Pifeltro

MSD


Antiviralt middel, ikke-nukleosid revers transkriptasehemmer.

J05A G06 (Doravirin)TABLETTER, filmdrasjerte 100 mg: Hver tablett inneh.: Doravirin 100 mg, laktose, hjelpestoffer. Fargestoff: Titandioksid (E 171).


Indikasjoner

I kombinasjon med andre legemidler til behandling av voksne med hiv-1-infeksjon uten tidligere påvist eller nåværende resistens mot klassen ikke-nukleosid revers transkriptasehemmere (NNRTI).

Dosering

Behandling bør initieres av lege med erfaring innen behandling av hiv-infeksjon.
Voksne inkl. eldre: 1 tablett 1 gang daglig. Dosejustering: Ved samtidig bruk av rifabutin og andre moderate CYP3A-induktorer tas 1 tablett 2 ganger daglig med ca. 12 timers mellomrom.
Glemt dose: Dersom det er gått <12 timer fra tidspunktet dosen vanligvis tas, bør dosen tas så snart som mulig, og normal dosering fortsettes. Dersom det er gått >12 timer bør neste dose tas til normal tid. 2 doser skal ikke tas samtidig.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Ingen dosejustering ved lett/moderat nedsatt leverfunksjon (Child-Pugh A/B). Ikke undersøkt ved alvorlig nedsatt leverfunksjon (Child-Pugh C), og forsiktighet bør derfor utvises. Nedsatt nyrefunksjon: Ingen dosejustering ved lett, moderat eller alvorlig nedsatt nyrefunksjon. Ikke undersøkt ved terminal nyresvikt eller hos dialysepasienter. Barn og ungdom: Sikkerhet og effekt ikke fastslått. Ingen data.
Administrering: Tas med eller uten mat. Svelges hele.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Samtidig bruk av sterke CYP3A-induktorer, da det kan betydelig redusere plasmakonsentrasjonen av doravirin og dermed redusere effekten.

Forsiktighetsregler

Viral suppresjon med antiretroviral behandling reduserer risikoen for seksuell hiv-1-overføring betraktelig, men kan ikke utelukkes. Forholdsregler for å forhindre overføring bør tas iht. nasjonale retningslinjer. NNRTI-substitusjoner: Ikke undersøkt ved tidligere virologisk svikt ved andre antiretrovirale behandlinger. Et brytningspunkt for redusert følsomhet pga. ulike NNRTI-substitusjoner forbundet med reduksjon av klinisk effekt er ikke fastslått. Utilstrekkelig klinisk evidens for å støtte bruk av doravirin hos hiv-infiserte med resistenstegn mot NNRTI. CYP3A-induktorer: Forsiktighet utvises ved samtidig bruk, da doravirineksponering kan reduseres. Immunt reaktiveringssyndrom: Er sett ved antiretroviral kombinasjonsbehandling. I innledende behandlingsfase kan pasienter med responderende immunsystem utvikle en inflammatorisk respons mot indolente/gjenværende opportunistiske infeksjoner (som Mycobacterium avium, cytomegalovirus, Pneumocystis jirovecii-pneumoni eller tuberkulose), noe som kan nødvendiggjøre ytterligere evaluering og behandling. Autoimmune sykdommer (som Graves sykdom, autoimmun hepatitt, poliomyositt, Guillain-Barrés syndrom) er også sett i forbindelse med immunreaktivering. Tidspunkt for utbrudd varierer, og kan være flere måneder etter behandlingsstart. Hjelpestoffer: Inneholder laktose og bør ikke brukes ved galaktoseintoleranse, total laktasemangel eller glukose-galaktosemalabsorpsjon. Bilkjøring og bruk av maskiner: Kan ha en liten påvirkning. Pasienten bør informeres om at fatigue, svimmelhet og somnolens kan oppstå. Dette bør vurderes ved bedømming av evnen til å kjøre bil/bruke maskiner.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Se SPC for interaksjonstabell. Metaboliseres primært av CYP3A, og CYP3A-induktorer/-hemmere kan påvirke clearance. Ved anbefalt dose er det usannsynlig at doravirin har klinisk relevant effekt på plasmakonsentrasjonen av legemidler som er avhengig av transportproteiner for absorpsjon og/eller eliminasjon, eller som metaboliseres av CYP-enzymer. Forsiktighet utvises ved samtidig bruk av sensitive CYP3A-substrater med smalt terapeutisk vindu (f.eks. takrolimus og sirolimus).

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Ingen/begrensede data. Legen oppfordres til å registrere pasienten i det etablerte antiretrovirale graviditetsregisteret for å overvåke utfall for mor og foster. Dyrestudier indikerer ingen direkte/indirekte skadelige effekter mht. reproduksjonstoksisitet. Som et forsiktighetstiltak anbefales det å unngå bruk under graviditet.
Amming: Utskillelse i morsmelk er ukjent. Dyrestudier har vist utskillelse i melk. Pga. mulig overføring av hiv-1 og muligheten for alvorlige bivirkninger hos diende spedbarn, skal mødre instrueres i å ikke amme.
Fertilitet: Dyrestudier indikerer ingen skadelige effekter ved eksponeringsnivå høyere enn eksponering ved anbefalt klinisk dose. Ingen humane data.

 

Bivirkninger

Organklasse Bivirkning
Gastrointestinale
Vanlige Abdominalsmerte (inkl. øvre abdominalsmerte), diaré, flatulens, kvalme, oppkast
Mindre vanlige Abdominal distensjon, abdominalt ubehag (inkl. epigastrisk ubehag), dyspepsi, forstoppelse, gastrointestinal motilitetsforstyrrelse (inkl. hyppig avføring), myk avføring (inkl. unormal avføring)
Sjeldne Rektale tenesmer
Generelle
Vanlige Fatigue
Mindre vanlige Asteni, malaise
Sjeldne Brystsmerter, frysninger, smerter, tørste
Hud
Vanlige Utslett (inkl. makuløst utslett, erytematøst utslett, generalisert utslett, makulopapuløst utslett, papuløst utslett og urticaria)
Mindre vanlige Kløe
Sjeldne Allergisk dermatitt, rosacea
Infeksiøse
Sjeldne Pustuløst utslett
Kar
Mindre vanlige Hypertensjon
Luftveier
Sjeldne Dyspné, forstørrede mandler
Muskel-skjelettsystemet
Mindre vanlige Artralgi, myalgi
Sjeldne Muskel-skjelettsmerter
Nevrologiske
Vanlige Hodepine, somnolens, svimmelhet
Mindre vanlige Dårlig søvnkvalitet, hypertoni, oppmerksomhetsforstyrrelse, parestesi, svekket hukommelse
Nyre/urinveier
Sjeldne Akutt nyreskade, nyrestein, nyresykdom, urinveisstein
Psykiske
Vanlige Insomni (inkl. innsovningsvansker og søvnforstyrrelser), unormale drømmer
Mindre vanlige Angst (inkl. generalisert angstlidelse), depresjon (inkl. dysfori, alvorlig depresjon og persistent depresjonstilstand), forvirringstilstand, irritabilitet, mareritt, selvmordstanker
Sjeldne Aggresjon, hallusinasjon, humørforandringer, somnambulisme, tilpasningsvansker
Stoffskifte/ernæring
Mindre vanlige Hypofosfatemi
Sjeldne Hypomagnesemi
Undersøkelser
Vanlige Økt ALAT (inkl. hepatocellulær skade)
Mindre vanlige Redusert hemoglobin, økt ASAT, økt amylase, økt lipase
Sjeldne Økt CK i blodet
Frekvens Bivirkning
Vanlige
Gastrointestinale Abdominalsmerte (inkl. øvre abdominalsmerte), diaré, flatulens, kvalme, oppkast
Generelle Fatigue
Hud Utslett (inkl. makuløst utslett, erytematøst utslett, generalisert utslett, makulopapuløst utslett, papuløst utslett og urticaria)
Nevrologiske Hodepine, somnolens, svimmelhet
Psykiske Insomni (inkl. innsovningsvansker og søvnforstyrrelser), unormale drømmer
Undersøkelser Økt ALAT (inkl. hepatocellulær skade)
Mindre vanlige
Gastrointestinale Abdominal distensjon, abdominalt ubehag (inkl. epigastrisk ubehag), dyspepsi, forstoppelse, gastrointestinal motilitetsforstyrrelse (inkl. hyppig avføring), myk avføring (inkl. unormal avføring)
Generelle Asteni, malaise
Hud Kløe
Kar Hypertensjon
Muskel-skjelettsystemet Artralgi, myalgi
Nevrologiske Dårlig søvnkvalitet, hypertoni, oppmerksomhetsforstyrrelse, parestesi, svekket hukommelse
Psykiske Angst (inkl. generalisert angstlidelse), depresjon (inkl. dysfori, alvorlig depresjon og persistent depresjonstilstand), forvirringstilstand, irritabilitet, mareritt, selvmordstanker
Stoffskifte/ernæring Hypofosfatemi
Undersøkelser Redusert hemoglobin, økt ASAT, økt amylase, økt lipase
Sjeldne
Gastrointestinale Rektale tenesmer
Generelle Brystsmerter, frysninger, smerter, tørste
Hud Allergisk dermatitt, rosacea
Infeksiøse Pustuløst utslett
Luftveier Dyspné, forstørrede mandler
Muskel-skjelettsystemet Muskel-skjelettsmerter
Nyre/urinveier Akutt nyreskade, nyrestein, nyresykdom, urinveisstein
Psykiske Aggresjon, hallusinasjon, humørforandringer, somnambulisme, tilpasningsvansker
Stoffskifte/ernæring Hypomagnesemi
Undersøkelser Økt CK i blodet

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Ingen informasjon.

Egenskaper

Virkningsmekanisme: Hemmer hiv-1-replikering ved ikke-kompetetiv hemming av hiv-1-revers transkriptase. Hemmer ikke de humane cellulære DNA-polymerasene α, ß, og mitokondriell DNA-polymerase γ.
Absorpsjon: Cmax nås etter 2 timer. Estimert biotilgjengelighet ca. 64%.
Proteinbinding: Ca. 76%.
Fordeling: Vd 60,5 liter.
Halveringstid: Ca. 15 timer. Steady state nås vanligvis etter 2 dager.
Metabolisme: Primært oksidativ metabolisme via CYP3A.
Utskillelse: Noe biliær ekskresjon av uforandret legemiddel, lite via urinen.

Oppbevaring og holdbarhet

Brukes innen 35 dager etter anbrudd. Oppbevares i tett lukket originalboks for å beskytte mot fuktighet. Tørkemidlet skal ikke fjernes.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Pifeltro, TABLETTER, filmdrasjerte:

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
100 mg 30 stk. (boks)
537089
H-resept
-
6046,90 C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 30.09.2019
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

04.09.2019