Tepadina

Adienne


Cytostatikum.

L01A C01 (Tiotepa)PULVER TIL KONSENTRAT TIL INFUSJONSVÆSKE, oppløsning i hetteglass 15 mg og 100 mg: Hvert hetteglass inneh.: Tiotepa 15 mg, resp. 100 mg. Etter rekonstituering med korrekt mengde vann til injeksjonsvæsker vil hver ml oppløsning inneholde 10 mg tiotepa (10 mg/ml).


PULVER OG VÆSKE TIL INFUSJONSVÆSKE, oppløsning i tokammerpose 400 mg: Hver tokammerpose inneh.: Kammer I (pulver): Tiotepa 400 mg. Kammer II (oppløsningsvæske): 400 ml natriumklorid 9 mg/ml injeksjonsvæske. Etter rekonstituering av pulveret med oppløsningsvæsken inneholder hver ml oppløsning 1 mg tiotepa (1 mg/ml).


Indikasjoner

I kombinasjon med andre kjemoterapeutiske legemidler: 1) Med eller uten TBI (total body irradiation), som kondisjoneringsbehandling før allogen eller autolog hematopoetisk stamcelletransplantasjon (HPCT), ved hematologiske sykdommer hos voksne eller barne- og ungdomspasienter. 2) Når høydose kjemoterapi med HPCT-støtte er hensiktsmessig for behandling av solide tumorer hos voksne og barne- og ungdomspasienter.

Dosering

Administrering må overvåkes av lege med erfaring i kondisjoneringsbehandling før hematopoetisk stamcelletransplantasjon. Administreres ved forskjellige doser, i kombinasjon med andre kjemoterapeutiske legemidler, til pasienter med hematologiske sykdommer eller solide tumorer før HPCT. Dosering rapporteres, hos voksne, barn og ungdom, iht. type HPCT (autolog eller allogen) og sykdom.
Hematologiske sykdommer ved autolog HPCT
Voksne: 125-300 mg/m2/dag (3,38-8,1 mg/kg/dag) som 1 daglig infusjon, gitt i 2-4 påfølgende dager før autolog HPCTa), maks. totaldose er 900 mg/m2 (24,32 mg/kg)b).
Lymfom ved autolog HPCT
Voksne: 125-300 mg/m2/dag (3,38-8,1 mg/kg/dag) som 1 daglig infusjon, gitt i 2-4 påfølgende dager før autolog HPCTa), maks. totaldose er 900 mg/m2 (24,32 mg/kg)b).
CNS-lymfom ved autolog HPCT
Voksne: 185 mg/m2/dag (5 mg/kg/dag) som 1 daglig infusjon, gitt i 2 påfølgende dager før autolog HPCT, maks. totaldose er 370 mg/m2 (10 mg/kg)b).
Multippelt myelom ved autolog HPCT
Voksne: 150-250 mg/m2/dag (4,05-6,76 mg/kg/dag) som 1 daglig infusjon, gitt i 3 påfølgende dager før autolog HPCT a), maks. totaldose er 750 mg/m2 (20,27 mg/kg)b).
Solide tumorer ved autolog HPCT
Voksne: 120-250 mg/m2/dag (3,24-6,76 mg/kg/dag) fordelt på 1-2 daglige infusjoner, gitt i 2-5 påfølgende dager før autolog HPCT a), maks. totaldose er 800 mg/m2 (21,62 mg/kg)b). Barn og ungdom: 150-350 mg/m2/dag (6-14 mg/kg/dag) som 1 daglig infusjon, gitt i 2-3 påfølgende dager før autolog HPCTa), maks. totaldose er 1050 mg/m2 (42 mg/kg)b).
Brystkreft ved autolog HPCT
Voksne: 120-250 mg/m2/dag (3,24-6,76 mg/kg/dag) som 1 daglig infusjon, gitt i 3-5 påfølgende dager før autolog HPCTa), maks. totaldose er 800 mg/m2 (21,62 mg/kg)b).
CNS-tumorer ved autolog HPCT
Voksne: 125-250 mg/m2/dag (3,38-6,76 mg/kg/dag) fordelt på 1-2 daglige infusjoner, gitt i 3-4 påfølgende dager før autolog HPCTa), maks. totaldose er 750 mg/m2 (20,27 mg/kg)b). Barn og ungdom: 250-350 mg/m2/dag (10-14 mg/kg/dag) som 1 daglig infusjon, gitt i 3 påfølgende dager før autolog HPCTa), maks. totaldose er 1050 mg/m2 (42 mg/kg)b).
Ovariekreft ved autolog HPCT
Voksne: 250 mg/m2/dag (6,76 mg/kg/dag) som 1 daglig infusjon, gitt i 2 påfølgende dager før autolog HPCT, maks. dose er 500 mg/m2 (13,51 mg/kg)b).
Germinalcelletumorer ved autolog HPCT
Voksne: 150-250 mg/m2/dag (4,05-6,76 mg/kg/dag) som 1 daglig infusjon, gitt i 3 påfølgende dager før autolog HPCTa), maks. totaldose er 750 mg/m2 (20,27 mg/kg)b).
Hematologiske sykdommer ved allogen HPCT
Voksne: 185-481 mg/m2/dag (5-13 mg/kg/dag) fordelt på 1-2 daglige infusjoner, gitt i 1-3 påfølgende dager før allogen HPCTa), maks. totaldose er 555 mg/m2 (15 mg/kg)b). Barn og ungdom: 125-250 mg/m2/dag (5-10 mg/kg/dag) fordelt på i 1-2 daglige infusjoner, gitt i 1-3 påfølgende dager før allogen HPCTa), maks. totaldose er 375 mg/m2 (15 mg/kg)b).
Lymfom ved allogen HPCT
Voksne: 370 mg/m2/dag (10 mg/kg/dag) fordelt på 2 daglige infusjoner før allogen HPCT, maks. dose er 370 mg/m2 (10 mg/kg)b).
Multippelt myelom ved allogen HPCT
Voksne: 185 mg/m2/dag (5 mg/kg/dag) som 1 daglig infusjon før allogen HPCT, maks. dose er 185 mg/m2 (5 mg/kg)b).
Leukemi ved allogen HPCT
Voksne: 185-481 mg/m2/dag (5-13 mg/kg/dag) fordelt på i 1-2 daglige infusjoner, gitt i 1-2 påfølgende dager før allogen HPCTa), maks. totaldose er 555 mg/m2 (15 mg/kg)b). Barn og ungdom: 250 mg/m2/dag (10 mg/kg/dag) fordelt på 2 daglige infusjoner før allogen HPCT, maks. dose er 250 mg/m2 (10 mg/kg)b).
Talassemi ved allogen HPCT
Voksne: 370 mg/m2/dag (10 mg/kg/dag) fordelt på 2 daglige infusjoner før allogen HPCT, maks. totaldose er 370 mg/m2 (10 mg/kg)b). Barn og ungdom: 200-250 mg/m2/dag (8-10 mg/kg/dag) fordelt på 2 daglige infusjoner før allogen HPCT, maks. totaldose er 250 mg/m2 (10 mg/kg)b).
Refraktær cytopeni ved allogen HPCT
Barn og ungdom: 125 mg/m2/dag (5 mg/kg/dag) som 1 daglig infusjon, gitt i 3 påfølgende dager før allogen HPCT, maks. totaldose er 375 mg/m2 (15 mg/kg)b).
Arvelige sykdommer ved allogen HPCT
Barn og ungdom: 125 mg/m2/dag (5 mg/kg/dag) som 1 daglig infusjon, gitt i 2 påfølgende dager før allogen HPCT, maks. totaldose er 250 mg/m2 (10 mg/kg)b).
Sigdcelleanemi ved allogen HPCT
Barn og ungdom: 250 mg/m2/dag (10 mg/kg/dag) fordelt på 2 daglige infusjoner før allogen HPCT, maks. totaldose 250 mg/m2 (10 mg/kg)b).
a)Avhengig av kombinasjonen med andre kjemoterapeutiske legemidler. b)I løpet av hele kondisjoneringsbehandlingen.
Spesielle pasientgrupper
  • Nedsatt leverfunksjon: Dosejustering anbefales ikke ved forbigående endringer i leverparametre. Forsiktighet utvises ved nedsatt leverfunksjon, spesielt ved alvorlig nedsatt leverfunksjon.
  • Nedsatt nyrefunksjon: Dosejustering anbefales ikke ved lett til moderat nedsatt nyrefunksjon. Forsiktighet utvises.
  • Eldre: Dosejustering ikke nødvendig.
Tilberedning/Håndtering Lokale reaksjoner forbundet med utilsiktet eksponering kan forekomme ved klargjøring/tilberedning og derfor anbefales bruk av hansker og forsiktighet må utvises. Kontakt med hud/slimhinner må unngås. Kontaminert hud/slimhinner må rengjøres/skylles grundig med såpe/vann. Pulver til konsentrat til infusjonsvæske (15 mg og 100 mg): Kun til engangsbruk. Rekonstitueres aseptisk med hhv. 1,5 ml (til hetteglass à 15 mg) og 10 ml (til hetteglass à 100 mg) vann til injeksjonsvæsker. Bruk en sprøyte med nål, og trekk aseptisk opp den korrekte mengden vann til injeksjonsvæsker. Injiser innholdet i sprøyten inn i hetteglasset gjennom gummiproppen. Fjern sprøyten og nålen og bland for hånd ved gjentatte omvendinger. Kun klar, fargeløs/melkehvit oppløsning uten partikler skal brukes videre til fortynning. Fortynning i infusjonspose: Rekonstituert oppløsning er hypotonisk og skal fortynnes ytterligere med 500 ml natriumklorid 9 mg/ml injeksjonsvæske (1000 ml hvis doseringen er >500 mg), før administrering. Hos barn, hvis dosen er <250 mg, kan det brukes et egnet volum av natriumklorid 9 mg/ml injeksjonsvæske for å oppnå en endelig tiotepakonsentrasjon mellom 0,5 og 1 mg/ml, før administrering. Må inspiseres visuelt for partikler før administrering. Oppløsninger med bunnfall må kasseres. Skal ikke blandes med andre legemidler enn de som er angitt ovenfor. Pulver og væske til infusjonsvæske (400 mg): Kun til engangsbruk. Tokammerposen skal kun tas ut av aluminiumsfolien umiddelbart før bruk, se pakningsvedlegget for bruksanvisning. Rekonstitueres aseptisk med 400 ml natriumklorid 9 mg/ml injeksjonsvæske. Endelig rekonstituert oppløsning oppnås etter anbrudd av den brytbare forseglingen mellom de to kamrene og blanding av innholdet (pulver og oppløsningsvæske) inntil pulveret er fullstendig oppløst. Etter rekonstituering med oppløsningsvæsken inneholder 1 ml oppløsning 1 mg tiotepa. Kun fargeløs oppløsning uten partikler skal brukes. Bruk ikke oppløsningen hvis synlige tegn på forringelse eller bunnfall sees. Skal ikke blandes med andre legemidler enn de som er angitt ovenfor. Dosejustering beregnet iht. dose av pulver og væske til infusjonsvæske: For å sikre dosen som skal administreres, kan det være nødvendig med en justering med uttrekk eller tillegg av oppløsning som følger: Hvis beregnet dose er >400 mg skal hensiktsmessig volum av rekonstituert oppløsning fra Tepadina 15 mg- eller 100 mg-hetteglass (10 mg/ml) overføres gjennom luerporten (se trinn 5 i bruksanvisningen i pakningsvedlegget). Hvis beregnet dose er <400 mg, trekkes hensiktsmessig volum av rekonstituert oppløsning (1 mg/ml) etter behov med en gradert sprøyte ut gjennom luerporten (se trinn 5 i bruksanvisningen i pakningsvedlegget), eller alternativt innstilles en infusjonspumpe med mengden legemiddel som skal administreres, i milliliter.
Administrering Pulver til konsentrat til infusjonsvæske (hetteglass à 15 mg og 100 mg): Administreres aseptisk av kvalifisert helsepersonell, ved romtemperatur (ca. 25°C) og normale lysforhold, som 2-4 timers i.v. infusjon via sentralt venekateter, ved bruk av infusjonssett med 0,2 µm filter (filtrering endrer ikke oppløsningens styrke). Før og etter hver infusjon skylles den i.v. kateterslangen med ca. 5 ml natriumklorid 9 mg/ml injeksjonsvæske. Pulver og væske til infusjonsvæske (tokammerpose 400 mg): Administreres av kvalifisert helsepersonell, ved romtemperatur (ca. 25°C) og normale lysforhold, som 2-4 timers i.v. infusjon via sentralt venekateter, ved bruk av infusjonssett med 0,2 µm filter (filtrering endrer ikke oppløsningens styrke). Før og etter hver infusjon skylles den i.v. kateterslangen med ca. 5 ml natriumklorid 9 mg/ml injeksjonsvæske.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Graviditet og amming. Samtidig bruk med gulfebervaksine og vaksiner med levende virus/bakterier.

Forsiktighetsregler

Konsekvens av behandling ved anbefalt dose og tidsramme er uttalt myelosuppresjon, som forekommer hos alle pasienter. Alvorlig granulocytopeni, trombocytopeni, anemi eller enhver kombinasjon av disse kan forekomme. Hyppige fullstendige blodtellinger, inkl. differensialtelling av hvite blodceller og blodplatetellinger må utføres under behandling og til restitusjon oppnås. Støtte til produksjon av blodplater og røde blodceller, samt bruk av vekstfaktorer som granulocytt-stimulerende faktor (G-CSF), bør brukes når medisinsk indisert. Daglige tellinger av hvite blodceller og blodplater i ≥30 dager anbefales ved behandling og etter transplantasjon. Forebygging/håndtering av infeksjoner: Profylaktisk eller empirisk bruk av antiinfektiver bør overveies for forebygging/håndtering av infeksjoner i løpet av nøytropeniperioden. Nedsatt leverfunksjon: Ved nedsatt leverfunksjon, spesielt ved alvorlig nedsatt leverfunksjon anbefales jevnlig overvåking av serumtransaminase, alkalisk fosfatase og bilirubin etter transplantasjon, slik at hepatotoksisitet kan påvises tidlig. Veneokklusiv sykdom: Ved tidligere strålebehandling, ≥3 sykluser med kjemoterapi, eller tidligere stamcelletransplantasjon kan det være økt risiko for veneokklusiv sykdom. Hjerte: Forsiktighet utvises ved tidligere hjertesykdom og hjertefunksjonen må overvåkes jevnlig. Nyrefunksjon: Forsiktighet må utvises ved tidligere nyresykdom og periodisk overvåkning av nyrefunksjonen bør vurderes. Pulmonær toksisitet: Preparatet kan indusere pulmonær toksisitet i tillegg til effektene fra andre cytotoksiske legemidler (busulfan, fludarabin, syklofosfamid). Alvorlige toksiske reaksjoner: Tidligere hjernebestråling og kraniospinal bestråling kan bidra til alvorlige toksiske reaksjoner (f.eks. encefalopati). Sekundær malignitet: Den økte risikoen for sekundær malignitet skal formidles til pasienten. Hjelpestoffer: Pulver og væske til infusjonsvæske i tokammerpose: Inneholder 61,6 mmol (1418 mg) natrium pr. pose, tilsv. 70,9% av WHOs anbefalte maks. daglige inntak for voksne. Bilkjøring og bruk av maskiner: Har stor påvirkning på evnen til å kjøre bil og bruke maskiner. Svimmelhet, hodepine og tåkesyn kan forekomme og kan påvirke disse funksjonene.

Interaksjoner

Vaksiner med levende virus/bakterielle vaksiner skal ikke gis til pasienter som får et immunsuppressivt kjemoterapeutisk legemiddel. Det må gå ≥3 måneder mellom avsluttet behandling og vaksinering. Inaktivert vaksine bør i stedet brukes, hvis mulig. Gulfebervaksine: Risiko for generell fatal vaksineindusert sykdom. Samtidig bruk av CYP2B6-/CYP3A4-hemmere kan gi økt plasmakonsentrasjon av tiotepa og redusert konsentrasjon av aktiv metabolitt. Samtidig bruk av CYP450-induktorer kan gi økt metabolisme av tiotepa og økt plasmakonsentrasjon av aktiv metabolitt. Grundig klinisk overvåking er nødvendig ved samtidig bruk av disse legemidlene. Tiotepa er en CYP2B6-hemmer, og kan gi økt plasmakonsentrasjon av stoffer metabolisert via CYP2B6. CYP2B6 katalyserer metabolisme av syklofosfamid til dens aktive form og samtidig bruk av tiotepa kan gi økt konsentrasjon av den aktive formen. Klinisk overvåking er nødvendig ved samtidig bruk av disse legemidlene. Fenytoin, fosfenytoin: Risiko for forverring av konvulsjoner som følge av redusert absorpsjon av fenytoin i fordøyelsessystemet eller risiko for økt toksisitet eller nedsatt effekt av tiotepa. Samtidig bruk anbefales ikke. Samtidig bruk av ciklosporin og takrolimus kan gi overdreven immunsuppresjon med risiko for lymfeproliferasjon. Alkylerende kjemoterapeutiske midler, inkl. tiotepa, hemmer pseudokolinesterase i plasma med 35-70%. Effekten av suksinylkolin kan forlenges med 5-15 minutter. Tiotepa skal ikke gis samtidig med syklofosfamid når begge legemidlene er i samme kondisjoneringsbehandling. Tiotepa skal gis etter at enhver infusjon med syklofosfamid er fullført. Samtidig bruk av tiotepa og andre myelosuppressive eller myelotoksiske midler kan potensere risiko for hematologiske bivirkninger pga. overlappende toksisitetsprofil for disse legemidlene. Stor interindividuell variabilitet i koaguleringsevne ved malignitet, og potensiale for interaksjon mellom orale antikoagulantia og kjemoterapi, krever økt overvåkning av INR ved bruk av orale antikoagulantia.

Graviditet, amming og fertilitet

GraviditetKontraindisert. Kvinner i fertil alder skal bruke sikker prevensjon under behandling, og graviditetstest utføres før behandlingsstart. Mannlige pasienter bør ikke bli far til et barn under behandling og i løpet av det 1. året etter avsluttet behandling.
AmmingKontraindisert. Ukjent om tiotepa skilles ut i morsmelk.
FertilitetKan svekke mannlig og kvinnelig fertilitet. Mannlige pasienter bør søke om kryokonservering av sæd før behandlingsstart.

 

Bivirkninger

Frekvensintervaller: Svært vanlige (≥1/10), vanlige (≥1/100 til <1/10), mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100), sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000), svært sjeldne (<1/10 000) og ukjent frekvens.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

SymptomerMyeloablasjon og pancytopeni.
BehandlingHematologisk status må overvåkes nøye, kraftige støttetiltak iverksettes.

Egenskaper og miljø

KlassifiseringPolyfunksjonelt cytotoksisk middel med radiomimetisk effekt.
VirkningsmekanismeAntagelig ved frigjøring av etyleniminradikaler som splitter bindingene i DNA, f.eks. ved alkylering av guanin ved N-7, bryting av binding mellom purinbase og sukker, og frigjøring av alkylert guanin.
Proteinbinding10-30%.
FordelingSvært lipofil. Vd: 40,8-75 liter/m2, sannsynligvis uavhengig av dose.
Halveringstid1,5-4,1 timer.
MetabolismeOksidativ avsvovling via CYP2B og CYP3A til aktiv metabolitt og andre alkylerende metabolitter.
UtskillelseVia urin. Cltot: 11,4-23,2 liter/time/m2. Utskillelse av tiotepa og aktiv metabolitt er nesten fullstendig etter hhv. 6 og 8 timer. Barn 2-12 år: Tilsvarende kinetikk som hos voksne.

Oppbevaring og holdbarhet

Pulver til konsentrat til infusjonsvæske (hetteglass à 15 mg og 100 mg): Oppbevares og transporteres nedkjølt (2-8°C) Skal ikke fryses. Etter rekonstituering: Kjemisk og fysisk bruksstabilitet etter rekonstituering er påvist i 8 timer ved 2-8°C. Etter fortynning: Kjemisk og fysisk bruksstabilitet etter fortynning er påvist i 24 timer ved 2-8°C, og i 4 timer ved 25°C. Av mikrobiologiske hensyn bør preparatet brukes umiddelbart etter fortynning. Hvis det ikke brukes umiddelbart, er oppbevaringstider og -betingelser før bruk brukerens ansvar, og vil vanligvis ikke være lenger enn ovennevnte vilkår, med mindre fortynning har funnet sted under kontrollerte og validerte aseptiske forhold. Pulver og væske til infusjonsvæske (tokammerpose 400 mg): Oppbevares og transporteres nedkjølt (2-8°C) Skal ikke fryses. Oppbevar posen i aluminiumsfolien for å beskytte mot aktivering. Etter aktivering av posen og rekonstituering: Fra et mikrobiologisk standpunkt bør preparatet brukes umiddelbart etter aktivering og rekonstitusjon. Kjemisk, fysisk og mikrobiologisk stabilitet av rekonstituert oppløsning i den aktiverte posen er vist i 4 timer ved 25°C. Hvis det ikke brukes umiddelbart, er oppbevaringstider og -betingelser før bruk brukerens ansvar, og vil vanligvis ikke være lenger enn ovennevnte vilkår, med mindre rekonstituering har funnet sted under kontrollerte og validerte aseptiske forhold.

 

Pakninger, priser og refusjon

Tepadina, PULVER TIL KONSENTRAT TIL INFUSJONSVÆSKE, oppløsning i hetteglass:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon1 Pris (kr)2 R.gr.3
15 mg 1 stk. (hettegl.)
038822
- 1 826,40 C
100 mg 1 stk. (hettegl.)
089079
- 10 769,70 C

Tepadina, PULVER OG VÆSKE TIL INFUSJONSVÆSKE, oppløsning i tokammerpose:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon1 Pris (kr)2 R.gr.3
400 mg 1 stk. (tokammerpose)
423204
- 42 970,00 C

1Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

2Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

3Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Medisinbytte

Gjelder medisinbytte (generisk bytte) i apotek. For mer informasjon om medisinbytte og byttelisten, se https://legemiddelverket.no/offentlig-finansiering/medisinbytte-i-apotek

For medisinbytte ved institusjoner henvises til §7 i Forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp


SPC (preparatomtale)

Tepadina PULVER OG VÆSKE TIL INFUSJONSVÆSKE, oppløsning i tokammerpose 400 mg

Tepadina PULVER TIL KONSENTRAT TIL INFUSJONSVÆSKE, oppløsning i hetteglass 15 mg

Tepadina PULVER TIL KONSENTRAT TIL INFUSJONSVÆSKE, oppløsning i hetteglass 100 mg

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

08/2021


Sist endret: 14.06.2021
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)