Anxiolytikum, benzodiazepinderivat.

N05B A04 (Oksazepam)TABLETTER 10 mg, 15 mg og 25 mg: Hver tablett inneh.: Oksazepam 10 mg, resp. 15 mg og 25 mg, hvetestivelse, hjelpestoffer.


Indikasjoner

Nevroser og psykosomatiske lidelser preget av angst, uro og spenning. Søvnvansker. Premedisinering før operasjoner eller tannbehandling. Delirium tremens og akutte abstinenssymptomer. I kombinasjon med trisykliske antidepressiver ved engstelig/agiterte depresjoner.

Dosering

Dosering og behandlingsvarighet bør individualiseres. Minste effektive dose bør forskrives over kortest mulig tid, og behov for fortsatt behandling bør revurderes jevnlig. Behandlingsvarigheten bør normalt ikke overskride 4 uker når det brukes som hypnotikum, og 2-3 måneder når det brukes som anxiolytikum. Behandling ut over denne perioden bør ikke skje uten revurdering av situasjonen, se Forsiktighetsregler. Legemiddelbehandling av angst skal alltid gis som tillegg til annen behandling, og som del av en gjennomtenkt behandlingsplan. Behandlingen skal om mulig innledes, følges opp og avsluttes av samme lege.
Normaldosering
15 mg 3-4 ganger daglig, som ved behov kan økes til 25 mg 3-4 ganger daglig.
Ved lettere urotilstander
10 mg 3-4 ganger daglig.
Ved angst og uro i forbindelse med depresjoner
25 mg 3-4 ganger daglig.
Til eldre og svake pasienter
10 mg 2-3 ganger daglig, ved behov en forsiktig økning til 15 mg 3-4 ganger daglig. Hos eldre kan forvirringstilstander oppstå ved for høy dosering.
Ved søvnvansker
15-25 mg 1-2 timer før sengetid.
Ved premedisinering før operasjoner
25-50 mg om kvelden dagen før.
Premedisinering ved tannbehandling
15 mg om kvelden dagen før samt 15 mg 1 time før behandlingen.
Delirium tremens og akutte abstinenssymptomer
15-25 mg 3-4 ganger daglig.
SeponeringNorsk legemiddelhåndbok: Forslag til nedtrapping og seponering

Interaksjonsanalyse av legemiddellisten anbefales før seponering. Opphør av interaksjoner ved seponering kan gi økt​/​redusert virkning av gjenværende legemidler.

Bør seponeres gradvis, da brå seponering eller rask dosereduksjon etter kontinuerlig bruk kan utløse potensielt livstruende abstinensreaksjoner og​/​eller rebound-fenomener.
Administrering Kan tas med eller uten mat. Tabletter 10 mg: Kan deles (delestrek).

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Sjokktilstander og koma ved intoksikasjoner med alkohol og medikamenter. Søvnapné. Myasthenia gravis.

Forsiktighetsregler

Benzodiazepiner anbefales ikke til primær behandling av psykose, og de bør (pga. risiko for å fremprovosere selvmordsforsøk) ikke brukes alene til behandling av depresjon eller angst i forbindelse med depresjon. Det utvikles vanligvis toleranse for den sedative komponenten etter 1-2 uker. Toleranse: Utvikling av toleranse for de sedative effektene er sett. Avhengighet: Pga. fare for avhengighet bør legemidlet kun gis i et begrenset tidsrom. Risikoen for avhengighet øker med høyere doser og lengre behandlingsvarighet. Risikoen er høyere ved historikk med alkoholisme og​/​eller misbruk av rusmidler eller disposisjon for misbruk av rusmidler. Risiko for avhengighet reduseres ved riktig dose og korttidsbehandling. Abstinensreaksjoner: Plutselig seponering eller rask dosereduksjon etter kontinuerlig bruk kan føre til abstinensreaksjoner som kan være livstruende. Reaksjoner kan variere fra hodepine, mild dysfori og insomni til alvorlig syndrom som kan inkl. abdominale kramper og muskelkramper, muskelsmerter, oppkast, svette, voldsom angst, spenning, rastløshet irritabilitet, tremor og krampeanfall. Alvorlige akutte tegn og symptomer, inkl. livstruende reaksjoner, kan omfatte: Vrangforestillinger og sviktende selvoppfattelse, nummenhet og parestesier i ekstremitetene, overfølsomhet for lys, lyd og fysisk kontakt, delirium tremens, depresjon, hallusinasjoner, mani, psykose, epileptiske anfall og suicidalitet. Krampeanfall kan være mer vanlig ved preeksisterende anfallslidelser og hos de som tar andre legemidler som senker terskelen for krampeanfall. Abstinenssymptomer, spesielt alvorlige, oppstår oftere hos pasienter som har tatt høye doser over lengre tid. Abstinenssymptomer er sett etter avsluttet behandling ved kontinuerlig bruk av terapeutiske doser. Gradvis nedtrapping anbefales da risiko for abstinenssymptomer og rebound-effekt er større ved bråseponering. Rebound-effekt: En forbigående tilstand hvor symptomene som skulle behandles med benzodiazepiner kommer tilbake i sterkere grad når behandlingen opphører. Disse symptomene kan være vanskelig å skille fra de opprinnelige symptomene som legemidlet var ment for. Misbruk av rusmidler: Kjent risiko for misbruk, pasienten bør følges opp under bruk. Overdosedødsfall er sett når benzodiazepiner misbrukes sammen med andre CNS-depressiver, inkl. opioider, andre benzodiazepiner, alkohol og​/​eller ulovlige stoffer. Dette skal tas i betraktning ved forskrivning og utlevering. Pasienten skal informeres om riktig oppbevaring og destruksjon av ubrukt legemiddel for å forhindre at andre misbruker legemidlet. Paradoksale reaksjoner: Reaksjoner som rastløshet, opphisselse, irritabilitet, aggressivitet, vrangforestillinger, raseri, psykoser, upassende oppførsel og andre atferdsmessige bivirkninger kan forekomme under benzodiazepinbehandlingen. Disse reaksjonene forekommer oftere hos barn og hos eldre. Leverinsuffisiens: Bruken av benzodiazepiner kan forårsake encefalopati hos pasienter med alvorlig leverinsuffisiens. Spesielle pasientgrupper: Det bør utvises forsiktighet ved medisinering av barn, eldre, pasienter med hjerneskade, pasienter med nedsatt lever- eller nyrefunksjon og pasienter med kardiorespiratorisk svikt. Hos eldre kan forvirringstilstander oppstå ved for høy dosering. Kombinasjon med alkohol og andre CNS-depressiver: Kan gi respirasjonsdepresjon, økt sedasjon, forvirringstilstander og bisarre reaksjoner. Kombinasjon med opioider: Kan gi dyp sedasjon, respirasjonsdepresjon, koma og død. Kombinasjonsbehandling bør derfor bare gis til pasienter uten andre behandlingsalternativer. Ved kombinasjon bør dosering og behandlingsvarighet begrenses til et minimum. Pasienten må følges nøye mht. tegn og symptomer på respirasjonsdepresjon og sedasjon. Hjelpestoffer: Inneholder <1 mmol natrium (23 mg) pr. tablett, og er så godt som natriumfritt. Inneholder gluten (fra hvetestivelse) i svært små mengder og anses som glutenfritt. Antas å kunne brukes ved cøliaki. Bør ikke brukes ved hveteallergi (forskjellig fra cøliaki). Bilkjøring og bruk av maskiner: Legemidlet kan påvirke evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner.

Interaksjoner

Kombinasjon med opioider, alkohol og CNS-depressiver; se Forsiktighetsregler. Kombinasjon med suksameton kan gi nedsatt muskelrelakserende effekt, mens curarelignende muskelrelakserende middel kan gi økt og forlenget muskelrelakserende effekt. P-piller kan påvirke metabolismen av visse benzodiazepiner. En har sett induserende effekt på glukuronideringen av oksazepam. Sannsynligvis er dette uten klinisk betydning.

Graviditet, amming og fertilitet

GraviditetDen farmakologiske effekten av oksazepam ved kontinuerlig tilførsel over lang tid kan gi opphav til hypotoni, åndedrettsbesvær og hypotermi hos den nyfødte (floppy infant syndrom). Det er også rapportert fysisk avhengighet og abstinenssymptomer hos barnet. Benzodiazepiner har i dyreforsøk gitt misdannelser, f.eks. ganespalte, CNS-misdannelser og varige atferdsforstyrrelser hos avkommet. Preparatet skal bare brukes ved graviditet hvis fordelen oppveier en mulig risiko.
AmmingOksazepam går over i morsmelk slik at konsentrasjonen i morsmelk er ca. 10% av plasmakonsentrasjonen. Preparatet bør ikke brukes under amming.

 

Bivirkninger

Frekvensintervaller: Svært vanlige (≥1​/​10), vanlige (≥1/100 til <1​/​10), mindre vanlige (≥1/1000 til <1​/​100), sjeldne (≥1/10 000 til <1​/​1000), svært sjeldne (<1/10 000) og ukjent frekvens.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering​/​Forgiftning

Oksazepam har en aktiv OH-gruppe som formidler hurtig glukuronsyrebinding og som gir redusert toksisitet. Oksazepam har ikke vist noen skadelig innvirkning på blodbilde, lever- eller nyrefunksjon. Overdosering av oksazepam er normalt ikke livstruende med mindre den er kombinert med andre CNS-depressive stoffer inkl. alkohol. Symptomer ved overdosering er sterkt individuelle og doseavhengige og kan variere fra døsighet, forvirring, ataksi og hypotensjon til respirasjonsdepresjon og koma.
BehandlingVentrikkeltømming. Kull. Symptomatisk behandling. Flumazenil kan være nyttig som antidot.

Egenskaper og miljø

VirkningsmekanismeSpesifikk angstdempende virkning, med svak muskelrelakserende effekt.
AbsorpsjonRelativt langsom. Cmax etter 2-4 timer.
Proteinbinding94-97%.
HalveringstidBiologisk t1/2 er vanligvis 10-15 timer, hvilket gjør at kumulasjon i kroppen ved gjentatt dosering blir relativt liten.
MetabolismeEnkel metabolisering uten aktive metabolitter.
UtskillelseCa. 80% utskilles via nyrene, hovedsakelig som glukuronid. Fullstendig utskillelse i løpet av 2-3 døgn.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares ved høyst 25°C.

 

Pakninger, priser og refusjon

Sobril, TABLETTER:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon Pris (kr) R.gr.
10 mg 25 stk. (blister)
407981

Blå resept

91,60 B
49 stk. (endose)
425058

Blå resept

184,30 B
100 stk. (blister)
407999

Blå resept

116,80 B
15 mg 25 stk. (blister)
400432

Blå resept

97,90 B
49 stk. (endose)
423186

Blå resept

196,80 B
100 stk. (blister)
400424

Blå resept

211,50 B
25 mg 25 stk. (blister)
400267

Blå resept

103,00 B
49 stk. (endose)
479006

Blå resept

204,10 B
100 stk. (blister)
400259

Blå resept

210,60 B

Individuell refusjon

Oksazepam
Legemidler: Sobril tabletter
Indikasjon: Angst- og urotilstander.


For blåreseptsøknad og -vedtak, se Tjenesteportal for helseaktører


Medisinbytte

Gjelder medisinbytte (generisk bytte) i apotek. For mer informasjon om medisinbytte og byttelisten, se https:​/​/dmp.no​/​offentlig-finansiering​/​medisinbytte-i-apotek

For medisinbytte ved institusjoner henvises til §7 i Forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp


SPC (preparatomtale)

Sobril TABLETTER 10 mg

Gå til godkjent preparatomtale

Sobril TABLETTER 15 mg

Gå til godkjent preparatomtale

Sobril TABLETTER 25 mg

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på nettsiden til Direktoratet for medisinske produkter (DMP). Legemidler sentralt godkjent i EU​/​EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av DMP/EMA:

28.08.2023


Sist endret: 06.10.2023
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)