Antineoplastisk middel, PARP-hemmer.

L01X K02 (Niraparib)KAPSLER, harde 100 mg: Hver kapsel inneh.: Niraparibtosylatmonohydrat tilsv. niraparib 100 mg, laktose, hjelpestoffer. Fargestoff: Briljantblå FCF (E 133), erytrosin (E 127), skjellakk (E 904), sort jernoksid (E 172), tartrazin (E 102), titandioksid (E 171).


TABLETTER, filmdrasjerte 100 mg: Hver tablett inneh.: Niraparibtosylatmonohydrat tilsv. niraparib 100 mg, laktose, hjelpestoffer. Fargestoff: Sort jernoksid (E 172), titandioksid (E 171).


Indikasjoner

  • Monoterapi til vedlikeholdsbehandling av voksne med fremskreden (FIGO stadium III eller IV) høygradig ovariekreft, kreft i eggleder eller primær peritonealkreft, med respons (fullstendig eller delvis) etter fullføring av førstelinje platinabasert kjemoterapi.
  • Monoterapi til vedlikeholdsbehandling av voksne med tilbakefall av platinasensitiv, høygradig serøs kreft i ovarieepitel eller eggleder eller primær peritonealkreft, med respons (fullstendig eller delvis) på platinabasert kjemoterapi.
De regionale helseforetakenes anbefalinger

Onkologi og kolonistimulerende legemidler

Lenke til helseforetakenes anbefalinger betyr ikke at det er inngått en avtale om bruk av legemidlet, men at legemidlet står nevnt i anbefalingen. Avtaleteksten bør konsulteres før forskrivning.


Dosering

Behandling bør igangsettes og overvåkes av lege med erfaring med kreftlegemidler.
Voksne inkl. eldre
Førstelinje vedlikeholdsbehandling av ovarialkreft: Anbefalt startdose 2 kapsler​/​tabletter à 100 mg 1 gang daglig, tilsv. en total døgndose på 200 mg. For pasienter ≥77 kg og med trombocyttverdier ved baseline ≥150 000​/​μl, er anbefalt startdose 3 kapsler​/​tabletter à 100 mg 1 gang daglig. Vedlikeholdsbehandling av ovarialkreft med tilbakefall: 3 kapsler​/​tabletter à 100 mg 1 gang daglig, tilsv. en total døgndose på 300 mg. Behandlingen fortsetter frem til sykdomsprogresjon eller toksisitet.
Dosejustering grunnet bivirkninger
Behandlingsavbrudd (inntil 28 sammenhengende dager) anbefales for restitusjon, og deretter oppstart med samme dose. Ved uteblitt restitusjon etter avbrudd på 28 dager, anbefales seponering. Dosereduksjon er anbefalt ved tilbakevendende bivirkninger. 1. dosereduksjon: 3 kapsler​/​tabletter (300 mg) til 2 kapsler​/​tabletter (200 mg) daglig. 2. dosereduksjon, hvis nødvendig: 2 kapsler​/​tabletter (200 mg) til 1 kapsel​/​tablett (100 mg) daglig. Hematologiske bivirkninger er sett spesielt under 1. behandlingsfase. Ukentlig overvåkning av komplett blodstatus 1. behandlingsmåned er anbefalt, deretter månedlig i 10 måneder, og deretter regelmessig. Dosen endres ved behov. Basert på individuelle laboratorieverdier kan ukentlig overvåkning i 2. behandlingsmåned være nødvendig.

Anbefalte dosereduksjoner ved ikke-hematologiske bivirkninger

Ikke-hematologisk behandlingsrelatert bivirkning med CTCAE1 ≥grad 3 der profylakse ikke anses som mulig eller bivirkningene vedvarer på tross av behandling

 

1. forekomst:
Seponer behandling i inntil 28 dager eller til bivirkningen opphører. Gjenoppta behandling i redusert dose (100 mg​/​dag eller 200 mg​/​dag ved hhv. 200 mg og 300 mg startdose).

 

2. forekomst:
Seponer behandling i inntil 28 dager eller til bivirkningen opphører. Seponer eller gjenoppta behandling i redusert dose (100 mg​/​dag) ved hhv. 200 mg og 300 mg startdose.

Behandlingsrelatert bivirkning med CTCAE ≥grad 3 som varer i 28 dager mens pasienten får 100 mg​/​døgn

 

Seponer behandling.

1CTCAE= Common Terminology Criteria for Adverse Events

Anbefalte dosereduksjoner ved hematologiske bivirkninger

Hematologisk bivirkning som krever transfusjon eller hematopoetisk vekstfaktorstøtte

 

Ved trombocyttverdier ≤10 000​/​μl, bør trombocyttransfusjon vurderes. Ved andre risikofaktorer for blødning, f.eks. samtidig bruk av antikoagulantia eller blodplatehemmere, bør seponering av nevnte legemidler og​/​eller gi transfusjon ved høyere trombocyttverdier, vurderes. Gjenoppta behandling med redusert dose.

Trombocyttverdier 
<100 000​/​μl

 

1. forekomst:
Seponer behandling i inntil 28 dager og overvåk blodverdiene ukentlig til trombocyttverdiene er ≥100 000​/​μl. Gjenoppta behandling med samme eller redusert dose (100 mg​/​dag eller 200 mg​/​dag ved hhv. 200 mg og 300 mg startdose), basert på klinisk evaluering. Hvis trombocyttverdiene ved noe tidspunkt er <75 000​/​μl, gjenoppta behandlingen med redusert dose (100 mg​/​dag eller 200 mg​/​dag ved hhv. 200 mg og 300 mg startdose).

 

2. forekomst:
Seponer behandling i inntil 28 dager og overvåk blodverdiene ukentlig til trombocyttverdiene er ≥100 000​/​μl. Gjenoppta behandling med redusert dose (100 mg​/​dag eller seponer legemiddel ved hhv. 300 mg og 200 mg startdose). Seponer behandling hvis trombocyttverdiene ikke returnerer til akseptable verdier innen 28 dager med doseavbrudd, eller hvis dosen allerede er redusert til 100 mg 1 gang daglig.

Nøytrofiler <1000 μl eller
hemoglobin <8 g​/​dl

 

Seponer behandling i inntil 28 dager og overvåk blodverdiene ukentlig til nøytrofilverdiene er ≥1500​/​μl eller hemoglobin er ≥9 g​/​dl. Gjenoppta behandling med redusert dose (100 mg​/​dag eller 200 mg​/​dag ved hhv. 200 mg og 300 mg startdose). Seponer behandling hvis nøytrofiler og​/​eller hemoglobin ikke returnerer til akseptable verdier innen 28 dager av doseavbruddsperioden, eller hvis dosen allerede er redusert til 100 mg 1 gang daglig.

Bekreftet diagnose på myelodysplastisk syndrom (MDS) eller akutt myelogen leukemi (AML)

 

Seponer behandling permanent.

Glemt dose​/​Oppkast Neste dose tas til planlagt tid, også ved oppkast etter inntak.
Spesielle pasientgrupper
  • Nedsatt leverfunksjon: Ingen dosejustering ved lett nedsatt leverfunksjon. Ved moderat nedsatt leverfunksjon er anbefalt startdose 200 mg 1 gang daglig. Ingen data ved alvorlig nedsatt leverfunksjon, forsiktighet må utvises.
  • Nedsatt nyrefunksjon: Ingen dosejustering ved lett til moderat nedsatt nyrefunksjon. Ingen data ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon eller nyresykdom i sluttstadiet med hemodialyse, forsiktighet må utvises.
  • Barn og ungdom <18 år: Ingen data.
  • Eldre ≥65 år: Ingen dosejustering nødvendig. Begrensede data for eldre ≥75 år.
  • Lav kroppsvekt: Startdose på 200 mg for pasienter <58 kg kan overveies.
  • ECOG-ytelsesstatus 2-4: Ingen data.
Administrering Bør tas til omtrent samme tid hver dag, f.eks. ved sengetid for å håndtere kvalme. Skal svelges hele med vann. Skal ikke tygges. Skal ikke knuses. Kapsler: Kan tas uavhengig av måltider. Tabletter: Bør tas uten mat (minst 1 time før eller 2 timer etter et måltid) eller med et lett måltid.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Amming.

Forsiktighetsregler

Hematologiske bivirkninger: Hematologiske bivirkninger (trombocytopeni, anemi, nøytropeni) er rapportert. Preparatet bør seponeres ved alvorlig vedvarende hematologisk toksisitet, inkl. pancytopeni, som ikke opphører i løpet av 28 dager med behandlingsavbrudd. For testing av komplett blodstatus, se Dosering. Antikoagulantia og legemidler som reduserer trombocyttverdiene skal brukes med forsiktighet pga. trombocytopenirisikoen. Myelodysplastisk syndrom​/​akutt myelogen leukemi: Det skal henvises til hematolog for videre utredning ved mistenkt MDS​/​AML eller forlengede hematologiske toksisiteter. Behandlingen bør seponeres ved bekreftet MDS​/​AML. Hypertensjon inkl. hypertensiv krise: Eksisterende hypertensjon bør være adekvat kontrollert før behandlingsoppstart. Blodtrykket bør overvåkes minst ukentlig i 2 måneder, etterfulgt av månedlig overvåkning det 1. året, og deretter regelmessig. Hjemmeblodtrykksmåling kan vurderes for egnede pasienter hvis lege kontaktes i tilfelle blodtrykksøkning. Hypertensjon bør behandles med antihypertensiver samt dosejustering av niraparib ved behov. Niraparib bør seponeres ved hypertensiv krise eller hvis medisinsk signifikant hypertensjon ikke kan kontrolleres adekvat med antihypertensiver. Posterior reversibelt encefalopatisyndrom (PRES): Er rapportert. PRES er en sjelden, reversibel nevrologisk sykdom som kan oppstå med raskt utviklende symptomer inkl. epileptiske anfall, hodepine, endret mentalstatus, synsforstyrrelser eller kortikal blindhet, med eller uten assosiert hypertensjon. Diagnose bekreftes ved hjerneavbildning, fortrinnsvis MR-undersøkelse. Ved PRES anbefales seponering og behandling av spesifikke symptomer inkl. hypertensjon. Sikkerhet ved å gjenoppta behandlingen er ukjent. Nedsatt leverfunksjon: Pasienter med alvorlig nedsatt leverfunksjon kan ha økt eksponering for niraparib og skal overvåkes nøye. Hjelpestoffer: Inneholder laktose og bør ikke brukes ved galaktoseintoleranse, total laktasemangel eller glukose-galaktosemalabsorpsjon. Inneholder tartrazin (E 102) som kan gi allergiske reaksjoner. Bilkjøring og bruk av maskiner: Moderat påvirkning på evnen til å kjøre bil og bruke maskiner. Pasienten kan oppleve asteni, fatigue, svimmelhet eller vansker med å konsentrere seg. Forsiktighet bør i så tilfelle utvises ved bilkjøring og bruk av maskiner.

Interaksjoner

Kombinasjon med vaksiner eller immunsuppressiver er ikke undersøkt, forsiktighet bør utvises. Begrensede data i kombinasjon med cytotoksiske legemidler, forsiktighet bør utvises. CYP-hemming: Niraparib og hovedmetabolitten M1 er ikke CYP-hemmere. CYP3A4-hemming i leveren er ikke forventet, men potensialet for CYP3A4-hemming på tarmnivå er ikke fastslått. Forsiktighet anbefales derfor ved kombinasjon med CYP3A4-substrater, spesielt de med smalt terapeutisk vindu. CYP-induksjon: Niraparib er svak CYP1A2-induktor ved høye konsentrasjoner in vitro, og klinisk relevant interaksjon kan ikke utelukkes. Forsiktighet anbefales ved kombinasjon med CYP1A2-substrater, spesielt de med et smalt terapeutisk vindu. Hemming av efflukstransportører: Niraparib er en BCRP-hemmer in vitro, og en klinisk signifikant interaksjon kan ikke utelukkes, selv om den er lite sannsynlig. Forsiktighet anbefales ved kombinasjon med BCRP-substrater. Niraparib hemmer MATE1 og MATE2, og økte plasmakonsentrasjoner av MATE1- og MATE2-substrater kan ikke utelukkes ved samtidig bruk. Hemming av hepatiske opptakstransportører: Niraparib er en svak OCT1-hemmer in vitro. Forsiktighet anbefales ved samtidig bruk av virkestoff som gjennomgår opptakstransport av OCT1.

Graviditet, amming og fertilitet

GraviditetSkal ikke brukes under graviditet eller hos fertile kvinner som ikke ønsker å bruke veldig sikker prevensjon under behandlingen og i 6 måneder etter siste dose. Graviditetstest bør utføres på alle fertile kvinner før oppstart av behandling.
AmmingKontraindisert under behandling og i 1 måned etter siste dose.
FertilitetIngen data. Reversibel reduksjon av spermatogenese ble sett hos rotter og hunder.

 

Bivirkninger

Frekvensintervaller: Svært vanlige (≥1​/​10), vanlige (≥1/100 til <1​/​10), mindre vanlige (≥1/1000 til <1​/​100), sjeldne (≥1/10 000 til <1​/​1000), svært sjeldne (<1/10 000) og ukjent frekvens.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering​/​Forgiftning

SymptomerBegrenset erfaring, symptomer ikke fastslått.
BehandlingIngen spesifikk behandling. Generelle støttetiltak og symptomatisk behandling.

Egenskaper og miljø

VirkningsmekanismeHemmer poly(ADP-ribose)polymerase (PARP)-enzymene PARP-1 og PARP-2, som spiller en rolle i DNA-reparasjon. Niraparib-indusert cytotoksisitet kan involvere hemming av PARPs enzymatiske aktivitet og økt dannelse av PARP-DNA-komplekser som resulterer i DNA-skade, apoptose og celledød.
AbsorpsjonMålbart i plasma 30 minutter etter administrering av en enkeltdose på 300 mg. Cmax 3 timer.
Proteinbinding83%, primært til serumalbumin.
Halveringstid48-51 timer.
MetabolismePrimært av karboksylesteraser.
Utskillelse40% primært som metabolitter og 31,6% uendret i hhv. urin og feces.

Oppbevaring og holdbarhet

Kapsler: Oppbevares ved høyst 30°C. Tabletter: Ingen spesielle oppbevaringsbetingelser. Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot absorpsjon av vann under forhold med høy fuktighet.

 

Pakninger, priser og refusjon

Zejula, KAPSLER, harde:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon Pris (kr) R.gr.
100 mg 56 stk. (blister)
126552

H-resept

48 623,00 C
84 stk. (blister)
543349

H-resept

72 916,30 C

Zejula, TABLETTER, filmdrasjerte:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon Pris (kr) R.gr.
100 mg 56 stk. (blister)
416690

H-resept

48 623,00 C
84 stk. (blister)
537452

H-resept

72 916,30 C

Medisinbytte

Gjelder medisinbytte (generisk bytte) i apotek. For mer informasjon om medisinbytte og byttelisten, se https:​/​/dmp.no​/​offentlig-finansiering​/​medisinbytte-i-apotek

For medisinbytte ved institusjoner henvises til §7 i Forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp


SPC (preparatomtale)

Zejula KAPSLER, harde 100 mg

Zejula TABLETTER, filmdrasjerte 100 mg

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på nettsiden til Direktoratet for medisinske produkter (DMP). Legemidler sentralt godkjent i EU​/​EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av DMP/EMA:

01/2024


Sist endret: 08.06.2023
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)