Tetracyclin

Actavis


Bredspektret antibiotikum.

J01A A07 (Tetrasyklin)TABLETTER, filmdrasjerte 250 mg: Hver tablett inneh.: Tetrasyklinhydroklorid 250 mg, laktose, hjelpestoffer. Fargestoff: Gult og rødt jernoksid (E 172), kinolingult (E 104), titandioksid (E 171).


Indikasjoner

Infeksjoner forårsaket av tetrasyklinfølsomme aerobe og anaerobe grampositive og gramnegative mikroorganismer, chlamydier, mycoplasmer, spiroketer, rickettsier og actinomyceter. Alvorlige tilfeller av rosacea og acne vulgaris der annen terapi ikke har ført frem.

Dosering

Voksne: 2 tabletter 2 ganger i døgnet med 12 timers mellomrom eller 1 tablett 4 ganger i døgnet. I alvorlige tilfeller kan dosen dobles. Langtidsbehandling av rosacea og acne vulgaris: 1-2 tabletter i døgnet.
Barn: 10 mg/kg 2 ganger i døgnet (se Forsiktighetsregler).
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt lever-/nyrefunksjon: Kontraindisert.
Administrering: Skal ikke tas samtidig med melk, jernpreparater eller syrenøytraliserende midler. Svelges hele med rikelig drikke. Kan deles (delestrek).

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Nedsatt lever-/nyrefunksjon. Graviditet.

Forsiktighetsregler

Kan pga. sin affinitet til kalsium i voksende benvev, tenner og tannanlegg gi irreversible forandringer i emalje og tannsubstans, og reversible forandringer av benvev. Effekten er størst hos barn <12 år, hvor preparatet bare må brukes unntaksvis og på klare indikasjoner. Pga. risiko for svak nevromuskulær blokade, bør forsiktighet utvises ved myasthenia gravis. Forsiktighet med soling tilrådes under og noen dager etter avsluttet behandling pga. mulighet for økt fotosensibilitet. Etseskader i øsofagus kan forekomme. Risikoen reduseres hvis tablettene tas med rikelig drikke (ikke melk). Hjelpestoffer: Inneholder laktose og bør ikke brukes ved galaktoseintoleranse, total laktasemangel eller glukose-galaktosemalabsorpsjon. Bilkjøring og bruk av maskiner: Antas ikke å påvirke evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Det bør gå minst 3 timer mellom inntak av tetrasyklin og peroralt jern, kalsium eller sink. Kombinasjon med antacida eller didanosintabletter bør unngås. Ved langtidsbehandling med tetrasykliner er det vist hemming av protrombinaktiviteten. Reduksjon av antikoagulantiadosen kan være nødvendig. Samtidig bruk av diuretika øker risiko for tetrasyklinutløst ureastigning. Probenecid hemmer tubulær sekresjon av tetrasykliner.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Kontraindisert. Forårsaker irreversible tannskader og kan inkorporeres i benvev hos fosteret. Gravide er særlig følsomme for tetrasyklinindusert leverskade ved høye doser. Mulig økning av mindre misdannelser (inguinalbrokk, hypospadi) ved bruk i 1. trimester. Dyrestudier viser ikke entydige resultater angående teratogenisitet.
Amming: Går over i morsmelk. Forholdet melk:plasma er 0,25-1,5. Teoretisk risiko for påvirkning av tenner og ben hos barnet. Tetrasykliner er ikke påvist i barnets serum. Risiko for påvirkning av barnets munn- og tarmflora kan ikke utelukkes. Bør ikke brukes under amming.

 

Bivirkninger

Organklasse Bivirkning
Blod/lymfe
Sjeldne Eosinofili, hemolytisk anemi, nøytropeni, trombocytopeni
Gastrointestinale
Vanlige Diaré, kvalme, oppkast
Sjeldne Glossitt, proktitt, pseudomembranøs kolitt, stomatitt
Generelle
Vanlige Misfarging av tannemaljen hos barn
Sjeldne Overfølsomhetsreaksjon, overvekst av resistente mikroorganismer, utgått holdbarhet kan gi Fanconi-lignende syndrom
Hud
Mindre vanlige Allergisk hudreaksjon, fotosensitivitet
Kjønnsorganer/bryst
Sjeldne Vaginitt
Lever/galle
Sjeldne Hepatotoksisitet (ved nedsatt nyrefunksjon)
Nevrologiske
Sjeldne Benign intrakraniell trykkstigning
Frekvens Bivirkning
Vanlige
Gastrointestinale Diaré, kvalme, oppkast
Generelle Misfarging av tannemaljen hos barn
Mindre vanlige
Hud Allergisk hudreaksjon, fotosensitivitet
Sjeldne
Blod/lymfe Eosinofili, hemolytisk anemi, nøytropeni, trombocytopeni
Gastrointestinale Glossitt, proktitt, pseudomembranøs kolitt, stomatitt
Generelle Overfølsomhetsreaksjon, overvekst av resistente mikroorganismer, utgått holdbarhet kan gi Fanconi-lignende syndrom
Kjønnsorganer/bryst Vaginitt
Lever/galle Hepatotoksisitet (ved nedsatt nyrefunksjon)
Nevrologiske Benign intrakraniell trykkstigning

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Relativt lav akutt toksisitet.
Symptomer: Kvalme, oppkast, diaré.
Behandling: Ventrikkeltømming, aktivt kull. Dialyse kan vurderes ved massiv overdosering og nyresvikt.

Egenskaper

Virkningsmekanisme: Bakteriostatisk effekt ved hemming av mikroorganismenes proteinsyntese.
Absorpsjon: Optimalt 77%. Terapeutisk serumkonsentrasjon (1 μg/ml) nås innen 1 time. Cmax (3,5 μg/ml) nås etter ca. 3-4 timer ved enkeltdose 500 mg (ev. 1,5-2 μg/ml etter 250 mg).
Proteinbinding: Ca. 30%.
Fordeling: Vd: Ca. 1,5 liter/kg. Tetrasyklin fordeles til de fleste vev, og akkumuleres i lever, milt, benmarg, ben, tannben og i emaljen til tannanlegg.
Halveringstid: Ca. 10 timer (etter enkeltdose). Clearance: 1,67 ml/minutt/kg.
Metabolisme: I liten grad.
Utskillelse: Via urin og feces. I løpet av 24 timer utskilles 60% i urin.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Tetracyclin, TABLETTER, filmdrasjerte:

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
250 mg 32 stk. (boks)
135228
Blå resept
Byttegruppe
70,60 C
100 stk. (boks)
157511
Blå resept
Byttegruppe
143,70 C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 18.02.2021
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

20.10.2020