Robinul-Neostigmin

Viatris (Viatris AS)


Antikolinergikum + antikolinesterase.

N07A A51 (Glykopyrroniumbromid, Neostigmin)Indikasjoner | Nye metoder | Dosering | Tilberedning | Administrering | Legemiddelfoto | Instruksjonsfilmer | Kontraindikasjoner | Forsiktighetsregler | Interaksjoner | Graviditet, amming og fertilitet | Bivirkninger | Overdosering og forgiftning | Egenskaper og miljø | Oppbevaring og holdbarhet | Andre opplysninger | Utleveringsbestemmelser | Pakninger uten resept | Pakninger, priser og refusjon | Medisinbytte | SPC (preparatomtale)

INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning: 1 ml inneh.: Glykopyrroniumbromid 0,5 mg, neostigminmetylsulfat 2,5 mg, dinatriumfosfatdodekahydrat, sitronsyre, natriumdihydroksid, vann til injeksjonsvæsker.


Indikasjoner

Reversering av rester av ikke-depolariserende (konkurrerende) nevromuskulær blokkering.

Dosering

Angitte doser kan gjentas dersom det ikke oppnås tilfredsstillende reversering av den nevromuskulære blokkering. En totaldose som overskrider 2 ml anbefales ikke da så store doser neostigmin kan gi depolariserende nevromuskulært blokk.
Voksne inkl. eldre
1-2 ml i.v. over en periode på 10-30 sekunder. Alternativt: 0,02 ml/kg i.v. over en periode på 10-30 sekunder.
Barn
0,02 ml/kg i.v. over en periode på 10-30 sekunder.
Tilberedning​/​Håndtering Injeksjonsvæskene skal ikke blandes med andre legemidler i samme sprøyte. Preparatet skal ikke fortynnes.
Administrering Gis i.v.

Kontraindikasjoner

Hypersensitivitet for glykopyrron eller neostigmin. Mekanisk obstruksjon av mage-tarm eller urinveiene. Peritonitt, parkinsonisme, epilepsi, vagotoni, bradykardi, hypotensjon. Skal ikke gis samtidig med suksameton (suksinylkolin) da neostigmin potenserer den depolariserende nevromuskulære blokade av suksameton.

Forsiktighetsregler

Det må utvises forsiktighet til astmapasienter. Pga. økt hjertefrekvens ved bruk av antikolinergika, bør forsiktighet utvises hos pasienter med hypertensjon, kardiale arytmier, hjerteinsuffisiens og hypertyreoidisme. Ved anestesi kan antikolinergika resultere i ventrikkelarytmi. Bør unngås i store doser hos pasienter med myasthenia gravis. Brukes med forsiktighet ved feber pga. hemming av svetting. Hjelpestoffer: Inneholder <1 mmol (23 mg) natrium pr. ml, og er så godt som natriumfritt.

Interaksjoner

I.v. injeksjon av antikolinergika ved syklopropan-anestesi kan resultere i ventrikkelarytmi og forsiktighet bør derfor utvises. Lokalanestetika, noen generelle anestetika, antiarytmika og andre legemidler som påvirker nevromuskulœr transmisjon bør brukes med forsiktighet eller ikke i det hele tatt ved myasthenia gravis. Visse antibiotika, spesielt neomycin, streptomycin og kanamycin har en mild, men klar, ikke-depolariserende blokkerende effekt som kan aksentuere nevromuskulære blokk. Disse bør kun brukes ved klar indikasjon ved myasthenia gravis, og dosen av preparatet bør da justeres nøye. Neostigmin har ingen antagonistisk effekt, og kan forlenge fase I-blokaden av depolariserende muskelrelaksantia som suksinylkolin. Neostigmin kan hemme metabolismen av suksameton og øke og forlenge effekten av suksameton.

Graviditet, amming og fertilitet

GraviditetSikkerheten ved bruk under graviditet er ikke klarlagt, da human erfaring er utilstrekkelig. Dyrestudier med glykopyrron har vist reproduksjonstoksiske effekter. Preparatet bør derfor ikke brukes av gravide.
AmmingGlykopyrron går over i morsmelk i små mengder, men det ukjent hvor mye neostigmin som går over. Sikkerheten ved bruk under amming er ikke klarlagt og preparatet bør derfor ikke brukes.

 

Bivirkninger

Frekvensintervaller: Svært vanlige (≥1​/​10), vanlige (≥1/100 til <1​/​10), mindre vanlige (≥1/1000 til <1​/​100), sjeldne (≥1/10 000 til <1​/​1000), svært sjeldne (<1/10 000) og ukjent frekvens.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering​/​Forgiftning

Symptomene på overdosering med glykopyrron er perifere. Motvirkes ved å gi en kvartær ammoniumantikolinesterase f.eks. neostigminmetylsulfat, 1 mg pr. 1 mg glykopyrron gitt parenteralt. Symptomene på overdosering med neostigminmetylsulfat (salivasjon, rhinoré, rastløshet, kaldsvetting, akutt angst, brekninger, kalde ekstremiteter, dyspné, bradykardi) behandles med glykopyrron 0,2-0,6 mg eller atropin 0,4-1,2 mg. Alvorlig respirasjonsdepresjon behandles med kunstig ventilasjon.

Egenskaper og miljø

KlassifiseringGlykopyrron: Et syntetisk antikolinergikum med kvartært ammonium. Neostigmin: En kolinesterasehemmer med kvartært ammonium.
FordelingGlykopyrron: Er sterkt ionisert ved fysiologisk pH og har lav lipidløselighet og penetrerer derfor i liten grad blod-hjerne- og placentabarrierene.
HalveringstidVirkning inntrer etter ca. 3 minutter og varer i 6 timer. Neostigmin: Plasma t1/2: 47-60 minutter.
UtskillelseGlykopyrron: Hovedsakelig uendret i feces via galle-eliminasjon og i urin. Neostigmin: Hovedsakelig i urin.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot lys.

 

Pakninger, priser og refusjon

Robinul-Neostigmin, INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon Pris (kr) R.gr.
10 × 1 ml (glassamp.)
113993

-

532,20 C

SPC (preparatomtale)

Robinul-Neostigmin INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på nettsiden til Direktoratet for medisinske produkter (DMP). Legemidler sentralt godkjent i EU​/​EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av DMP/EMA:

10.02.2022


Sist endret: 03.11.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)