Pifeltro

MSD


Antiviralt middel, ikke-nukleosid revers transkriptasehemmer.

J05A G06 (Doravirin)TABLETTER, filmdrasjerte 100 mg: Hver tablett inneh.: Doravirin 100 mg, laktose, hjelpestoffer. Fargestoff: Titandioksid (E 171).


Indikasjoner

I kombinasjon med andre legemidler til behandling av voksne med hiv-1-infeksjon uten tidligere påvist eller nåværende resistens mot klassen ikke-nukleosid revers transkriptasehemmere (NNRTI).

Dosering

Behandling bør initieres av lege med erfaring innen behandling av hiv-infeksjon.
Voksne inkl. eldre: 1 tablett 1 gang daglig. Dosejustering: Ved samtidig bruk av rifabutin og andre moderate CYP3A-induktorer tas 1 tablett 2 ganger daglig med ca. 12 timers mellomrom.
Glemt dose: Dersom det er gått <12 timer fra tidspunktet dosen vanligvis tas, bør dosen tas så snart som mulig, og normal dosering fortsettes. Dersom det er gått >12 timer bør neste dose tas til normal tid. 2 doser skal ikke tas samtidig.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Ingen dosejustering ved lett/moderat nedsatt leverfunksjon (Child-Pugh A/B). Ikke undersøkt ved alvorlig nedsatt leverfunksjon (Child-Pugh C), og forsiktighet bør derfor utvises. Nedsatt nyrefunksjon: Ingen dosejustering ved lett, moderat eller alvorlig nedsatt nyrefunksjon. Ikke undersøkt ved terminal nyresvikt eller hos dialysepasienter. Barn og ungdom: Sikkerhet og effekt ikke fastslått. Ingen data.
Administrering: Tas med eller uten mat. Svelges hele.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Samtidig bruk av sterke CYP3A-induktorer, da det kan betydelig redusere plasmakonsentrasjonen av doravirin og dermed redusere effekten.

Forsiktighetsregler

Viral suppresjon med antiretroviral behandling reduserer risikoen for seksuell hiv-1-overføring betraktelig, men kan ikke utelukkes. Forholdsregler for å forhindre overføring bør tas iht. nasjonale retningslinjer. NNRTI-substitusjoner: Ikke undersøkt ved tidligere virologisk svikt ved andre antiretrovirale behandlinger. Et brytningspunkt for redusert følsomhet pga. ulike NNRTI-substitusjoner forbundet med reduksjon av klinisk effekt er ikke fastslått. Utilstrekkelig klinisk evidens for å støtte bruk av doravirin hos hiv-infiserte med resistenstegn mot NNRTI. CYP3A-induktorer: Forsiktighet utvises ved samtidig bruk, da doravirineksponering kan reduseres. Immunt reaktiveringssyndrom: Er sett ved antiretroviral kombinasjonsbehandling. I innledende behandlingsfase kan pasienter med responderende immunsystem utvikle en inflammatorisk respons mot indolente/gjenværende opportunistiske infeksjoner (som Mycobacterium avium, cytomegalovirus, Pneumocystis jirovecii-pneumoni eller tuberkulose), noe som kan nødvendiggjøre ytterligere evaluering og behandling. Autoimmune sykdommer (som Graves sykdom, autoimmun hepatitt, poliomyositt, Guillain-Barrés syndrom) er også sett i forbindelse med immunreaktivering. Tidspunkt for utbrudd varierer, og kan være flere måneder etter behandlingsstart. Hjelpestoffer: Inneholder laktose og bør ikke brukes ved galaktoseintoleranse, total laktasemangel eller glukose-galaktosemalabsorpsjon. Bilkjøring og bruk av maskiner: Kan ha en liten påvirkning. Pasienten bør informeres om at fatigue, svimmelhet og somnolens kan oppstå. Dette bør vurderes ved bedømming av evnen til å kjøre bil/bruke maskiner.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Se SPC for interaksjonstabell. Metaboliseres primært av CYP3A, og CYP3A-induktorer/-hemmere kan påvirke clearance. Ved anbefalt dose er det usannsynlig at doravirin har klinisk relevant effekt på plasmakonsentrasjonen av legemidler som er avhengig av transportproteiner for absorpsjon og/eller eliminasjon, eller som metaboliseres av CYP-enzymer. Forsiktighet utvises ved samtidig bruk av sensitive CYP3A-substrater med smalt terapeutisk vindu (f.eks. takrolimus og sirolimus).

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Ingen/begrensede data. Legen oppfordres til å registrere pasienten i det etablerte antiretrovirale graviditetsregisteret for å overvåke utfall for mor og foster. Dyrestudier indikerer ingen direkte/indirekte skadelige effekter mht. reproduksjonstoksisitet. Som et forsiktighetstiltak anbefales det å unngå bruk under graviditet.
Amming: Utskillelse i morsmelk er ukjent. Dyrestudier har vist utskillelse i melk. Pga. mulig overføring av hiv-1 og muligheten for alvorlige bivirkninger hos diende spedbarn, skal mødre instrueres i å ikke amme.
Fertilitet: Dyrestudier indikerer ingen skadelige effekter ved eksponeringsnivå høyere enn eksponering ved anbefalt klinisk dose. Ingen humane data.

 

Bivirkninger

OrganklasseBivirkning
Gastrointestinale
VanligeAbdominalsmerte (inkl. øvre abdominalsmerte), diaré, flatulens, kvalme, oppkast
Mindre vanligeAbdominal distensjon, abdominalt ubehag (inkl. epigastrisk ubehag), dyspepsi, forstoppelse, gastrointestinal motilitetsforstyrrelse (inkl. hyppig avføring), myk avføring (inkl. unormal avføring)
SjeldneRektale tenesmer
Generelle
VanligeFatigue
Mindre vanligeAsteni, malaise
SjeldneBrystsmerte, frysninger, smerte, tørste
Hud
VanligeUtslett (inkl. makuløst utslett, erytematøst utslett, generalisert utslett, makulopapuløst utslett, papuløst utslett og urticaria)
Mindre vanligeKløe
SjeldneAllergisk dermatitt, rosacea
Infeksiøse
SjeldnePustuløst utslett
Kar
Mindre vanligeHypertensjon
Luftveier
SjeldneDyspné, forstørrede mandler
Muskel-skjelettsystemet
Mindre vanligeArtralgi, myalgi
SjeldneMuskel-skjelettsmerter
Nevrologiske
VanligeHodepine, somnolens, svimmelhet
Mindre vanligeDårlig søvnkvalitet, hypertoni, oppmerksomhetsforstyrrelse, parestesi, svekket hukommelse
Nyre/urinveier
SjeldneAkutt nyreskade, nyrestein, nyresykdom, urinveisstein
Psykiske
VanligeInsomni (inkl. innsovningsvansker og søvnforstyrrelser), unormale drømmer
Mindre vanligeAngst (inkl. generalisert angstlidelse), depresjon (inkl. dysfori, alvorlig depresjon og persistent depresjonstilstand), forvirringstilstand, irritabilitet, mareritt, selvmordstanker
SjeldneAggresjon, hallusinasjon, humørforandringer, somnambulisme, tilpasningsvansker
Stoffskifte/ernæring
Mindre vanligeHypofosfatemi
SjeldneHypomagnesemi
Undersøkelser
VanligeØkt ALAT (inkl. hepatocellulær skade)
Mindre vanligeRedusert hemoglobin, økt ASAT, økt amylase, økt lipase
SjeldneØkt CK i blodet
FrekvensBivirkning
Vanlige
GastrointestinaleAbdominalsmerte (inkl. øvre abdominalsmerte), diaré, flatulens, kvalme, oppkast
GenerelleFatigue
HudUtslett (inkl. makuløst utslett, erytematøst utslett, generalisert utslett, makulopapuløst utslett, papuløst utslett og urticaria)
NevrologiskeHodepine, somnolens, svimmelhet
PsykiskeInsomni (inkl. innsovningsvansker og søvnforstyrrelser), unormale drømmer
UndersøkelserØkt ALAT (inkl. hepatocellulær skade)
Mindre vanlige
GastrointestinaleAbdominal distensjon, abdominalt ubehag (inkl. epigastrisk ubehag), dyspepsi, forstoppelse, gastrointestinal motilitetsforstyrrelse (inkl. hyppig avføring), myk avføring (inkl. unormal avføring)
GenerelleAsteni, malaise
HudKløe
KarHypertensjon
Muskel-skjelettsystemetArtralgi, myalgi
NevrologiskeDårlig søvnkvalitet, hypertoni, oppmerksomhetsforstyrrelse, parestesi, svekket hukommelse
PsykiskeAngst (inkl. generalisert angstlidelse), depresjon (inkl. dysfori, alvorlig depresjon og persistent depresjonstilstand), forvirringstilstand, irritabilitet, mareritt, selvmordstanker
Stoffskifte/ernæringHypofosfatemi
UndersøkelserRedusert hemoglobin, økt ASAT, økt amylase, økt lipase
Sjeldne
GastrointestinaleRektale tenesmer
GenerelleBrystsmerte, frysninger, smerte, tørste
HudAllergisk dermatitt, rosacea
InfeksiøsePustuløst utslett
LuftveierDyspné, forstørrede mandler
Muskel-skjelettsystemetMuskel-skjelettsmerter
Nyre/urinveierAkutt nyreskade, nyrestein, nyresykdom, urinveisstein
PsykiskeAggresjon, hallusinasjon, humørforandringer, somnambulisme, tilpasningsvansker
Stoffskifte/ernæringHypomagnesemi
UndersøkelserØkt CK i blodet

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Ingen informasjon.

Egenskaper

Virkningsmekanisme: Hemmer hiv-1-replikering ved ikke-kompetetiv hemming av hiv-1-revers transkriptase. Hemmer ikke de humane cellulære DNA-polymerasene α, ß, og mitokondriell DNA-polymerase γ.
Absorpsjon: Cmax nås etter 2 timer. Estimert biotilgjengelighet ca. 64%.
Proteinbinding: Ca. 76%.
Fordeling: Vd 60,5 liter.
Halveringstid: Ca. 15 timer. Steady state nås vanligvis etter 2 dager.
Metabolisme: Primært oksidativ metabolisme via CYP3A.
Utskillelse: Noe biliær ekskresjon av uforandret legemiddel, lite via urinen.

Oppbevaring og holdbarhet

Brukes innen 35 dager etter anbrudd. Oppbevares i tett lukket originalboks for å beskytte mot fuktighet. Tørkemidlet skal ikke fjernes.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Pifeltro, TABLETTER, filmdrasjerte:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
100 mg30 stk. (boks)
537089
H-resept
-
6046,90C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 30.09.2019
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

04.09.2019