestinal anastomoselekkasje. Nøye overvåkning og forsiktighet anbefales etter gastrointestinal kirurgi. Nyrer: Væskeretensjon og ødem er sett under NSAID-behandling; forsiktighet, overvåkning og veiledning er nødvendig ved tidligere hypertensjon, mild til moderat hjertesvikt, redusert nyrefunksjon, eldre, samtidig behandling med diuretika eller legemidler som kan påvirke nyrefunksjonen betydelig, og/eller ved betydelig redusert ekstracellulært volum. I slike tilfeller bør nyrefunksjonen overvåkes. Hjerte/kar: Ved signifikante risikofaktorer for kardiovaskulær sykdom (f.eks. hypertensjon, hyperlipidemi, diabetes mellitus, røyking) bør diklofenak kun gis etter nøye vurdering, og kun ved doser ≤100 mg når behandlingen varer >4 uker. Laveste effektive dose brukes i kortest mulig tid, for å minimalisere bivirkningsrisiko. Pasienten gjøres oppmerksom på tegn og symptomer på alvorlig arteriotrombotisk hendelse (f.eks. brystsmerter, kortpustethet, svakhet, slørete tale) som kan oppstå uten forvarsel, og oppfordres til å oppsøke lege umiddelbart ved slike symptomer. Hud: Alvorlige hudreaksjoner, som kan være fatale, inkl. eksfoliativ dermatitt, Stevens-Johnsons syndrom (SJS) og toksisk epidermal nekrolyse (TEN), er sett svært sjelden. Oppstår oftest ved behandlingsstart. Preparatet bør seponeres hvis utslett, slimhinnelesjoner eller andre tegn på hypersensitivitet utvikles. Lever: Medisinsk overvåkning kreves ved nedsatt leverfunksjon pga. fare for forverring. Ved langtidsbruk bør leverfunksjonen kontrolleres jevnlig, da leverenzymnivåer kan øke. Ved unormale leverfunksjonsverdier som vedvarer eller forverres, ved kliniske symptomer som tyder på utvikling av leversykdom eller ved andre utslag (f.eks. eosinofili, utslett), bør preparatet seponeres. Hepatitt kan oppstå uten forvarsel. Forsiktighet bør utvises ved hepatisk porfyri, da anfall kan utløses. Blod: Ved langtidsbruk anbefales blodanalyser. Preparatet kan hemme blodplateaggregasjonen midlertidig. Ved koagulasjonsforstyrrelser bør pasienten overvåkes nøye. Allergiske reaksjoner: Allergiske reaksjoner, inkl. anafylaktiske/anafylaktoide reaksjoner, kan forekomme i sjeldne tilfeller uten tidligere diklofenakeksponering. Overfølsomhetsreaksjoner kan utvikles til Kounis syndrom, som kan resultere i hjerteinfarkt. Symptomer kan inkl. brystsmerter som oppstår ved en allergisk reaksjon. Luftveier: Forverring av astma (analgetikaintoleranse/-astma), Quinckes ødem eller urticaria forekommer hyppigere ved astma, sesongavhengig allergisk rhinitt, nasale polypper, kols, kroniske luftveisinfeksjoner eller ved allergi overfor andre substanser. Generelt: Preparatet kan maskere infeksjonssymptomer. Langtidsbruk (>3 måneder), hver 2. dag eller oftere, kan medføre eller forverre hodepine. Hodepine utløst av overforbruk av analgetika (MOH - medication-overuse headache) bør ikke behandles med doseøkning, men preparatet bør seponeres. Hjelpestoffer: Enterotablettene inneholder laktose, og anbefales ikke ved galaktoseintoleranse, alvorlig laktasemangel eller glukose-galaktosemalabsorpsjon. Injeksjonsvæsken inneholder natriummetabisulfitt, som i sjeldne tilfeller kan forårsake alvorlige overfølsomhetsreaksjoner og bronkospasme. Ekstra forsiktighet bør utvises når preparatet brukes parenteralt ved bronkial astma, da symptomene kan forverres. Injeksjonsvæsken skal ikke gis til premature eller nyfødte barn. Benzylalkohol kan forårsake toksiske og anafylaktiske reaksjoner hos spedbarn og barn opptil 3 år. Bilkjøring og bruk av maskiner: Pasienter som opplever synsforstyrrelser, svimmelhet, vertigo, søvnighet eller andre sentralnervøse bivirkninger som kan gi nedsatt reaksjonsevne, bør frarådes å kjøre bil og bruke maskiner.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Antikoagulantia/platehemmere/SSRI/kortikosteroider: Forsiktig bruk og nøye overvåkning anbefales ved samtidig bruk med legemidler som øker faren for blødning eller sår, f.eks. systemiske kortikosteroider, andre systemiske NSAID, antikoagulantia (f.eks. warfarin) og SSRI. Litium: Diklofenak øker litiumserumnivå, og kombinasjon bør unngås hvis hyppige serumkontroller av litium ikke er mulig. Digoksin: Digoksinserumnivå kan økes og overvåkning av serumnivået anbefales. Andre NSAID/acetylsalisylsyre: Samtidig inntak kan øke risiko for gastrointestinal toksisitet. Antidiabetika: Hypo- og hyperglykemiske tilfeller er sett, og blodsukkernivået bør overvåkes. Metabolsk acidose er sett med metformin, særlig ved nedsatt nyrefunksjon. Metotreksat: Utvis forsiktighet ved samtidig bruk, da metotreksatnivået kan stige og toksisiteten øke. Forsiktighet anbefales spesielt når diklofenak gis <24 timer før/etter metotreksatbehandling. Ved høydosebehandling med metotreksat bør samtidig bruk unngås. Overvei også ev. interaksjoner ved lavdosebehandling med metotreksat, spesielt ved nedsatt nyrefunksjon. Ciklosporin/takrolimus: Relativt høy frekvens av nefrotoksisitet (økt serumkreatinin) med stigende blodtrykk er sett ved samtidig bruk med ciklosporin, og ved kombinasjon bør diklofenakdosen halveres, ev. unngås kombinasjonen. Bruk med takrolimus kan gi økt nefrotoksisitet. Kinoloner: Tilfeller av kramper er sett ved samtidig bruk. Diuretika/antihypertensiver: NSAID kan motvirke antihypertensiv effekt av diuretika og antihypertensiver (f.eks. betablokkere, ACE-hemmere). Forsiktighet utvises ved samtidig bruk. Pasienter, særlig eldre, bør ha jevnlig blodtrykksmåling, og være tilstrekkelig hydrert. Vurder overvåkning av nyrefunksjonen etter initiering av samtidig bruk og deretter periodisk, særlig for diuretika og ACE-hemmere pga. økt risiko for nefrotoksisitet. Hyperkalemi: Samtidig bruk med kaliumsparende diuretika, ciklosporin, takrolimus eller trimetoprin kan øke serumkaliumnivå, som derfor bør overvåkes ofte. Probenecid: Samtidig bruk kan øke plasmakonsentrasjonen av NSAID. Kolestipol/kolestyramin: Kan gi forsinket eller nedsatt diklofenakabsorpsjon, og det anbefales å gi diklofenak minst 1 time før eller 4-6 timer etter inntak av kolestipol/kolestyramin. CYP2C9-hemmere: Forsiktighet anbefales ved samtidig bruk med CYP2C9-hemmere, pga. mulig signifikant økt Cmax og eksponering for diklofenak. CYP2C9-induktorer: Forsiktighet anbefales ved samtidig bruk, pga. mulig signifikant redusert plasmakonsentrasjon og eksponering for diklofenak. Fenytoin: Kontroll av fenytoinplasmakonsentrasjon anbefales ved samtidig bruk, pga. forventet økt fenytoineksponering.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Se Kontraindikasjoner. Ikke anbefalt til kvinner som forsøker å bli gravide. Bruk tidlig i svangerskapet kan gi økt risiko for abort, kardiovaskulære misdannelser og gastroschisis. Risikoen antas å øke med dose og behandlingsvarighet. Dyrestudier har vist reproduksjonstoksisitet. Skal ikke brukes i 1. og 2. trimester hvis ikke strengt nødvendig. Unngås helt i 3. trimester. Ved bruk i 1. og 2. trimester og hos kvinner som forsøker å bli gravide bør laveste mulige dose benyttes og med kortest mulig varighet.
Amming: Skal ikke brukes. Overgang i morsmelk er liten.
Fertilitet: Kan redusere fertiliteten hos kvinner, og anbefales ikke til kvinner som forsøker å bli gravide. Vurder seponering ved problemer med å bli gravide, eller ved utredning for infertilitet.

 

Bivirkninger

Organklasse Bivirkning
Blod/lymfe
Svært sjeldne Agranulocytose, anemi (inkl. hemolytisk/aplastisk anemi), leukopeni, trombocytopeni
Gastrointestinale
Vanlige Abdominalsmerte, diaré, dyspepsi, flatulens, kvalme, oppkast, redusert appetitt
Sjeldne Blodig diaré, gastritt, gastrointestinal blødning, gastrointestinalsår (med eller uten blødning eller perforasjon), hematemese, melena, proktitt2
Svært sjeldne Forstoppelse, forverring av hemoroider2, glossitt, intestinal diafragmasykdom, kolitt (inkl. hemoragisk kolitt og forverring av ulcerøs kolitt eller Crohns sykdom), pankreatitt, stomatitt (inkl. ulcerøs stomatitt), øsofagussykdom
Ukjent frekvens Iskemisk kolitt
Generelle
Vanlige Indurasjon på injeksjonsstedet1, irritasjon på applikasjonsstedet2, reaksjon på injeksjonsstedet1, smerte på injeksjonsstedet1
Sjeldne Nekrose på injeksjonsstedet1, ødem
Hjerte
Mindre vanlige Brystsmerte, hjerteinfarkt, hjertesvikt, palpitasjoner
Ukjent frekvens Kounis syndrom
Hud
Vanlige Utslett
Sjeldne Urticaria
Svært sjeldne Alopesi, bulløs dermatitt, eksem, eksfoliativ dermatitt, erytem, erythema multiforme, fotosensitivitetsreaksjon, Henoch-Schönleins purpura, kløe, purpura, Stevens-Johnsons syndrom, toksisk epidermal nekrolyse
Immunsystemet
Sjeldne Anafylaktisk og anafylaktoid reaksjon (inkl. hypotensjon og sjokk), overfølsomhet
Svært sjeldne Angioødem (inkl. ansiktsødem)
Infeksiøse
Svært sjeldne Abscess på injeksjonsstedet1
Kar
Svært sjeldne Hypertensjon, vaskulitt
Lever/galle
Vanlige Økte transaminaser
Sjeldne Gulsott, hepatitt, leversykdom
Svært sjeldne Fulminant hepatitt, levernekrose, leversvikt
Luftveier
Sjeldne Astma (inkl. dyspné)
Svært sjeldne Pneumonitt
Nevrologiske
Vanlige Hodepine, svimmelhet
Sjeldne Somnolens
Svært sjeldne Angst, aseptisk meningitt, cerebrovaskulær hendelse, dysgeusi, krampeanfall, parestesi, svekket hukommelse, tremor
Nyre/urinveier
Svært sjeldne Akutt nyreskade (akutt nyresvikt), hematuri, nefrotisk syndrom, proteinuri, renal papillenekrose, tubulointerstitiell nefritt
Psykiske
Svært sjeldne Depresjon, desorientering, insomni, irritabilitet, mareritt, psykose
Øre
Vanlige Vertigo
Svært sjeldne Hypakusi, tinnitus
Øye
Svært sjeldne Diplopi, synssvekkelse, tåkesyn
Frekvens Bivirkning
Vanlige
Gastrointestinale Abdominalsmerte, diaré, dyspepsi, flatulens, kvalme, oppkast, redusert appetitt
Generelle Indurasjon på injeksjonsstedet1, irritasjon på applikasjonsstedet2, reaksjon på injeksjonsstedet1, smerte på injeksjonsstedet1
Hud Utslett
Lever/galle Økte transaminaser
Nevrologiske Hodepine, svimmelhet
Øre Vertigo
Mindre vanlige
Hjerte Brystsmerte, hjerteinfarkt, hjertesvikt, palpitasjoner
Sjeldne
Gastrointestinale Blodig diaré, gastritt, gastrointestinal blødning, gastrointestinalsår (med eller uten blødning eller perforasjon), hematemese, melena, proktitt2
Generelle Nekrose på injeksjonsstedet1, ødem
Hud Urticaria
Immunsystemet Anafylaktisk og anafylaktoid reaksjon (inkl. hypotensjon og sjokk), overfølsomhet
Lever/galle Gulsott, hepatitt, leversykdom
Luftveier Astma (inkl. dyspné)
Nevrologiske Somnolens
Svært sjeldne
Blod/lymfe Agranulocytose, anemi (inkl. hemolytisk/aplastisk anemi), leukopeni, trombocytopeni
Gastrointestinale Forstoppelse, forverring av hemoroider2, glossitt, intestinal diafragmasykdom, kolitt (inkl. hemoragisk kolitt og forverring av ulcerøs kolitt eller Crohns sykdom), pankreatitt, stomatitt (inkl. ulcerøs stomatitt), øsofagussykdom
Hud Alopesi, bulløs dermatitt, eksem, eksfoliativ dermatitt, erytem, erythema multiforme, fotosensitivitetsreaksjon, Henoch-Schönleins purpura, kløe, purpura, Stevens-Johnsons syndrom, toksisk epidermal nekrolyse
Immunsystemet Angioødem (inkl. ansiktsødem)
Infeksiøse Abscess på injeksjonsstedet1
Kar Hypertensjon, vaskulitt
Lever/galle Fulminant hepatitt, levernekrose, leversvikt
Luftveier Pneumonitt
Nevrologiske Angst, aseptisk meningitt, cerebrovaskulær hendelse, dysgeusi, krampeanfall, parestesi, svekket hukommelse, tremor
Nyre/urinveier Akutt nyreskade (akutt nyresvikt), hematuri, nefrotisk syndrom, proteinuri, renal papillenekrose, tubulointerstitiell nefritt
Psykiske Depresjon, desorientering, insomni, irritabilitet, mareritt, psykose
Øre Hypakusi, tinnitus
Øye Diplopi, synssvekkelse, tåkesyn
Ukjent frekvens
Gastrointestinale Iskemisk kolitt
Hjerte Kounis syndrom

1Gjelder injeksjonsvæske

2Gjelder stikkpiller

Diklofenak, spesielt i høye doser (150 mg daglig) og ved langtidsbehandling, kan være forbundet med en økning i risiko for arterietromboser (f.eks. hjerteinfarkt eller hjerneslag).

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Symptomer: Intet typisk klinisk bilde ved overdosering. Oppkast, gastrointestinale blødninger, diaré, svimmelhet, tinnitus eller kramper kan forekomme. Akutt nyresvikt og leverskade kan forekomme ved alvorlig forgiftning.
Behandling: Støttende og symptomatisk behandling bør gis ved komplikasjoner som hypotensjon, nyresvikt, kramper, gastrointestinal sykdom og respirasjonsdepresjon. Forsert diurese, dialyse eller hemoperfusjon er trolig lite nyttig for å eliminere NSAID pga. høy grad av proteinbinding og uttalt metabolisme. Magetømming og bruk av aktivt kull kan overveies.

Egenskaper

Virkningsmekanisme: Hemmer prostaglandinsyntesen. Eksakt virkningsmekanisme er ukjent. Gir markert lindring av symptomer som smerte ved hvile og bevegelse, morgenstivhet og hevelse av leddene ved revmatiske sykdommer, og gir bedret funksjon. Preparatet har en uttalt smertestillende effekt ved moderat og sterk smerte. Injeksjonsvæsken er spesielt egnet for initiell behandling av inflammatoriske og degenerative revmatiske sykdommer og smertefulle tilstander som følge av inflammasjon av ikke-revmatisk opprinnelse. Morfinsparende ved postoperativ smerte.
Absorpsjon: Raskt og fullstendig. Enterotabletter: Cmax nås ca. 2 timer etter inntak av 50 mg, i synovialvæsken 2-4 timer etter Cmax. Samtidig matinntak forsinker Tmax, men påvirker ikke biologisk tilgjengelighet, som er ca. 50% pga. first pass-metabolisme. Ingen akkumulering for noen av formuleringene ved anbefalt doseringsintervall. Injeksjonsvæske: Cmax etter 20 minutter ved i.m. injeksjon. Nærmest fullstendig biologisk tilgjengelighet. Stikkpiller: Cmax etter ca. 1 time. Biologisk tilgjengelighet ca. 50% pga. first pass-metabolisme.
Proteinbinding: >99% i plasma, hovedsakelig til albumin.
Halveringstid: 1-2 timer i plasma, 3-6 timer i synovialvæsken.
Metabolisme: Nesten fullstendig.
Utskillelse: 60% utskilles i urin som metabolitter, <1% som uforandret diklofenak. Resten utskilles med feces. Pasientens alder og lever-/nyrefunksjon synes å ha begrenset betydning for kinetikkmønsteret av den aktive substans.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Voltaren, ENTEROTABLETTER:

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
25 mg 30 stk. (blister)
411850
Blå resept
Byttegruppe
78,60 (trinnpris 50,00) C
100 stk. (blister)
411868
Blå resept
Byttegruppe
177,30 (trinnpris 65,30) C
50 mg 20 stk. (blister)
003939
Blå resept
Byttegruppe
77,60 (trinnpris 50,00) C
100 stk. (blister)
003988
Blå resept
Byttegruppe
145,20 (trinnpris 90,60) C

Voltaren, INJEKSJONSVÆSKE/KONSENTRAT TIL INFUSJONSVÆSKE, oppløsning:

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
25 mg/ml 5 × 3 ml (amp.)
525030
-
-
96,60 C

Voltaren, STIKKPILLER:

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
25 mg 10 stk.
475582
Blå resept
-
81,00 C
50 mg 10 stk.
062265
-
-
68,00 C
50 stk.
062273
Blå resept
-
195,30 C
100 mg 5 stk.
118315
-
-
57,50 C
50 stk.
118323
Blå resept
-
249,10 C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 29.01.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

11.09.2019