Valtrex

GlaxoSmithKline


Antiviralt middel.

J05A B11 (Valaciklovir)Indikasjoner | Nye metoder | Dosering | Tilberedning | Administrering | Legemiddelfoto | Instruksjonsfilmer | Kontraindikasjoner | Forsiktighetsregler | Interaksjoner | Graviditet, amming og fertilitet | Bivirkninger | Overdosering og forgiftning | Egenskaper og miljø | Oppbevaring og holdbarhet | Andre opplysninger | Utleveringsbestemmelser | Pakninger uten resept | Pakninger, priser og refusjon | Medisinbytte | SPC (preparatomtale)

TABLETTER, filmdrasjerte 250 mg og 500 mg: Hver tablett inneh.: Valaciklovirhydroklorid tilsv. valaciklovir 250 mg, resp. 500 mg, hjelpestoffer. Fargestoff: Titandioksid (E 171).


Indikasjoner

Behandling av herpes zoster (helvetesild) hos immunkompetente voksne og voksne med mild eller moderat immunsuppresjon, og optalmisk zoster hos immunkompetente voksne. Behandling og supprimerende behandling av herpes simplex-virus (HSV)-infeksjoner i hud og slimhinner, inkl. første utbrudd, residiv og supprimerende behandling av residiv av herpes genitalis hos immunkompetente voksne og ungdom ≥12 år og voksne med nedsatt immunforsvar. Behandling og supprimerende behandling av residiverende okulære HSV-infeksjoner hos immunkompetente voksne og ungdom ≥12 år og voksne med nedsatt immunforsvar. Profylakse mot cytomegalovirus (CMV)-infeksjon og -sykdom etter solid organtransplantasjon hos voksne og ungdom ≥12 år.

Dosering

Dosen bør justeres iht. kreatininclearance (se Nedsatt nyrefunksjon nedenfor).
Herpes zoster og optalmisk zoster
Behandling bør initieres så snart som mulig etter diagnose. Det finnes ingen kliniske data for behandlingsstart >72 timer etter utbrudd. Immunkompetente voksne: 2 tabletter à 500 mg 3 ganger daglig i 7 dager. Voksne med nedsatt immunforsvar: 2 tabletter à 500 mg 3 ganger daglig i minst 7 dager og i 2 dager etter skorpedannelse. Ved nedsatt immunforsvar anbefales behandling innen 1 uke etter vesikkeldannelse eller før full skorpedannelse.
HSV-infeksjoner
Immunkompetente voksne og ungdom ≥12 år: 1 tablett à 500 mg 2 ganger daglig. Ved residiverende infeksjon bør behandlingen vare i 3-5 dager, mens ved primærinfeksjon kan behandling i 10 dager være nødvendig. Behandling bør initieres så tidlig som mulig i sykdomsforløpet, aller helst i prodromalstadiet eller når lesjonene begynner å vise seg. Voksne med nedsatt immunforsvar: Behandlingen bør initieres innen 48 timer. 2 tabletter à 500 mg 2 ganger daglig i 5-10 dager ved primærinfeksjon. Ved residiv: 2 tabletter à 500 mg 2 ganger daglig i minst 5 dager.
Supprimerende behandling av residiverende HSV-infeksjoner
Immunkompetente voksne og ungdom ≥12 år: 1 tablett à 500 mg 1 gang daglig. Pasienter med ≥10 residiv/år kan få en tilleggseffekt ved å fordele døgndosen på 2 doseringer, 250 mg 2 ganger daglig. Behandlingen bør revurderes etter 6-12 måneder. Voksne med nedsatt immunforsvar: 1 tablett à 500 mg 2 ganger daglig. Behandlingen bør revurderes etter 6-12 måneder.
Herpes labialis (forkjølelsessår)
Immunkompetente voksne og ungdom ≥12 år: 4 tabletter à 500 mg 2 ganger daglig i 1 dag. Behandling bør initieres ved første symptom og bør ikke overskride 1 dag.
Profylakse mot CMV-infeksjon og -sykdom
Voksne og ungdom ≥12 år: 4 tabletter à 500 mg 4 ganger daglig i 90 dager. Hos høyrisikopasienter kan lengre behandling være nødvendig. Behandling bør initieres så snart som mulig etter transplantasjon.
Spesielle pasientgrupper
 • Nedsatt leverfunksjon: Ingen dosejustering nødvendig.
 • Nedsatt nyrefunksjon: Dosen bør justeres iht. tabell:

  Indikasjon

  ClCR
  (ml/minutt)

  Dosering1

  Behandling av herpes zoster (helvetesild)hos immunkompetente voksne og voksne med nedsatt immunforsvar

  ≥50
  30-49
  10-29
  <10

  1000 mg 3 ganger daglig
  1000 mg 2 ganger daglig
  1000 mg 1 gang daglig
  500 mg 1 gang daglig

  Behandling av HSV-infeksjoner hos immunkompetente voksne og ungdom ≥12 år

  ≥30
  <30

  500 mg 2 ganger daglig
  500 mg 1 gang daglig

  Behandling av HSV-infeksjoner hos voksne med nedsatt immunforsvar

  ≥30
  <30

  1000 mg 2 ganger daglig
  1000 mg 1 gang daglig

   

  Behandling av herpes labialis (forkjølelsessår)hos immunkompetente voksne og ungdom ≥12 år (alternativt 1-dags regime)

  ≥50
  30-49
  10-29
  <10

  2000 mg 2 ganger 1 dag
  1000 mg 2 ganger 1 dag
  500 mg 2 ganger 1 dag
  500 mg som engangsdose

  Supprimerende behandling av HSV-infeksjon hos immunkompetente voksne og ungdom ≥12 år

  ≥30
  <30

  500 mg 1 gang daglig2
  250 mg 1 gang daglig

  Supprimerende behandling av HSV-infeksjon hos voksne med nedsatt immunforsvar

  ≥30
  <30

  500 mg 2 ganger daglig
  500 mg 1 gang daglig

  CMV-profylakse hos solid organtransplanterte voksne og ungdom ≥12 år

  ≥75
  50-<75
  25-<50
  10-<25
  <10 eller i
  dialyse

  2000 mg 4 ganger daglig
  1500 mg 4 ganger daglig
  1500 mg 3 ganger daglig
  1500 mg 2 ganger daglig
  1500 mg 1 gang daglig

  1Pasienter som gjennomgår intermitterende hemodialyse bør innta dosen på dialysedager, men etter at hemodialysen er gjennomført. 2For HSV-suppresjon hos immunkompetente med ≥10 residiv/år kan det oppnås bedre resultater med 250 mg 2 ganger daglig.
 • Barn <12 år: Sikkerhet og effekt er ikke fastslått.
 • Eldre: Muligheten for nedsatt nyrefunksjon må vurderes og doseringen bør justeres deretter.
Administrering Bør tas til samme tid hver dag. Kan tas med eller uten mat. Svelges hele med 1 glass vann. Kan om nødvendig deles eller knuses, men valaciklovir smaker bittert.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for valaciklovir, aciklovir eller noen av hjelpestoffene.

Forsiktighetsregler

Legemiddelindusert utslett med eosinofili og systemiske symptomer (DRESS): DRESS, som kan være livstruende eller fatalt, er rapportert. Pasienten bør informeres om tegn/symptomer og overvåkes nøye for hudreaksjoner. Seponeres umiddelbart ved tegn/symptomer på DRESS, og alternativ behandling bør vurderes. Ved DRESS skal valaciklovirbehandling ikke gjenopptas ved noe tidspunkt. Hydrering: Forsiktighet bør utvises for å sikre tilstrekkelig væskeinntak ved risiko for dehydrering, særlig for eldre. Nedsatt nyrefunksjon: Dosejustering er nødvendig pga. renal eliminering. Dosereduksjon bør vurderes hos eldre pga. mulig nedsatt nyrefunksjon. Pasienten bør overvåkes nøye pga. økt risiko for nevrologiske bivirkninger (generelt reversible ved opphør av behandlingen). Bruk av høye doser ved nedsatt leverfunksjon eller etter levertransplantasjon: Data mangler for bruk av høye valaciklovirdoser (≥4000 mg/dag) ved leversykdom. Forsiktighet tilrådes ved administrering av daglig dose >4000 mg. Zoster-behandling: Klinisk respons bør følges tett, spesielt ved nedsatt immunforsvar. I.v. antiviral terapi bør vurderes når respons på oral behandling anses som utilstrekkelig. Pasienter med komplisert herpes zoster, f.eks. med visceral påvirkning, utbredt zoster, motoriske nevropatier, encefalitt og cerebrovaskulære komplikasjoner, og immunsvekkede pasienter med optalmisk zoster, eller de med høy risiko for sykdomsspredning og påvirkning av viscerale organer, bør behandles med i.v. antiviral terapi. Herpes genitalis: Samleie bør unngås når symptomer er tilstede, selv om antiviral behandling er initiert. Under supprimerende behandling reduseres virusutskillelsen betydelig, men risiko for overføring av herpes genitalis til seksualpartner er fortsatt til stede. Kondom anbefales derfor. Okulære HSV-infeksjoner: Klinisk respons bør følges tett. I.v. antiviral terapi bør vurderes når respons på oral behandling trolig er utilstrekkelig. CMV-infeksjoner: Transplanterte pasienter med høy risiko for CMV-sykdom, bør kun bruke valaciklovir når sikkerhetshensyn utelukker bruk av valganciklovir eller ganciklovir. Høye valaciklovirdoser, som kreves for CMV-profylakse, kan gi høyere bivirkningsfrekvens, inkl. CNS-abnormaliteter.

Interaksjoner

Forsiktighet bør utvises ved kombinasjon av valaciklovir og nefrotoksiske legemidler (f.eks. aminoglykosider, organoplatiner, jodholdige kontrastmidler, metotreksat, pentamidin, foskarnet, ciklosporin og takrolimus), spesielt ved nedsatt nyrefunksjon. Nyrefunksjonen bør i slike tilfeller følges nøye. Aciklovir elimineres hovedsakelig uforandret i urin ved aktiv renal sekresjon. Etter inntak av 1000 mg valaciklovir, øker cimetidin og probenecid AUC for aciklovir med hhv. 25% og 40% ved å hemme aktiv renal sekresjon. Andre legemidler som gis samtidig, og som konkurrerer om denne mekanismen (f.eks. tenofovir), kan øke plasmakonsentrasjonen av aciklovir. På lignende måte kan valaciklovir øke plasmakonsentrasjonen av andre legemidler som gis samtidig. Ved bruk av høye valaciklovirdoser, f.eks. ved zoster-behandling eller CMV-profylakse, må forsiktighet utvises ved samtidig inntak av legemidler som hemmer renal tubulær sekresjon. Økt plasma-AUC for aciklovir og den inaktive metabolitten av mykofenolatmofetil er sett ved samtidig bruk.

Graviditet, amming og fertilitet

GraviditetBegrenset mengde data angående bruk av valaciklovir og aciklovir under graviditet er tilgjengelig fra svangerskapsregistre. Disse indikerer ingen misdannelser eller føto/neonatal toksisitet. Valaciklovir bør likevel kun brukes under graviditet dersom potensiell nytte er større enn potensiell risiko.
AmmingAciklovir, hovedmetabolitten til valaciklovir, går over i morsmelk. Ved terapeutiske valaciklovirdoser forventes ingen effekt på barnet. Valaciklovir bør brukes med forsiktighet under amming, og kun hvis klinisk indisert.
FertilitetIngen tilgjengelig informasjon angående human fertilitet. En studie med aciklovir viste ingen klinisk signifikant effekt på mannlig fertilitet.

 

Bivirkninger

Frekvensintervaller: Svært vanlige (≥1/10), vanlige (≥1/100 til <1/10), mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100), sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000), svært sjeldne (<1/10 000) og ukjent frekvens.
Utfelling av aciklovirkrystaller i tubulære lumen er sett. Tilstrekkelig inntak av væske må sikres under hele behandlingen.
Nevrologiske lidelser, i noen tilfeller alvorlige, kan knyttes til encefalopati og inkludere forvirring, agitasjon, krampeanfall, hallusinasjoner og koma (er generelt reversible og sees vanligvis ved nedsatt nyrefunksjon eller andre predisponerende faktorer). Nevrologiske reaksjoner forekommer hyppigere hos organtransplanterte som behandles med høye doser (8 g daglig) som CMV-profylakse.
Tilleggsinformasjon om bestemte pasientgrupper Nyresvikt, mikroangiopatisk hemolytisk anemi og trombocytopeni (noen ganger i kombinasjon) er sett hos alvorlig immunsvekkede pasienter (gjelder særlig pasienter med langtkommet hiv-sykdom, som i kliniske utprøvinger har mottatt høye doser valaciklovir (8 g daglig) over lang tid). Disse funnene er også sett hos pasienter som ikke har blitt behandlet med valaciklovir, og som har de samme underliggende tilstandene.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

SymptomerAkutt nyresvikt og nevrologiske symptomer som forvirring, hallusinasjoner, agitasjon, nedsatt bevissthetsnivå, koma, kvalme og oppkast. Hovedsakelig sett ved nedsatt nyrefunksjon og hos eldre, som pga. manglende dosereduksjon har inntatt gjentatte overdoser.
BehandlingHemodialyse øker i vesentlig grad utskillelsen av aciklovir fra blodet og kan derfor overveies ved symptomgivende overdose.

Egenskaper og miljø

KlassifiseringL-valinsyreester av aciklovir. Omdannes til aciklovir etter peroral absorpsjon. Aciklovir er spesifikk hemmer av herpesvirus med in vitro aktivitet mot HSV-1 og -2, varicella zoster-virus (VZV), CMV, Epstein-Barr-virus (EBV) og humant herpesvirus 6 (HHV-6). Virus med redusert sensitivitet for aciklovir er svært sjeldent hos immunkompetente pasienter, men kan forekomme hos individer som er alvorlig immunsvekkede.
VirkningsmekanismeAciklovir hemmer herpesvirusets DNA-syntese etter fosforylering til aktiv trifosfatform via cellulære kinaser. Aciklovirtrifosfat er en nukleosidanalog som ved inkorporering i virus-DNA kompetitivt hemmer DNA-polymerase. Dermed termineres DNA-kjeden, og videre virusreplikasjon blokkeres.
AbsorpsjonBiotilgjengelighet av aciklovir fra valaciklovir er ca. 54%, dvs. 3,3-5,5 ganger høyere enn for peroralt aciklovir, og reduseres ikke av matinntak. Farmakokinetikken til valaciklovir er ikke doseproporsjonal. Hastighet og grad av absorpsjon reduseres med økende dose. Dette gir mindre enn proporsjonal økning i Cmax i det terapeutiske doseringsintervallet, og redusert biotilgjengelighet ved doser >500 mg. De farmakokinetiske profilene til valaciklovir og aciklovir er like etter både engangs og gjentatte doseringer. Transplanterte pasienter som fikk 2000 mg valaciklovir 4 ganger daglig oppnådde Cmax av aciklovir lik eller høyere enn hos friske, som mottok samme dose. Estimert daglig AUC er betydelig høyere.
ProteinbindingCa. 15%.
HalveringstidCa. 3 timer med normal nyrefunksjon. Hos pasienter med nyresvikt er tilsv. t1/2 omtrent 14 timer.
MetabolismeValaciklovir omdannes til aciklovir via hydrolyse.
UtskillelseUtskilles i urin hovedsakelig som aciklovir (>80%) og 9-karboksymetoksymetylguanin. <1% av gitt dose gjenfinnes uforandret i urinen.

 

Pakninger, priser og refusjon

Valtrex, TABLETTER, filmdrasjerte:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon Pris (kr) R.gr.
250 mg 60 stk. (blister)
374397

Blå resept

763,50 (trinnpris 367,70) C
500 mg 42 stk. (blister)
377333

Blå resept

545,30 (trinnpris 422,40) C

Individuell refusjon

Valaciklovir
Legemidler: Valtrex tabletter, Valaciklovir tabletter
Indikasjon: Anogenital herpesvirusinfeksjon.


For blåreseptsøknad og -vedtak, se Tjenesteportal for helseaktører


Medisinbytte

Gjelder medisinbytte (generisk bytte) i apotek. For mer informasjon om medisinbytte og byttelisten, se https://legemiddelverket.no/offentlig-finansiering/medisinbytte-i-apotek

For medisinbytte ved institusjoner henvises til §7 i Forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp


SPC (preparatomtale)

Valtrex TABLETTER, filmdrasjerte 250 mg

Gå til godkjent preparatomtale

Valtrex TABLETTER, filmdrasjerte 500 mg

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

01.11.2021


Sist endret: 20.10.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)