Antidepressiv, NMDA-antagonist.

N06A X27 (Esketamin)NESESPRAY, oppløsning 28 mg: Hver nesespraybeholder (2 sprayer) inneh.: Esketamin 28 mg, sitronsyremonohydrat, dinatriumedetat, natriumhydroksid (til pH-justering), vann til injeksjonsvæsker.


Indikasjoner

  • I kombinasjon med et SSRI eller SNRI, til voksne med behandlingsresistent klinisk depresjon som ikke har respondert på minst 2 forskjellige behandlinger med antidepressiver i den pågående moderate til alvorlige depressive episoden.
  • I kombinasjon med oral antidepressiv behandling, til voksne med en moderat til alvorlig episode av klinisk depresjon, som akutt korttidsbehandling for rask reduksjon av depressive symptomer, som basert på klinisk vurdering utgjør en psykiatrisk nødsituasjon.

Dosering

Beslutning om å forskrive esketamin skal tas av en psykiater. Administreres av pasienten selv, under direkte tilsyn av helsepersonell. En behandlingsrunde består av nasal administrering og en påfølgende observasjonsperiode. Observasjon både under og etter administrering skal foregå i tilrettelagte kliniske fasiliteter. Etter bedring av depressive symptomer anbefales behandling i minst 6 måneder.
Vurdering før behandling
Før administrering skal blodtrykket måles. Ved forhøyet blodtrykk ved baseline skal risikoen ved kortvarige blodtrykksøkninger og fordelen av behandling vurderes. Skal ikke administreres hvis en økning i blodtrykk eller intrakranielt trykk utgjør en alvorlig risiko. For pasienter med klinisk signifikante eller ustabile kardiovaskulære eller respiratoriske tilstander er det nødvendig med ekstra forholdsregler. Hos disse skal esketamin administreres i lokaler hvor nødvendig utstyr for gjenoppliving, samt helsepersonell med erfaring innen hjerte-lungeredning, er tilgjengelig.
Behandlingsresistent klinisk depresjon
Doseringsanbefalingene er vist i tabell 1 og tabell 2 (eldre ≥65 år). Det anbefales at dosen som tas i slutten av induksjonsfasen opprettholdes i vedlikeholdsfasen. Dosejusteringer bør baseres på effekt og tolerabilitet av foregående dose. I vedlikeholdsfasen bør doseringen individualiseres til laveste frekvens for å opprettholde remisjon​/​respons.
Tabell 1: Anbefalt dosering hos voksne <65 år med behandlingsresistent klinisk depresjon:

Induksjonsfase

 

Vedlikeholdsfase

Uke 1-4:
Startdose dag 1: 56 mg
Påfølgende doser: 56 mg eller 84 mg 2 ganger i uken

 

Uke 5-8:
56 mg eller 84 mg 1 gang i uken

Fra uke 9:
56 mg eller 84 mg hver 2. uke eller 1 gang i uken

Tegn på terapeutisk effekt bør evalueres på slutten av induksjonsfasen for å fastslå behov for fortsatt behandling

 

Behov for fortsatt behandling bør revurderes regelmessig

Tabell 2: Anbefalt dosering hos voksne ≥65 år med behandlingsresistent klinisk depresjon:

Induksjonsfase

 

Vedlikeholdsfase

Uke 1-4:
Startdose dag 1: 28 mg
Påfølgende doser: 28 mg, 56 mg eller 84 mg 2 ganger i uken, alle doseendringer skal være i trinn på 28 mg

 

Uke 5-8:
28 mg, 56 mg eller 84 mg 1 gang i uken, alle doseendringer skal være i trinn på 28 mg

Fra uke 9:
28 mg, 56 mg eller 84 mg hver 2. uke eller 1 gang i uken, alle doseendringer skal være i trinn på 28 mg

Tegn på terapeutisk effekt bør evalueres på slutten av induksjonsfasen for å fastslå behov for fortsatt behandling

 

Behov for fortsatt behandling bør revurderes regelmessig

Etter bedring av depressive symptomer anbefales behandling i minst 6 måneder.
Akutt korttidsbehandling av psykiatrisk nødsituasjon som følge av klinisk depresjon
Anbefalte dosering hos voksne (<65 år) er 84 mg 2 ganger i uken i 4 uker. Dosereduksjon til 56 mg bør foretas basert på tolerabilitet. Etter 4 ukers behandling skal oral antidepressiv (AD) behandling fortsettes, basert på klinisk vurdering. Hos disse pasientene skal behandling med Spravato være en del av en omfattende klinisk behandlingsplan.
Anbefalinger for mat- og væskeinntak før administrering
Da noen pasienter kan oppleve kvalme og oppkast etter administrering, bør pasienten rådes til ikke å spise minst 2 timer før, og ikke å drikke væske minst 30 minutter før administrering.
Nasale kortikosteroider eller nasale slimhinneavsvellende midler
Pasienter som trenger et nasalt kortikosteroid eller et nasalt slimhinneavsvellende middel på doseringsdagen bør rådes til å ikke bruke disse legemidlene senere enn 1 time før administrering av esketamin.
SeponeringSeponering av esketamin krever ikke nedtrapping. Risikoen for abstinenssymptomer er lav.
Glemt dose Pasienter som har glemt behandlingsrunde(r) i løpet av de første 4 behandlingsukene skal fortsette med nåværende doseringsplan. Hos pasienter med behandlingsresistent klinisk depresjon som glemmer behandlingsrunde(r) i vedlikeholdsfasen og får forverring av depresjonssymptomer, basert på klinisk vurdering, skal det vurderes å gå tilbake til tidligere doseringsplan (se tabell 1 og 2).
Spesielle pasientgrupper
  • Nedsatt leverfunksjon: Dosejustering er ikke nødvendig ved lett (Child-Pugh A) eller moderat (Child-Pugh B) nedsatt leverfunksjon. Maksimaldosen på 84 mg skal imidlertid brukes med forsiktighet ved moderat nedsatt leverfunksjon. Esketamin er ikke undersøkt ved alvorlig nedsatt leverfunksjon (Child-Pugh C), og bruk anbefales ikke.
  • Nedsatt nyrefunksjon: Dosejustering er ikke nødvendig ved lett til alvorlig nedsatt nyrefunksjon. Pasienter i dialyse er ikke undersøkt.
  • Barn og ungdom ≤17 år: Sikkerhet og effekt ikke fastslått. Ingen data. Bruk er ikke relevant hos barn <7 år.
  • Eldre: Hos eldre er startdosen ved behandlingsresistent klinisk depresjon 28 mg (dag 1, startdose, se tabell 2 ovenfor). Påfølgende doser bør økes i trinn på 28 mg opp til 56 mg eller 84 mg, basert på effekt og tolerabilitet. Spravato er ikke undersøkt hos eldre som akutt korttidsbehandling av psykiatrisk nødsituasjon som følge av klinisk depresjon.
  • Etnisitet: Effekt av esketamin hos japanske og kinesiske pasienter med behandlingsresistent klinisk depresjon er undersøkt, men ikke fastslått.
Administrering Kun til nasal bruk. Etter administrering skal blodtrykket måles på nytt etter ca. 40 minutter, og deretter som klinisk indisert. Pga. fare for sedasjon, dissosiasjon og blodtrykksøkning, skal pasienten overvåkes av helsepersonell inntil pasienten anses klinisk stabil og klar for hjemreise. Nesespraybeholderen er en enhet til engangsbruk som leverer totalt 28 mg esketamin, i 2 sprayer (1 spray pr. nesebor). For å hindre tap av legemiddel skal beholderen ikke aktiveres (primes) før bruk. Den er tiltenkt å administreres av pasienten under tilsyn av helsepersonell, ved bruk av 1 beholder (for en 28 mg dose), 2 beholdere (for en 56 mg dose) eller 3 beholdere (for en 84 mg dose), med 5 minutters hvile mellom bruk av hver enhet. Ved nysing rett etter administrering skal det ikke brukes en ny beholder. Bruk av samme nesebor til 2 påfølgende sprayer: Ved administrering i samme nesebor skal det ikke brukes en ny beholder.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Pasienter hvor en økning i blodtrykk eller intrakranielt trykk utgjør en alvorlig risiko: Pasienter med aneurisme (inkl. i intrakraniell, torakal eller abdominal aorta eller i perifere arterielle årer), pasienter med historie med intracerebral blødning, nylig (siste 6 uker) kardiovaskulær hendelse, inkl. hjerteinfarkt.

Forsiktighetsregler

Selvmord​/​selvmordstanker eller klinisk forverring: Det er ikke vist effekt mht. forebygging av selvmord eller reduksjon av selvmordstanker. Bruk av Spravato utelukker ikke behov for sykehusinnleggelse hvis klinisk indisert, selv om pasienten opplever bedring etter en startdose. Behandlingen av pasienter, særlig de med høy risiko, bør ledsages av nøye oppfølging, spesielt tidlig i behandlingen og ved doseendringer. Pasienten (og pårørende) bør oppfordres til å være oppmerksomme på klinisk forverring, selvmordsrelatert atferd eller selvmordstanker, samt uvanlige endringer i oppførsel, og til å kontakte medisinsk hjelp omgående dersom disse symptomene oppstår. Depresjon er assosiert med en økt risiko for selvmordstanker, selvskading og selvmord (selvmordsrelaterte hendelser). Denne risikoen vedvarer til det oppnås signifikant bedring, og pasienten bør derfor følges opp nøye. Generell klinisk erfaring viser at risikoen for selvmord kan øke i de første fasene av bedringen. Det er kjent at pasienter med en historie med selvmordsrelaterte hendelser eller som har betydelig grad av selvmordstanker før oppstart av behandlingen, har større risiko for selvmordstanker og selvmordsforsøk. Disse pasientene bør derfor følges nøye under behandlingen. Nevropsykiatriske og motoriske forstyrrelser: Somnolens, sedasjon, dissosiative symptomer, persepsjonsforstyrrelser, svimmelhet, vertigo og angst er sett. Disse effektene kan svekke oppmerksomhet, dømmekraft, tenking, reaksjonstid og motoriske ferdigheter. I hver behandlingsrunde bør pasienten overvåkes under tilsyn av helsepersonell for å vurdere når pasienten anses stabil. Respirasjonsdepresjon: Kan forekomme etter rask i.v. injeksjon av høye doser esketamin brukt til anestesi. Sjeldne tilfeller av dyp sedasjon er rapportert ved bruk av nesespray. Samtidig bruk av CNS-dempende midler kan øke risikoen for sedasjon. Respirasjonsdepresjon er sett i sjeldne tilfeller etter markedsføring, primært ved samtidig bruk av CNS-dempende midler og​/​eller hos pasienter med komorbiditet som fedme, angst, kardiovaskulære- og respirasjonstilstander. Hendelsene var forbigående og opphørte etter verbal-​/​berøringsstimulering eller oksygentilskudd. Nøye overvåkning for sedasjon og respirasjonsdepresjon er nødvendig. Effekt på blodtrykk: Kan gi en forbigående økning i systolisk og​/​eller diastolisk blodtrykk som er maksimal ca. 40 minutter etter administrering, og varer ca. 1-2 timer. En betydelig blodtrykksøkning kan oppstå etter enhver behandlingsrunde. Kontraindisert hos pasienter hvor en økning i blodtrykk eller intrakranielt trykk utgjør en alvorlig risiko. Før forskrivning av esketamin bør pasienter med andre kardiovaskulære eller cerebrovaskulære tilstander undersøkes nøye for å fastslå om mulig nytte oppveier risiko. Hos pasienter hvor blodtrykket før administrering anses som forhøyet (som en generell veiledning: >140/90 mm Hg for pasienter <65 år og >150/90 mm Hg for pasienter ≥65 år), bør livsstil og​/​eller farmakologisk behandling justeres for å redusere blodtrykket før behandlingsoppstart. Hvis blodtrykket er forhøyet før administrering, bør en beslutning om å utsette esketaminbehandling baseres på nytte-​/​risikobalansen hos den enkelte pasient. Blodtrykket skal måles ca. 40 minutter etter dosering, og deretter som klinisk indisert til verdiene faller. Hvis blodtrykket forblir forhøyet over lengre tid, bør det omgående søkes assistanse fra leger med erfaring med blodtrykksbehandling. Pasienter som får symptomer på hypertensiv krise bør umiddelbart henvises til akuttbehandling. Pasienter med klinisk signifikante eller ustabile kardiovaskulære eller respiratoriske tilstander: Hos disse skal behandling kun startes dersom nytten oppveier risikoen, og administrering skal foregå i lokaler hvor nødvendig utstyr for gjenoppliving, samt helsepersonell med erfaring innen hjerte-lungeredning, er tilgjengelig. Eksempler på tilstander som skal vurderes omfatter, men er ikke begrenset til: Signifikant lungeinsuffisiens, inkl. kols, søvnapné med sykelig fedme (BMI ≥35), ukontrollert brady- eller takyarytmi som gir hemodynamisk ustabilitet, historie med hjerteinfarkt (disse pasientene skal være klinisk stabile og uten hjertesymptomer før administrering), hemodynamisk signifikant hjerteklaffsykdom eller hjertesvikt (NYHA klasse III-IV). Legemiddelmisbruk, avhengighet, abstinens: Individer med historie med legemiddelmisbruk eller avhengighet kan ha større risiko for misbruk​/​feilbruk av esketamin. Før forskrivning skal risiko for misbruk​/​feilbruk vurderes, og pasienter som får esketamin skal overvåkes for utvikling av atferd​/​tilstander relatert til misbruk​/​feilbruk, inkl. russøkende atferd. Avhengighet og toleranse er sett ved langtidsbruk av ketamin. Hos ketaminavhengige er abstinenssymptomer som sug, angst, skjelving, svetting og palpitasjoner sett ved seponering. Andre risikopopulasjoner: Skal brukes med forsiktighet ved følgende tilstander (disse pasientene bør undersøkes nøye før forskrivning, og behandling skal kun startes dersom nytten oppveier risikoen): Forekomst av eller historie med psykose, forekomst av eller historie med mani eller bipolar lidelse, hypertyreose som er utilstrekkelig behandlet, historie med hjerneskade, hypertensjonsencefalopati, intratekal behandling med ventrikulær shunt eller andre tilstander forbundet med økt intrakranielt trykk. Eldre (≥65 år): Eldre kan ha større risiko for å falle etter mobilisering, og skal derfor overvåkes nøye. Alvorlig nedsatt leverfunksjon: Pga. forventet økt eksponering og manglende klinisk erfaring, er esketamin ikke anbefalt ved alvorlig nedsatt leverfunksjon. Hepatotoksisitet er sett ved kronisk ketaminbruk, og muligheten for en slik effekt som følge av langtidsbruk av esketamin kan derfor ikke utelukkes. I en klinisk langtidsstudie med en gjennomsnittlig total eksponeringstid på 42,9 måneder (opptil 79 måneder), ble det ikke sett holdepunkter for hepatotoksisitet. Urinveissymptomer: Urinveis- og blæresymptomer er sett. Det anbefales å overvåke for urinveis- og blæresymptomer, og henvise til egnet helsepersonell hvis symptomene vedvarer. Bilkjøring og bruk av maskiner: Stor påvirkning på evnen til å kjøre bil og bruke maskiner. Somnolens, sedasjon, dissosiative symptomer, persepsjonsforstyrrelser, svimmelhet, vertigo og angst er sett. Før administrering skal pasienten instrueres om å ikke utøve potensielt risikofylte aktiviteter som krever full mental årvåkenhet og motorisk koordinasjon, slik som å føre et kjøretøy eller bruke maskiner, før neste dag etter en god natts søvn.

Interaksjoner

Samtidig bruk av CNS-dempende midler (f.eks. benzodiazepiner, opioider, alkohol) kan øke sedasjon, som derfor skal overvåkes nøye. Blodtrykket skal overvåkes nøye ved samtidig bruk av psykostimulantia (f.eks. amfetamin, metylfenidat, modafinil, armodafinil) eller andre legemidler som kan øke blodtrykket (f.eks. xantinderivater, ergometrin, thyreoideahormoner, vasopressin eller MAO-hemmere).

Graviditet, amming og fertilitet

GraviditetIngen​/​begrensede data. Dyrestudier har vist at ketamin induserer nevrotoksisitet hos fostre i utvikling. En tilsvarende risiko med esketamin kan ikke utelukkes. Ikke anbefalt under graviditet og hos fertile kvinner som ikke bruker prevensjon. Hvis en kvinne blir gravid under behandling, skal behandlingen seponeres og pasienten informeres så snart som mulig om mulig risiko for fosteret og kliniske​/​terapeutiske alternativer.
AmmingDet er ukjent om esketamin skilles ut i human morsmelk. Data fra dyr har vist utskillelse av esketamin i melk. En risiko for spedbarn som ammes kan ikke utelukkes. Det må tas en beslutning om amming skal opphøre eller behandling avstås fra, basert på nytte-​/​risikovurdering.
FertilitetDyrestudier har ikke vist negativ påvirkning på fertilitet og reproduksjonsevne.

 

Bivirkninger

Frekvensintervaller: Svært vanlige (≥1​/​10), vanlige (≥1/100 til <1​/​10), mindre vanlige (≥1/1000 til <1​/​100), sjeldne (≥1/10 000 til <1​/​1000), svært sjeldne (<1/10 000) og ukjent frekvens.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering​/​Forgiftning

Symptomer112 mg gitt til friske forsøkspersoner ga ingen tegn på toksisitet og​/​eller negative kliniske utfall, men var forbundet med høyere forekomst av bivirkninger, inkl. svimmelhet, hyperhidrose, somnolens, hypoestesi, følelse av å være unormal, kvalme og oppkast. Livstruende symptomer forventes (basert på erfaring med ketamin gitt i 25 ganger vanlig anestesidose). Kliniske symptomer beskrives som kramper, hjertearytmier og respirasjonsstans. Det er lite sannsynlig at en sammenlignbar supraterapeutisk dose av esketamin er mulig å administrere intranasalt.
BehandlingMuligheten for at flere legemidler er involvert skal overveies. Kliniske symptomer skal behandles. Tett oppfølging og overvåkning skal fortsette til pasienten restitueres.

Egenskaper og miljø

VirkningsmekanismeEsketamin er S-enantiomeren av racemisk ketamin, og er en ikke-selektiv, ikke-kompetitiv antagonist av N-metyl-D-aspartat (NMDA)-reseptoren, en ionotrop glutamatreseptor. Ved NMDA-reseptorantagonisme gir esketamin en forbigående økning i glutamatfrisetting, som gir økt stimulering av α-amino-3-hydroksy-5-metyl-4-isoksazolpropionsyrereseptoren (AMPAR), og påfølgende økning av nevrotrop signaldannelse, som kan bidra til gjenopprettelse av synaptisk funksjon i hjerneregionene involvert i reguleringen av humør og emosjonell atferd. Gjenopprettelse av dopaminerg nevrotransmisjon i hjerneregioner som er involvert i belønning og motivasjon, og redusert stimulering av hjerneregioner som er involvert i anhedoni, kan bidra til den raske responsen.
AbsorpsjonGjennomsnittlig absolutt biotilgjengelighet av 84 mg esketamin administrert som nesespray er ca. 48%. Esketamin absorberes raskt fra neseslimhinnen og kan måles i plasma innen 7 minutter etter en 28 mg dose. Tmax er vanligvis 20-40 minutter etter siste nesespray i en behandlingsrunde. Økning i Cmax og AUC er doseavhengig ved doser på 28 mg, 56 mg og 84 mg. Farmakokinetisk profil er lik etter en enkeltdose og gjentatt dosering, uten akkumulering i plasma, ved administrering 2 ganger i uken.
Proteinbinding43-45%, uavhengig av lever- eller nyrefunksjon. Esketamin er ikke et substrat for transportørene P-gp, BCRP eller OATP1B1 eller OATP1B3. Esketamin hemmer ikke disse transportørene eller MATE1 og MATE2-K eller OCT2, OAT1 eller OAT3.
FordelingGjennomsnittlig Vdss for i.v. administrert esketamin er 709 liter.
HalveringstidGjennomsnittlig clearance av i.v. administrert esketamin er ca. 89 liter​/​time. Cmax faller raskt de første timene, deretter mer gradvis. Gjennomsnittlig terminal t1/2 etter nasal administrering er vanligvis 7-12 timer.
MetabolismeI stor grad i leveren. Primær metabolismevei i humane levermikrosomer er N-demetylering til noresketamin. De viktigste CYP450-enzymene involvert er CYP2B6 og CYP3A4. Andre CYP-enzymer, inkl. CYP2C19 og CYP2C9, bidrar i langt mindre grad. Noresketamin metaboliseres deretter ved CYP-avhengig metabolisme til andre metabolitter, hvorav noen gjennomgår glukuronidering.
UtskillelseEtter i.v. administrering gjenfinnes ca. 78% og 2%, og etter oral administrering gjenfinnes ca. 86% og 2%, i hhv. urin og feces, hovedsakelig som esketaminmetabolitter. <1% utskilles i urin som uendret legemiddel.

Utleveringsbestemmelser

Skal kun utleveres etter rekvisisjon fra sykehus.

 

Pakninger, priser og refusjon

Spravato, NESESPRAY, oppløsning:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon Pris (kr) R.gr.
28 mg 1 stk. (nesespraybeholder)
432424

-

2 643,70 A
2 stk. (nesespraybeholder)
541206

-

5 227,40 A
3 stk. (nesespraybeholder)
459285

-

7 811,10 A

SPC (preparatomtale)

Spravato NESESPRAY, oppløsning 28 mg

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på nettsiden til Direktoratet for medisinske produkter (DMP). Legemidler sentralt godkjent i EU​/​EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av DMP/EMA:

04/2024


Sist endret: 30.05.2024
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)