Lipidmodifiserende middel, humant monoklonalt antistoff (IgG2).

C10A X13 (Evolokumab)INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning i ferdigfylt penn (SureClick) 140 mg: Hver ferdigfylte penn inneh.: Evolokumab 140 mg, prolin, iseddiksyre, polysorbat 80, natriumhydroksid (til pH-justering), vann til injeksjonsvæsker.


Indikasjoner

Hyperkolesterolemi og blandet dyslipidemi: Voksne med primær hyperkolesterolemi (heterozygot familiær og ikke-familiær) eller blandet dyslipidemi, og hos barn ≥10 år med heterozygot familiær hyperkolesterolemi, som tillegg til diett: Kombinert med et statin eller statin sammen med andre lipidsenkende behandlinger hos pasienter som ikke er i stand til å nå LDL-C-målene med maks. tolerert dose av et statin, eller alene eller i kombinasjon med andre lipidsenkende behandlinger hos pasienter som er statinintolerante, eller der et statin er kontraindisert. Homozygot familiær hyperkolesterolemi: Voksne og barn ≥10 år med homozygot familiær hyperkolesterolemi, i kombinasjon med andre lipidsenkende behandlinger. Påvist aterosklerotisk kardiovaskulær sykdom: Voksne med påvist aterosklerotisk kardiovaskulær sykdom (hjerteinfarkt, slag eller perifer arteriesykdom) for å redusere kardiovaskulær risiko ved å senke LDL-C-nivåene, som tillegg til korreksjon av andre risikofaktorer: I kombinasjon med den maks. tolererte dosen av et statin med eller uten andre lipidsenkende behandlinger, eller alene eller i kombinasjon med andre lipidsenkende behandlinger hos pasienter som er statinintolerante, eller der et statin er kontraindisert. For informasjon om studieresultater i forhold til effekt på LDL-C, kardiovaskulære hendelser og studerte pasientgrupper, se SPC.

Dosering

Mht. sporbarhet skal preparatnavn og batchnr. noteres i pasientjournalen. Før oppstart bør sekundære årsaker til hyperlipidemi eller blandet dyslipidemi (f.eks. nefrotisk syndrom, hypotyreose) utelukkes.
Primær hyperkolesterolemi og blandet dyslipidemi (inkl. heterozygot familiær hyperkolosterolemi)
Voksne og barn ≥10 år: Anbefalt dose er enten 140 mg annenhver uke eller 420 mg 1 gang månedlig som 1 enkelt s.c. injeksjon (doseringene er klinisk ekvivalente).
Homozygot familiær hyperkolesterolemi
Voksne og barn ≥10 år: Innledende anbefalt dose er 420 mg 1 gang månedlig. Etter 12 ukers behandling kan dosefrekvensen titreres opp til 420 mg 1 gang annenhver uke. Pasienter på aferese kan starte behandling med 420 mg annenhver uke slik at det sammenfaller med afereseplanen.
Påvist aterosklerotisk kardiovaskulær sykdom
Voksne: Anbefalt dose er enten 140 mg annenhver uke eller 420 mg 1 gang månedlig (begge doser er klinisk ekvivalente).
Spesielle pasientgrupper
  • Nedsatt leverfunksjon: Ingen dosejustering nødvendig ved lett nedsatt leverfunksjon. Se Forsiktighetsregler.
  • Nedsatt nyrefunksjon: Ingen dosejustering nødvendig ved nedsatt nyrefunksjon eller «end-stage renal disease» (ESRD) ved hemodialyse.
  • Barn: Sikkerhet og effekt er ikke fastslått hos barn ≤10 år med heterozygot familiær hyperkolesterolemi (HeFH) eller homozygot familiær hyperkolesterolemi (HoFH), eller hos barn med andre typer hyperlipidemi.
  • Eldre ≥65 år: Ingen dosejustering nødvendig.
Tilberedning​/​Håndtering Se pakningsvedlegg. Kun for engangsbruk. Før administrering må oppløsningen undersøkes. Ikke injiser oppløsning som inneholder partikler, er uklar eller misfarget. For å unngå ubehag på injeksjonsstedet må preparatet ha romtemperatur (opptil 25°C) før injeksjon. Ubrukt legemiddel samt avfall bør destrueres i overensstemmelse med lokale krav. Skal ikke blandes med andre legemidler.
Administrering Til s.c. bruk, se pakningsvedlegg for bruksanvisning. Skal ikke administreres i.v. eller i.m. Injeksjonsstedene bør veksles mellom mage, lår eller overarm, og bør ikke settes i områder der huden er øm, har blåmerker, er rød eller hard. Dosen på 140 mg gis med 1 ferdigfylt penn. Injiser hele innholdet. Dosen på 420 mg gis med 3 ferdigfylte penner som gis etter hverandre i løpet av 30 minutter. Preparatet kan egenadministreres eller settes av person med tilstrekkelig opplæring.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene.

Forsiktighetsregler

Nedsatt leverfunksjon: Brukes med forsiktighet ved alvorlig nedsatt leverfunksjon. Grundig overvåkning av pasienter med moderat nedsatt leverfunksjon, da det er sett reduksjon i total evolokumabeksponering som kan føre til redusert effekt på LDL-C-reduksjonen. Tørr naturgummi: Kanylehetten over ferdigfylt penn inneholder tørr naturgummi (lateksderivat), som kan gi alvorlige allergiske reaksjoner. Natriuminnhold: Inneholder ≤1 mmol natrium (23 mg), og er så godt som natriumfritt.

Interaksjoner

Ingen interaksjonsstudie utført. Ca. 20% økning i evolokumabclearance er observert ved bruk sammen med statiner, delvis mediert av at statiner øker konsentrasjonen av proproteinkonvertase subtilisin​/​kexin type 9 (PCSK9). Ingen justering av statindose nødvendig ved bruk i kombinasjon med evolokumab.

Graviditet, amming og fertilitet

GraviditetBegrensede data. Skal ikke brukes under graviditet, hvis ikke den kliniske tilstanden til kvinnen gjør behandling nødvendig.
AmmingOvergang i morsmelk er ukjent. Risiko for nyfødte​/​spedbarn som ammes kan ikke utelukkes. Det må tas en beslutning om amming skal opphøre eller behandling avstås fra, basert på nytte-​/​risikovurdering.
FertilitetIngen data.

 

Bivirkninger

Frekvensintervaller: Svært vanlige (≥1​/​10), vanlige (≥1/100 til <1​/​10), mindre vanlige (≥1/1000 til <1​/​100), sjeldne (≥1/10 000 til <1​/​1000), svært sjeldne (<1/10 000) og ukjent frekvens.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering​/​Forgiftning

BehandlingSymptomatisk behandling, og støttende tiltak.

Egenskaper og miljø

VirkningsmekanismeBindes selektivt til PCSK9 og motvirker at fritt PCSK9 binder seg til LDLR på overflaten til leverceller, og hindrer dermed PCSK9-mediert LDLR-nedbryting. Økte LDLR-nivåer i lever gir redusert LDL-kolesterol (LDL-C) i serum.
AbsorpsjonCmax etter 3-4 dager hos friske voksne. Absolutt biotilgjengelighet 72%.
FordelingEtter én i.v. dose av 420 mg er Vdss 3,3 liter.
Halveringstid11-17 dager.
MetabolismeForventes å metaboliseres og elimineres som immunglobulin, dvs. via nedbryting til små peptider og individuelle aminosyrer.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares i kjøleskap (2-8°C). Skal ikke fryses. Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot lys. Kan oppbevares i romtemperatur (ved høyst 25°C) i originalpakningen, men må da brukes innen 1 måned.

 

Pakninger, priser og refusjon

Repatha, INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning i ferdigfylt penn (SureClick):

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon Pris (kr) R.gr.
140 mg 1 stk. (ferdigfylt penn)
097603

-

2 511,40 C
2 stk. (ferdigfylt penn)
586312

-

4 986,50 C
3 × 2 stk. (ferdigfylt penn)
377249

-

14 886,90 C

Individuell refusjon

Evolokumab
Legemidler: Repatha injeksjonsvæske
Indikasjon: Familiær hyperkolesterolemi (heterozygot og homozygot). Hyperkolesterolemi ved aterosklerotisk kardiovaskulær sykdom (sekundærprevensjon).


For blåreseptsøknad og -vedtak, se Tjenesteportal for helseaktører


SPC (preparatomtale)

Repatha INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning i ferdigfylt penn (SureClick) 140 mg

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på nettsiden til Direktoratet for medisinske produkter (DMP). Legemidler sentralt godkjent i EU​/​EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av DMP/EMA:

30.03.2023


Sist endret: 21.12.2021
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)