Antineoplastisk middel, proteinkinasehemmer.

L01E F03 (Abemaciklib)Indikasjoner | Nye metoder | Dosering | Tilberedning | Administrering | Legemiddelfoto | Instruksjonsfilmer | Kontraindikasjoner | Forsiktighetsregler | Interaksjoner | Graviditet, amming og fertilitet | Bivirkninger | Overdosering og forgiftning | Egenskaper og miljø | Oppbevaring og holdbarhet | Andre opplysninger | Utleveringsbestemmelser | Pakninger uten resept | Pakninger, priser og refusjon | Medisinbytte | SPC (preparatomtale)

TABLETTER, filmdrasjerte 50 mg, 100 mg og 150 mg: Hver tablett inneh.: Abemaciklib 50 mg, resp. 100 mg og 150 mg, laktose, hjelpestoffer. Fargestoff: 50 mg: Gult og rødt jernoksid (E 172), titandioksid (E 171). 100 mg: Titandioksid (E 171). 150 mg: Gult jernoksid (E 172), titandioksid (E 171).


Indikasjoner

Tidlig brystkreft: I kombinasjon med endokrin behandling, indisert til adjuvant behandling av voksne med hormonreseptor (HR)-positiv, human epidermal vekstfaktorreseptor 2 (HER2)-negativ, lymfeknutepositiv tidlig brystkreft med høy risiko for tilbakefall (se punkt 5.1. i SPC). Hos pre- eller perimenopausale kvinner, bør endokrin behandling med aromatasehemmer kombineres med en luteiniserende hormonfrigjørende hormon (LHRH)-agonist. Avansert eller metastatisk brystkreft: Behandling av kvinner med hormonreseptor (HR)-positiv, human epidermal vekstfaktorreseptor 2 (HER2)-negativ lokalavansert eller metastatisk brystkreft i kombinasjon med aromatasehemmer eller fulvestrant som innledende endokrinbasert behandling, eller hos kvinner som tidligere har fått endokrin behandling. Hos pre- eller perimenopausale kvinner bør endokrin behandling kombineres med en LHRH-agonist.
De regionale helseforetakenes anbefalinger

Onkologi og kolonistimulerende legemidler

Lenke til helseforetakenes anbefalinger betyr ikke at det er inngått en avtale om bruk av legemidlet, men at legemidlet står nevnt i anbefalingen. Avtaleteksten bør konsulteres før forskrivning.


Dosering

Behandling bør startes opp og overvåkes av lege med erfaring i bruk av kreftlegemidler.
Voksne inkl. eldre
Anbefalt dose 150 mg 2 ganger daglig i kombinasjon med endokrin behandling. Se preparatomtalen til legemidlet som brukes til endokrin behandling for anbefalt dosering. Varighet av behandling: Tidlig brystkreft: Bør tas kontinuerlig i 2 år, eller til sykdommen vender tilbake eller uakseptabel toksisitet oppstår. Avansert eller metastatisk brystkreft: Bør tas kontinuerlig så lenge det sees klinisk nytte eller inntil uakseptabel toksisitet inntreffer.
Dosejustering ved bivirkninger
For håndtering av enkelte bivirkninger kan doseavbrudd og​/​eller dosereduksjon bli nødvendig. Dosereduksjon:

 

Abemaciklibdose ved kombinasjonsterapi

Anbefalt dose

150 mg 2 ganger daglig

1. dosejustering

100 mg 2 ganger daglig

2. dosejustering

50 mg 2 ganger daglig

Fullstendig hematologisk status, ALAT og ASAT bør kontrolleres før behandlingsoppstart, hver 2. uke de første 2 månedene, månedlig de neste 2 månedene, og når klinisk indisert. Før behandlingsoppstart anbefales et absolutt nøytrofiltall (ANC) på ≥1500​/​mm3, blodplater ≥100 000​/​mm3 og hemoglobin ≥8 g​/​dl. Behandling med antidiarroika, som loperamid, bør startes opp ved første tegn på løs avføring.

Toksisiteta

Behandlingsanbefalinger

Hematologisk toksisitet

 

Grad 1 eller 2 (ANC 1000​/​mm3-≤LLNb)

Ingen dosejustering nødvendig.

Grad 3 (ANC 500-<1000​/​mm3)

Hold tilbake dosen til toksisiteten forbedres til grad ≤2. Dosereduksjon er ikke nødvendig.

Grad 3 tilbakevendende, eller grad 4 (ANC <500​/​mm3)

Hold tilbake dosen til toksisiteten forbedres til grad ≤2. Reduser med ett dosenivå og gjenoppta behandlingen.

Pasienten har behov for administrering av blodcellevekstfaktor

Hold tilbake abemaciklib i minst 48 timer etter administrering av siste dose vekstfaktor for blodceller og frem til toksisiteten forbedres til grad ≤2. Reduser med ett dosenivå og gjenoppta behandlingen, med mindre dosen allerede var redusert pga. toksisiteten som medførte bruk av vekstfaktor.

Diaré

 

Grad 1

Ingen dosejustering nødvendig.

Grad 2

Dersom toksisiteten ikke forbedres til grad ≤1 innen 24 timer, hold tilbake dosen til bedring. Dosereduksjon er ikke nødvendig.

Grad 2 som vedvarer eller kommer tilbake etter gjenopptatt behandling med samme dose, til tross for maksimale støttetiltak, eller grad 3 eller 4, eller som krever sykehusinnleggelse

Hold tilbake dosen til toksisiteten bedres til grad ≤1. Reduser med ett dosenivå og gjenoppta behandlingen.

ASAT og ALAT

 

Grad 1 (>ULNc-3 × ULNc) eller grad 2 (>3-5 × ULNc)

Ingen dosejustering nødvendig.

Vedvarende eller tilbakevendende grad 2, eller grad 3 (>5-20 × ULNc)

Hold tilbake dosen til toksisiteten bedres til baseline eller grad 1. Reduser med ett dosenivå og gjenoppta behandlingen.

Forhøyet ASAT og​/​eller ALAT >3 × ULN med total bilirubin >2 × ULN, uten kolestase

Seponer abemaciklib.

Grad 4 (>20 × ULNc)

Seponer abemaciklib.

Interstitiell lungesykdom (ILD)​/​pneumonitt

 

Grad 1 eller 2

Ingen dosejustering nødvendig.

Vedvarende eller tilbakevendende grad 2 toksisitet som ikke bedres til baseline eller grad 1 innen 7 dager med maksimale støttetiltak

Hold tilbake dosen til toksisiteten bedres til baseline eller grad 1. Reduser med ett dosenivå og gjenoppta behandlingen.

Grad 3 eller 4

Seponer abemaciklib

Venøs tromboembolisme (VTE)

 

Tidlig brystkreft

 

Alle grader (1, 2, 3 eller 4)

Hold tilbake dosen og gi behandling som klinisk indisert. Abemaciklib kan gjenopptas når pasienten er klinisk stabil.

Avansert eller metastatisk brystkreft

 

Grad 1 eller 2

Ingen dosejustering er nødvendig.

Grad 3 eller 4

Hold tilbake dosen og gi behandling som klinisk indisert. Abemaciklib kan gjenopptas når pasienten er klinisk stabil.

Ikke-hematologisk toksisitet (unntatt diaré, økte aminotransferaser, ILD​/​pneumonitt og VTE)

 

Grad 1 eller 2

Ingen dosejustering nødvendig.

Vedvarende eller tilbakevendende grad 2 som ikke bedres til baseline eller grad 1 innen 7 dager med maksimale støttetiltak, eller grad 3 eller 4

Hold tilbake dosen til toksisiteten bedres til grad ≤1. Reduser med ett dosenivå og gjenoppta behandlingen.

aNational Cancer Institute Common Terminology Criteria for Adverse Events versjon 4 (NCI CTCAE) bNedre normalgrense cØvre normalgrense
Samtidig bruk av CYP3A4-hemmere
Samtidig bruk av sterke CYP3A4-hemmere bør unngås. Dersom dette ikke kan unngås, bør dosen reduseres som følger: Ved bruk av 150 mg 2 ganger daglig reduseres dosen til 100 mg 2 ganger daglig. Ved bruk av 100 mg 2 ganger daglig reduseres dosen til 50 mg 2 ganger daglig. Ved bruk av 50 mg 2 ganger daglig kan dosen fortsettes med nøye overvåkning for tegn på toksisitet, alternativt reduseres til 50 mg 1 gang daglig eller seponeres. Dersom CYP3A4-hemmeren seponeres, bør dosen økes til dosen som ble brukt før oppstart med CYP3A4-hemmeren (etter 3-5 halveringstider av CYP3A4-hemmeren). Ingen dosejustering er påkrevd ved bruk av moderate eller svake CYP3A4-hemmere. Det bør utføres tett monitorering mhp. tegn til toksisitet.
Glemt dose​/​oppkast Neste dose tas til vanlig tid. Ekstra dose skal ikke tas.
Spesielle pasientgrupper
  • Nedsatt leverfunksjon: Ingen dosejustering ved lett eller moderat nedsatt leverfunksjon (Child-Pugh A eller B). Ved alvorlig nedsatt leverfunksjon (Child-Pugh C) anbefales det å redusere doseringsfrekvensen til 1 gang daglig.
  • Nedsatt nyrefunksjon: Ingen dosejustering ved lett eller moderat nedsatt nyrefunksjon. Ingen data ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon, terminal nyresykdom eller dialyse. Bør brukes med forsiktighet ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon, med nøye overvåkning for tegn på toksisitet.
  • Barn og ungdom <18 år: Sikkerhet og effekt ikke fastslått. Ingen data.
Administrering Tas med eller uten mat til omtrent samme tid hver dag. Unngå grapefrukt​/​grapefruktjuice. Svelges hele.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene.

Forsiktighetsregler

Nøytropeni: Pasienten må bes om å rapportere ethvert tilfelle av feber til helsepersonell. Infeksiøse​/​parasittære sykdommer: Pasienten bør overvåkes for tegn​/​symptomer på infeksjon, og hensiktsmessig medisinsk behandling gis. Venøs tromboembolisme (VTE): Pasienten bør overvåkes for tegn​/​symptomer på dyp venetrombose og lungeembolisme, og hensiktsmessig medisinsk behandling gis. Dosejustering kan være nødvendig avhengig av grad av VTE. Arterielle tromboemboliske hendelser (ATE): Nytte og risiko ved å fortsette behandling hos pasienter som opplever alvorlige ATE, inkl. iskemisk slag og hjerteinfarkt, bør vurderes. Økte aminotransferaser: Dosejustering kan være nødvendig. Diaré: Diaré kan være forbundet med dehydrering. Behandling med antidiarroika, som loperamid, bør startes ved første tegn på løs avføring, væskeinntaket økes og helsepersonell informeres. Interstitiell lungesykdom/pneumonitt: Pasienter skal følges opp for lungesymptomer som kan indikere ILD​/​pneumonitt, og gis hensiktsmessig medisinsk behandling. CYP3A4-induktorer: Se Dosering og SPC for detaljer. Visceral krise: Effekt og sikkerhet ved visceral krise er ikke fastslått. Hjelpestoffer: Inneholder laktose og bør ikke brukes ved galaktoseintoleranse, total laktasemangel eller glukose-galaktosemalabsorpsjon. Inneholder <1 mmol (23 mg) natrium pr. tablett, og er så godt som natriumfritt. Bilkjøring og bruk av maskiner: Har en liten påvirkning på evnen til å kjøre bil og bruke maskiner. Pasienten bør rådes til å utvise forsiktighet ved fatigue eller svimmelhet.

Interaksjoner

CYP3A4-hemmere: Se Dosering og SPC for detaljer. Abemaciklib metaboliseres primært av CYP3A4. Samtidig bruk av CYP3A4-hemmere kan øke plasmakonsentrasjonen av abemaciklib og dets aktive metabolitter. CYP3A4-induktorer: Samtidig bruk av sterke CYP3A4-induktorer bør unngås pga. risiko for nedsatt effekt av abemaciklib. Klinisk relevant farmakokinetisk interaksjon er ikke sett ved samtidig bruk av anastrozol, fulvestrant, eksemestan, letrozol eller tamoksifen.

Graviditet, amming og fertilitet

GraviditetFosterskadelig i dyrestudier. Ikke anbefalt under graviditet og hos fertile kvinner som ikke bruker prevensjon under og i minst 3 uker etter avsluttet behandling.
AmmingOvergang i morsmelk er ukjent. Risiko for nyfødte​/​spedbarn som ammes kan ikke utelukkes. Amming bør unngås under behandling.
FertilitetEffekt på human fertilitet er ukjent. Effekt på fertilitet hos hannrotter ble ikke identifisert. Cytotoksiske effekter på forplantningskanalene til hanndyr hos mus, rotter og hunder indikerer at abemaciklib kan nedsette fertilitet hos menn. Det ble ikke sett bivirkninger på forplantningsorganene til hunndyr hos mus, rotte eller hunder. Effekt på fertilitet og tidlig embryonal utvikling ble ikke sett hos rotter.

 

Bivirkninger

Frekvensintervaller: Svært vanlige (≥1​/​10), vanlige (≥1/100 til <1​/​10), mindre vanlige (≥1/1000 til <1​/​100), sjeldne (≥1/10 000 til <1​/​1000), svært sjeldne (<1/10 000) og ukjent frekvens.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering​/​Forgiftning

SymptomerFatigue og diaré kan forekomme.
BehandlingGenerell støttebehandling bør gis.

Egenskaper og miljø

VirkningsmekanismePotent og selektiv hemmer av syklinavhengig kinase (CDK) 4 og 6. Mest aktiv mot syklin D1​/​CDK4 i enzymatiske undersøkelser. Hindrer fosforylering av retinoblastomprotein og topoisomerase II alfa, noe som blokkerer cellesyklusprogresjon fra G1- til S-fasen og fører til undertrykking av tumorvekst.
AbsorpsjonTmax 8 timer. Gjennomsnittlig absolutt biotilgjengelighet ca. 45%.
ProteinbindingGjennomsnittlig ca. 96-98%. Konsentrasjonen av abemaciklib og dets aktive metabolitter i cerebrospinalvæske er sammenlignbar med ubundet plasmakonsentrasjon.
FordelingGeometrisk gjennomsnittlig systemisk Vd er ca. 750 liter (69% CV), noe som indikerer vevsdistribusjon.
HalveringstidGjennomsnittlig 24,8 timer. Steady state nås innen 5 dager etter gjentatt dosering 2 ganger daglig.
MetabolismePrimært via CYP3A4.
Utskillelse81% via feces (hovedsakelig som metabolitter), 3,4% via urin.

 

Pakninger, priser og refusjon

Verzenios, TABLETTER, filmdrasjerte:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon Pris (kr) R.gr.
50 mg 28 stk. (blister)
484538

H-resept

21 267,60 C
100 mg 28 stk. (blister)
479108

H-resept

21 267,60 C
56 stk. (blister)
156217

H-resept

42 498,90 C
150 mg 28 stk. (blister)
196720

H-resept

21 267,60 C
56 stk. (blister)
544298

H-resept

42 498,90 C

Medisinbytte

Gjelder medisinbytte (generisk bytte) i apotek. For mer informasjon om medisinbytte og byttelisten, se https:​/​/dmp.no​/​offentlig-finansiering​/​medisinbytte-i-apotek

For medisinbytte ved institusjoner henvises til §7 i Forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp


SPC (preparatomtale)

Verzenios TABLETTER, filmdrasjerte 50 mg

Verzenios TABLETTER, filmdrasjerte 100 mg

Verzenios TABLETTER, filmdrasjerte 150 mg

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på nettsiden til Direktoratet for medisinske produkter (DMP). Legemidler sentralt godkjent i EU​/​EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av DMP/EMA:

09.11.2023


Sist endret: 04.01.2024
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)