Sialanar

Proveca


Antikolinergikum, middel mot alvorlig sialoré.

A03A B02 (Glykopyrroniumbromid)MIKSTUR, oppløsning 320 μg/ml: 1 ml inneh.: Glykopyrroniumbromid 400 µg tilsv. glykopyrronium 320 µg, natriumbenzoat, propylenglykol, sukralose, sitronsyre, renset vann. Bringebærsmak.


Indikasjoner

Symptomatisk behandling av alvorlig sialoré (kronisk patologisk sikling) hos ungdom og barn ≥3 år med kroniske nevrologiske lidelser.

Dosering

Bør forskrives av lege med erfaring i behandling av barn med nevrologiske lidelser. Pga. manglende langsiktige sikkerhetsdata anbefales kortvarig intermitterende bruk.
Ungdom og barn ≥3 år: Start med glykopyrronium ca. 12,8 µg/kg pr. dose, 3 × daglig og øk hver 7. dag iht. tabellen nedenfor. Dosetitrering skal fortsettes til effekt balanseres mot bivirkninger, og justeres opp eller ned etter behov. Maks. individuell dose er glykopyrronium 64 µg/kg eller 6 ml (1,9 mg) 3 × daglig, avhengig av hva som er lavest. Dosetitreringene skal utføres i samråd med omsorgsperson, for å vurdere effekt og bivirkninger, til akseptabel vedlikeholdsdose nås. Bivirkningene minimeres ved å bruke laveste effektive dose. Det er viktig at dosevolumet i sprøyten sjekkes før den gis. Maks. volum for høyeste dose er 6 ml. Dersom en kjent antikolinerg bivirkning oppstår når dosen økes, skal dosen reduseres til den forrige lavere dosen og pasienten skal overvåkes. Bør seponeres hvis bivirkningen ikke går tilbake. Dersom forstoppelse, urinretensjon eller lungebetennelse oppstår, skal behandlingen seponeres og forskrivende lege kontaktes. Yngre barn kan være mer følsomme for bivirkninger, og dette må tas hensyn til ved dosejusteringer. Etter dosetitreringsperioden skal barnets sialoré overvåkes i samarbeid med omsorgspersonen, minst hver 3. måned, for å vurdere endring i effekt og/eller tolerabilitet over tid, og dosen skal justeres tilsvarende. Følgende tabell viser glykopyrroniumdosen i ml mikstur for hvert vektområde ved hver doseøkning (ved normal nyrefunksjon).

Vekt (kg)

Dosenivå 1

Dosenivå 2

Dosenivå 3

Dosenivå 4

Dosenivå 5

 

(~12,8 µg/kg)a

(~25,6 µg/kg)a

(~38,4 µg/kg)a

(~51,2 µg/kg)a

(~64 µg/kg)a

 

ml

ml

ml

ml

ml

13-17

0,6

1,2

1,8

2,4

3b

18-22

0,8

1,6

2,4

3,2

4b

23-27

1

2

3

4

5b

28-32

1,2

2,4

3,6

4,8

6b

33-37

1,4

2,8

4,2

5,6

6b

38-42

1,6

3,2

4,8

6b

6

43-47

1,8

3,6

5,4

6b

6

≥48

2

4

6b

6

6

aHenviser til µg/kg glykopyrronium. bMaks. individuell dose i dette vektområdet.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Kliniske studier ikke utført. Glykopyrronium elimineres hovedsakelig via nyrene og nedsatt leverfunksjon gir sannsynligvis ikke økt eksponering. Nedsatt nyrefunksjon: Alvorlig nedsatt nyrefunksjon, se Kontraindikasjoner. Lett til moderat nedsatt nyrefunksjon (eGFR <90-≥30 ml/minutt/1,73 m2): Glykopyrroniumdosen skal reduseres med 30% iht. følgende tabell.

Vekt (kg)

Dosenivå 1

Dosenivå 2

Dosenivå 3

Dosenivå 4

Dosenivå 5

 

(~8,8 µg/kg)a

(~17,6 µg/kg)a

(~27,2 µg/kg)a

(~36 µg/kg)a

(~44,8 µg/kg)a

 

ml

ml

ml

ml

ml

13-17

0,4

0,8

1,2

1,7

2,1b

18-22

0,6

1,1

1,7

2,2

2,8b

23-27

0,7

1,4

2,1

2,8

3,5b

28-32

0,8

1,7

2,5

3,4

4,2b

33-37

1

2

2,9

3,9

4,2b

38-42

1,1

2,2

3,4

4,2b

4,2

43-47

1,2

2,5

3,8

4,2b

4,2

≥48

1,4

2,8

4,2b

4,2

4,2

aHenviser til µg/kg glykopyrronium. bMaks. individuell dose i dette vektområdet. Barn <3 år: Bruk anbefales ikke pga. svært begrensede effekt- og sikkerhetsdata. Eldre >65 år: Skal ikke brukes, er kun indisert for ungdom og barn ≥3 år. Voksne: Begrensede kliniske studier. Indisert kun for ungdom og barn ≥3 år.
Tilberedning/Håndtering: Se pakningsvedlegget for bruksanvisning. Sprøyten skal skylles i varmt vann og tørke etter hver bruk.
Administrering: Kun til oral bruk. Plasser sprøyten på innsiden av barnets munn og skyv stempelet forsiktig inn slik at innholdet skyves ut. Pasienten og/eller omsorgspersonen må rådgis for å sikre at nøyaktig dose gis hver gang, for å hindre skadelige følger av antikolinerge reaksjoner. Samtidig administrering med mat gir en markert reduksjon i systemisk eksponering. Dosen bør derfor gis minst 1 time før eller minst 2 timer etter mat, eller til fastsatte tidspunkt ift. mat. Mat med høyt fettinnhold bør unngås. Hvis barnets spesifikke behov tilsier at samtidig administrering med mat er nødvendig, skal doseringen utføres konsekvent med inntak av mat. Hvis det brukes nasogastrisk sonde/ernæringssonde, skal denne skylles med 10 ml vann umiddelbart etter dosering.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Graviditet og amming. Glaukom. Urinretensjon. Alvorlig nedsatt nyrefunksjon (eGFR <30 ml/minutt/1,73m2), inkl. ved terminal nyresykdom som krever dialyse. Historikk med intestinal obstruksjon, ulcerøs kolitt, paralytisk ileus, pylorusstenose og myasthenia gravis. Samtidig bruk med kaliumklorid i fast form gitt oralt eller antikolinergika.

Forsiktighetsregler

Antikolinerge bivirkninger: Antikolinerge bivirkninger som f.eks. urinretensjon, forstoppelse og overoppheting pga. hemmet svetting, kan være doseavhengige og vanskelig å vurdere for funksjonshemmede barn. Overvåkning fra lege og omsorgsperson kreves, i samsvar med følgende instruksjoner. Håndtering av viktige antikolinerge bivirkninger: Omsorgspersonen skal seponere behandlingen og søke råd fra forskrivende lege dersom det oppstår forstoppelse, urinretensjon, lungebetennelse, allergisk reaksjon, pyreksi, svært varmt vær eller atferdsendring. Etter vurdering av hendelsen skal legen avgjøre om behandlingen skal opphøre eller fortsettes med lavere dose. Mangel på langtids sikkerhetsdata: Sikkerhetsdata for behandling >24 uker finnes ikke. Gitt de begrensede langsiktige sikkerhetsdataene og usikkerheten rundt potensiell risiko for karsinogenitet, skal total behandlingsvarighet være kortest mulig. Hvis kontinuerlig behandling kreves (f.eks. i en palliativ situasjon) eller hvis behandlingen gjentas periodevis (f.eks. i non-palliativ situasjon ved behandling av kronisk sykdom), skal nytte og risiko vurderes nøye for hvert enkelt tilfelle, og behandlingen holdes under nøye oppsyn. Lett til moderat sialoré: Preparatet skal ikke gis ved lett til moderat sialoré, pga. lav sannsynlighet for nytte samt bivirkningsprofilen. Hjertesykdommer: Skal brukes med forsiktighet ved akutt myokardinfarkt, høyt blodtrykk, kransarteriesykdom, hjertearytmi og tilstander karakterisert ved takykardi (herunder tyreotoksikose, hjertesvikt, hjertekirurgi), da økt hjertefrekvens, blodtrykk og rytmeforstyrrelser kan opptre. Omsorgspersonen anbefales å måle pulsen hvis barnet virker utilpass og melde fra om svært høy eller svært lav hjertefrekvens. Gastrointestinale sykdommer: Skal brukes med forsiktighet ved gastroøsofageal reflukssykdom, eksisterende forstoppelse og diaré. Tannhelse: Da nedsatt spyttsekresjon kan øke faren for sykdom i munnhule og periodontalsykdom, er det viktig med tilstrekkelig daglig tannhygiene og regelmessig tannhelsekontroll. Luftveier: Preparatet kan gi sekretfortykkelse som kan øke risiko for luftveisinfeksjon og lungebetennelse. Behandling skal seponeres ved lungebetennelse. Bivirkninger i CNS: Økte sentralnervøse bivirkninger er rapportert. Hvis dette oppstår skal dette diskuteres med omsorgsperson under behandlingsgjennomgang og redusert dose bør vurderes. Atferdsendringer skal overvåkes. Glykopyrronium er en kvartær ammoniumforbindelse og har derfor begrenset evne til å trenge gjennom blod-hjerne-barrieren. Det bør utvises forsiktighet ved kompromittert blod-hjerne-barriere, f.eks. intraventrikulær shunt, hjernesvulst og encefalitt. Øvrige bivirkninger: Hvis urinretensjon, lungebetennelse eller forstoppelse oppstår skal preparatet seponeres til bivirkningene er forsvunnet. Hjerte/kar: Det må tas hensyn til preparatets virkning på hjerte/kar-systemet (kan påvirke hjertefrekvens og blodtrykk ved doser som brukes under anestesi) når tolerabilitet vurderes. Hematologi og kjemi: Se SPC. Vekst og utvikling: Effekt på reproduksjonssystemet er ikke undersøkt. Kliniske studier har ikke vist kort- eller langsiktig virkning, men kan ikke utelukkes. Hjelpestoffer: Inneholder <1 mmol natrium (23 mg) pr. maks. dose, dvs. praktisk talt natriumfritt. Bilkjøring og bruk av maskiner: Kan gi tåkesyn, svimmelhet og andre virkninger som kan svekke evnen til å utføre vanskelige oppgaver som f.eks. å kjøre, sykle og bruke maskiner.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Ingen interaksjonsstudier utført. Begrensede data for barn og ungdom. Kontraindisert ved samtidig bruk: Kaliumklorid, gitt oralt i fast form: Glykopyrronium kan øke risikoen for skade i øvre mage-tarmkanal, pga. økt gastrointestinal transittid som gir en høy lokal konsentrasjon av kaliumioner. En sammenheng med blødning i øvre mage-tarmkanal og sårdanning, stenose, perforering og obstruksjon i tynntarmen er sett. Antikolinergika: Samtidig bruk kan øke risikoen for antikolinerge bivirkninger. Antikolinergika kan forsinke gastrointestinal absorpsjon av andre antikolinergika gitt oralt, og også øke risikoen for antikolinerge bivirkninger. Samtidig bruk skal vurderes nøye: Krampestillende: Glykopyrronium kan motvirke farmakologisk effekt av legemidler med gastrointestinal prokinetisk aktivitet. Topiramat: Glykopyrronium kan potensere effekten av oligohydrose og hypertermi forbundet med bruk av topiramat, spesielt hos barn. Sederende antihistaminer: Kan gi antikolinerg tilleggseffekt. En dosereduksjon av preparatet og/eller antihistamin kan være nødvendig. Nevroleptika/antipsykotika: Effekten av nevroleptika/antipsykotika kan potenseres. En dosereduksjon av preparatet og/eller nevroleptika/antipsykotika kan være nødvendig. Muskelrelaksantia: Bruk av preparatet etter administrering av botulinumtoksin kan potensere systemisk antikolinerg effekt. Trisykliske antidepressiver (TCA) og MAO-hemmere: Kan gi antikolinerg tilleggseffekt. En redusert dose av preparatet og/eller TCA og MAO-hemmere kan være nødvendig. Opioider: Legemidler som petidin og kodein kan gi sentralnervøse og gastrointestinale tilleggsbivirkninger og øke risikoen for alvorlig forstoppelse eller paralytisk ileus og CNS-depresjon. Hvis det ikke er mulig å unngå samtidig bruk, skal pasienten overvåkes for potensielt overdreven eller langvarig CNS-depresjon og forstoppelse. Kortikosteroider: Steroidindusert glaukom kan utvikles. Samtidig bruk kan gi økt intraokulært trykk (åpenvinklet eller trangvinklet). Annet: Legemidler med antikolinerge egenskaper kan gi kumulative parasympatolytiske effekter, deriblant munntørrhet, urinretensjon, forstoppelse og forvirring, samt økt fare for antikolinergt syndrom.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Kontraindisert. Ingen data på bruk hos gravide. Effektiv prevensjon bør vurderes før behandling av kvinner i fertil alder, hvis aktuelt.
Amming: Kontraindisert. Sikkerhet ved amming er ikke fastslått.
Fertilitet: Ingen data mht. effekt på human fertilitet. Hos rotter er det sett reduksjon i befruktningsrate og overlevelsesrate ved avvenning.

 

Bivirkninger

Organklasse Bivirkning
Gastrointestinale
Svært vanlige Diaré, forstoppelse, munntørrhet, oppkast
Mindre vanlige Dårlig ånde, gastrointestinal motilitetsforstyrrelse, pseudoobstruksjon, øsofageal candidiasis
Ukjent frekvens Kvalme
Generelle
Vanlige Feber
Mindre vanlige Dehydrering, tørste i varmt vær
Ukjent frekvens Allergisk reaksjon, angioødem
Hjerte
Svært vanlige Flushing
Ukjent frekvens Forbigående bradykardi
Hud
Vanlige Utslett
Ukjent frekvens Hemmet svetting, tørr hud
Infeksiøse
Vanlige Pneumoni, urinveisinfeksjon, øvre luftveisinfeksjon
Luftveier
Svært vanlige Redusert bronkialsekresjon, tett nese
Vanlige Epistakse
Ukjent frekvens Sinusitt
Nevrologiske
Mindre vanlige Hodepine
Ukjent frekvens Insomni
Nyre/urinveier
Svært vanlige Urinretensjon
Ukjent frekvens Pollakisuri
Psykiske
Svært vanlige Irritabilitet
Vanlige Agitasjon, somnolens
Mindre vanlige Frustrasjon
Ukjent frekvens Frustrasjon, frykt, følelse av tristhet, gråt, humørsvingninger, intermitterende eksplosiv lidelse, nedsatt oppmerksomhetsevne, overaktivitet, raserianfall, rastløshet
Følsomhet, blyghet og sosial tilbaketrekning (spesifikt for barndoms- og ungdomsalder)
Øye
Mindre vanlige Mydriasis, nystagmus
Ukjent frekvens Fotofobi, trangvinkelglaukom, tørre øyne
Frekvens Bivirkning
Svært vanlige
Gastrointestinale Diaré, forstoppelse, munntørrhet, oppkast
Hjerte Flushing
Luftveier Redusert bronkialsekresjon, tett nese
Nyre/urinveier Urinretensjon
Psykiske Irritabilitet
Vanlige
Generelle Feber
Hud Utslett
Infeksiøse Pneumoni, urinveisinfeksjon, øvre luftveisinfeksjon
Luftveier Epistakse
Psykiske Agitasjon, somnolens
Mindre vanlige
Gastrointestinale Dårlig ånde, gastrointestinal motilitetsforstyrrelse, pseudoobstruksjon, øsofageal candidiasis
Generelle Dehydrering, tørste i varmt vær
Nevrologiske Hodepine
Psykiske Frustrasjon
Øye Mydriasis, nystagmus
Ukjent frekvens
Gastrointestinale Kvalme
Generelle Allergisk reaksjon, angioødem
Hjerte Forbigående bradykardi
Hud Hemmet svetting, tørr hud
Luftveier Sinusitt
Nevrologiske Insomni
Nyre/urinveier Pollakisuri
Psykiske Frustrasjon, frykt, følelse av tristhet, gråt, humørsvingninger, intermitterende eksplosiv lidelse, nedsatt oppmerksomhetsevne, overaktivitet, raserianfall, rastløshet
Følsomhet, blyghet og sosial tilbaketrekning (spesifikt for barndoms- og ungdomsalder)
Øye Fotofobi, trangvinkelglaukom, tørre øyne

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Symptomer: Overdosering kan gi antikolinergt syndrom. Symptomer skyldes CNS-effekter, effekter i det perifere nervesystemet, eller begge. Vanlige tegn er rødme, tørr hud og tørre slimhinner, mydriasis med tapt akkomodasjon, endret mental status og feber. Ytterligere symptomer omfatter sinustakykardi, reduserte tarmlyder, funksjonell ileus, urinretensjon, høyt blodtrykk, skjelving og myoklone rykk.
Behandling: Ved antikolinergt syndrom skal legevakt med avanserte muligheter for hjerte-lungebehandling oppsøkes. Prehospital gastrointestinal dekontaminering med aktivt kull anbefales ikke, pga. faren for somnolens og anfall, og den tilhørende faren for pulmonal aspirasjon. På sykehuset kan det gis aktivt kull så lenge pasientens luftveier kan beskyttes tilstrekkelig. Fysostigminsalisylat anbefales ved takykardi med påfølgende hemodynamisk kompromittering, intraktable anfall, alvorlig agitasjon eller psykose.

Egenskaper

Virkningsmekanisme: Sikling reguleres hovedsakelig av parasympatisk innervering av spyttkjertlene. Glykopyrronium hemmer kompetitivt kolinerge muskarine reseptorer i spyttkjertlene og annet perifert vev, og reduserer dermed indirekte forekomsten av sikling.
Absorpsjon: Gjennomsnittlig absolutt oral biotilgjengelighet ved sammenligning av 1 oral dose på 50 µg/kg og 1 i.v. dose på 5 µg/kg er liten, ca. 3% (1,3-13,3%) hos 6 barn (7-14 år) som gjennomgår intraokulær kirurgi. Samtidig administrering med mat gir en markert reduksjon i systemisk eksponering.
Fordeling: Vd 1,31-1,83 liter/kg hos barn og ungdom. Ved 6 µg/kg i.v. dose hos voksne er distribusjons t1/2 2,2 ± 1,3 minutter.
Halveringstid: Eliminasjons t1/2 i området 2,5-4 timer etter oral administrering.
Utskillelse: Via nyrene, hovedsakelig uendret. Ca. 65% av i.v. dose utskilles renalt i løpet av de første 24 timene. Ca. 5% utskilles via gallen.

Oppbevaring og holdbarhet

Holdbarhet etter åpning: 2 måneder. Oppbevares ved høyst 25°C.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Sialanar, MIKSTUR, oppløsning:

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
320 μg/ml 250 ml (flaske m/adapter + sprøyte)
171056
Blå resept
-
4745,00 C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 01.09.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

07/2020