Venclyxto

AbbVie (AbbVie AS)


Antineoplastisk middel.

L01X X52 (Venetoklaks)Indikasjoner | Nye metoder | Dosering | Tilberedning | Administrering | Legemiddelfoto | Instruksjonsfilmer | Kontraindikasjoner | Forsiktighetsregler | Interaksjoner | Graviditet, amming og fertilitet | Bivirkninger | Overdosering og forgiftning | Egenskaper og miljø | Oppbevaring og holdbarhet | Andre opplysninger | Utleveringsbestemmelser | Pakninger uten resept | Pakninger, priser og refusjon | Medisinbytte | SPC (preparatomtale)

TABLETTER, filmdrasjerte 10 mg, 50 mg og 100 mg: Hver tablett inneh.: Venetoklaks 10 mg, resp. 50 mg og 100 mg, hjelpestoffer. Fargestoff: Titandioksid (E 171). 10 mg og 100 mg: Gult jernoksid (E 172). 50 mg: Gult, rødt og svart jernoksid (E 172).


Indikasjoner

Kronisk lymfatisk leukemi (KLL):
  • I kombinasjon med obinutuzumab til behandling av voksne med tidligere ubehandlet KLL.
  • I kombinasjon med rituksimab til behandling av KLL hos voksne som har fått minst én tidligere behandling.
  • Som monoterapi til behandling av KLL med 17p-delesjon eller TP53-mutasjon hos voksne, der behandling med hemmer av B-cellereseptor-signalvei er ansett som uegnet eller har sviktet.
  • Som monoterapi til behandling av KLL i fravær av 17p-delesjon eller TP53-mutasjon hos voksne, der behandling med både kjemoimmunterapi og hemmer av B-cellereseptor-signalvei har sviktet.
Akutt myelogen leukemi (AML):
  • I kombinasjon med et hypometylerende legemiddel (HMA) til behandling av voksne med nylig diagnostisert AML som er uegnet for intensiv kjemoterapi.
De regionale helseforetakenes anbefalinger

Onkologi og kolonistimulerende legemidler

Lenke til helseforetakenes anbefalinger betyr ikke at det er inngått en avtale om bruk av legemidlet, men at legemidlet står nevnt i anbefalingen. Avtaleteksten bør konsulteres før forskrivning.


Dosering

Behandling bør startes opp og overvåkes av lege med erfaring i bruk av kreftlegemidler. Tumorlysesyndrom (TLS) kan oppstå under behandling og informasjonen nedenfor bør følges for å forhindre og redusere risiko for TLS.
Kronisk lymfatisk leukemi (KLL)
Voksne: Startdose er 20 mg 1 gang daglig i 7 dager. For å redusere tumormasse og risikoen for TLS skal dosen økes gradvis over 5 uker opp til daglig dose på 400 mg iht. dosetitreringsplanen:

Uke

Daglig dose (mg)

1

20

2

50

3

100

4

200

5

400

I kombinasjon med obinutuzumab
Venetoklaks gis i totalt 12 sykluser à 28 dager: 6 sykluser i kombinasjon med obinutuzumab etterfulgt av 6 sykluser som monoterapi. Obinutuzumab 100 mg administreres i syklus 1, dag 1, etterfulgt av obinutuzumab 900 mg på dag 1 eller dag 2. Administrer 1000 mg på dag 8 og 15 av syklus 1, og deretter 1000 mg på dag 1 av hver påfølgende 28 dagers syklus, totalt 6 sykluser. Den 5 uker lange dosetitreringsplanen for venetoklaks (se tabell over) startes ved syklus 1, dag 22, og fortsetter gjennom syklus 2, dag 28. Etter fullført dosetitreringsplan er anbefalt venetoklaksdose 400 mg 1 gang daglig fra syklus 3, dag 1, og inntil siste dag av syklus 12.
Post-titreringsdose i kombinasjon med rituksimab
Anbefalt dose av venetoklaks med rituksimab er 400 mg 1 gang daglig. Rituksimab administreres etter at pasienten har fullført dosetitreringsplanen og fått den anbefalte daglige dosen på venetoklaks 400 mg i 7 dager. Venetoklaks tas i 24 måneder fra syklus 1, dag 1, med rituksimab. I registreringsstudien ble rituksimab initiert med 375 mg​/​m2 for syklus 1 og 500 mg​/​m2 for syklusene 2-6. Hver syklus à 28 dager.
Post-titreringsdose ved monoterapi
400 mg 1 gang daglig. Behandlingen fortsettes inntil sykdomsprogresjon eller til den ikke lenger tolereres.
Akutt myelogen leukemi (AML)
Voksne: Plan for dosering og doseøkning for pasienter med AML:

Dag

Daglig dose (mg)

1

100

2

200

3 og videre

400

Azacitidin administreres i.v. eller s.c. med en dose på 75 mg​/​m2 av kroppsoverflaten (BSA) på dag 1-7 i hver 28-dagers syklus fra syklus 1, dag 1. Decitabin administreres i.v. med en dose på 20 mg​/​m2 av BSA på dag 1-5 i hver 28-dagers syklus fra syklus 1, dag 1. Dosering med venetoklaks kan avbrytes ved behov for håndtering av hematologisk toksisitet og gjenoppretting av blodcelletall (se tabell under). Behandling med venetoklaks i kombinasjon med et hypometylerende legemiddel fortsettes inntil sykdomsprogresjon eller uakseptabel toksisitet.
Forebygging av tumorlysesyndrom (TLS)
Pasienter som behandles med venetoklaks kan utvikle TLS. Se relevant avsnitt under for spesifikk informasjon vedrørende håndtering ut ifra sykdomsindikasjon. Kronisk lymfatisk leukemi (KLL): Preparatet kan gi rask tumorreduksjon og utgjør derfor en risiko for TLS ved oppstart og under dosetitreringsfasen, uavhengig av tumormasse og pasientkarakteristikker. Elektrolyttendringer forenlige med TLS som krever rask behandling kan oppstå så tidlig som 6-8 timer etter 1. dose, og ved hver doseøkning. Før 1. dose skal risiko for TLS vurderes og profylaktisk behandling gis for å redusere risiko. Anbefalt profylakse mot TLS basert på tumormasse ved KLL:

Tumormasse

 

Profylakse

 

 

Overvåkning av blodkjemi3,4

 

 

 

Hydrering1

Midler mot hyperurikemi2

 

Sted og hyppighet av vurderinger

Lav

Alle LN <5 cm og ALC <25 × 109/liter

 

Oralt
(1,5-2 liter)

Allopurinol

 

Poliklinisk:
- For 1. dose på 20 mg og 50 mg: Før administrering, etter 6-8 timer, etter 24 timer.
- For påfølgende doseøkninger: Før administrering.

Medium

Enhver LN 5 til <10 cm
eller
ALC ≥25 × 109/liter

 

Oralt
(1,5-2 liter), vurder også i.v.

Allopurinol

 

Poliklinisk:
- For 1. dose på 20 mg og 50 mg: Før administrering, etter 6-8 timer, etter 24 timer.
- For påfølgende doseøkninger: Før administrering.
- For 1. dose på 20 mg og 50 mg: Vurder sykehusinnleggelse for pasienter med ClCR <80 ml​/​minutt.

Høy

Enhver LN ≥10 cm
eller
ALC ≥25 × 109/liter
og enhver LN ≥5 cm

 

Oralt
(1,5-2 liter)
og i.v.
(150-200 ml/time
etter toleranse)

Allopurinol
Vurder rasburikase hvis urinsyre er økt ved baseline

 

På sykehus:
- For 1. dose på 20 mg og 50 mg: Før administrering, etter 4, 8, 12 og 24 timer.
Poliklinisk:
- For påfølgende doseøkninger: Før administrering, etter 6-8 timer, etter 24 timer.

1Instruer pasienten til å drikke vann daglig med start 2 dager før og gjennom hele titreringsfasen, spesielt før og på oppstartsdagene og ved hver påfølgende doseøkning. Gi hydrering i.v. hvis oral hydrering ikke tolereres. 2Start allopurinol eller xantinoksidasehemmer 2-3 dager før oppstart av venetoklaks. 3Undersøk blodkjemi (kalium, urinsyre, fosfor, kalsium og kreatinin), analyser i sanntid. 4Ved påfølgende doseøkninger, overvåk blodkjemi ved 6-8 timer og 24 timer etter administrering for pasienter med fortsatt risiko for TLS. Risiko for TLS er basert på flere faktorer, inkl. komorbiditet, spesielt nedsatt nyrefunksjon (ClCR <80 ml​/​minutt), tumormasse og splenomegali. Risikoen kan avta når tumormassen reduseres ved behandling med preparatet. Før behandlingsstart må det gjøres en vurdering av tumormasse, inkl. radiografisk vurdering (f.eks. CT-skanning), hos alle pasienter. Blodkjemi (kalium, urinsyre, fosfor, kalsium og kreatinin) bør undersøkes og eksisterende avvik korrigeres. Dosejustering ved TLS og andre toksisiteter: KLL: Doseavbrudd​/​-reduksjon ved toksisitet kan være nødvendig. Ved dosereduksjon til <100 mg i >2 uker bør seponering vurderes. Anbefalt dosejustering ved toksisitet ved KLL:

Toksisitet1

 

Hendelse

 

Tiltak

TLS:

Endring i blodkjemi​/​symptomer på TLS

 

Ved enhver hendelse

 

Hold tilbake neste dags dose. Hvis avvik korrigeres innen 24-48 timer etter siste dose, gjenoppta behandling med samme dose.
Ved enhver blodkjemiendring som trenger >48 timer for korrigering, gjenoppta behandling med redusert dose (se egen tabell).
Ved ethvert klinisk TLS-tilfelle2 gjenoppta behandling ved korrigert avvik med en redusert dose (se egen tabell).

Ikke-hematologisk toksisitet:

 

 

Grad 3 eller 4 ikke-hematologisk toksisitet

 

Ved 1. hendelse

 

Avbryt venetoklaks. Ved bedring av toksisitet til grad 1​/​baseline, kan behandling gjenopptas med samme dose. Ingen dosejustering nødvendig.

 

Ved 2. og påfølgende
hendelser

 

Avbryt venetoklaks. Følg retningslinjene for dosereduksjon i egen tabell når behandling gjenopptas etter bedring. Større dosereduksjon kan foretas etter skjønn.

Hematologisk toksisitet:

 

 

Nøytropeni grad 3 med infeksjon/feber, eller hematologisk toksisitet grad 4 (unntatt lymfopeni)

 

Ved 1. hendelse

 

Avbryt venetoklaks. For å redusere infeksjonsrisiko pga. nøytropeni, kan granulocytt-kolonistimulerende faktor (G-CSF) gis med venetoklaks hvis klinisk indisert. Ved bedring av toksisitet til grad 1​/​baseline, kan behandling gjenopptas med samme dose.

 

Ved andre påfølgende
hendelser

 

Avbryt venetoklaks. Vurder å bruke G-CSF som klinisk indisert. Følg retningslinjene for dosereduksjon i egen tabell når behandling gjenopptas etter bedring. Større dosereduksjon kan foretas etter skjønn.

1Toksisitetsgradering iht. NCI-CTCAE versjon 4.0. 2Klinisk TLS defineres som avvik i laboratorieverdier forenlig med TLS med kliniske konsekvenser som akutt nyresvikt, hjertearytmier, krampefall og​/​eller plutselig dødsfall.Dosejustering ved TLS eller andre toksisiteter ved KLL:

Dose ved avbrudd (mg)

Dose ved gjenopptak (mg)1

400

300

300

200

200

100

100

50

50

20

20

10

1Den justerte dosen bør brukes i 1 uke før dosen økes.Akutt myelogen leukemi: Dagsdosen titreres opp over 3 dager sammen med azacitidin eller decitabin (se tabell over). Profylaktiske tiltak som bør følges: Pasienten bør ha leukocyttall <25 × 109/liter før oppstart. Det kan være nødvendig med cytoreduksjon før behandlingsstart. Pasienten bør være tilstrekkelig hydrert og gis legemidler mot hyperurikemi før start av 1. dose og i dosetitreringsfasen. Blodkjemi vurderes (kalium, urinsyre, fosfor, kalsium og kreatinin) og allerede eksisterende avvik korrigeres før oppstart. Blodkjemi overvåkes før dosering, 6-8 timer etter hver ny dose under titrering og 24 timer etter at endelig dose er oppnådd. For pasienter med risikofaktorer for TLS (f.eks. sirkulerende blaster, høy leukemibelastning i benmarg, økte nivåer av LDH før behandling, eller nedsatt nyrefunksjon), bør ytterligere tiltak vurderes, inkl. hyppigere laboratoriemonitorering og redusert startdose av venetoklaks. Ved cytopenier, monitorer blodcelletall hyppig til verdier er normalisert. Doseendring og avbrudd grunnet cytopenier er avhengig av remisjonsstatus. Anbefalte doseendringer for bivirkninger ved AML:

Bivirkning

 

Hendelse

 

Doseendring

Hematologiske bivirkninger:

Nøytropeni grad 4 (ANC <500​/​µl) med eller uten feber eller infeksjon; eller trombocytopeni grad 4 (trombocyttall <25 × 103/µl)

 

Ved hendelse før remisjon oppnås1

 

I de fleste tilfeller skal venetoklaks ikke avbrytes i kombinasjon med azacitidin eller decitabin pga. cytopeni før remisjon oppnås.

 

Ved 1. hendelse etter oppnådd remisjon og med minst 7 dagers varighet

 

Utsett påfølgende syklus i kombinasjon med azacitidin​/​decitabin, og overvåk blodtelling. Behandle med G-CSF hvis klinisk indisert for nøytropeni. Ved bedring til grad 1​/​2, gjenoppta venetoklaks med samme dose i kombinasjon med azacitidin​/​decitabin.

 

Påfølgende hendelser i sykluser etter oppnådd remisjon og med ≥7 dagers varighet

 

Utsett påfølgende syklus i kombinasjon med azacitidin​/​decitabin, og overvåk blodtelling. Behandle med G-CSF hvis klinisk indisert for nøytropeni. Ved bedring til grad 1​/​2, gjenoppta venetoklaks med samme dose i kombinasjon med azacitidin​/​decitabin, og reduser varighet av venetoklaks med 7 dager i hver etterfølgende syklus, som 21 dager i stedet for 28 dager. Se SPC for azacitidin for mer informasjon.

Ikke-hematologiske bivirkninger:

 

 

Grad 3/4 ikke-hematologisk toksisitet

 

Ved enhver hendelse

 

Avbryt venetoklaks ved manglende bedring med støttebehandling. Ved bedring til grad 1​/​baseline, gjenoppta med samme dose.

1Vurder benmargsevaluering.Dosejustering ved bruk av CYP3A-hemmere: Se Kontraindikasjoner. Samtidig bruk av sterke​/​moderate CYP3A-hemmere øker venetoklakseksponering (dvs. Cmax og AUC), og kan øke risiko for TLS ved oppstart og under dosetitrering, samt øke risiko for andre toksisiteter. Dersom en CYP3A-hemmer må brukes, følges anbefalingene for håndtering av legemiddelinteraksjoner i tabell under.

Hemmer

 

Fase

 

KLL

AMLSterk CYP3A-hemmer

 

Oppstart og dosetitreringsfase

 

Kontraindisert

Dag 1: 10 mg
Dag 2: 20 mg
Dag 3: 50 mg
Dag 4: ≤100 mg

 

Stabil daglig dose (etter dosetitreringsfase)

 

Reduser dosen til ≤100 mg (eller med minst 75% hvis allerede endret av andre grunner)

Moderat CYP3A-hemmer1

 

Alle

 

Reduser dosen med minst 50%

1Ved KLL skal samtidig bruk med moderate CYP3A-hemmere unngås ved oppstart og under dosetitreringsfasen. Vurder alternative legemidler eller reduser dosen som beskrevet i tabellen.Pasienter bør overvåkes nøye for tegn på toksisitet, og det kan være nødvendig å justere dosen ytterligere. Venetoklaksdosen som ble brukt før oppstart av CYP3A-hemmeren bør gjenopptas 2-3 dager etter seponering av hemmeren.
Glemt​/​utelatt dose eller oppkast Ved glemt dose <8 timer etter planlagt dose skal glemt dose tas så snart som mulig samme dag. Ved glemt dose >8 timer etter planlagt dose skal glemt dose ikke tas; gjenoppta vanlig doseringsplan neste dag. Ved oppkast etter doseinntak bør det ikke tas en ekstra dose den dagen. Neste dose bør tas til vanlig tid neste dag.
Spesielle pasientgrupper
  • Nedsatt leverfunksjon: Ingen dosejustering nødvendig ved lett​/​moderat nedsatt leverfunksjon. Ved moderat nedsatt leverfunksjon bør det overvåkes nøye for tegn på toksisitet ved oppstart og under dosetiteringsfasen. Ved alvorlig nedsatt leverfunksjon anbefales dosereduksjon på ≥50% gjennom hele behandlingen. Overvåk nøye for tegn på toksisitet.
  • Nedsatt nyrefunksjon: Pasienter med nedsatt nyrefunksjon (ClCR <80 ml/minutt) kan trenge mer intensiv profylakse og monitorering for å redusere risikoen for TLS ved oppstart og under dosetitreringsfasen, se Forebygging av TLS ovenfor. Bør kun gis ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon (ClCR ≥15 ml/minutt og <30 ml/minutt) dersom nytte oppveier risiko, og pasienten bør overvåkes nøye for tegn på toksisitet pga. økt risiko for TLS. Ingen dosejustering nødvendig ved lett, moderat eller alvorlig nedsatt nyrefunksjon (ClCR ≥15 ml​/​minutt og <90 ml​/​minutt).
  • Barn og ungdom <18 år: Sikkerhet og effekt ikke fastslått.
  • Eldre ≥65 år: Ingen dosejustering nødvendig.
Administrering Tas til ca. samme tid hver dag. Under dosetitreringsfasen bør preparatet tas om morgenen for å forenkle laboratoriemonitorering. Bør tas med mat for å unngå manglende effekt. Grapefruktprodukter, pomerans og stjernefrukt (carambola) bør unngås under behandling. Skal svelges hele med vann. Skal ikke tygges, deles eller knuses.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Samtidig bruk av sterke CYP3A4-hemmere ved oppstart og under dosetitrering hos pasienter med KLL. Samtidig bruk av preparater som inneholder johannesurt (prikkperikum) hos alle pasienter.

Forsiktighetsregler

TLS: TLS, inkl. fatale hendelser og nyresvikt som krever dialyse, har forekommet ved behandling. Dosering bør avbrytes om nødvendig. Mer intensive tiltak (i.v. hydrering, hyppig monitorering, sykehusinnleggelse) bør benyttes hvis total risiko øker, se Dosering for profylakse, overvåkning og dosejustering. Nøytropeni og infeksjoner: Grad ≥3 er sett hos pasienter med KLL. Hos pasienter med AML er grad 3 eller 4 nøytropeni vanlig før oppstart av behandling. Antall nøytrofiler kan forverres ved bruk av venetoklaks i kombinasjon med et hypometylerende legemiddel. Nøytropeni kan oppstå på nytt i påfølgende behandlingssykluser. Fullstendig blodtelling bør utføres gjennom hele behandlingsperioden. Doseavbrudd eller -reduksjon er anbefalt ved alvorlig nøytropeni. Alvorlige infeksjoner, inkl. sepsis med dødelig utfall, er sett. Overvåk nøye for tegn og symptomer på infeksjon. Ved mistenkte infeksjoner gis umiddelbart egnet behandling, inkl. antimikrobielle midler, doseavbrudd eller dosereduksjon og bruk av vekstfaktorer (f.eks. G-CSF) ved behov, se Dosering. Immunisering: Sikkerhet og effekt av immunisering med levende svekkede vaksiner under eller etter venetoklaksbehandling er ikke undersøkt. Levende vaksiner skal ikke gis under eller etter behandling inntil gjenoppretting av B-celler. Hjelpestoffer: Inneholder <1 mmol (23 mg) natrium pr. tablett, og er så godt som natriumfritt. Bilkjøring og bruk av maskiner: Ingen eller ubetydelig påvirkning. Fatigue og svimmelhet er sett, og bør tas hensyn til.

Interaksjoner

Metaboliseres hovedsakelig via CYP3A, se Kontraindikasjoner og Dosering. Bruk av moderate og sterke CYP3A-induktorer bør unngås, og alternativ behandling med mindre CYP3A-induksjon bør vurderes. Bruk av P-gp- og BCRP-hemmere bør unngås ved oppstart og under dosetitrering. P-gp- og BCRP-substrater med smalt terapeutisk vindu bør unngås, og ev. gis med forsiktighet. Perorale P-gp- eller BCRP-substrater som er følsomme for hemming i mage-tarmkanalen bør hovedsakelig gis atskilt. Samtidig bruk av gallesyrekompleksdannere anbefales ikke, da dette kan redusere venetoklaksabsorpsjonen. Dersom en gallesyrekompleksdanner skal gis, bør respektive preparatomtale følges, og venetoklaks tas minst 4-6 timer etter kompleksdanneren. INR bør monitoreres nøye hos pasienter som får warfarin. Ved bruk av statin, bør statinrelatert toksisitet overvåkes nøye.

Graviditet, amming og fertilitet

GraviditetIkke tilstrekkelige humane data. Dyrestudier har vist reproduksjonstoksiske effekter. Anbefales ikke under graviditet. Fertile kvinner skal bruke svært sikker prevensjon under og i 30 dager etter behandling. Kvinner som bruker hormonelle prevensjonsmidler må bruke en barrieremetode i tillegg, da det er ukjent om effekten av hormonelle prevensjonsmidler reduseres.
AmmingOvergang i morsmelk er ukjent. Risiko for diende barn kan ikke utelukkes. Amming skal opphøre under behandling.
FertilitetIngen humane data. Basert på dyrestudier kan mannlig fertilitet reduseres, og veiledning om oppbevaring av sperm bør vurderes.

 

Bivirkninger

Frekvensintervaller: Svært vanlige (≥1​/​10), vanlige (≥1/100 til <1​/​10), mindre vanlige (≥1/1000 til <1​/​100), sjeldne (≥1/10 000 til <1​/​1000), svært sjeldne (<1/10 000) og ukjent frekvens.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering​/​Forgiftning

Overvåkes nøye og passende støttebehandling gis ved overdosering. Under dosetitreringsfasen bør behandlingen seponeres og pasienten overvåkes nøye for tegn og symptomer på TLS sammen med andre toksisiteter.

Egenskaper og miljø

VirkningsmekanismePotent, selektiv hemmer av B-celle-lymfom (BCL)-2, et antiapoptotisk protein. Overekspresjon av BCL‑2 er vist i KLL- og AML-celler hvor det medierer tumorcelleoverlevelse og er forbundet med kjemoterapiresistens. Venetoklaks binder seg direkte til BH3-bindingssetet hos BCL‑2, fortrenger proapoptotiske proteiner som inneholder BH3-motiver, som BIM, for å initiere permeabilisering av mitokondriell yttermembran (MOMP), kaspaseaktivering og programmert celledød. I prekliniske studier har venetoklaks vist cytotoksisk aktivitet i tumorceller med overekspresjon av BCL‑2.
AbsorpsjonTmax: 5‑8 timer.
ProteinbindingI stor grad; ubunden fraksjon i plasma <0,01. Gjennomsnittlig blod​/​plasma-ratio: 0,57.
FordelingTilsynelatende Vd: 256-321 liter.
HalveringstidTerminal eliminasjons t1/2 ca. 26 timer.
MetabolismeHovedsakelig via CYP3A4.
UtskillelseEtter 9 dager er >99,9% av dosen gjenfunnet i feces (20,8% uendret) og <0,1% i urin.

 

Pakninger, priser og refusjon

Venclyxto, TABLETTER, filmdrasjerte:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon Pris (kr) R.gr.
10 mg 14 stk. (blister)
115754

H-resept

7 612,50 C
50 mg 7 stk. (blister)
537354

H-resept

6 347,10 C
100 mg 7 stk. (blister)
538776

H-resept

6 347,10 C
14 stk. (blister)
528542

H-resept

12 657,90 C
112 stk. (blister)
532535

H-resept

78 747,40 C

Medisinbytte

Gjelder medisinbytte (generisk bytte) i apotek. For mer informasjon om medisinbytte og byttelisten, se https:​/​/dmp.no​/​offentlig-finansiering​/​medisinbytte-i-apotek

For medisinbytte ved institusjoner henvises til §7 i Forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp


SPC (preparatomtale)

Venclyxto TABLETTER, filmdrasjerte 10 mg

Venclyxto TABLETTER, filmdrasjerte 50 mg

Venclyxto TABLETTER, filmdrasjerte 100 mg

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på nettsiden til Direktoratet for medisinske produkter (DMP). Legemidler sentralt godkjent i EU​/​EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av DMP/EMA:

21.03.2024


Sist endret: 21.08.2023
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)