Indikasjoner | Nye metoder | Dosering | Tilberedning | Administrering | Legemiddelfoto | Instruksjonsfilmer | Kontraindikasjoner | Forsiktighetsregler | Interaksjoner | Graviditet, amming og fertilitet | Bivirkninger | Overdosering og forgiftning | Egenskaper og miljø | Oppbevaring og holdbarhet | Andre opplysninger | Utleveringsbestemmelser | Pakninger uten resept | Pakninger, priser og refusjon | Medisinbytte | SPC (preparatomtale)

INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning 50 mg/ml og 125 mg/ml: Hver ampulle (2 ml) inneh.: Tiaminhydroklorid 100 mg, resp. 250 mg, natriumhydroksid (til pH-justering), vann til injeksjonsvæsker.


Indikasjoner

Forebygging og behandling av vitamin B1-mangel som beriberi, mangel relatert til kronisk alkoholisme og Wernicke-Korsakoff syndrom.

Dosering

Voksne
Pasienter med marginal tiaminstatus som gis glukose, bør få 100 mg tiaminhydroklorid i hver av de første literne med i.v.-væske for å unngå å utløse hjertesvikt. Beriberi: 10-20 mg ved i.m. injeksjon eller langsom i.v. infusjon (over 30 minutter) 3 ganger daglig i opptil 2 uker. Ved alvorlig livstruende form for beriberi (f.eks. shoshin-beriberi): 100-300 mg/dag ved langsom i.v. infusjon. Vedlikeholdsbehandling bør fortsettes med en tilpasset oral form av vitamin B1. Wernicke-Korsakoff syndrom assosiert med alkoholmisbruk: Profylakse hos pasienter med høy risiko (f.eks. innlagte pasienter behandlet for alkoholabstinens ved underernæring): 250 mg i.m. eller i.v. 1 gang/dag i 3-5 dager. Behandling: 500-750 mg i.v. 3 ganger daglig i minst 2 dager (opptil 1000 mg/dose i løpet av de første 12 timene). Ved gunstig respons kan behandlingen fortsettes med 250 mg i.m. eller i.v. 1 gang/dag i 5 dager eller til det ikke er ytterligere bedring. Vedlikeholdsbehandling bør fortsettes med oralt vitamin B1.
Barn og ungdom
Begrenset erfaring. Beriberi: 10-25 mg/dag ved i.m. injeksjon eller langsom i.v. infusjon i 2 uker. I.v.-doser på 100 mg/dag eller enda høyere kan være nødvendig i alvorlige tilfeller, f.eks. 500 mg 3 ganger daglig. Vedlikeholdsbehandling bør fortsettes med oralt vitamin B1.
Spesielle pasientgrupper
  • Nedsatt leverfunksjon: Dosejustering ikke nødvendig, men forsiktighet anbefales.
  • Nedsatt nyrefunksjon: Forsiktighet anbefales, dosejustering ikke nødvendig, men ekstra nøye overvåkning kan være nødvendig.
  • Eldre: Ingen data. Dosejustering ikke nødvendig.
Tilberedning/Håndtering For i.v. administrering må preparatet fortynnes i 50-250 ml 5% glukose- eller 0,9% natriumkloridoppløsning. Oppløsningen etter fortynning skal være klar, fargeløs til svakt gul og fri for synlige partikler. Oppløsningen skal ikke brukes hvis den er uklar eller har synlige partikler eller bunnfall. Kun til engangsbruk.
Administrering I.v. (fortynnet) eller i.m. (ufortynnet). I.v. injeksjon gis sakte over 30 minutter. I.m. injeksjon gis dypt i en stor muskelmasse (øvre ytre kvadrant av baken eller den laterale delen av låret). Før injeksjon, sug opp for å være sikker på at nålen ikke er i en blodåre. Hvis det kommer blod, ta ut kanylen og injiser på et annet sted. Bytt injeksjonssted ved gjentatte doser.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene.

Forsiktighetsregler

Parenteral administrering må kun brukes når rask reetablering av tiamin er nødvendig (f.eks. Wernicke-Korsakoff syndrom) eller når oral administrering er ineffektivt (f.eks. ved oppkast, malabsorpsjon). For å redusere risikoen for anafylaktisk sjokk og reaksjoner på injeksjonsstedet, må i.v. injeksjon gis langsomt (>30 minutter). Rask i.v. administrering i armen er assosiert med svie. Denne reaksjonen kan unngås ved langsom administrering i større vener med høyere i.v. væskestrømningshastighet. Da tiamin er enzymatisk kofaktor i normal metabolisme av karbohydrater, kan et stort glukoseinntak raskt gi utarming av reservene, og indusere eller forverre en Wernicke-encefalopati hos pasienter med underliggende tiaminmangel. Det anbefales derfor å gi tiamin i.v. før eller samtidig med administrering av glukose ved bolus eller infusjon. Interferens med laboratorietester: Tiamin kan gi falske positive resultater for urobilinogen-bestemmelse ved Ehrlichs reaksjon (urintest) og for urinsyrebestemmelse med fosfowolframmetoden. Høye doser tiamin kan forstyrre Schack og Waxler spektrofotometriske analyser av plasmakonsentrasjonen av teofyllin. Hjelpestoffer: Inneholder <1 mmol (23 mg) natrium pr. ampulle, og er så godt som natriumfritt.

Interaksjoner

Legemidler som kan redusere effekten av tiamin: Tiaminantagonister; 5-fluorouracil, andre fluorpyrimidiner (f.eks. capecitabin) og ifosfamid. Diuretika, f.eks. furosemid som kan øke utskillelsen av tiamin i urinen. Tiaminmangel kan oppstå ved kronisk bruk av disse legemidlene, vurder høydose tiamintilskudd ved samtidig bruk.

Graviditet, amming og fertilitet

GraviditetIngen/begrensede data. Dyrestudier er utilstrekkelige mht. reproduksjonstoksisitet. Forsiktighet bør utvises. Kan brukes til gravide dersom det er nødvendig for å rette opp mangler, og dersom det kan redusere overvektsrisiko. Risikoen for anafylaktiske reaksjoner ved parenteral administrering må tas i betraktning.
AmmingUtskilles i morsmelk. Det forventes ingen effekter på diende nyfødte/spedbarn ved inntak av anbefalt daglig mengde. Informasjonen om effekter ved høye tiamindoser (>50 mg/dag) er imidlertid utilstrekkelige. Risiko for det diende barnet kan ikke utelukkes. Det må tas en beslutning om amming skal opphøre eller behandling avstås fra, basert på nytte-/risikovurdering.
FertilitetIngen data.

 

Bivirkninger

Frekvensintervaller: Svært vanlige (≥1/10), vanlige (≥1/100 til <1/10), mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100), sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000), svært sjeldne (<1/10 000) og ukjent frekvens.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Alvorlig toksisitet er ikke sett.
SymptomerEnkelte parenterale doser på 100-500 mg er gitt uten toksiske effekter. Langtidsinntak av doser >3000 mg daglig har gitt toksisitet.
BehandlingSymptomatisk og støttende. Ved mild eller moderat anafylaksi: Gi antihistaminer (med eller uten inhalerte betaagonister), kortikosteroider eller adrenalin. Ved alvorlig anafylaksi: Oksygen, luftveisbehandling, antihistaminer, adrenalin, kortikosteroider, EKG-overvåkning og i.v.-væsker.

Egenskaper og miljø

VirkningsmekanismeTiamin er et koenzym i karbohydratmetabolismen, hvor tiaminpyrofosfat er nødvendig i flere stadier i nedbrytningen av glukose for å gi energi.
AbsorpsjonRaskt og fullstendig etter i.m. administrering.
ProteinbindingUspesifikt bundet til flere proteiner, spesielt albumin.
FordelingDistribueres til de fleste kroppsvev.
MetabolismeI lever.
UtskillelseVia urin.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares ved høyst 25°C. Skal ikke fryses. Oppbevar ampullene i ytteremballasjen, for å beskytte mot lys. Etter første åpning: Kun til engangsbruk. Kast ubrukt legemiddel på slutten av hver behandling. Inneholder ikke konserveringsmiddel. Etter første åpning skal preparatet brukes umiddelbart. Etter fortynning: Kjemisk og fysisk stabilitet under bruk er påvist i opptil 8 timer ved 15-25°C når preparatet er fortynnet i 50 ml og 250 ml natriumklorid 0,9% og glukose 5%. De fortynnede oppløsningene trenger ikke beskyttes mot lys.

 

Pakninger, priser og refusjon

Thiamine, INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon Pris (kr) R.gr.
50 mg/ml 10 × 2 ml (amp.)
173949

-

4 101,00 C
125 mg/ml 10 × 2 ml (amp.)
560054

-

7 653,70 C

SPC (preparatomtale)

Thiamine INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning 50 mg/ml

Gå til godkjent preparatomtale

Thiamine INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning 125 mg/ml

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

10.03.2022


Sist endret: 31.03.2023
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)