Uptravi

Janssen


Plateaggregasjonshemmer, selektiv IP-reseptoragonist.

B01A C27 (Seleksipag)Indikasjoner | Dosering | Tilberedning | Administrering | Legemiddelfoto | Instruksjonsfilmer | Kontraindikasjoner | Forsiktighetsregler | Interaksjoner | Graviditet, amming og fertilitet | Bivirkninger | Overdosering og forgiftning | Egenskaper og miljø | Oppbevaring og holdbarhet | Andre opplysninger | Utleveringsbestemmelser | Pakninger uten resept | Pakninger, priser og refusjon | Medisinbytte | SPC (preparatomtale)

TABLETTER, filmdrasjerte 200 μg, 400 μg, 600 μg, 800 μg, 1000 μg, 1200 μg, 1400 μg og 1600 μg: Hver tablett inneh.: Seleksipag 200 µg, resp. 400 µg, 600 µg, 800 µg, 1000 µg, 1200 µg, 1400 µg og 1600 µg, hjelpestoffer. Fargestoff: Jernoksider (E 172), titandioksid (E 171).


Indikasjoner

Langvarig behandling av pulmonal arteriell hypertensjon (PAH) hos voksne i WHO funksjonsklasse II-III, enten som kombinasjonsbehandling hos pasienter som er utilstrekkelig kontrollert med endotelinreseptorantagonist (ERA) og/eller PDE-5-hemmer, eller som monoterapi hos pasienter hvor disse behandlingene ikke er egnet. Effekt er vist i en PAH-populasjon, inkl. idiopatisk og arvelig PAH, PAH relatert til bindevevssykdom, og PAH relatert til korrigert og ukomplisert medfødt hjertesykdom.
De regionale helseforetakenes anbefalinger

Pulmonal arteriell hypertensjon (PAH)


Dosering

Behandling bør igangsettes og overvåkes av lege med erfaring i behandling av PAH.
Individuell dosetitrering
Pasienten skal opptitreres til høyest individuelt tolererte dose, som kan være i området 200-1600 µg 2 ganger daglig. Anbefalt startdose er 200 µg 2 ganger daglig, med ca. 12 timers mellomrom. Dosen økes trinnvis med 200 µg 2 ganger daglig, vanligvis med 1 ukes mellomrom. I starten av behandlingen og ved hvert opptitreringstrinn er det anbefalt å ta første dose om kvelden. Under dosetitrering kan det forekomme bivirkninger som hodepine, diaré, kvalme og oppkast, kjevesmerte, myalgi, smerte i ekstremiteter, artralgi og rødme. Disse er relatert til seleksipags virkningsmekanisme og er vanligvis forbigående eller kan kontrolleres med symptomatisk behandling (se Bivirkninger). Ved doseøkning til ikke-tolererbar dose, skal dosen reduseres til forrige dosenivå. Dersom opptitrering begrenses av andre årsaker enn bivirkninger som skyldes seleksipags virkningsmekanisme, kan et nytt forsøk på opptitrering til høyeste individuelt tolererte dose vurderes, inntil maks. dose på 1600 µg 2 ganger daglig.
Individuell vedlikeholdsdose
Vedlikeholdsdosen bør være høyeste tolererte dose nådd under dosetitreringen. Dersom behandlingen etter en tid tåles dårligere ved en gitt dose, bør symptomatisk behandling og/eller dosereduksjon til forrige lavere dosenivå vurderes.
Dosejustering ved samtidig bruk av moderat CYP2C8-hemmer
Reduser dosering til 1 gang daglig ved samtidig bruk av moderat CYP2C8-hemmer (f.eks. klopidogrel, deferasiroks og teriflunomid). Dersom behandlingen ikke tolereres ved en gitt dose, bør symptomatisk behandling og/eller dosereduksjon til neste lavere dose vurderes. Gå tilbake til 2 ganger daglig dosering når behandling med moderat CYP2C8-hemmer avsluttes.
Seponering
Begrenset erfaring med brå seponering. Ingen evidens for akutt rebound-effekt. Seponering bør skje gradvis mens alternativ behandling introduseres.
Glemt dose Glemt dose skal tas så snart som mulig. Skal ikke tas dersom det er <6 timer til neste planlagte dose. Dersom behandlingen glemmes i ≥3 dager, bør behandlingen gjenopptas med lavere dose og deretter opptitreres.
Spesielle pasientgrupper
  • Nedsatt leverfunksjon: Ingen dosejustering ved lett nedsatt leverfunksjon (Child‑Pugh A). Ved moderat nedsatt leverfunksjon (Child‑Pugh B) bør startdosen være 200 µg 1 gang daglig, og dosen bør økes 1 gang i uken i trinn på 200 µg 1 gang daglig, inntil det oppstår bivirkninger som skyldes virkningsmekanismen til seleksipag og som ikke tolereres eller kontrolleres medisinsk. Bør ikke brukes ved alvorlig nedsatt leverfunksjon (Child‑Pugh C).
  • Nedsatt nyrefunksjon: Ingen dosejustering ved lett til moderat nedsatt nyrefunksjon. Endring av startdose er ikke nødvendig ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon (eGFR <30 ml/minutt/1,73 m2), men dosetitrering skal utføres med forsiktighet. Bør ikke brukes til dialysepasienter pga. manglende erfaring.
  • Barn og ungdom <18 år: Sikkerhet og effekt er ikke fastslått. Ingen tilgjengelige data. Anbefales ikke.
  • Eldre: Bør brukes med forsiktighet hos eldre >75 år, pga. begrenset klinisk erfaring.
Administrering Tas morgen og kveld. I begynnelsen av hver opptitreringsfase skal første økte dose tas om kvelden. Svaksynte eller blinde skal oppfordres til å be om hjelp i titreringsperioden. Tas med mat for å bedre tolerabiliteten. Skal svelges hele med vann. Skal ikke tygges. Skal ikke deles eller knuses.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Alvorlig koronar hjertesykdom eller ustabil angina. Hjerteinfarkt i løpet av de siste 6 månedene. Dekompensert hjertesvikt, såfremt den ikke er under nøye medisinsk overvåkning. Alvorlige arytmier. Cerebrovaskulære hendelser (f.eks. forbigående iskemisk anfall, slag) i løpet av de siste 3 månedene. Medfødt eller ervervet klaffefeil med klinisk relevant forstyrrelse av myokardfunksjonen, som ikke er relatert til pulmonal hypertensjon. Samtidig bruk av sterke CYP2C8-hemmere (f.eks. gemfibrozil, se Interaksjoner).

Forsiktighetsregler

Hypotensjon: Seleksipag har vasodilaterende egenskaper som kan gi hypotensjon. Før forskrivning bør lege vurdere nøye om pasienten har underliggende tilstander som kan påvirkes negativt av vasodilatasjonen (f.eks. antihypertensiv behandling, hypotensjon ved hvile, hypovolemi, alvorlig obstruksjon i venstre ventrikkels utløp eller autonom dysfunksjon). Hypertyreoidisme: Er sett. Testing av skjoldkjertelens funksjon anbefales når klinisk indisert pga. tegn/symptomer på hypertyreoidisme. Venookklusiv lungesykdom: Lungeødem er rapportert ved bruk av vasodilatatorer (hovedsakelig prostasykliner) hos pasienter med venookklusiv lungesykdom. Muligheten for venookklusiv lungesykdom skal derfor tas i betraktning ved tegn på lungeødem. Ved bekreftet lungeødem bør seleksipag seponeres. Bilkjøring og bruk av maskiner: Har liten påvirkning på evnen til å kjøre bil og bruke maskiner. Pasientens kliniske status og preparatets bivirkningsprofil (som hodepine eller hypotensjon) bør tas i betraktning ved vurdering av evnen til å kjøre bil og bruke maskiner.

Interaksjoner

Andre legemidlers effekt på seleksipag: Farmakokinetikken til seleksipag og dens aktive metabolitt påvirkes ikke av warfarin. CYP2C8-hemmere: Bruk av 600 mg gemfibrozil, en sterk CYP2C8-hemmer, 2 ganger daglig, ga ca. en fordobling av eksponeringen for seleksipag, mens eksponeringen for den aktive metabolitten, den største bidragsyteren til effekt, økte ca. 11 ganger. Samtidig bruk av seleksipag med sterke CYP2C8-hemmere (f.eks. gemfibrozil) er kontraindisert. Samtidig bruk av seleksipag med klopidogrel (metningsdose 300 mg eller vedlikeholdsdose 75 mg 1 gang daglig), en moderat CYP2C8-hemmer, hadde ingen relevant effekt på eksponeringen for seleksipag, men økte eksponeringen for den aktive metabolitten ca. 2,2 og 2,7 ganger etter hhv. metningsdose og vedlikeholdsdose. For dosejustering ved samtidig bruk av moderat CYP2C8-hemmer, se Dosering. CYP2C8-induktorer: Bruk av 600 mg rifampicin, en CYP2C8-induktor (og UGT-enzym-induktor), 1 gang daglig, ga ingen endring i eksponeringen for seleksipag, mens eksponeringen for den aktive metabolitten ble halvert. Dosejustering av selsksipag kan være nødvendig ved samtidig bruk av CYP2C8-induktorer (f.eks. rifampicin, karbamazepin, fenytoin). Hemmere av UGT1A3 og UGT2B7: Effekten av sterke UGT1A3- og UGT2B7-hemmere på eksponeringen for seleksipag og dens aktive metabolitt er ikke studert. Forsiktighet må utvises ved samtidig bruk. Interaksjon med sterke UGT1A3- og UGT2B7-hemmere kan ikke utelukkes. Hemmere og induktorer av CYP3A4: Det forventes ikke at CYP3A4-induktorer skal ha noen effekt på farmakokinetikken til den aktive metabolitten. Hemmere av OATP1B1, OATP1B3 og P-gp: Samtidig bruk gir økt eksponering for seleksipag, mens eksponeringen for den aktive metabolitten ikke endres. Interaksjonen anses ikke klinisk relevant. Effekten på andre legemidler: Seleksipag og den aktive metabolitten hemmer/induserer ikke CYP450-enzymer og transportenzymer ved klinisk relevante konsentrasjoner. Antikoagulanter: Seleksipag påvirker ikke den farmakodynamiske effekten av warfarin på INR. Midazolam: Ved steady state etter opptitrering til 1600 µg seleksipag 2 ganger daglig sees ingen klinisk relevant endring i eksponering for midazolam (CYP3A4-substrat) eller dets metabolitt, 1-hydroksymidazolam. Samtidig administrering av CYP3A4-substrater krever ikke dosejustering. Hormonelle antikonseptiva: Redusert effekt av hormonelle antikonseptiva er ikke forventet.

Graviditet, amming og fertilitet

GraviditetIngen data. Dyrestudier indikerer ingen direkte eller indirekte skadelige effekter på reproduksjon. Seleksipag er ikke anbefalt under graviditet og hos fertile kvinner som ikke bruker prevensjon. Fertile kvinner må bruke effektiv antikonsepsjon under behandling.
AmmingUkjent om seleksipag eller dens metabolitter utskilles i human morsmelk. Utskilles i melk hos rotter. Risiko for diende barn kan ikke utelukkes. Skal ikke brukes under amming.
FertilitetIngen data. I rottestudier ga seleksipag i høye doser forbigående forstyrrelser i østrussyklus, men påvirket ikke fertilitet. Ev. human relevans er ukjent.

 

Bivirkninger

Frekvensintervaller: Svært vanlige (≥1/10), vanlige (≥1/100 til <1/10), mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100), sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000), svært sjeldne (<1/10 000) og ukjent frekvens.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

SymptomerIsolerte tilfeller av overdose på opptil 3200 µg. Lett, forbigående kvalme var eneste rapporterte konsekvens.
BehandlingStøttetiltak iht. behov. Dialyse er sannsynligvis ikke effektivt, da seleksipag og dens aktive metabolitt har høy grad av proteinbinding.

Egenskaper og miljø

VirkningsmekanismeSeleksipag hydrolyseres av karboksylesteraser til aktiv metabolitt, som er ca. 37 × mer potent enn seleksipag. Seleksipag og dens aktive metabolitt har høy affinitet og selektivitet for IP-reseptoren, og lav selektivitet for EP1, EP3, FP og TP. Stimulering av IP-reseptoren gir vasodilaterende samt anti-proliferative og anti-fibrotiske effekter.
AbsorpsjonRaskt. Cmax for seleksipag og aktiv metabolitt nås i løpet av hhv. 1-3 timer og 3-4 timer. Absolutt biotilgjengelighet er ca. 49% (påvirkes av mat).
ProteinbindingSeleksipag og aktiv metabolitt er bundet til plasmaproteiner i høy grad (ca. 99% totalt og i samme grad til albumin og α1‑syre‑glykoprotein).
FordelingVdss: 11,7 liter.
HalveringstidGjennomsnittlig terminal t1/2: 0,8-2,5 timer. Aktiv metabolitt t1/2: 6,2-13,5 timer. Total clearance: 17,9 liter/time.
MetabolismeSeleksipag blir hydrolysert til aktiv metabolitt av karboksylesteraser i leveren og tarmen. Oksidativ metabolisering katalysert hovedsakelig av CYP2C8 og i mindre grad av CYP3A4 fører til dannelse av hydroksylerte og dealkylerte produkter. UGT1A3 og UGT2B7 er involvert i glukuronidering av aktiv metabolitt.
UtskillelseFullstendig 5 dager etter administrering (hos friske), hovedsakelig via feces (93%) og 12% via urin.

 

Pakninger, priser og refusjon

Uptravi, TABLETTER, filmdrasjerte:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon1 Pris (kr)2 R.gr.3
200 μg 60 stk. (blister)
167682
H-resept 45 226,30 C
140 stk. (blister)
374906
H-resept 105 479,70 C
400 μg 60 stk. (blister)
522752
H-resept 45 229,10 C
600 μg 60 stk. (blister)
409733
H-resept 45 229,10 C
800 μg 60 stk. (blister)
186073
H-resept 46 691,00 C
1000 μg 60 stk. (blister)
386892
H-resept 46 691,00 C
1200 μg 60 stk. (blister)
489081
H-resept 46 691,00 C
1400 μg 60 stk. (blister)
413671
H-resept 46 691,00 C
1600 μg 60 stk. (blister)
172595
H-resept 46 691,00 C

1Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

2Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

3Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


SPC (preparatomtale)

Uptravi TABLETTER, filmdrasjerte 200 μg

Uptravi TABLETTER, filmdrasjerte 400 μg

Uptravi TABLETTER, filmdrasjerte 600 μg

Uptravi TABLETTER, filmdrasjerte 800 μg

Uptravi TABLETTER, filmdrasjerte 1000 μg

Uptravi TABLETTER, filmdrasjerte 1200 μg

Uptravi TABLETTER, filmdrasjerte 1400 μg

Uptravi TABLETTER, filmdrasjerte 1600 μg

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

03/2021


Sist endret: 08.01.2021
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)