Antikolinergikum, middel mot alvorlig sialoré.

A03A B02 (Glykopyrroniumbromid)Indikasjoner | Nye metoder | Dosering | Tilberedning | Administrering | Legemiddelfoto | Instruksjonsfilmer | Kontraindikasjoner | Forsiktighetsregler | Interaksjoner | Graviditet, amming og fertilitet | Bivirkninger | Overdosering og forgiftning | Egenskaper og miljø | Oppbevaring og holdbarhet | Andre opplysninger | Utleveringsbestemmelser | Pakninger uten resept | Pakninger, priser og refusjon | Medisinbytte | SPC (preparatomtale)

MIKSTUR, oppløsning 320 μg/ml: 1 ml inneh.: Glykopyrroniumbromid 400 µg tilsv. glykopyrronium 320 µg, natriumbenzoat, propylenglykol, sukralose, sitronsyre, renset vann. Bringebærsmak.


Indikasjoner

Symptomatisk behandling av alvorlig sialoré (kronisk patologisk sikling) hos barn og ungdom ≥3 år med kroniske nevrologiske lidelser.

Dosering

Bør forskrives av lege med erfaring innen behandling av barn med nevrologiske lidelser. Pga. manglende langsiktige sikkerhetsdata anbefales kortvarig intermitterende bruk.
Ungdom og barn ≥3 år
Start med glykopyrronium ca. 12,8 µg/kg pr. dose, 3 × daglig og øk hver 7. dag iht. tabellen nedenfor. Dosetitrering skal fortsettes til effekt balanseres mot bivirkninger, og justeres opp eller ned etter behov. Maks. individuell dose er glykopyrronium 64 µg/kg eller 6 ml (1,9 mg) 3 × daglig, avhengig av hva som er lavest. Dosetitreringene skal utføres i samråd med omsorgsperson, for å vurdere effekt og bivirkninger, til akseptabel vedlikeholdsdose nås. Bivirkningene minimeres ved å bruke laveste effektive dose. Det er viktig at dosevolumet i sprøyten sjekkes før den gis. Maks. volum for høyeste dose er 6 ml. Dersom en kjent antikolinerg bivirkning oppstår når dosen økes, skal dosen reduseres til den forrige lavere dosen og pasienten skal overvåkes. Bør seponeres hvis bivirkningen ikke avtar. Dersom forstoppelse, urinretensjon eller lungebetennelse oppstår, skal behandlingen seponeres og forskrivende lege kontaktes. Yngre barn kan være mer følsomme for bivirkninger, og dette må tas hensyn til ved dosejusteringer. Etter dosetitreringsperioden skal barnets sialoré overvåkes i samarbeid med omsorgspersonen, minst hver 3. måned, for å vurdere endring i effekt og/eller tolerabilitet over tid, og dosen skal justeres tilsvarende. Følgende tabell viser glykopyrroniumdosen i ml mikstur for hvert vektområde ved hver doseøkning (ved normal nyrefunksjon).

Vekt (kg)

Dosenivå 1

Dosenivå 2

Dosenivå 3

Dosenivå 4

Dosenivå 5

 

(≈ 12,8 µg/kg)a

(≈ 25,6 µg/kg)a

(≈ 38,4 µg/kg)a

(≈ 51,2 µg/kg)a

(≈ 64 µg/kg)a

 

ml

ml

ml

ml

ml

13-17

0,6

1,2

1,8

2,4

3b

18-22

0,8

1,6

2,4

3,2

4b

23-27

1

2

3

4

5b

28-32

1,2

2,4

3,6

4,8

6b

33-37

1,4

2,8

4,2

5,6

6b

38-42

1,6

3,2

4,8

6b

6

43-47

1,8

3,6

5,4

6b

6

≥48

2

4

6b

6

6

aHenviser til µg/kg glykopyrronium. bMaks. individuell dose i dette vektområdet.
Spesielle pasientgrupper
 • Nedsatt leverfunksjon: Kliniske studier ikke utført. Glykopyrronium elimineres hovedsakelig via nyrene og nedsatt leverfunksjon gir sannsynligvis ikke økt eksponering.
 • Nedsatt nyrefunksjon: Glykopyrroniumdosen skal reduseres med 30% iht. følgende tabell ved lett til moderat nedsatt nyrefunksjon (eGFR <90-≥30 ml/minutt/1,73 m2). Kontraindisert ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon (eGFR <30 ml/minutt/1,73 m2), herunder dialysekrevende terminal nyresykdom.

  Vekt (kg)

  Dosenivå 1

  Dosenivå 2

  Dosenivå 3

  Dosenivå 4

  Dosenivå 5

   

  (≈ 8,8 µg/kg)a

  (≈ 17,6 µg/kg)a

  (≈ 27,2 µg/kg)a

  (≈ 36 µg/kg)a

  (≈ 44,8 µg/kg)a

   

  ml

  ml

  ml

  ml

  ml

  13-17

  0,4

  0,8

  1,2

  1,7

  2,1b

  18-22

  0,6

  1,1

  1,7

  2,2

  2,8b

  23-27

  0,7

  1,4

  2,1

  2,8

  3,5b

  28-32

  0,8

  1,7

  2,5

  3,4

  4,2b

  33-37

  1

  2

  2,9

  3,9

  4,2b

  38-42

  1,1

  2,2

  3,4

  4,2b

  4,2

  43-47

  1,2

  2,5

  3,8

  4,2b

  4,2

  ≥48

  1,4

  2,8

  4,2b

  4,2

  4,2

  aHenviser til µg/kg glykopyrronium. bMaks. individuell dose i dette vektområdet.
 • Barn <3 år: Sikkerhet og effekt ikke fastslått.
 • Eldre >65 år: Skal ikke brukes, er kun indisert for ungdom og barn ≥3 år.
 • Voksne: Begrensede kliniske studier. Indisert kun for ungdom og barn ≥3 år.
Tilberedning/Håndtering Se pakningsvedlegget for bruksanvisning. Sprøyten skal skylles i varmt vann og tørke etter hver bruk.
Administrering Kun til oral bruk. Sett sprøyteadapteren inn i flaskehalsen. Før tuppen av oralsprøyten inn i sprøyteadapteren og sjekk at den sitter fast. Snu flasken opp-ned. Trekk stemplet forsiktig ned til riktig målestrek (se tabell 1 og 2 for riktig dose). Snu flasken rett vei. Ta ut oralsprøyten. Plasser oralsprøyten på innsiden av barnets munn og skyv stemplet forsiktig inn, slik at legemidlet sprøytes inn i munnen. Samtidig administrering med mat gir en markert reduksjon i systemisk eksponering. Dosen bør derfor gis minst 1 time før eller minst 2 timer etter mat, eller til fastsatte tidspunkt ift. mat. Mat med høyt fettinnhold bør unngås. Hvis barnets spesifikke behov tilsier at samtidig administrering med mat er nødvendig, skal doseringen utføres konsekvent med inntak av mat. Hvis det brukes nasogastrisk sonde/ernæringssonde, skal denne skylles med 10 ml vann umiddelbart etter dosering. Oralsprøyten skal skylles forsiktig i varmt vann og tørkes etter hver bruk (dvs. 3 ganger daglig). Skal ikke vaskes i oppvaskmaskin.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Graviditet og amming. Glaukom. Urinretensjon. Alvorlig nedsatt nyrefunksjon (eGFR <30 ml/minutt/1,73m2), inkl. ved terminal nyresykdom som krever dialyse. Historikk med intestinal obstruksjon, ulcerøs kolitt, paralytisk ileus, pylorusstenose og myasthenia gravis. Samtidig bruk med kaliumklorid i fast form gitt oralt eller antikolinergika.

Forsiktighetsregler

Antikolinerge bivirkninger: Antikolinerge bivirkninger som f.eks. urinretensjon, forstoppelse og overoppheting pga. hemmet svetting, kan være doseavhengige og vanskelig å vurdere for funksjonshemmede barn. Overvåkning fra lege og omsorgsperson kreves, i samsvar med følgende instruksjoner. Håndtering av viktige antikolinerge bivirkninger: Omsorgspersonen skal avbryte behandlingen og søke råd fra forskrivende lege dersom det oppstår forstoppelse, urinretensjon, lungebetennelse, allergisk reaksjon, pyreksi, svært varmt vær eller atferdsendring. Etter vurdering av hendelsen skal legen avgjøre om behandlingen skal opphøre eller fortsettes med lavere dose. Mangel på langtids sikkerhetsdata: Sikkerhetsdata for behandling >24 uker finnes ikke. Gitt de begrensede langsiktige sikkerhetsdataene og usikkerheten rundt potensiell risiko for karsinogenitet, skal total behandlingsvarighet være kortest mulig. Hvis kontinuerlig behandling kreves (f.eks. i en palliativ situasjon) eller hvis behandlingen gjentas periodevis (f.eks. i non-palliativ situasjon ved behandling av kronisk sykdom), skal nytte og risiko vurderes nøye for hvert enkelt tilfelle, og behandlingen holdes under nøye oppsyn. Lett til moderat sialoré: Preparatet skal ikke gis ved lett til moderat sialoré, pga. lav sannsynlighet for nytte samt bivirkningsprofilen. Hjertesykdommer: Skal brukes med forsiktighet ved akutt myokardinfarkt, høyt blodtrykk, kransarteriesykdom, hjertearytmi og tilstander karakterisert ved takykardi (herunder tyreotoksikose, hjertesvikt, hjertekirurgi), da økt hjertefrekvens, blodtrykk og rytmeforstyrrelser kan opptre. Omsorgspersonen anbefales å måle pulsen hvis barnet virker utilpass og melde fra om svært høy eller svært lav hjertefrekvens. Gastrointestinale sykdommer: Skal brukes med forsiktighet ved gastroøsofageal reflukssykdom, eksisterende forstoppelse og diaré. Tannhelse: Da nedsatt spyttsekresjon kan øke faren for sykdom i munnhule og periodontalsykdom, er det viktig med tilstrekkelig daglig tannhygiene og regelmessig tannhelsekontroll. Luftveier: Preparatet kan gi sekretfortykkelse som kan øke risiko for luftveisinfeksjon og lungebetennelse. Behandling skal seponeres ved lungebetennelse. Bivirkninger i CNS: Økte sentralnervøse bivirkninger er rapportert. Hvis dette oppstår skal dette diskuteres med omsorgsperson under behandlingsgjennomgang og redusert dose bør vurderes. Atferdsendringer skal overvåkes. Glykopyrronium er en kvartær ammoniumforbindelse og har derfor begrenset evne til å trenge gjennom blod-hjerne-barrieren. Det bør utvises forsiktighet ved kompromittert blod-hjerne-barriere, f.eks. intraventrikulær shunt, hjernesvulst og encefalitt. Øvrige bivirkninger: Hvis urinretensjon, lungebetennelse eller forstoppelse oppstår skal preparatet seponeres til bivirkningene er forsvunnet. Hjerte/kar: Det må tas hensyn til preparatets virkning på hjerte/kar-systemet (kan påvirke hjertefrekvens og blodtrykk ved doser som brukes under anestesi) når tolerabilitet vurderes. Hematologi og kjemi: Se SPC. Hjelpestoffer: Inneholder <1 mmol natrium (23 mg) pr. maks. dose, og er praktisk talt natriumfritt. Inneholder 2,3 mg natriumbenzoat (E 211) pr. ml. Bilkjøring og bruk av maskiner: Kan gi tåkesyn, svimmelhet og andre virkninger som kan svekke evnen til å utføre vanskelige oppgaver som f.eks. å kjøre, sykle og bruke maskiner.

Interaksjoner

Ingen interaksjonsstudier utført. Begrensede data for barn og ungdom. Kontraindisert ved samtidig bruk: Kaliumklorid, gitt oralt i fast form: Glykopyrronium kan øke risikoen for skade i øvre mage-tarmkanal, pga. økt gastrointestinal transittid som gir en høy lokal konsentrasjon av kaliumioner. En sammenheng med blødning i øvre mage-tarmkanal og sårdanning, stenose, perforering og obstruksjon i tynntarmen er sett. Antikolinergika: Samtidig bruk kan øke risikoen for antikolinerge bivirkninger. Antikolinergika kan forsinke gastrointestinal absorpsjon av andre antikolinergika gitt oralt, og også øke risikoen for antikolinerge bivirkninger. Samtidig bruk skal vurderes nøye: Krampestillende: Glykopyrronium kan motvirke farmakologisk effekt av legemidler med gastrointestinal prokinetisk aktivitet. Topiramat: Glykopyrronium kan potensere effekten av oligohydrose og hypertermi forbundet med bruk av topiramat, spesielt hos barn. Sederende antihistaminer: Kan gi antikolinerg tilleggseffekt. En dosereduksjon av preparatet og/eller antihistamin kan være nødvendig. Nevroleptika/antipsykotika: Effekten av nevroleptika/antipsykotika kan potenseres. En dosereduksjon av preparatet og/eller nevroleptika/antipsykotika kan være nødvendig. Muskelrelaksantia: Bruk av preparatet etter administrering av botulinumtoksin kan potensere systemisk antikolinerg effekt. Trisykliske antidepressiver (TCA) og MAO-hemmere: Kan gi antikolinerg tilleggseffekt. En redusert dose av preparatet og/eller TCA og MAO-hemmere kan være nødvendig. Opioider: Legemidler som petidin og kodein kan gi sentralnervøse og gastrointestinale tilleggsbivirkninger og øke risikoen for alvorlig forstoppelse eller paralytisk ileus og CNS-depresjon. Hvis det ikke er mulig å unngå samtidig bruk, skal pasienten overvåkes for potensielt overdreven eller langvarig CNS-depresjon og forstoppelse. Kortikosteroider: Steroidindusert glaukom kan utvikles. Samtidig bruk kan gi økt intraokulært trykk (åpenvinklet eller trangvinklet). Annet: Legemidler med antikolinerge egenskaper kan gi kumulative parasympatolytiske effekter, deriblant munntørrhet, urinretensjon, forstoppelse og forvirring, samt økt fare for antikolinergt syndrom.

Graviditet, amming og fertilitet

GraviditetKontraindisert. Ingen data på bruk hos gravide. Effektiv prevensjon bør vurderes før behandling av kvinner i fertil alder, hvis aktuelt.
AmmingKontraindisert. Sikkerhet ved amming er ikke fastslått.
FertilitetIngen data mht. effekt på human fertilitet. Hos rotter er det sett reduksjon i befruktningsrate og overlevelsesrate ved avvenning.

 

Bivirkninger

Frekvensintervaller: Svært vanlige (≥1/10), vanlige (≥1/100 til <1/10), mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100), sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000), svært sjeldne (<1/10 000) og ukjent frekvens.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

SymptomerOverdosering kan gi antikolinergt syndrom. Symptomer skyldes CNS-effekter, effekter i det perifere nervesystemet, eller begge. Vanlige tegn er rødme, tørr hud og tørre slimhinner, mydriasis med tapt akkommodasjon, endret mental status og feber. Ytterligere symptomer omfatter sinustakykardi, reduserte tarmlyder, funksjonell ileus, urinretensjon, høyt blodtrykk, skjelving og myoklone rykk.
BehandlingVed antikolinergt syndrom skal legevakt med avanserte muligheter for avansert åndedretts- og gjenopplivingsutstyr oppsøkes. Gastrointestinal dekontaminering med aktivt kull før ankomst til sykehus anbefales ikke, pga. faren for somnolens og anfall, og den tilhørende faren for pulmonal aspirasjon. På sykehuset kan det gis aktivt kull så lenge pasientens luftveier kan beskyttes tilstrekkelig. Fysostigminsalisylat anbefales ved takykardi med påfølgende hemodynamisk kompromittering, intraktable anfall, alvorlig agitasjon eller psykose.

Egenskaper og miljø

VirkningsmekanismeSikling reguleres hovedsakelig av parasympatisk innervering av spyttkjertlene. Glykopyrronium hemmer kompetitivt kolinerge muskarine reseptorer i spyttkjertlene og annet perifert vev, og reduserer dermed indirekte forekomsten av sikling.
AbsorpsjonGjennomsnittlig absolutt oral biotilgjengelighet ved sammenligning av 1 oral dose på 50 µg/kg og 1 i.v. dose på 5 µg/kg er liten, ca. 3% (1,3-13,3%) hos 6 barn (7-14 år) som gjennomgår intraokulær kirurgi. Samtidig administrering med mat gir en markert reduksjon i systemisk eksponering.
FordelingVd 1,31-1,83 liter/kg hos barn og ungdom. Ved 6 µg/kg i.v. dose hos voksne er distribusjons t1/2 2,2 ± 1,3 minutter.
HalveringstidEliminasjons t1/2 i området 2,5-4 timer etter oral administrering.
UtskillelseVia nyrene, primært uendret. Ca. 65% av i.v. dose utskilles renalt i løpet av de første 24 timene. Ca. 5% utskilles via gallen.

Oppbevaring og holdbarhet

Holdbarhet etter åpning: 2 måneder. Oppbevares ved høyst 25°C.

 

Pakninger, priser og refusjon

Sialanar, MIKSTUR, oppløsning:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon1 Pris (kr)2 R.gr.3
320 μg/ml 250 ml (flaske m/adapter + sprøyte)
171056
Blå resept 4 774,70 C

1Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

2Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

3Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


SPC (preparatomtale)

Sialanar MIKSTUR, oppløsning 320 μg/ml

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

15.09.2022


Sist endret: 09.08.2021
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)