Antineoplastisk middel, antistoff-legemiddelkonjugat (ADC).

L01F X17 (Sacituzumabgovitekan)PULVER TIL KONSENTRAT TIL INFUSJONSVÆSKE, oppløsning 200 mg: Hvert hetteglass inneh.: Sacituzumabgovitekan 200 mg, 2-(N-morfolino)etansulfonsyre, polysorbat 80, trehalosedihydrat. Etter rekonstituering inneholder 1 ml oppløsning 10 mg sacituzumabgovitekan.


Indikasjoner

  • Monoterapi hos voksne med inoperabel eller metastatisk trippelnegativ brystkreft (mTNBC) som har fått 2 eller flere tidligere systemiske behandlinger, hvorav minst 1 for avansert sykdom.
  • Monoterapi hos voksne med inoperabel eller metastatisk hormonreseptor (HR)-positiv, HER2-negativ brystkreft som har fått endokrinbasert behandling og minst 2 ytterligere systemiske behandlinger i avansert setting.

Dosering

Mth. sporbarhet skal preparatnavn og batchnr. noteres i pasientjournalen. Skal kun administreres av helsepersonell med erfaring i bruk av kreftlegemidler. Komplett utstyr for gjenopplivning skal være tilgjengelig.
Voksne
Anbefalt dose: 10 mg/kg/uke gitt som i.v. infusjon på dag 1 og dag 8 i behandlingssykluser på 21 dager. Gis til sykdomsprogresjon eller uakseptabel toksisitet oppstår. Før hver dose anbefales forebyggende behandling mot infusjonsrelaterte reaksjoner og kjemoterapiindusert kvalme og oppkast (CINV). Infusjonshastigheten skal reduseres eller infusjonen avbrytes dersom infusjonsrelatert reaksjon oppstår. Skal seponeres permanent dersom livstruende, infusjonsrelaterte reaksjoner oppstår.
Anbefalte doseendringer ved bivirkninger

Bivirkning

 

Forekomst

Doseendring

Alvorlig nøytropeni

Grad 4 nøytropeni ≥7 dager eller
mindre dersom klinisk indisert, eller
Grad 3-4 febril nøytropeni eller
Grad 3-4 nøytropeni på tidspunkt for avtalt behandling, som forsinker dosering 2 eller 3 uker for bedring til ≤grad 1

 

1.

Administrer granulocyttkoloni-
stimulerende faktor (G-CSF) så snart klinisk indisert

 

2.

25% dosereduksjon; G-CSF så snart klinisk indisert

 

3.

50% dosereduksjon; G-CSF så snart klinisk indisert

 

4.

Seponer behandling; G-CSF så snart klinisk indisert

Grad 3-4 nøytropeni på tidspunkt for planlagt behandling, som forsinker dosering >3 uker for bedring til ≤grad 1

 

1.

Seponer behandling; G-CSF så snart klinisk indisert

Alvorlig ikke-nøytropen toksisitet

Grad 4 ikke-hematologisk toksisitet uavhengig av varighet eller
Grad 3-4 kvalme, oppkast eller diaré som skyldes behandling, og som ikke er kontrollert med antibiotika/diarémidler eller
Grad 3-4 annen ikke-hematologisk toksisitet som vedvarer >48 timer til tross for optimal medisinsk behandling eller
Grad 3-4 ikke-nøytropen hematologisk eller ikke-hematologisk toksisitet på tidspunkt for planlagt behandling, som forsinker dosering med 2 eller 3 uker for bedring til ≤grad 1

 

1.

25% dosereduksjon

 

2.

50% dosereduksjon

 

3.

Seponer behandling

Grad 3-4 ikke-nøytropen hematologisk eller ikke-hematologisk toksisitet, grad 3 kvalme, grad 3-4 oppkast, som ikke bedres til ≤grad 1 innen 3 uker

 

1.

Seponer behandling

Spesielle pasientgrupper
  • Nedsatt leverfunksjon: Dosejustering ikke nødvendig ved lett nedsatt leverfunksjon (bilirubin ≤1,5 ULN og ASAT/ALAT <3 ULN). Sikkerhet ikke fastslått ved moderat/alvorlig nedsatt leverfunksjon. Bruk skal unngås ved serumbilirubin >1,5 ULN, eller ASAT/ALAT >3 ULN hos pasienter uten levermetastaser, eller ASAT/ALAT >5 ULN hos pasienter med levermetastaser.
  • Nedsatt nyrefunksjon: Dosejustering ikke nødvendig ved lett eller moderat nedsatt nyrefunksjon. Ikke undersøkt ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon eller terminal nyresvikt.
  • Barn og ungdom <18 år: Sikkerhet og effekt ikke fastslått. Ingen data.
  • Eldre: Dosejustering ikke nødvendig hos eldre ≥65 år. Begrensede data hos eldre ≥75 år.
Tilberedning/Håndtering Skal rekonstitueres og fortynnes av helsepersonell med erfaring i håndtering av kreftbehandling. Rekonstitueres og fortynnes med 0,9% natriumklorid injeksjonsvæske, se pakningsvedlegget for instruksjoner.
Administrering Gis som i.v. infusjon. 1. infusjon gis i løpet av 3 timer. Hvis 1. infusjon tolereres godt, kan påfølgende infusjoner gis over 1-2 timer. Skal ikke gis som i.v. støtdose eller bolus. Pasienten skal overvåkes for symptomer på infusjonsrelaterte reaksjoner under og i minst 30 minutter etter hver infusjon.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene.

Forsiktighetsregler

Nøytropeni: Alvorlig/livstruende nøytropeni kan opptre, inkl. dødelige infeksjoner. Skal ikke gis hvis absolutt nøytrofiltall er <1500/mm3 på dag 1 eller hvis nøytrofiltallet er <1000/mm3 på dag 8, begge deler i en hvilken som helst syklus. Det anbefales at pasientens blodverdier overvåkes som klinisk indisert under behandling. Skal ikke gis ved nøytropen feber. Pga. alvorlig nøytropeni kan behandling med G-CSF og doseendringer være påkrevd. Diaré: Kan forårsake kraftig diaré, ev. med dehydrering og akutt nyreskade. Skal ikke gis ved grad 3-4 diaré på tidspunktet for planlagt behandling. Behandling skal kun fortsette etter bedring til ≤grad 1. Loperamidbehandling skal initieres ved oppstart av diaré dersom ingen infeksjon kan identifiseres som årsak. Ytterligere støttetiltak (f.eks. væske/elektrolytterstatning) kan benyttes som klinisk indisert. Ved for sterk kolinerg respons på behandling (f.eks. abdominale kramper, diaré, spyttsekresjon osv.) kan egnet behandling (f.eks. atropin) gis ved etterfølgende behandlinger. Overfølsomhet: Kan forårsake alvorlig/livstruende overfølsomhet. Anafylaktiske reaksjoner er sett. Premedisinering før infusjon, inkl. antipyretika, H1/H2-blokkere og kortikosteroider anbefales, f.eks. 50 mg hydrokortison eller tilsv., oralt eller i.v. Pasienten skal overvåkes nøye, se Administrering. Kvalme/oppkast: Preparatet er emetogent. Antiemetisk forebyggende behandling med 2 eller 3 legemidler anbefales, f.eks. deksametason med enten en 5-HT3-reseptorantagonist eller en NK-1-reseptorantagonist i tillegg til andre legemidler som indisert. Sacituzumabgovitekan skal ikke gis ved kvalme grad 3 eller oppkast grad 3-4 ved tidspunktet for behandling. Alle pasienter skal gis legemidler de kan ta med hjem, med tydelige instruksjoner for forebygging og behandling av kvalme/oppkast. Redusert UGT1A1-aktivitet: SN-38, den småmolekylære delen av virkestoffet, metaboliseres via UGT1A1. Genetiske varianter av UGT1A1-genet, som UGT1A1*-allelet, gir redusert UGT1A1-enzymaktivitet. Individer som er homozygote for UGT1A1*-allelet har økt risiko for nøytropeni, febril nøytropeni og anemi, samt andre bivirkninger etter at behandling er initiert. Pasienter med kjent nedsatt UGT1A1-aktivitet skal overvåkes nøye for bivirkninger. Natrium: Rekonstitueres og fortynnes med natriumkloridoppløsning 9 mg/ml. Vurder daglig totalt natriuminntak fra alle kilder. Bilkjøring og bruk av maskiner: Liten påvirkning på evnen til å kjøre bil/bruke maskiner.

Interaksjoner

Ingen interaksjonsstudier er utført. UGT1A1-hemmere (f.eks. propofol, ketokonazol, EGFR‑tyrosinkinasehemmere) eller -induktorer (f.eks. karbamazepin, fenytoin, rifampicin, ritonavir, tipranavir) kan hhv. øke eller redusere SN-38-eksponering, og forsiktighet skal utvises ved samtidig bruk.

Graviditet, amming og fertilitet

GraviditetIngen data. Basert på virkningsmekanisme kan teratogenisitet og/eller embryoføtal dødelighet oppstå. SN-38 er gentoksisk og målrettet mot celler i rask deling. Graviditetsstatus hos kvinner i fertil alder skal innhentes før behandling initieres. Skal ikke brukes under graviditet hvis ikke klinisk tilstand gjør det nødvendig. Kvinner i fertil alder må bruke sikker prevensjon under og i 6 måneder etter avsluttet behandling. Mannlige pasienter med fertile kvinnelige partnere må bruke sikker prevensjon under og i 3 måneder etter avsluttet behandling.
AmmingUkjent om virkestoffet eller metabolitter utskilles i morsmelk. Risiko for nyfødte som ammes kan ikke utelukkes. Amming skal opphøre under og i 1 måned etter behandling.
FertilitetBasert på funn hos dyr kan preparatet svekke fertilitet hos kvinner. Ingen humane data.

 

Bivirkninger

Frekvensintervaller: Svært vanlige (≥1/10), vanlige (≥1/100 til <1/10), mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100), sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000), svært sjeldne (<1/10 000) og ukjent frekvens.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

SymptomerDoser på opptil 18 mg/kg (ca. 1,8 × maks. anbefalt dose) har gitt alvorlig nøytropeni.
BehandlingOvervåk nøye for symptomer på bivirkninger, spesielt alvorlig nøytropeni. Egnet symptomatisk behandling iverksettes.

Egenskaper og miljø

VirkningsmekanismeTrop-2-rettet antistoff-legemiddelkonjugat (ADC). Sacituzumab er et humant, monoklonalt antistoff som gjenkjenner Trop-2. SN-38 er en topoismerase I-hemmer som er kovalent bundet til sacituzumab. Bindes til kreftceller som uttrykker Trop-2 og internaliseres med påfølgende frisetting av SN-38. SN-38 interagerer med topoisomerase I og forhindrer reparasjon av topoisomerase I-induserte enkelttrådbrudd. Resulterende DNA-skade gir apoptose og celledød.
AbsorpsjonCmax sacituzumabgovitekan: 242 000 ng/ml. Cmax fritt SN-38: 91 ng/ml.
FordelingVd: 3,58 liter.
HalveringstidSacituzumabgovitekan: 23,4 timer. Fritt Sn-38: 17,6 timer. Clearance av sacituzumabgovitekan er 0,128 liter/time.
MetabolismeSN-38 metaboliseres via UGT1A1.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares i kjøleskap (2-8°C). Skal ikke fryses. Oppbevares i originalemballasjen for å beskytte mot lys. Rekonstituert oppløsning: Skal brukes umiddelbart til tilberedning av fortynnet infusjonsvæske. Infusjonsposen med fortynnet oppløsning kan oppbevares i kjøleskap ≤24 timer beskyttet mot lys, hvis den ikke brukes umiddelbart.

 

Pakninger, priser og refusjon

Trodelvy, PULVER TIL KONSENTRAT TIL INFUSJONSVÆSKE, oppløsning:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon Pris (kr) R.gr.
200 mg 1 stk. (hettegl.)
109980

-

12 311,20 C

SPC (preparatomtale)

Trodelvy PULVER TIL KONSENTRAT TIL INFUSJONSVÆSKE, oppløsning 200 mg

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

07/2023


Sist endret: 10.08.2023
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)