Tepadina

Adienne


Cytostatikum.

L01A C01 (Tiotepa)PULVER TIL KONSENTRAT TIL INFUSJONSVÆSKE, oppløsning 15 mg og 100 mg: Hvert hetteglass inneh.: Tiotepa 15 mg, resp. 100 mg.


Indikasjoner

I kombinasjon med andre kjemoterapeutiske legemidler: 1) Med eller uten TBI (total body irradiation), som kondisjoneringsbehandling før allogen eller autolog hematopoetisk stamcelletransplantasjon (HPCT), ved hematologiske sykdommer hos voksne eller barne- og ungdomspasienter. 2) Når høydose kjemoterapi med HPCT-støtte er hensiktsmessig for behandling av solide tumorer hos voksne og barne- og ungdomspasienter.

Dosering

Administrering må overvåkes av lege med erfaring i kondisjoneringsbehandling før hematopoetisk stamcelletransplantasjon. Administreres ved forskjellige doser, i kombinasjon med andre kjemoterapeutiske legemidler, til pasienter med hematologiske sykdommer eller solide tumorer før HPCT. Dosering rapporteres, hos voksne, barn og ungdom, iht. type HPCT (autolog eller allogen) og sykdom.
Hematologiske sykdommer ved autolog HPCT: Voksne: 125-300 mg/m2/dag (3,38-8,1 mg/kg/dag) som 1 daglig infusjon, gitt i 2-4 påfølgende dager før autolog HPCTa), maks. totaldose er 900 mg/m2 (24,32 mg/kg)b).
Lymfom ved autolog HPCT: Voksne: 125-300 mg/m2/dag (3,38-8,1 mg/kg/dag) som 1 daglig infusjon, gitt i 2-4 påfølgende dager før autolog HPCTa), maks. totaldose er 900 mg/m2 (24,32 mg/kg)b).
CNS-lymfom ved autolog HPCT: Voksne: 185 mg/m2/dag (5 mg/kg/dag) som 1 daglig infusjon, gitt i 2 påfølgende dager før autolog HPCT, maks. totaldose er 370 mg/m2 (10 mg/kg)b).
Multippelt myelom ved autolog HPCT: Voksne: 150-250 mg/m2/dag (4,05-6,76 mg/kg/dag) som 1 daglig infusjon, gitt i 3 påfølgende dager før autolog HPCT a), maks. totaldose er 750 mg/m2 (20,27 mg/kg)b).
Solide tumorer ved autolog HPCT: Voksne: 120-250 mg/m2/dag (3,24-6,76 mg/kg/dag) fordelt på 1-2 daglige infusjoner, gitt i 2-5 påfølgende dager før autolog HPCT a), maks. totaldose er 800 mg/m2 (21,62 mg/kg)b). Barn og ungdom: 150-350 mg/m2/dag (6-14 mg/kg/dag) som 1 daglig infusjon, gitt i 2-3 påfølgende dager før autolog HPCTa), maks. totaldose er 1050 mg/m2 (42 mg/kg)b).
Brystkreft ved autolog HPCT: Voksne: 120-250 mg/m2/dag (3,24-6,76 mg/kg/dag) som 1 daglig infusjon, gitt i 3-5 påfølgende dager før autolog HPCTa), maks. totaldose er 800 mg/m2 (21,62 mg/kg)b).
CNS-tumorer ved autolog HPCT: Voksne: 125-250 mg/m2/dag (3,38-6,76 mg/kg/dag) fordelt på 1-2 daglige infusjoner, gitt i 3-4 påfølgende dager før autolog HPCTa), maks. totaldose er 750 mg/m2 (20,27 mg/kg)b). Barn og ungdom: 250-350 mg/m2/dag (10-14 mg/kg/dag) som 1 daglig infusjon, gitt i 3 påfølgende dager før autolog HPCTa), maks. totaldose er 1050 mg/m2 (42 mg/kg)b).
Ovariekreft ved autolog HPCT: Voksne: 250 mg/m2/dag (6,76 mg/kg/dag) som 1 daglig infusjon, gitt i 2 påfølgende dager før autolog HPCT, maks. dose er 500 mg/m2 (13,51 mg/kg)b).
Germinalcelletumorer ved autolog HPCT: Voksne: 150-250 mg/m2/dag (4,05-6,76 mg/kg/dag) som 1 daglig infusjon, gitt i 3 påfølgende dager før autolog HPCTa), maks. totaldose er 750 mg/m2 (20,27 mg/kg)b).
Hematologiske sykdommer ved allogen HPCT: Voksne: 185-481 mg/m2/dag (5-13 mg/kg/dag) fordelt på 1-2 daglige infusjoner, gitt i 1-3 påfølgende dager før allogen HPCTa), maks. totaldose er 555 mg/m2 (15 mg/kg)b). Barn og ungdom: 125-250 mg/m2/dag (5-10 mg/kg/dag) fordelt på i 1-2 daglige infusjoner, gitt i 1-3 påfølgende dager før allogen HPCTa), maks. totaldose er 375 mg/m2 (15 mg/kg)b).
Lymfom ved allogen HPCT: Voksne: 370 mg/m2/dag (10 mg/kg/dag) fordelt på 2 daglige infusjoner før allogen HPCT, maks. dose er 370 mg/m2 (10 mg/kg)b).
Multippelt myelom ved allogen HPCT: Voksne: 185 mg/m2/dag (5 mg/kg/dag) som 1 daglig infusjon før allogen HPCT, maks. dose er 185 mg/m2 (5 mg/kg)b).
Leukemi ved allogen HPCT: Voksne: 185-481 mg/m2/dag (5-13 mg/kg/dag) fordelt på i 1-2 daglige infusjoner, gitt i 1-2 påfølgende dager før allogen HPCTa), maks. totaldose er 555 mg/m2 (15 mg/kg)b). Barn og ungdom: 250 mg/m2/dag (10 mg/kg/dag) fordelt på 2 daglige infusjoner før allogen HPCT, maks. dose er 250 mg/m2 (10 mg/kg)b).
Talassemi ved allogen HPCT: Voksne: 370 mg/m2/dag (10 mg/kg/dag) fordelt på 2 daglige infusjoner før allogen HPCT, maks. totaldose er 370 mg/m2 (10 mg/kg)b). Barn og ungdom: 200-250 mg/m2/dag (8-10 mg/kg/dag) fordelt på 2 daglige infusjoner før allogen HPCT, maks. totaldose er 250 mg/m2 (10 mg/kg)b).
Refraktær cytopeni ved allogen HPCT: Barn og ungdom: 125 mg/m2/dag (5 mg/kg/dag) som 1 daglig infusjon, gitt i 3 påfølgende dager før allogen HPCT, maks. totaldose er 375 mg/m2 (15 mg/kg)b).
Arvelige sykdommer ved allogen HPCT: Barn og ungdom: 125 mg/m2/dag (5 mg/kg/dag) som 1 daglig infusjon, gitt i 2 påfølgende dager før allogen HPCT, maks. totaldose er 250 mg/m2 (10 mg/kg)b).
Sigdcelleanemi ved allogen HPCT: Barn og ungdom: 250 mg/m2/dag (10 mg/kg/dag) fordelt på 2 daglige infusjoner før allogen HPCT, maks. totaldose 250 mg/m2 (10 mg/kg)b).
a)Avhengig av kombinasjonen med andre kjemoterapeutiske legemidler. b)I løpet av hele kondisjoneringsbehandlingen.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Dosejustering anbefales ikke ved forbigående endringer i leverparametre. Forsiktighet utvises ved nedsatt leverfunksjon, spesielt ved alvorlig nedsatt leverfunksjon. Nedsatt nyrefunksjon: Dosejustering anbefales ikke ved lett til moderat nedsatt nyrefunksjon. Forsiktighet utvises. Eldre: Dosejustering ikke nødvendig.
Tilberedning/Håndtering: Kontakt med hud/slimhinner unngås. Hansker skal brukes. Kontaminert hud/slimhinner rengjøres/skylles med såpe/vann. Aseptisk rekonstituering med hhv. 1,5 ml (15 mg) og 10 ml (100 mg) vann til injeksjonsvæsker. Kun klar, fargeløs/melkehvit oppløsning uten partikler skal brukes. Fortynning i infusjonspose: Rekonstituert oppløsning skal fortynnes ytterligere med 9 mg/ml natriumklorid injeksjonsvæske. Før og etter hver infusjon skylles i.v. kateterslange med 9 mg/ml natriumklorid injeksjonsvæske. Administreres ved bruk av infusjonssett med 0,2 µm filter. Kun til engangsbruk. Se pakningsvedlegg for instruksjoner.
Administrering: Administreres av kvalifisert helsepersonell som 2-4 timers i.v. infusjon via sentralt venekateter. Lokale reaksjoner forbundet med utilsiktet eksponering kan forekomme.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Graviditet og amming. Samtidig bruk med gulfebervaksine og vaksiner med levende virus/bakterier.

Forsiktighetsregler

Konsekvens av behandling ved anbefalt dose og tidsramme er uttalt myelosuppresjon, som forekommer hos alle pasienter. Alvorlig granulocytopeni, trombocytopeni, anemi eller enhver kombinasjon av disse kan forekomme. Hyppige fullstendige blodtellinger, inkl. differensialtelling av hvite blodceller og blodplatetellinger må utføres under behandling og til restitusjon oppnås. Støtte til produksjon av blodplater og røde blodceller, samt bruk av vekstfaktorer som granulocytt-stimulerende faktor (G-CSF), bør brukes når medisinsk indisert. Daglige tellinger av hvite blodceller og blodplater i ≥30 dager anbefales ved behandling og etter transplantasjon. Profylaktisk eller empirisk bruk av antiinfektiver bør overveies for forebygging/håndtering av infeksjoner i løpet av nøytropeniperioden. Ved nedsatt leverfunksjon, spesielt ved alvorlig nedsatt leverfunksjon anbefales jevnlig overvåking av serumtransaminase, alkalisk fosfatase og bilirubin etter transplantasjon, slik at hepatotoksisitet kan påvises tidlig. Ved tidligere strålebehandling, ≥3 sykluser med kjemoterapi, eller tidligere stamcelletransplantasjon kan det være økt risiko for veneokklusiv sykdom. Forsiktighet utvises ved tidligere hjertesykdom og hjertefunksjonen overvåkes jevnlig. Forsiktighet utvises ved tidligere nyresykdom og periodisk overvåking av nyrefunksjonen bør vurderes. Kan indusere pulmonær toksisitet i tillegg til effektene fra andre cytotoksiske legemidler (busulfan, fludarabin, syklofosfamid). Tidligere hjernebestråling og kraniospinal bestråling kan gi alvorlige toksiske reaksjoner (f.eks. encefalopati). Økt risiko for sekundær malignitet skal formidles til pasienten. Leukoencefalopati (inkl. fatal) har forekommet hos voksne/barn med flere tidligere kjemoterapier, inkl. metotreksat og strålebehandling. Bilkjøring og betjening av maskiner: Svimmelhet, hodepine og tåkesyn kan forekomme og i stor grad påvirke evnen til å kjøre bil og bruke maskiner.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Vaksiner med levende virus/bakterielle vaksiner skal ikke gis til pasienter som får et immunsuppressivt kjemoterapeutisk legemiddel. Det må gå ≥3 måneder mellom avsluttet behandling og vaksinering. Inaktivert vaksine bør i stedet brukes, hvis mulig. Gulfebervaksine: Risiko for generell fatal vaksineindusert sykdom. Samtidig bruk av CYP2B6-/CYP3A4-hemmere kan gi økt plasmakonsentrasjon av tiotepa og redusert konsentrasjon av aktiv metabolitt. Samtidig bruk av CYP450-induktorer kan gi økt metabolisme av tiotepa og økt plasmakonsentrasjon av aktiv metabolitt. Grundig klinisk overvåking er nødvendig ved samtidig bruk av disse legemidlene. Tiotepa er en CYP2B6-hemmer, og kan gi økt plasmakonsentrasjon av stoffer metabolisert via CYP2B6. CYP2B6 katalyserer metabolisme av syklofosfamid til dens aktive form og samtidig bruk av tiotepa kan gi økt konsentrasjon av den aktive formen. Klinisk overvåking er nødvendig ved samtidig bruk av disse legemidlene. Fenytoin: Risiko for forverring av konvulsjoner som følge av redusert absorpsjon av fenytoin i fordøyelsessystemet eller risiko for økt toksisitet eller nedsatt effekt av tiotepa. Samtidig bruk av ciklosporin og takrolimus bør vurderes pga. overdreven immunsuppresjon med risiko for lymfeproliferasjon. Alkylerende kjemoterapeutiske midler, inkl. tiotepa, hemmer pseudokolinesterase i plasma med 35-70%. Effekten av suksinylkolin kan forlenges med 5-15 minutter. Tiotepa skal ikke gis samtidig med syklofosfamid når begge legemidlene er i samme kondisjoneringsbehandling. Tiotepa skal gis etter at enhver infusjon med syklofosfamid er fullført. Samtidig bruk av tiotepa og andre myelosuppressive eller myelotoksiske midler kan potensere risiko for hematologiske bivirkninger pga. overlappende toksisitetsprofil for disse legemidlene. Pga. økt risiko for blodpropp ved malignitet, gis ofte antikoagulantia. Stor interindividuell variabilitet i koaguleringsevne ved malignitet, og potensiale for interaksjon mellom orale antikoagulantia og kjemoterapi, krever økt overvåking av INR, ved bruk av orale antikoagulantia.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Kontraindisert. Kvinner i fertil alder skal bruke sikker prevensjon under behandling, og graviditetstest utføres før behandlingsstart.
Amming: Kontraindisert. Ukjent om tiotepa skilles ut i morsmelk.
Fertilitet: Kan svekke mannlig og kvinnelig fertilitet. Mannlige pasienter bør søke om kryopreservering av spermier før behandling igangsettes, og de bør ikke gjøre en kvinne gravid under behandling og i løpet av det 1. året etter avsluttet behandling.

 

Bivirkninger

Sett for voksne

OrganklasseBivirkning
Blod/lymfe
Svært vanligeAnemi, febril nøytropeni, granulocytopeni, leukopeni, pancytopeni, trombocytopeni
Endokrine
VanligeHypopituitarisme
Gastrointestinale
Svært vanligeAbdominalsmerte, diaré, dyspepsi, enteritt, kolitt, kvalme, oppkast, stomatitt, øsofagitt
VanligeForstoppelse, gastrointestinal perforasjon, ileus
Mindre vanligeGastrointestinale sår
Generelle
Svært vanligeAsteni, feber, frysninger, generalisert ødem, inflammasjon på injeksjonsstedet, mukositt, smerte på injeksjonsstedet
VanligeMultiorgansvikt, smerte
Hjerte
Svært vanligeArytmi
VanligeHjertesvikt, takykardi
Mindre vanligeKardiomyopati, myokarditt
Hud
Svært vanligeAlopesi, kløe, utslett
VanligeErytem
Mindre vanligeErytroderm psoriasis, pigmenteringslidelse
Ukjent frekvensAlvorlige hudreaksjoner (inkl. tilfeller av Stevens-Johnsons syndrom og toksisk epidermal nekrolyse)
Immunsystemet
Svært vanligeAkutt transplantat-mot-vert-sykdom, kronisk transplantat-mot-vert-sykdom
VanligeOverfølsomhet
Infeksiøse
Svært vanligeSepsis, økt mottakelighet for infeksjon
Mindre vanligeToksisk sjokksyndrom
Kar
Svært vanligeHypertensjon, lymfødem
VanligeBlødning, embolisme
Kjønnsorganer/bryst
Svært vanligeAmenoré, azoospermi, vaginalblødning
VanligeKvinnelig infertilitet, mannlig infertilitet, menopausesymptomer
Lever/galle
Svært vanligeGulsott, hepatomegali, venookklusiv leversykdom
Luftveier
Svært vanligeEpistakse, idiopatisk pneumonisyndrom
VanligeHoste, lungeødem, pneumonitt
Mindre vanligeHypoksi
Muskel-skjelettsystemet
Svært vanligeArtralgi, myalgi, ryggsmerter
Nevrologiske
Svært vanligeEncefalopati, hodepine, krampeanfall, parestesi, svimmelhet, tåkesyn
VanligeEkstrapyramidale forstyrrelser, hjerneblødning, intrakraniell aneurisme, kognitive forstyrrelser
Ukjent frekvensLeukoencefalopati
Nyre/urinveier
Svært vanligeHemoragisk cystitt
VanligeCystitt, dysuri, hematuri, nyresvikt, oliguri
Psykiske
Svært vanligeEndringer i mentaltilstand, forvirringstilstand
VanligeAngst
Mindre vanligeAgitasjon, delirium, hallusinasjon, nervøsitet
Stoffskifte/ernæring
Svært vanligeAnoreksi, hyperglykemi, redusert appetitt
Svulster/cyster
VanligeBehandlingsrelatert sekundær malignitet
Undersøkelser
Svært vanligeØkt amylase i blod, økt bilirubin i blod, økt vekt, økte transaminaser
VanligeØkt ALP i blod, økt ASAT, økt karbamid i blod, økt kreatinin i blod, økt γ-GT
Øre
Svært vanligeOtotoksisitet, svekket hørsel, tinnitus
Øye
Svært vanligeKonjunktivitt
VanligeKatarakt

Sett for voksne

FrekvensBivirkning
Svært vanlige
Blod/lymfeAnemi, febril nøytropeni, granulocytopeni, leukopeni, pancytopeni, trombocytopeni
GastrointestinaleAbdominalsmerte, diaré, dyspepsi, enteritt, kolitt, kvalme, oppkast, stomatitt, øsofagitt
GenerelleAsteni, feber, frysninger, generalisert ødem, inflammasjon på injeksjonsstedet, mukositt, smerte på injeksjonsstedet
HjerteArytmi
HudAlopesi, kløe, utslett
ImmunsystemetAkutt transplantat-mot-vert-sykdom, kronisk transplantat-mot-vert-sykdom
InfeksiøseSepsis, økt mottakelighet for infeksjon
KarHypertensjon, lymfødem
Kjønnsorganer/brystAmenoré, azoospermi, vaginalblødning
Lever/galleGulsott, hepatomegali, venookklusiv leversykdom
LuftveierEpistakse, idiopatisk pneumonisyndrom
Muskel-skjelettsystemetArtralgi, myalgi, ryggsmerter
NevrologiskeEncefalopati, hodepine, krampeanfall, parestesi, svimmelhet, tåkesyn
Nyre/urinveierHemoragisk cystitt
PsykiskeEndringer i mentaltilstand, forvirringstilstand
Stoffskifte/ernæringAnoreksi, hyperglykemi, redusert appetitt
UndersøkelserØkt amylase i blod, økt bilirubin i blod, økt vekt, økte transaminaser
ØreOtotoksisitet, svekket hørsel, tinnitus
ØyeKonjunktivitt
Vanlige
EndokrineHypopituitarisme
GastrointestinaleForstoppelse, gastrointestinal perforasjon, ileus
GenerelleMultiorgansvikt, smerte
HjerteHjertesvikt, takykardi
HudErytem
ImmunsystemetOverfølsomhet
KarBlødning, embolisme
Kjønnsorganer/brystKvinnelig infertilitet, mannlig infertilitet, menopausesymptomer
LuftveierHoste, lungeødem, pneumonitt
NevrologiskeEkstrapyramidale forstyrrelser, hjerneblødning, intrakraniell aneurisme, kognitive forstyrrelser
Nyre/urinveierCystitt, dysuri, hematuri, nyresvikt, oliguri
PsykiskeAngst
Svulster/cysterBehandlingsrelatert sekundær malignitet
UndersøkelserØkt ALP i blod, økt ASAT, økt karbamid i blod, økt kreatinin i blod, økt γ-GT
ØyeKatarakt
Mindre vanlige
GastrointestinaleGastrointestinale sår
HjerteKardiomyopati, myokarditt
HudErytroderm psoriasis, pigmenteringslidelse
InfeksiøseToksisk sjokksyndrom
LuftveierHypoksi
PsykiskeAgitasjon, delirium, hallusinasjon, nervøsitet
Ukjent frekvens
HudAlvorlige hudreaksjoner (inkl. tilfeller av Stevens-Johnsons syndrom og toksisk epidermal nekrolyse)
NevrologiskeLeukoencefalopati

Sett for barn og ungdom

OrganklasseBivirkning
Blod/lymfe
Svært vanligeAnemi, febril nøytropeni, granulocytopeni, pancytopeni, trombocytopeni
Endokrine
Svært vanligeHypogonadisme, hypopituitarisme, hypotyreoidisme
Gastrointestinale
Svært vanligeAbdominalsmerte, diaré, kvalme, oppkast, stomatitt
VanligeEnteritt, intestinal obstruksjon
Generelle
Svært vanligeFeber, mukositt, multiorgansvikt, smerte
Hjerte
Svært vanligeHjertestans
VanligeHjertesvikt, kardiovaskulær insuffisiens
Hud
Svært vanligeDeskvamasjon, erytem, pigmenteringslidelse, utslett
Ukjent frekvensAlvorlige hudreaksjoner (inkl. tilfeller av Stevens-Johnsons syndrom og toksisk epidermal nekrolyse)
Immunsystemet
Svært vanligeAkutt transplantat-mot-vert-sykdom, kronisk transplantat-mot-vert-sykdom
Infeksiøse
Svært vanligeSepsis, økt mottakelighet for infeksjon
VanligeTrombocytopenisk purpura
Kar
Svært vanligeBlødning
VanligeHypertensjon
Lever/galle
Svært vanligeVenookklusiv leversykdom
VanligeLeversvikt
Luftveier
Svært vanligePneumonitt
VanligeEpistakse, hypoksi, idiopatisk pneumonisyndrom, lungeødem, pulmonal blødning, respirasjonsstans
Ukjent frekvensPulmonal arteriell hypertensjon
Muskel-skjelettsystemet
Svært vanligeVeksthemming
Nevrologiske
Svært vanligeEncefalopati, hjerneblødning, hodepine, krampeanfall, parese, svekket hukommelse
VanligeAtaksi
Ukjent frekvensLeukoencefalopati
Nyre/urinveier
Svært vanligeBlæresykdom
VanligeHemoragisk cystitt, nyresvikt
Psykiske
Svært vanligeEndringer i mentaltilstand
VanligeMental forstyrrelse pga. generell medisinsk tilstand
Stoffskifte/ernæring
Svært vanligeAnoreksi, hyperglykemi
Svulster/cyster
VanligeBehandlingsrelatert sekundær malignitet
Undersøkelser
Svært vanligeØkt ALAT, økt ASAT, økt bilirubin i blod, økt kreatinin i blod, økte transaminaser
VanligeUnormale elektrolytter i blod, økt karbamid i blod, økt protrombintidsratio
Øre
Svært vanligeSvekket hørsel

Sett for barn og ungdom

FrekvensBivirkning
Svært vanlige
Blod/lymfeAnemi, febril nøytropeni, granulocytopeni, pancytopeni, trombocytopeni
EndokrineHypogonadisme, hypopituitarisme, hypotyreoidisme
GastrointestinaleAbdominalsmerte, diaré, kvalme, oppkast, stomatitt
GenerelleFeber, mukositt, multiorgansvikt, smerte
HjerteHjertestans
HudDeskvamasjon, erytem, pigmenteringslidelse, utslett
ImmunsystemetAkutt transplantat-mot-vert-sykdom, kronisk transplantat-mot-vert-sykdom
InfeksiøseSepsis, økt mottakelighet for infeksjon
KarBlødning
Lever/galleVenookklusiv leversykdom
LuftveierPneumonitt
Muskel-skjelettsystemetVeksthemming
NevrologiskeEncefalopati, hjerneblødning, hodepine, krampeanfall, parese, svekket hukommelse
Nyre/urinveierBlæresykdom
PsykiskeEndringer i mentaltilstand
Stoffskifte/ernæringAnoreksi, hyperglykemi
UndersøkelserØkt ALAT, økt ASAT, økt bilirubin i blod, økt kreatinin i blod, økte transaminaser
ØreSvekket hørsel
Vanlige
GastrointestinaleEnteritt, intestinal obstruksjon
HjerteHjertesvikt, kardiovaskulær insuffisiens
InfeksiøseTrombocytopenisk purpura
KarHypertensjon
Lever/galleLeversvikt
LuftveierEpistakse, hypoksi, idiopatisk pneumonisyndrom, lungeødem, pulmonal blødning, respirasjonsstans
NevrologiskeAtaksi
Nyre/urinveierHemoragisk cystitt, nyresvikt
PsykiskeMental forstyrrelse pga. generell medisinsk tilstand
Svulster/cysterBehandlingsrelatert sekundær malignitet
UndersøkelserUnormale elektrolytter i blod, økt karbamid i blod, økt protrombintidsratio
Ukjent frekvens
HudAlvorlige hudreaksjoner (inkl. tilfeller av Stevens-Johnsons syndrom og toksisk epidermal nekrolyse)
LuftveierPulmonal arteriell hypertensjon
NevrologiskeLeukoencefalopati

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Symptomer: Myeloablasjon og pancytopeni.
Behandling: Hematologisk status overvåkes nøye, kraftige støttetiltak iverksettes.

Egenskaper

Klassifisering: Polyfunksjonelt cytotoksisk middel med radiomimetisk effekt.
Virkningsmekanisme: Antagelig ved frigjøring av etyleniminradikaler som splitter bindingene i DNA, f.eks. ved alkylering av guanin ved N-7, bryting av binding mellom purinbase og sukker, og frigjøring av alkylert guanin.
Proteinbinding: 10-30%.
Fordeling: Svært lipofil. Vd: 40,8-75 liter/m2, sannsynligvis uavhengig av dose.
Halveringstid: 1,5-4,1 timer.
Metabolisme: Oksidativ avsvovling via CYP2B og CYP3A til aktiv metabolitt og andre alkylerende metabolitter.
Utskillelse: Via urin. Cltot: 11,4-23,2 liter/time/m2. Utskillelse av tiotepa og aktiv metabolitt er nesten fullstendig etter hhv. 6 og 8 timer. Barn 2-12 år: Tilsvarende kinetikk som hos voksne.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Tepadina, PULVER TIL KONSENTRAT TIL INFUSJONSVÆSKE, oppløsning:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
15 mg1 stk. (hettegl.)
038822
-
-
1711,90C
100 mg1 stk. (hettegl.)
089079
-
-
10090,30C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 18.12.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

03.11.2020