Antiviralt middel, inkl. nukleosid revers transkriptasehemmere.

J05A R13 (Abakavir, Dolutegravir, Lamivudin)Indikasjoner | Nye metoder | Dosering | Tilberedning | Administrering | Legemiddelfoto | Instruksjonsfilmer | Kontraindikasjoner | Forsiktighetsregler | Interaksjoner | Graviditet, amming og fertilitet | Bivirkninger | Overdosering og forgiftning | Egenskaper og miljø | Oppbevaring og holdbarhet | Andre opplysninger | Utleveringsbestemmelser | Pakninger uten resept | Pakninger, priser og refusjon | Medisinbytte | SPC (preparatomtale)

DISPERGERBARE TABLETTER 5 mg/60 mg/30 mg: Hver tablett inneh.: Dolutegravir 5 mg, abakavirsulfat tilsv. abakavir 60 mg, lamivudin 30 mg, mannitol, sukralose, hjelpestoffer. Fargestoff: Titandioksid (E 171), gult jernoksid (E 172). Jordbærkremsmak.


TABLETTER, filmdrasjerte 50 mg/600 mg/300 mg: Hver tablett inneh.: Dolutegravir 50 mg, abakavirsulfat tilsv. abakavir 600 mg, lamivudin 300 mg, mannitol, hjelpestoffer. Fargestoff: Titandioksid (E 171), sort og rødt jernoksid (E 172).


Indikasjoner

  • Dispergerbare tabletter: Behandling av barn 14-<25 kg som er infisert med hiv.
  • Filmdrasjerte tabletter: Behandling av voksne, ungdom og barn ≥25 kg som er infisert med hiv.
  • Begge legemiddelformer: Alle pasienter, uavhengig av etnisitet, bør screenes for HLA-B*5701-allelet før initiering av behandling med abakavir (se Forsiktighetsregler). Pasienter med ukjent HLA-B*5701-status som tidligere har tolerert abakavir bør også screenes før gjenoppstart av abakavir. Kjente bærere av HLA-B*5701-allelet bør ikke bruke abakavir.
De regionale helseforetakenes anbefalinger

Humant immunsviktvirus (hiv)

Lenke til helseforetakenes anbefalinger betyr ikke at det er inngått en avtale om bruk av legemidlet, men at legemidlet står nevnt i anbefalingen. Avtaleteksten bør konsulteres før forskrivning.


Dosering

Behandlingen bør initieres av lege med erfaring i behandling av hiv-infeksjon.
Dispergerbare tabletter
Barn 14-<25 kg: Anbefalt dose bestemmes på grunnlag av vekt:

Kroppsvekt

Daglig dose

Antall tabletter

14-<20 kg

25 mg DTG, 300 mg ABC, 150 mg 3TC 1 gang daglig

5

20-<25 kg

30 mg DTG, 360 mg ABC, 180 mg 3TC 1 gang daglig

6

DTG = dolutegravir, ABC = abakavir, 3TC = lamivudin Barn ≥14 kg administrert samtidig med sterke enzyminduktorer: Anbefalt dose skal endres når den administreres samtidig med etravirin (uten boostrede proteasehemmere), efavirenz, nevirapin, rifampicin, tipranavir​/​ritonavir, karbamazepin, fenytoin, fenobarbital og johannesurt:

Kroppsvekt

Daglig dose

Antall tabletter

14-<20 kg

25 mg DTG, 300 mg ABC, 150 mg 3TC 1 gang daglig

5

 

OG
Én ekstra 25 mg dose dolutegravir dispergerbare tabletter administrert ca. 12 timer etter Triumeq1

OG
Se preparatomtale for dolutegravir dispergerbare tabletter

 

ELLER
Én ekstra 40 mg dose dolutegravir filmdrasjerte tabletter administrert ca. 12 timer etter Triumeq1

ELLER
Se preparatomtale for dolutegravir filmdrasjerte tabletter

 

 

 

20-<25 kg

30 mg DTG, 360 mg ABC, 180 mg 3TC 1 gang daglig

6

 

OG
Én ekstra 30 mg dose dolutegravir dispergerbare tabletter administrert ca. 12 timer etter Triumeq1

OG
Se preparatomtale for dolutegravir dispergerbare tabletter

 

ELLER
Én ekstra 50 mg dose dolutegravir filmdrasjerte tabletter administrert ca. 12 timer etter Triumeq1

ELLER
Se preparatomtale for dolutegravir filmdrasjerte tabletter

DTG = dolutegravir, ABC = abakavir, 3TC = lamivudin 1I slike tilfeller må legen konsultere den enkelte produktinformasjonen for dolutegravir.Separate preparater av dolutegravir, abakavir eller lamivudin bør benyttes dersom seponering eller dosejustering av ett av virkestoffene er indisert. I slike tilfeller må legen konsultere den enkelte preparatomtalen for disse legemidlene.
Filmdrasjerte tabletter
Voksne, ungdom og barn ≥25 kg: Anbefalt dose er 1 tablett 1 gang daglig. Skal ikke gis til pasienter <25 kg.
Glemt dose Glemt dose bør tas så raskt som mulig, med mindre neste dose skal tas innen 4 timer. Da bør glemt dose ikke tas, og vanlig doseringsplan følges.
Spesielle pasientgrupper
  • Nedsatt leverfunksjon: Abakavir metaboliseres hovedsakelig i leveren. Ved lett nedsatt leverfunksjon (Child-Pugh 5-6) er tett oppfølging påkrevd, inkl. overvåkning av plasmanivået av abakavir om mulig. Ingen kliniske data for pasienter med moderat eller alvorlig nedsatt leverfunksjon, og bruk anbefales derfor ikke, med mindre det vurderes som nødvendig.
  • Nedsatt nyrefunksjon: Ingen dosejustering nødvendig hos pasienter med lett nedsatt nyrefunksjon. Ved vedvarende moderat nedsatt nyrefunksjon (ClCR 30-49 ml/minutt) bør det monitoreres for bivirkninger relatert til lamivudin, særlig hematologisk toksisitet. Dersom ny eller forverret nøytropeni eller anemi utvikles, bør dosejustering av lamivudin foretas, og abakavir og lamiduvin gis hver for seg. Se Felleskatalogtekstene for abakavir og lamivudin. Ikke anbefalt ved ClCR <30 ml​/​minutt. Lamivudineksponeringen er imidlertid betydelig høyere hos pasienter med ClCR <50 ml​/​minutt. Ingen tilgjengelige data hos barn <25 kg med nedsatt nyrefunksjon, og bruk anbefales ikke hos barn og ungdom <25 kg med ClCR <50 ml​/​minutt.
  • Barn <14 kg: Sikkerhet og effekt ikke fastslått.
  • Eldre >65 år: Begrenset erfaring. Ingenting tilsier at dosen må justeres.
Administrering Kan tas med eller uten mat. Dispergerbare tabletter: Skal løses helt opp i 20 ml drikkevann før de svelges. Legemiddeldosen må gis innen 30 minutter etter tilberedning. Hvis det har gått mer enn 30 minutter, skal dosen skylles ut og en ny dose tilberedes. Skal ikke tygges, deles eller knuses. Tabletter: Svelges med væske.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Samtidig bruk av legemidler med smalt terapeutisk vindu som er substrat for OCT2 inkl., men ikke begrenset til, fampridin (også kjent som dalfampridin).

Forsiktighetsregler

Resistens mot integrasehemmere: Siden anbefalt dose med dolutegravir er 50 mg 2 ganger daglig, er bruk av Triumeq ikke anbefalt ved resistens overfor integrasehemmere. Utilstrekkelige data til å kunne anbefale dolutegravir hos ungdom, barn og spedbarn med resistens mot integrasehemmere. Overfølsomhetsreaksjoner: Abakavir og dolutegravir er forbundet med risiko for overfølsomhetsreaksjoner. Bærere av HLA-B*5701-allelet har økt risiko for overfølsomhetsreaksjoner for abakavir, men det kan også oppstå hos ikke-bærere. HLA-B*5701-status skal derfor alltid avklares før behandlingsstart. Pasienter med positiv HLA-B*5701-status, eller negativ HLA-B*5701-status som har hatt en mistenkt overfølsomhetsreaksjon under behandling med abakavir, skal ikke bruke Triumeq. Seponeres umiddelbart ved mistanke om overfølsomhetsreaksjon, og behandling med abakavir eller dolutegravir må aldri gjenopptas. Forsinket avbrudd i behandling etter utbrudd av overfølsomhet, kan resultere i en livstruende reaksjon. Klinisk status, inkl. leveraminotransferaser og bilirubin, bør overvåkes. Etter en mistenkt overfølsomhetsreaksjon overfor abakavir, kan gjenopptagelse av abakavirbehandling medføre at symptomene kommer raskt tilbake (i løpet av noen timer). Tilbakefallet er vanligvis alvorligere enn den innledende reaksjonen, og kan omfatte livstruende hypotensjon og død. Symptomer på overfølsomhetsreaksjoner kan forekomme når som helst under behandlingen, men er vanligst de første 6 ukene. Nesten alle overfølsomhetsreaksjoner mot abakavir omfatter feber og​/​eller utslett. Andre symptomer er beskrevet nærmere under Bivirkninger, bl.a. luftveissymptomer og gastrointestinale symptomer, som kan føre til at overfølsomhetsreaksjoner feilaktig diagnostiseres som luftveissykdom (lungebetennelse, bronkitt, faryngitt) eller gastroenteritt. I meget sjeldne tilfeller er det sett overfølsomhetsreaksjoner hos pasienter som gjenopptok abakavirbehandling, og som ikke hadde forutgående symptomer på overfølsomhetsreaksjon. Hvis behandlingen skal gjenopptas hos slike pasienter, må medisinsk assistanse være lett tilgjengelig. Vekt og metabolske parametre: Økning i vekt, blodlipider- og glukosenivå kan forekomme under antiretroviral behandling. Kan delvis være knyttet til sykdomskontroll og livsstil. For lipider og vekt er det i noen tilfeller evidens for behandlingseffekt. For overvåkning av blodlipider og -glukose henvises det til etablerte retningslinjer for hiv-behandling. Lipidforstyrrelser skal håndteres klinisk hensiktsmessig. Leversykdom: Sikkerhet og effekt er ikke etablert ved signifikant underliggende leversykdom. Anbefales ikke ved moderat til alvorlig nedsatt leverfunksjon. Pasienter med nedsatt leverfunksjon, inkl. kronisk aktiv hepatitt, har økt forekomst av abnormal leverfunksjon ved antiretroviral kombinasjonsbehandling, og må monitoreres. Ved tegn på forverring av leversykdom må opphold eller seponering vurderes. Pasienter med kronisk hepatitt B eller C og som får antiretroviral kombinasjonsterapi, har økt risiko for alvorlige og potensielt fatale leverbivirkninger. Ved samtidig behandling med antivirale midler mot hepatitt B eller C, se preparatomtalen for disse. Ved seponering hos pasienter koinfisert med hepatitt B anbefales regelmessig måling av leverfunksjon og markører for HBV-replikasjon, ettersom seponering av lamivudin kan gi akutt forverring av hepatitt. Kardiovaskulære hendelser: Selv om kliniske- og observasjonelle studier viser inkonsistente resultater, antyder flere studier en økt risiko for kardiovaskulære hendelser (spesielt myokardinfarkt) ved bruk av abakavir. Nødvendige forholdsregler bør derfor tas for å redusere alle risikofaktorer som kan påvirkes (f.eks. røyking, hypertensjon og hyperlipidemi). Det bør også vurderes alternative behandlingsmuligheter til regimet som inneholder abakavir ved behandling av pasienter med høy kardiovaskulær risiko. Immunt reaktiveringssyndrom: Ved alvorlig immunsvikt ved behandlingsoppstart, kan det oppstå en inflammatorisk reaksjon på asymptomatiske eller gjenværende opportunistiske patogener. Alvorlige kliniske tilstander eller forverring av symptomer sees ev. innen de første få ukene eller månedene etter at kombinasjonsbehandling er initiert. F.eks. cytomegalovirus-retinitt, generaliserte og​/​eller fokale mykobakterieinfeksjoner og Pneumocystis jirovecii-pneumoni (PCP). Autoimmune sykdommer (f.eks. Graves sykdom og autoimmun hepatitt) er rapportert i den immune reaktiveringsfasen. Tidspunkt for utbrudd er imidlertid variabelt, og kan forekomme mange måneder etter behandlingsstart. Overvåkning av leververdiene er anbefalt ved samtidig infeksjon med hepatitt B og​/​eller C ved behandlingsstart, da økning i leververdier forenlig med immunt reaktiveringssyndrom er sett. Opportunistiske infeksjoner: Pasienten bør informeres om at antiretrovirale midler ikke er en kur, og at de fortsatt kan utvikle opportunistiske infeksjoner og andre komplikasjoner som følge av hiv-infeksjon. De bør være under klinisk oppfølging av lege med erfaring i behandling av hiv-relaterte sykdommer. Osteonekrose: Osteonekrose er rapportert i særlig grad ved fremskreden hiv-sykdom og​/​eller langtidseksponering for antiretroviral kombinasjonsbehandling. Pasienten bør rådes til å kontakte lege ved leddverk og smerte, leddstivhet eller bevegelsesproblemer. Mitokondriell dysfunksjon: Se Graviditet, amming og fertilitet. Nedsatt nyrefunksjon: Se Dosering. Hjelpestoffer: Inneholder <1 mmol natrium (23 mg) pr. tablett, og er så godt som natriumfritt. Bilkjøring og bruk av maskiner: Ingen​/​ubetydelig påvirkning på evnen til å kjøre bil og bruke maskiner. Pasienten bør informeres om at svimmelhet er rapportert. Pasientens kliniske status og bivirkningsprofilen bør tas i betraktning når man vurderer pasientens evne til å kjøre bil og betjene maskiner.

Interaksjoner

Interaksjonsstudier er kun utført hos voksne. Se tabellen for kombinasjoner som ikke er anbefalt eller krever dosejustering. Effekt på dolutegravir, abakavir og lamivudin: Dolutegravir elimineres hovedsakelig gjennom metabolisme via UGT1A1, og er også et substrat for UGT1A3, UGT1A9, CYP3A4, P-gp og BCRP, og legemidler som induserer disse enzymene kan derfor redusere plasmakonsentrasjon og terapeutisk effekt av dolutegravir. Samtidig administrering med legemidler som hemmer disse enzymene kan øke plasmakonsentrasjonen av dolutegravir. Absorpsjonen av dolutegravir reduseres av visse antacida. Abakavir metaboliseres via UGT-enzymer og alkohol dehydrogenase. Samtidig administrering av induktorer eller hemmere av UGT-enzymer eller legemidler som elimineres via alkohol dehydrogenase kan endre eksponeringen av abakavir. Lamivudin utskilles renalt. Aktiv renal sekresjon av lamivudin i urin skjer via OCT2 og MATE1 og MATE-2K. Effekt av dolutegravir: Dolutegravir kan øke plasmakonsentrasjonen av legemidler som utskilles vha. OCT2 eller MATE-1. Pasienten bør følges nøye og dosejustering kan være nødvendig. Hemming av OAT3 er ikke undersøkt, mulig økning i plasmakonsentrasjonen av legemidler som utskilles via OAT3. In vitro-studier viser at abakavir har potensiale til å hemme CYP1A1 og begrenset potensiale til å hemme metabolisme via CYP3A4. Abakavir hemmer MATE1, klinisk betydning er ukjent.

Triumeq kombinert med

Anbefalinger vedrørende samtidig bruk

Etravirin uten boostret proteasehemmer

Reduserer dolutegravir. Bør administrere én 50 mg tablett dolutegravir 12 timer etter Triumeq.

Efavirenz, nevirapin

Reduserer dolutegravir. Bør administrere én 50 mg tablett dolutegravir 12 timer etter Triumeq.

Emtricitabin, didanosin, stavudin, zidovudin

Triumeq anbefales ikke brukt i kombinasjon med emtricitabin, siden både lamivudin og emtricitabin er cytidinanaloger (dvs. en risiko for intracellulære interaksjoner).

Tipranavir + ritonavir

Bør administrere én 50 mg tablett dolutegravir 12 timer etter Triumeq.

Ribavirin

Forsiktighet bør utvises.

Trimetoprim​/​sulfametoksazol

Dosejustering nødvendig ved nedsatt nyrefunksjon.

Karbamazepin, okskarbamazepin, fenytoin, fenobarbital, johannesurt (prikkperikum)

Bør administrere én 50 mg tablett dolutegravir 12 timer etter Triumeq.

Kladribin

Samtidig bruk er ikke anbefalt.

Metadon

Ny titrering av metadon kan av og til være påkrevet.

Metformin

Dolutegravir øker metforminkonsentrasjonen. Dosejustering av metformin kan være nødvendig, for å opprettholde glykemisk kontroll og ved moderat nedsatt nyrefunksjon, pga. økt risiko for laktacidose grunnet økning i metforminkonsentrasjonen.

Rifampicin

Bør administrere én 50 mg tablett dolutegravir 12 timer etter Triumeq.

Sorbitol

Unngå langvarig bruk sammen med legemidler som inneholder sorbitol eller andre osmotisk virkende sukkerholdige alkoholer (f.eks. xylitol, mannitol, laktitol, maltitol) når det er mulig. Vurder hyppigere overvåkning av virusmengden av hiv-1 når samtidig langvarig bruk ikke kan unngås.

Magnesium​/​aluminiumholdig antacida

Bør tas godt atskilt i tid fra inntak av Triumeq (minimum 2 timer etter eller 6 timer før).

Kosttilskudd eller multivitaminer som inneholder kalsium, jern eller magnesium

Bør tas godt atskilt i tid fra inntak av Triumeq (minimum 2 timer etter eller 6 timer før) dersom det tas i fastende tilstand. Når det tas med mat kan det tas samtidig med Triumeq.

Riociguat

Reduksjon av riociguatdosen kan være nødvendig.


Graviditet, amming og fertilitet

GraviditetDet er sett en liten økning av nevralrørsdefekter ved eksponering for dolutegravir ved unnfangelsestidspunkt, sammenlignet med behandling uten dolutegravir. Fertile kvinner skal få råd om potensiell risiko for nevralrørsdefekter, inkl. vurdering av effektiv prevensjon. Før planlagt graviditet, skal fordeler og risiko ved fortsatt behandling drøftes med pasienten. Hvis graviditet bekreftes i 1. trimester skal fordeler og risiko ved fortsatt behandling sammenlignet med bytte til et annet antiviralt regime drøftes med pasienten, hvor det tas hensyn til gestasjonsalder og den kritiske tidsperioden for utvikling av nevralrørsdefekter. Data tyder ikke på økt risiko for større medfødte misdannelser hos barn av mødre som brukte dolutegravir under graviditet, men er utilstrekkelige for vurdering av risikoen for nevralrørsdefekter. Data om bruk i 2. og 3.trimester indikerer ingen økt risiko for toksisitet hos foster​/​nyfødt. Skal kun brukes i 2. og 3. trimester dersom forventet fordel oppveier mulig risiko for fosteret. Dolutegravir går over i placenta. Hos hiv-smittede gravide var median føtal navlestrengskonsentrasjon av dolutegravir ca. 1,3 × høyere sammenlignet med mors perifere plasmakonsentrasjon. Det er utilstrekkelig informasjon om effektene av dolutegravir på nyfødte. Abakavir og lamivudin kan hemme cellulær DNA-replikasjon, og abakavir er vist karsinogent i dyremodeller. Klinisk relevans av disse funnene er ukjent. Nukleosid- og nukleotidanaloger kan påvirke mitokondriefunksjonen i varierende grad (mest tydelig med stavudin, didanosin og zidovudin). Det er rapportert mitokondriell dysfunksjon hos hiv-negative spedbarn eksponert in utero og​/​eller postnatalt for nukleosidanaloger (disse ble hovedsakelig behandlet med regimer som inneholdt zidovudin). De viktigste bivirkningene er hematologiske forstyrrelser (anemi, nøytropeni) og metabolske forstyrrelser (hyperlaktatemi, hyperlipasemi). Disse bivirkningene er ofte forbigående. Senere forekommende nevrologiske forstyrrelser er rapportert (hypertoni, kramper, unormal atferd); det er ukjent om slike nevrologiske forstyrrelser er forbigående eller permanente. Disse funnene bør vurderes for alle barn som eksponeres for nukleosid- og nukleotidanaloger in utero, og som presenterer alvorlige kliniske funn av ukjent etiologi, særlig nevrologiske funn. Funnene påvirker ikke gjeldende nasjonale retningslinjer for bruk av antiretroviral behandling av gravide for å forhindre vertikal overføring av hiv.
AmmingDolutegravir utskilles i små mengder i morsmelk (median melk​/​plasma-ratio på 0,033 er vist). Utilstrekkelig informasjon om effekt på nyfødte​/​spedbarn. Lamivudin og abakavir utskilles i morsmelk. Ingen tilgjengelige data angående sikkerhet ved bruk av abakavir og lamivudin hos spedbarn yngre enn 3 måneder. For å unngå at spedbarn smittes anbefales det at hiv-smittede kvinner ikke ammer.
FertilitetIngen humane data. Dyrestudier indikerer ingen effekt på fertilitet.

 

Bivirkninger

Frekvensintervaller: Svært vanlige (≥1​/​10), vanlige (≥1/100 til <1​/​10), mindre vanlige (≥1/1000 til <1​/​100), sjeldne (≥1/10 000 til <1​/​1000), svært sjeldne (<1/10 000) og ukjent frekvens.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering​/​Forgiftning

SymptomerIngen spesifikke symptomer eller tegn utover kjente bivirkninger.
BehandlingDet bør gis støttende behandling basert på klinisk tilstand og nødvendig oppfølging. Lamivudin er dialyserbar, og kontinuerlig hemodialyse kan forsøkes, men behandlingen er ikke undersøkt.

Egenskaper og miljø

VirkningsmekanismeDolutegravir hemmer hiv-integrase ved å binde seg til integrasens aktive sete og blokkere trinnet for strengoverføring i retroviral deoksyribonukleinsyre (DNA)-integrasjon, som er vesentlig for hiv-replikasjonssyklusen. Abakavir og lamivudin er potente og selektive hemmere av hiv-1 og hiv-2. Metaboliseres intracellulært til lamivudin-TP og karbovir-TP som hemmer hiv revers transkriptase og gir kjedeterminering av viralt DNA. Hos ubehandlede pasienter som har fått dolutegravir + 2 NRTIer, er det ikke sett utvikling av resistens mot integraseklassen eller mot NRTI-klassen (oppfølging 48-96 uker). Hos pasienter med tidligere terapisvikt, men naive for integraseklassen, er det sett lite resistensutvikling etter behandling med dolutegravir. For ytterligere informasjon, se preparatomtale for Tivicay og Kivexa.
AbsorpsjonRaskt. Median Tmax for dolutegravir er 2-3 timer, for abakavir 1,5 timer og for lamivudin 1 time. Biotilgjengelighet av peroralt abakavir og lamivudin hos voksne er hhv. 83% og 80-85%.
ProteinbindingDolutegravir: >99% til humant plasmaprotein, uavhengig av dolutegravirkonsentrasjonen. Fri fraksjon av dolutegravir i plasma øker ved lavt nivå av serumalbumin (<35 g​/​liter), som sees ved moderat nedsatt leverfunksjon. Abakavir: 49%. Lamivudin: 36%.
FordelingVd for dolutegravir er 12,5 liter, for abakavir 0,8 liter​/​kg og for lamivudin 1,3 liter​/​kg.
HalveringstidTerminal t1/2 for dolutegravir er ~14 timer. Tilsynelatende clearance er ca. 1 liter​/​time. T1/2 er ca. 1,5 time for abakavir, og ca. 18-19 timer for lamivudin.
MetabolismeDolutegravir: Metaboliseres primært gjennom glukuronidering via UGT1A1 med en mindre CYP3A-komponent. Abakavir: Metaboliseres hovedsakelig i lever, ca. 66% omdannes.
UtskillelseDolutegravir: 53% uforandret i feces. Ukjent om alt eller deler av dette er uabsorbert aktiv substans eller biliær utskillelse av det glukuroniderte konjugatet som kan brytes videre ned og danne modersubstansen i tarmlumen. 32% via urin. Abakavir: Ca 2% uendret via nyre sammen med hoveddelen av metabolittene. Resten elimineres i feces. Lamivudin: Primært uendret via nyrene.

 

Pakninger, priser og refusjon

Triumeq, DISPERGERBARE TABLETTER:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon Pris (kr) R.gr.
5 mg/60 mg/30 mg 90 stk. (boks)
515101

H-resept

3 292,50 C

Triumeq, TABLETTER, filmdrasjerte:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon Pris (kr) R.gr.
50 mg/600 mg/300 mg 30 stk. (boks)
569257

H-resept

10 890,30 C

SPC (preparatomtale)

Triumeq DISPERGERBARE TABLETTER 5 mg/60 mg/30 mg

Triumeq TABLETTER, filmdrasjerte 50 mg/600 mg/300 mg

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på nettsiden til Direktoratet for medisinske produkter (DMP). Legemidler sentralt godkjent i EU​/​EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av DMP/EMA:

15.11.2023


Sist endret: 05.12.2023
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)