Indikasjoner | Nye metoder | Dosering | Tilberedning | Administrering | Legemiddelfoto | Instruksjonsfilmer | Kontraindikasjoner | Forsiktighetsregler | Interaksjoner | Graviditet, amming og fertilitet | Bivirkninger | Overdosering og forgiftning | Egenskaper og miljø | Oppbevaring og holdbarhet | Andre opplysninger | Utleveringsbestemmelser | Pakninger uten resept | Pakninger, priser og refusjon | Medisinbytte | SPC (preparatomtale)

TABLETTER, filmdrasjerte 5 mg og 10 mg: Hver tablett inneh.: Zolpidemtartrat 5 mg, resp. 10 mg, laktose, hjelpestoffer. Fargestoff: Titandioksid (E 171).


Indikasjoner

  • Forbigående og kortvarig behandling av søvnvansker hos voksne.
  • Som støtteterapi for en begrenset tid ved behandling av kroniske søvnvansker hos voksne.

Dosering

Laveste effektive dose benyttes og skal ikke overstige 10 mg. Behandlingen bør være så kortvarig som mulig og ikke gå utover 4 uker (inkl. seponeringstid). I visse tilfeller kan bruk utover maks. behandlingstid være nødvendig. Dette bør ikke forekomme uten evaluering av pasientens status, ettersom risikoen for misbruk og avhengighet øker med behandlingens varighet.
Voksne
Anbefalt dose er 1 tablett à 10 mg umiddelbart før sengetid.
Eldre >65 år
Anbefalt dose er 1 tablett à 5 mg umiddelbart før sengetid.
SeponeringNorsk legemiddelhåndbok: Forslag til nedtrapping og seponering

Interaksjonsanalyse av legemiddellisten anbefales før seponering. Opphør av interaksjoner ved seponering kan gi økt/redusert virkning av gjenværende legemidler.

Spesielle pasientgrupper
  • Nedsatt leverfunksjon: Anbefalt dose er 1 tablett à 5 mg umiddelbart før sengetid, med spesiell observering av eldre. Til voksne <65 år kan dosen økes til 10 mg om nødvendig.
  • Barn og ungdom <18 år: Anbefales ikke pga. lite tilgjengelig data.
Administrering Tas som 1 dose umiddelbart før sengetid og det skal ikke tas flere doser samme natt. Tabletter 10 mg: Kan deles (delestrek).

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Alvorlig leverinsuffisiens. Søvnapnésyndrom. Akutt og/eller alvorlig lungeinsuffisiens. Myasthenia gravis. Tidligere opplevd kompleks søvnatferd etter bruk av preparatet.

Forsiktighetsregler

Årsaken til søvnløsheten skal om mulig kartlegges. Underliggende lidelser skal behandles før sovemiddel forskrives. Dersom søvnvanskene ikke bedres etter en 7-14 dagers behandling, kan det bety at pasienten har en primær psykiatrisk eller fysisk lidelse, og jevnlige reevalueringer av pasienten bør foretas. Eldre: Bivirkninger av sentralnervøs karakter er mest vanlig hos eldre. Nedsatt lungefunksjon: Forsiktighet bør utvises ved nedsatt lungefunksjon. Psykotisk sykdom: Hypnotika anbefales ikke som førstevalg ved behandling av psykotisk sykdom. Nedsatt psykomotorisk funksjon neste dag: Risikoen for psykomotorisk svekkelse neste dag, inkl. nedsatt kjøreevne, økes dersom zolpidem tas når det er <8 timer til aktiviteter som krever mental årvåkenhet, det inntas en dose som er høyere enn det som er anbefalt, eller ved samtidig inntak av zolpidem og andre CNS-dempende midler eller legemidler som øker plasmakonsentrasjonen av zolpidem, eller alkohol og narkotiske legemidler. Anterograd amnesi: Zolpidem kan forårsake anterograd amnesi. Oftest skjer dette mange timer etter at preparatet er inntatt, og for å redusere risikoen bør pasientene vite med sikkerhet at de kan sove uforstyrret i 8 timer. Suicidalitet og depresjon: Det er sett økt forekomst av selvmordstanker, selvmordsforsøk og selvmord hos pasienter med eller uten depresjon, behandlet med benzodiazepiner og andre hypnotika, inkl. zolpidem. Årsakssammenheng er ikke etablert. Forsiktighet bør utvises ved depresjonssymptomer og pga. risiko for en tilsiktet overdose bør minste mulige pakning av preparatet gis til slike pasienter, da de kan ha suicidale hensikter. Underliggende depresjon kan avdekkes under bruk av zolpidem. Alvorlig nedsatt leverfunksjon: Skal ikke brukes ved alvorlig nedsatt leverfunksjon, da dette kan gi encefalopati. Andre psykiske og paradoksale reaksjoner: Preparatet bør seponeres ved reaksjoner som uro, forverret søvnløshet, opphisselse, irritabilitet, aggressivitet, vrangforestillinger, raserianfall, mareritt, hallusinasjoner, abnorm oppførsel, delirium og annen uønsket atferd. Slike reaksjoner forekommer oftere hos eldre. Somnambulisme og assosiert atferd: Kompleks søvnatferd, inkl. søvngjengeri og annen assosiert atferd som å kjøre i søvne, lage og spise mat, telefonere eller ha sex, med amnesi for hendelsen, er rapportert hos pasienter som har tatt zolpidem og ikke vært helt våkne. Kan oppstå etter første eller ev. senere bruk. Avbryt behandlingen umiddelbart ved kompleks søvnatferd pga. fare for pasienten og andre. Samtidig inntak av alkohol/andre CNS-dempende midler synes å øke risikoen. Det samme gjelder ved bruk av zolpidem i doser over anbefalt maks. dose. Toleranse: Effekten kan bli noe dårligere etter gjentatt bruk i noen uker. Avhengighet: Bruk av zolpidem kan føre til misbruk og/eller fysisk og psykologisk avhengighet. Risikoen øker med dosen og behandlingens varighet, og er større hos pasienter med tidligere psykisk sykdom, alkohol- og/eller legemiddelmisbruk. Zolpidem bør brukes under nøye oppsyn hos pasienter med nåværende eller tidligere alkohol-, stoff- eller legemiddelmisbruk eller avhengighet. Om fysisk avhengighet er utviklet, vil en brå behandlingsstopp etterfølges av abstinenssymtomer som hodepine, muskelsmerter, ekstrem angst, anspenthet, rastløshet, forvirringstilstand og irritabilitet. I alvorlige tilfeller kan følgende symptomer oppstå: Derealisasjon, depersonalisering, hyperakusis, nummenhet og prikking i ekstremitetene, overfølsomhet for lys, lyd og fysisk kontakt, hallusinasjoner, delirium eller epileptiske anfall. Rebound insomni: Når behandlingen avsluttes, kan en få forbigående rebound-insomni. Dette kan følges av andre reaksjoner som humørsvingninger, angst og rastløshet. Det er viktig at pasienten er klar over sjansen for at rebound-fenomenet kan inntreffe for å forebygge angst om symptomer på dette oppstår ved behandlingsstopp. Fall: De farmakologiske egenskapene til zolpidem kan forårsake søvnighet og nedsatt bevissthetsnivå. Dette kan føre til fall, noe som kan forårsake alvorlige skader. Hjelpestoffer: Inneholder laktose og bør ikke brukes ved galaktoseintoleranse, total laktasemangel eller glukose-galaktosemalabsorpsjon. Inneholder <1 mmol (23 mg) natrium pr. tablett, og er så godt som natriumfritt. Bilkjøring og bruk av maskiner: Zolpidem har stor påvirkning på evnen til å kjøre bil og bruke maskiner. Sjåfører og maskinoperatører advares om at, som for andre hypnotika, det er en risiko for søvnighet, forlenget reaksjonstid, svimmelhet, tretthet, sløret-/dobbeltsyn, redusert årvåkenhet og evne til å kjøre bil om morgenen dagen etter behandling. For å minimere risikoen for dette anbefales det å hvile minst 8 timer etter inntak av zolpidem og før kjøring, bruk av maskiner eller arbeid i høyden. Nedsatt kjøreevne og atferd som å kjøre i søvne har forekommet ved bruk av zolpidem alene i terapeutiske doser.

Interaksjoner

Samtidig inntak med alkohol anbefales ikke. Samtidig inntak av andre hypnotika, anxiolytika, antidepressiver, antiepileptika, sedativer, narkotiske analgetika, anestetika, nevroleptika, sederende antihistaminer og alkohol kan forsterke virkningen av legemidlet. Samtidig bruk av zolpidem med disse kan øke søvnighet og nedsatt psykomotorisk funksjon neste dag, inkl. nedsatt evne til å kjøre bil. I tillegg er isolerte tilfeller av synshallusinasjoner rapportert ved samtidig bruk med antidepressiver, inkl. bupropion, desipramin, fluoksetin, sertralin og venlafaksin. Samtidig administrering med fluvoksamin eller ciprofloksacin kan øke blodnivåene av zolpidem, og anbefales ikke. Narkotiske analgetika kan forsterke eufori og gi økt psykologisk avhengighet. Samtidig administrering med en CYP3A4-induktor kan redusere effekten av zolpidem. Samtidig inntak av ketokonazol kan øke sedativ effekt. Samtidig bruk med opioider kan resultere i sedasjon, respirasjonsdepresjon, koma og død, og bør forbeholdes pasienter hvor alternativ behandling ikke er mulig, og kortest mulig behandlingsvarighet og laveste effektive dose bør benyttes. Pasienten bør overvåkes nøye for tegn og symptomer på respirasjonsdepresjon og sedasjon.

Graviditet, amming og fertilitet

GraviditetZolpidem krysser placenta, bruk er ikke anbefalt under graviditet. Dyrestudier indikerer ikke direkte eller indirekte skadelige effekter mtp. reproduksjonstoksisitet. Data fra kohortstudier har ikke gitt holdepunkter for økt forekomst av misdannelser etter eksponering for benzodiazepiner eller benzodiazepinliknende substanser i 1. trimester. Økt insidens av leppe- og ganespalte er sett etter bruk av benzodiazepiner under graviditet. Redusert fosterbevegelse og endringer i fosterets hjertefrekvens er sett etter bruk av benzodiazepiner eller benzodiazepinliknende substanser under 2. og 3. trimester. Bruk av zolpidem sent i svangerskapet eller under fødselen kan påvirke det nyfødte barnet, f.eks. i form av hypotermi, hypotoni, problemer med å mate barnet (floppy infant syndrome) og respirasjonsdepresjon. Alvorlig neonatal respirasjonsdepresjon er sett. Nyfødte barn av mødre som har brukt sedativa/hypnotika over en lengre periode i siste del av svangerskapet kan ha utviklet fysisk avhengighet, og det er en risiko for at de vil få postnatale abstinenssymptomer. Hensiktsmessig overvåkning av den nyfødte i tiden etter fødsel er anbefalt. Hvis zolpidem foreskrives til en kvinne i fertil alder, skal hun rådes til å kontakte sin behandlende lege i forbindelse med seponering ved planlagt eller mistenkt graviditet.
AmmingGår over i morsmelk. Det er ikke klarlagt om barn som ammes kan påvirkes. Bør ikke brukes under amming.

 

Bivirkninger

Frekvensintervaller: Svært vanlige (≥1/10), vanlige (≥1/100 til <1/10), mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100), sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000), svært sjeldne (<1/10 000) og ukjent frekvens.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

I tilfeller av overdose som involverer zolpidem alene eller i kombinasjon med andre CNS-depressiver (inkl. alkohol), er det rapportert svekket bevissthet opp til koma og mer alvorlige symptomer, inkl. dødsfall. Dersom det ikke er hensiktsmessig å tømme magen, bør pasienten få aktivt kull. Beroligende legemidler bør ikke brukes selv om en eksitasjon skulle oppstå. Bruken av flumazenil kan vurderes ved alvorlige symptomer. Zolpidem er ikke dialyserbar.

Egenskaper og miljø

VirkningsmekanismeBenzodiazepinlignende hypnotikum som virker ved å modulere åpning av kloridionkanaler. Er selektiv og har affinitet til omega-1-reseptorene som er en subtype av alfa-enheten i GABA-A-reseptorkomplekset.
AbsorpsjonBiotilgjengelighet ca. 70%. Tmax 1/2-3 timer.
ProteinbindingCa. 92%.
FordelingVd 0,5 liter/kg.
Halveringstid0,8-4 timer.
MetabolismePrimært via CYP3A4 og CYP1A2.
UtskillelseI urin (56%) og i feces (37%).

 

Pakninger, priser og refusjon

Stilnoct, TABLETTER, filmdrasjerte:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon Pris (kr) R.gr.
5 mg 28 stk. (blister)
182983

Blå resept

79,60 B
10 mg 7 stk. (blister)
171467

Blå resept

69,80 B
28 stk. (blister)
061147

Blå resept

99,20 B

Medisinbytte

Gjelder medisinbytte (generisk bytte) i apotek. For mer informasjon om medisinbytte og byttelisten, se https://legemiddelverket.no/offentlig-finansiering/medisinbytte-i-apotek

For medisinbytte ved institusjoner henvises til §7 i Forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp


SPC (preparatomtale)

Stilnoct TABLETTER, filmdrasjerte 5 mg

Gå til godkjent preparatomtale

Stilnoct TABLETTER, filmdrasjerte 10 mg

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

04.01.2022


Sist endret: 26.07.2023
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)