Rimactan

Sandoz


Tuberkulosemiddel.

J04A B02 (Rifampicin)KAPSLER 150 mg og 300 mg: Hver kapsel inneh.: Rifampicin. 150 mg, resp. 300 mg, lactos., const. q.s. Fargestoff: 150 mg: Rødt jernoksid (E 172), titandioksid (E 171). 300 mg: Rødt, gult og svart jernoksid (E 172), titandioksid (E 171).


Indikasjoner

Tuberkulose.

Dosering

Maks. daglig dose skal ikke overskride 600 mg.
Voksne: <50 kg: 450 mg daglig. ≥50 kg: 600 mg daglig.
Barn og spedbarn ≥3 måneder: 15 (10-20) mg/kg daglig.
Ved overgang fra intermitterende til daglig behandling: Dosen skal økes gradvis. 75-150 mg gis første dag, og terapeutisk dose bør nås innen 3-4 dager. I denne perioden bør nyrefunksjonen overvåkes nøye.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Se Forsiktighetsregler. Barn <3 måneder: Doseringsanbefalinger kan ikke gis pga. manglende spesifikke data. Se også Forsiktighetsregler.
Administrering: For å sikre optimal absorpsjon skal dosen inntas på fastende mage (1/2 time før et måltid), helst 1/2-1 time før frokost. Skal svelges hele.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for noen av innholdsstoffene. Ikterus. Samtidig bruk av vorikonazol og proteasehemmere, unntatt ritonavir, når det gis full dose eller 600 mg 2 ganger daglig.

Forsiktighetsregler

Alle tuberkuløse pasienter må ha forhåndsmålinger av leverfunksjon. Behandling med daglige doser av rifampicin tåles bedre enn intermitterende behandling. «Flu»-syndromet som sees ved intermitterende behandling kan være et forstadium til alvorlige komplikasjoner som trombocytopeni, purpura, hemolytisk anemi, dyspné og astmalignende anfall, sjokk og nyresvikt. Muligheten for å bytte over til daglig behandling bør i tilfelle vurderes. Ved ev. overgang fra intermitterende til daglig dosering eller ved gjenopptakelse av behandlingen etter lengre opphold bør nyrefunksjonen overvåkes nøye. Leverfunksjonsprøver bør utføres under behandlingen, spesielt hos pasienter der man på forhånd kan mistenke leversykdom. Rifampicin må seponeres ved signifikante kliniske endringer i leverfunksjonen. Ved tilstedeværelse av alvorlig leversvikt eller gulsott kan dosen måtte reduseres. Ved langvarig behandling og ved leversykdom, bør blod- og leverfunksjonstester utføres periodevis, og ved baseline. Må brukes med største forsiktighet og kun på de strengeste indikasjoner til premature og nyfødte spedbarn, da leveren ennå ikke fungerer med full effektivitet. Rifampicin har enzyminduserende egenskaper som kan forsterke metabolismen av endogene substrater, inkl. hormoner fra binyrer og skjoldkjertel, og vitamin D.

Interaksjoner