Rybelsus

Novo Nordisk


Antidiabetikum, GLP‑1-reseptoragonist.

A10B J06 (Semaglutid)TABLETTER 3 mg, 7 mg og 14 mg: Hver tablett inneh.: Semaglutid 3 mg, resp. 7 mg og 14 mg, salkaprozatnatrium, hjelpestoffer.


Indikasjoner

Behandling av voksne med utilstrekkelig kontrollert diabetes mellitus type 2 for å forbedre glykemisk kontroll som tillegg til diett og fysisk aktivitet: Som monoterapi når metformin er vurdert uegnet grunnet intoleranse eller kontraindikasjoner. I kombinasjon med andre legemidler til behandling av diabetes. Se SPC for resultater fra studier vedrørende kombinasjoner, effekt på glykemisk kontroll, kardiovaskulære hendelser og populasjoner som ble undersøkt.

Dosering

Mht. sporbarhet skal preparatnavn og batchnr. noteres i pasientjournalen. Voksne: Startdose 3 mg 1 gang daglig i 1 måned. Etter 1 måned skal dosen økes til en vedlikeholdsdose på 7 mg 1 gang daglig. Etter minst 1 måned med en dose på 7 mg 1 gang daglig, kan dosen økes til en vedlikeholdsdose på 14 mg 1 gang daglig for å bedre den glykemiske kontrollen ytterligere. Maks. anbefalt daglig enkeltdose er 14 mg. Inntak av 2 tabletter à 7 mg for å oppnå effekten av en dose på 14 mg er ikke undersøkt og anbefales ikke. Bytte mellom oral semaglutid og s.c. semaglutid: Effekten av å bytte er vanskelig å forutse pga. stor farmakokinetisk variabilitet for tabletter, se SPC. Kombinasjon med andre legemidler: Når semaglutid brukes i kombinasjon med metformin og/eller en SGLT2-hemmer eller tiazolidindion, kan det fortsettes med gjeldende dose av metformin og/eller SGLT2-hemmer eller tiazolidindion. Når semaglutid brukes i kombinasjon med et sulfonylureapreparat eller med insulin, kan det vurderes å redusere dosen av sulfonylurea eller insulin for å redusere risikoen for hypoglykemi. Egenmåling av blodglukose: Er ikke nødvendig for å justere semaglutiddosen. Egenmåling av blodglukose er nødvendig for å justere dosen av sulfonylurea og insulin, spesielt når behandling med semaglutid startes opp og insulin reduseres. En trinnvis tilnærming til dosereduksjon av insulin anbefales.
Glemt dose: Dersom en dose glemmes, skal glemt dose utelates, og neste dose tas neste dag.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Dosejustering ikke nødvendig. Forsiktighet bør utvises ved alvorlig nedsatt leverfunksjon pga. begrenset erfaring. Nedsatt nyrefunksjon: Dosejustering ikke nødvendig ved lett, moderat eller alvorlig nedsatt nyrefunksjon. Begrenset erfaring ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon. Anbefales ikke ved terminal nyresykdom. Barn og ungdom <18 år: Sikkerhet og effekt ikke fastslått, ingen tilgjengelige data. Eldre: Dosejustering pga. alder ikke nødvendig. Begrenset erfaring hos eldre ≥75 år.
Administrering: Skal tas på tom mage når som helst på dagen. Skal svelges hele med en slurk vann (opptil et 1/2 glass vann tilsv. 120 ml), minst 30 minutter før inntak av annen drikke, mat eller andre orale legemidler. Tablettene skal ikke deles, knuses eller tygges.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene.

Forsiktighetsregler

Skal ikke brukes ved diabetes mellitus type 1 eller til behandling av diabetisk ketoacidose. Ved behandlingsstart med GLP-1-reseptoragonist er diabetisk ketoacidose rapportert hos insulinavhengige pasienter etter rask seponering eller dosereduksjon av insulin. Ingen terapeutisk erfaring hos pasienter med kongestiv hjertesvikt, NYHA klasse IV, og semaglutid anbefales derfor ikke til disse. Mage-tarmkanal: Ingen terapeutisk erfaring hos pasienter som har gjennomgått bariatrisk kirurgi. Bruk av GLP-1-reseptoragonister kan være forbundet med gastrointestinale bivirkninger og kan forårsake dehydrering, som i sjeldne tilfeller kan gi svekkelse av nyrefunksjonen. Pasienten bør informeres om potensiell risiko og ta forholdsregler for å unngå væskemangel. Akutt pankreatitt: Er sett ved bruk av GLP-1-reseptoragonister. Pasienten bør informeres om typiske symptomer. Ved mistanke om pankreatitt bør semaglutid seponeres. Dersom pankreatitt bekreftes, bør behandlingen ikke gjenopptas. Forsiktighet bør utvises ved tidligere pankreatitt. Hypoglykemi: Kombinasjon med sulfonylurea eller insulin kan gi økt risiko for hypoglykemi. Risikoen kan reduseres ved å minske dosen sulfonylurea eller insulin når semaglutidbehandling initieres. Diabetisk retinopati: Hos pasienter med diabetisk retinopati som behandles med insulin og s.c. semaglutid, er det sett økt risiko for å utvikle komplikasjoner av diabetisk retinopati, og dette kan ikke utelukkes for oralt administrert semaglutid. Forsiktighet bør utvises hos pasienter med diabetisk retinopati. Disse pasientene bør følges opp nøye og behandles iht. kliniske retningslinjer. Rask forbedring av glukosekontroll er forbundet med midlertidig forverring av diabetisk retinopati, men andre mekanismer kan ikke utelukkes. Langsiktig glykemisk kontroll reduserer risikoen for diabetisk retinopati. Behandlingsrespons: Etterlevelse av doseringsregimet anbefales for optimal effekt. Semaglutidabsorpsjonen er svært variabel og kan gi lavere enn forventet respons (2-4% av pasientene oppnår ingen eksponering). Hjelpestoffer: Inneholder 23 mg natrium pr. tablett, tilsv. 1% av WHOs anbefalte maks. daglige natriuminntak på 2 g for en voksen. Bilkjøring og bruk av maskiner: Ingen/ubetydelig påvirkning på evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner. Ved bruk i kombinasjon med sulfonylurea eller insulin, bør pasienten rådes til å ta forholdsregler for å unngå hypoglykemi.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Semaglutid forsinker magetømming og kan påvirke absorpsjonen av andre orale legemidler. Monitorering av thyreoideaparametre bør vurderes ved samtidig bruk av levotyroksin. Ved behandlingsoppstart hos pasienter på warfarin eller andre kumarinderivater anbefales hyppig INR-monitorering. Tilstedeværelse av flere tabletter i magesekken påvirker absorpsjonen av semaglutid.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Begrensede data. Dyrestudier har vist reproduksjonstoksiske effekter. Skal ikke brukes under graviditet. Hvis en pasient ønsker å bli gravid eller blir gravid, skal behandlingen seponeres. Pga. lang halveringstid skal semaglutid seponeres minst 2 måneder før en planlagt graviditet. Fertile kvinner anbefales å bruke prevensjon under behandling.
Amming: Utskilles i melk hos rotte. Risiko for barn som ammes kan ikke utelukkes, skal ikke brukes ved amming.
Fertilitet: Effekt på human fertilitet er ukjent. Påvirker ikke fertiliteten hos hannrotter. Hos hunnrotter sees en økning i brunstperiodens lengde og en liten reduksjon i antallet eggløsninger ved doser forbundet med vekttap hos moren.

 

Bivirkninger

Hyppigst rapporterte bivirkninger i kliniske studier var gastrointestinale sykdommer. De fleste tilfellene var milde til moderate i alvorlighetsgrad og av kort varighet.

OrganklasseBivirkning
Gastrointestinale
Svært vanligeDiaré, kvalme
VanligeAbdominal distensjon, dyspepsi, flatulens, forstoppelse, gastritt, gastroøsofageal reflukssykdom, magesmerte, oppkast
Mindre vanligeRaping
SjeldneAkutt pankreatitt
Generelle
VanligeFatigue
Hjerte
Mindre vanligeØkt hjerterytme
Immunsystemet
SjeldneAnafylaktisk reaksjon
Lever/galle
Mindre vanligeGallestein
Stoffskifte/ernæring
Svært vanligeHypoglykemi ved bruk sammen med insulin eller sulfonylurea
VanligeHypoglykemi ved bruk sammen med andre orale antidiabetika, redusert appetitt
Undersøkelser
VanligeØkt amylase, økt lipase
Mindre vanligeRedusert vekt
Øye
VanligeKomplikasjoner av diabetesretinopati

Hyppigst rapporterte bivirkninger i kliniske studier var gastrointestinale sykdommer. De fleste tilfellene var milde til moderate i alvorlighetsgrad og av kort varighet.

FrekvensBivirkning
Svært vanlige
GastrointestinaleDiaré, kvalme
Stoffskifte/ernæringHypoglykemi ved bruk sammen med insulin eller sulfonylurea
Vanlige
GastrointestinaleAbdominal distensjon, dyspepsi, flatulens, forstoppelse, gastritt, gastroøsofageal reflukssykdom, magesmerte, oppkast
GenerelleFatigue
Stoffskifte/ernæringHypoglykemi ved bruk sammen med andre orale antidiabetika, redusert appetitt
UndersøkelserØkt amylase, økt lipase
ØyeKomplikasjoner av diabetesretinopati
Mindre vanlige
GastrointestinaleRaping
HjerteØkt hjerterytme
Lever/galleGallestein
UndersøkelserRedusert vekt
Sjeldne
GastrointestinaleAkutt pankreatitt
ImmunsystemetAnafylaktisk reaksjon

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Symptomer: Gastrointestinale.
Behandling: Egnet støttebehandling initieres iht. kliniske symptomer. En lengre periode med observasjon og behandling av symptomer kan være nødvendig, tatt i betraktning den lange halveringstiden på ca. 1 uke.

Egenskaper

Klassifisering: Glukagonlignende peptid-1 (GLP‑1)-analog fremstilt ved rekombinant DNA-teknologi. 94% sekvenshomologi for hormonet humant GLP‑1.
Virkningsmekanisme: GLP‑1-reseptoragonist som bindes selektivt til og aktiverer GLP‑1-reseptoren, målet for endogent GLP‑1. Reduserer blodglukose på en glukoseavhengig måte ved å stimulere insulinsekresjon og senke glukagonsekresjon når blodglukosen er høy. Mekanismen med blodglukosesenking involverer også en mindre forsinkelse i magetømming i den tidlige postprandiale fasen. Ved hypoglykemi reduserer semaglutid insulinutskillelse og svekker ikke glukagonutskillelse. Mekanismen til semaglutid er uavhengig av administreringsvei. Kroppsvekt og kroppsfettmasse reduseres via nedsatt energiinntak, som involverer en generelt redusert appetitt. I tillegg reduseres preferansen for mat med høyt fettinnhold.
Absorpsjon: Primært i magesekken. Estimert biotilgjengelighet ca. 1%. Variabel absorpsjon. Tmax 1 time. Steady state nås etter 4‑5 uker med administrering 1 gang daglig. Systemisk eksponering av semaglutid øker proporsjonalt med dosen. Salkaprozatnatrium fremmer absorpsjonen av semaglutid. Interindividuell variabilitet i absorpsjon er høy (CV ca. 100%). Absorpsjonen reduseres ved samtidig matinntak eller store volum vann. En lengre fasteperiode etter inntak gir høyere absorpsjon.
Proteinbinding: >99%.
Fordeling: Vd ca. 8 liter.
Halveringstid: Ca. 1 uke. Semaglutid vil være til stede i sirkulasjonen i ca. 5 uker etter siste dose. Clearance ca. 0,04 liter/time.
Metabolisme: Proteolytisk spalting av peptidkjeden og sekvensiell betaoksidasjon av fettsyresidekjeden. Enzymet nøytral endopeptidase (NEP) antas å være involvert.
Utskillelse: Primært via urin og feces. Ca. 3% uforandret via urin.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares i den originale blisterpakningen for å beskytte mot lys og fuktighet.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Rybelsus, TABLETTER:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
3 mg30 stk. (blister)
478961
-
-
1765,90C
7 mg30 stk. (blister)
146870
-
-
1765,90C
90 stk. (blister)
439552
-
-
5225,30C
14 mg30 stk. (blister)
383205
-
-
1765,90C
90 stk. (blister)
047094
-
-
5225,30C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 27.05.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

13.11.2020