Pemetrexed Fresenius Kabi

Fresenius Kabi


Folsyreanalog.

L01B A04 (Pemetreksed)PULVER TIL KONSENTRAT TIL INFUSJONSVÆSKE, oppløsning 100 mg og 500 mg: 1 hetteglass inneh.: Pemetrekseddinatrium tilsv. pemetreksed 100 mg, resp. 500 mg, mannitol, saltsyre, trometamol.


Indikasjoner

Malignt pleuralt mesoteliom: Pemetreksed i kombinasjon med cisplatin er indisert til behandling av kjemoterapi-naive pasienter med ikke-resecerbar malignt pleuralt mesoteliom. Ikke-småcellet lungekreft: Pemetreksed i kombinasjon med cisplatin er indisert som førstelinjebehandling av pasienter med lokalavansert eller metastatisk ikke-småcellet lungekreft, annet enn predominant plateepitelhistologi. Pemetreksed er indisert som monoterapi for vedlikeholdsbehandling av lokalavansert eller metastatisk ikke-småcellet lungekreft annet enn predominant plateepitelhistologi hos pasienter med sykdom som ikke har vist progresjon umiddelbart etter platinabasert kjemoterapi. Pemetreksed er indisert som monoterapi til andrelinjebehandling av pasienter med lokalavansert eller metastatisk ikke-småcellet lungekreft annet enn predominant plateepitelhistologi.

Dosering

Pemetreksed skal bare administreres under veiledning av lege som har erfaring med kjemoterapi mot kreft.
Pemetreksed i kombinasjon med cisplatin: Anbefalt pemetrekseddose er 500 mg/m2 kroppsoverflate (BSA), gitt som i.v. infusjon i løpet av 10 minutter på dag 1 i hver 21 dagers kur. Anbefalt cisplatindose er 75 mg/m2 kroppsoverflate infundert i løpet av 2 timer ca. 30 minutter etter at pemetreksedinfusjonen er avsluttet på dag 1 i hver 21 dagers kur. Pasienten skal gis adekvat antiemetisk behandling og passende hydrering før og/eller etter cisplatinbehandling (se også preparatomtalen for cisplatin for nøyaktig doseringsanvisning).
Pemetreksed monoterapi: Anbefalt pemetrekseddose til pasienter som behandles for ikke-småcellet lungekreft etter tidligere kjemoterapi er 500 mg/m2 kroppsoverflate, gitt som i.v. infusjon i løpet av 10 minutter på dag 1 i hver 21 dagers kur.
Premedisinering: For å redusere insidens og alvorlighetsgrad av hudreaksjoner bør et kortikosteroid gis dagen før, samme dag, samt dagen etter pemetreksedadministrering. Kortikosteroidet bør være ekvivalent med deksametason 4 mg gitt oralt 2 ganger daglig. For å redusere toksisiteten må pasienten også gis vitamintilskudd. Pasienten må få oral folsyre eller et multivitamin som inneholder folsyre (350-1000 μg) daglig. Minst 5 folsyredoser skal tas i løpet av de siste 7 dagene før 1. pemetrekseddose, og doseringen skal fortsette gjennom hele behandlingskuren og i 21 dager etter siste pemetrekseddose. Pasienten skal også gis en i.m. vitamin B12-injeksjon (1000 μg) i løpet av den uken som går forut for første pemetrekseddose, samt ved hver 3. kur deretter. Etterfølgende vitamin B12-injeksjoner kan gis på samme dag som pemetreksed.
Overvåkning: Pasienten bør overvåkes før hver pemetrekseddose vha. full blodcelletelling, inkl. differensialtelling av hvite blodlegemer (WCC) og trombocytter. Før hver omgang kjemoterapi skal det tas prøver for blodkjemi for vurdering av nyre- og leverfunksjon. Før hver ny omgang med kjemoterapi skal pasienten ha følgende: ANC bør være ≥1500 celler/mm3 og blodplater bør være ≥100 000 celler/mm3. ClCR må være ≥45 ml/minutt. Totalt bilirubin bør være ≤1,5 × øvre normalgrense (ULN). Alkalisk fosfatase, ASAT og ALAT bør være ≤3 × ULN. Alkalisk fosfatase, ASAT og ALAT ≤5 × ULN er akseptabelt hvis leveren er tumorinvolvert.
Dosejusteringer: Ved start av påfølgende syklus bør dosejusteringer være basert på hematologisk nadir eller maks. ikke-hematologisk toksisitet fra foregående behandlingssyklus. Behandlingen kan utsettes for at pasienten skal få tilstrekkelig tid til restitusjon. Etter restitusjon bør pasienten behandles på nytt iht. tabell 1-3:
Tabell 1: Dosejusteringstabell for pemetreksed (monoterapi eller i kombinasjon) og cisplatin:

Hematologisk toksisitet

 

Nadir ANC <500/mm3 og nadir trombocyttall
≥50 000/mm3

75% av forutgående dose (både pemetreksed og cisplatin)

Nadir trombocyttall <50 000/mm3 uansett
nadir ANC

75% av forutgående dose (både pemetreksed og cisplatin)

Nadir blodplatetall <50 000/mm3 med
blødning, uansett nadir ANC

50% av forutgående dose (både pemetreksed og cisplatin)

Hvis pasienten utvikler ikke-hematologisk toksisitet ≥grad 3 (G3) (unntatt nevrotoksisitet), bør pemetreksed holdes tilbake inntil det har gått over eller det er på samme nivå som før behandlingen startet. Behandling bør startes opp igjen iht. tabell 2.
Tabell 2: Dosejusteringstabell for pemetreksed (monoterapi eller i kombinasjon) og cisplatin:

Ikke-hematologisk toksisitet

Pemetreksed (mg/m2)

Cisplatin (mg/m2)

Enhver G3- eller G4-toksisitet,
unntatt mukositt

75% av forutgående dose

75% av forutgående dose

Enhver diaré som trenger sykehus-
innleggelse (uansett grad) eller
G3- eller G4-diaré

75% av forutgående dose

75% av forutgående dose

G3- eller G4-mukositt

50% av forutgående dose

100% av forutgående dose

Dersom nevrotoksisitet foreligger følges dosejusteringsanbefalinger for pemetreksed og cisplatin oppgitt i tabell 3. Pasienten bør avslutte behandlingen hvis G3- eller G4-nevrotoksisitet foreligger.
Tabell 3: Dosejusteringstabell for pemetreksed (monoterapi eller i kombinasjon) og cisplatin ved nevrotoksisitet:

CTC-grad

Pemetreksed (mg/m2)

Cisplatin (mg/m2)

0-1

100% av forutgående dose

100% av forutgående dose

2

100% av forutgående dose

50% av forutgående dose

Behandling bør avsluttes hvis en pasient utsettes for hematologisk eller ikke-hematologisk toksisitet G3 eller G4 etter 2 dosereduksjoner eller umiddelbart etter observasjon av G3- eller G4-nevrotoksisitet.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Sammenheng mellom ASAT, ALAT eller total bilirubin og pemetrekseds farmakokinetikk er ikke påvist. Pasienter med bilirubin >1,5 × ULN og/eller transaminase >3 × ULN (i fravær av levermetastaser) eller >5 × ULN (med levermetastaser), er ikke spesifikt undersøkt. Nedsatt nyrefunksjon: Elimineres primært uendret ved utskillelse gjennom nyrene. Det er ikke sett behov for dosejusteringer ved ClCR ≥45 ml/minutt, andre enn de som anbefales for alle pasienter. Utilstrekkelig data mht. ClCR <45 ml/minutt, og pemetreksed anbefales derfor ikke. Barn og ungdom: Ikke relevant. Eldre >65 år: Det er ikke påkrevd med andre dosejusteringer enn de som anbefales for alle pasienter.
Tilberedning/Håndtering: Se pakningsvedlegg for detaljer. Hetteglass 100 mg og 500 mg tilberedes med hhv. 4,2 ml og 20 ml glukose 50 mg/ml (5%) infusjonsvæske. Dette gir en oppløsning med 25 mg/ml pemetreksed. Et passende volum av den tilberedte pemetreksedoppløsningen må fortynnes ytterligere til 100 ml vha. glukose 50 mg/ml (5%) infusjonsvæske. Inspiseres visuelt mhp. partikler og misfarging før administrering.
Administrering: Gis som i.v. infusjon i løpet av 10 minutter.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Amming. Samtidig vaksinering mot gulfeber.

Forsiktighetsregler

Pemetreksed kan undertrykke benmargsfunksjonen uttrykt ved nøytropeni, trombocytopeni og anemi (eller pancytopeni). Benmargssuppresjon er vanligvis den dosebegrensende toksisiteten. Pasienten bør overvåkes for myelosuppresjon under behandlingen (se Dosering). Det er påvist lavere toksisitet og reduksjon av hematologisk og ikke-hematologisk G3- og G4-toksisitet, slik som nøytropeni, febril nøytropeni og infeksjon med G3/4-nøytropeni, når det ble gitt forbehandling med folsyre og vitamin B12. Hudreaksjoner er rapportert hos pasienter som ikke har fått forbehandling med et kortikosteroid. Pasienter med lett til moderat nedsatt nyrefunksjon (ClCR 45-79 ml/minutt), bør ikke bruke NSAID, som ibuprofen og ASA (>1,3 g daglig), 2 dager før, samme dag og 2 dager etter pemetreksedbehandling. Pasienter med lett til moderat nedsatt nyrefunksjon som vurderes for pemetreksedbehandling bør unngå å ta NSAID med lang halveringstid i minst 5 dager før, på samme dag og i minst 2 dager etter pemetreksedadministreringen. Alvorlige nyreproblemer, inkl. akutt nyresvikt, er rapportert med pemetreksed alene eller sammen med andre kjemoterapeutiske midler. Mange av pasientene der dette oppsto hadde underliggende risikofaktorer for utvikling av nyreproblemer, inkl. dehydrering eller allerede eksisterende hypertensjon eller diabetes. Nefrogen diabetes insipidus og renal tubulær nekrose er rapportert med pemetreksed alene eller sammen med andre kjemoterapeutiske midler. Pasienten bør kontrolleres regelmessig for akutt tubulær nekrose, nedsatt nyrefunksjon og tegn/symptomer på nefrogen diabetes insipidus (f.eks. hypernatremi). Effekten av pleuravæske, slik som pleuraeffusjon eller ascites, er ikke fullstendig kjent. Tapping av pleuravæsken før pemetreksedbehandling bør vurderes, men er ikke nødvendig. Det er sett alvorlig dehydrering pga. gastrointestinale bivirkninger av pemetreksed når det gis sammen med cisplatin. Pasienten bør derfor få adekvat kvalmestillende behandling og passende hydrering før og/eller etter behandling. Det er vanlig at kreftpasienter er immunsupprimerte. Vaksinering med levende, svekkede vaksiner anbefales derfor ikke. Bruk deaktivert vaksine dersom slik finnes (poliomyelitt). Pemetreksed kan gi genetisk skadelige effekter, se Graviditet, amming og fertilitet. Tilfeller av strålingspneumonitt er rapportert hos pasienter som er strålebehandlet før, under eller etter pemetreksedbehandling. Det bør utvises særlig forsiktighet hos disse pasientene ved bruk av andre strålesensitiserende midler. Tilfeller av oppblussing av strålingsinduserte hudreaksjoner (radiation recall) er rapportert hos pasienter som fikk strålebehandling uker eller år tidligere.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Samtidig bruk av nyretoksiske legemidler (f.eks. aminoglykosider, loop-diuretika, platinaforbindelser, ciklosporin) kan gi nedsatt pemetreksedclearance. Kombinasjonen bør brukes med forsiktighet. ClCR bør om nødvendig overvåkes nøye. Samtidig bruk av legemidler som utskilles tubulært (f.eks. probenecid, penicillin) kan føre til nedsatt pemetreksedclearance. Forsiktighet bør utvises ved kombinasjon med pemetreksed. Om nødvendig bør ClCR overvåkes nøye. Ved normal nyrefunksjon (ClCR ≥80 ml/minutt) kan høye doser NSAID, som ibuprofen >1600 mg/dag, og høydose ASA (≥1,3 g/dag) redusere pemetreksedelimineringen, og dermed øke faren for bivirkninger. Forsiktighet anbefales derfor ved samtidig bruk av høydose NSAID/ASA hos pasienter med normal nyrefunksjon. Ved lett til moderat nedsatt nyrefunksjon (ClCR 45-79 ml/minutt) bør samtidig behandling med NSAID (f.eks. ibuprofen) eller høydose ASA unngås 2 dager før, samme dag og 2 dager etter pemetreksedbehandlingen, og NSAID med lengre halveringstider (f.eks. piroksikam eller rofekoksib) bør unngås minst 5 dager før, samme dag og minst 2 dager etter at pemetreksed tas. Dersom samtidig bruk av NSAID er nødvendig, bør pasienten følges nøye mht. toksisitet, spesielt myelosuppresjon og gastrointestinal toksisitet. Pemetreksed gjennomgår begrenset levermetabolisme. In vitro-studier viser at pemetreksed ikke forårsaker klinisk signifikant hemming av metabolsk clearance av legemidler som metaboliseres ved CYP3A, CYP2D6, CYP2C9 og CYP1A2. Antikoagulasjonsbehandling forekommer ofte pga. økt risiko for trombose hos kreftpasienter. Høy intraindividuell variabilitet for koagulasjonsstatus i løpet av sykdommen og muligheten for interaksjon mellom orale antikoagulantia og anticancer kjemoterapi, krever at INR overvåkes oftere ved antikoagulasjonsbehandling. Samtidig bruk av levende svekkede vaksiner anbefales ikke (unntatt gulfeber hvor samtidig bruk er kontraindisert) pga. fare for systemisk, muligens dødelig, sykdom. Risikoen øker hos personer som allerede er immunsupprimert av underliggende sykdom. Bruk deaktivert vaksine dersom slik finnes.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Data mangler. Pemetreksed mistenkes imidlertid å forårsake alvorlige fosterskader dersom det gis under graviditet. Dyrestudier har vist reproduksjonstoksisitet. Bør ikke brukes under graviditet dersom det ikke er strengt nødvendig, etter nøye vurdering av morens behov og risikoen for fosteret. Kvinner i fertil alder må benytte sikker prevensjon under behandling.
Amming: Overgang i morsmelk er ukjent. Bivirkninger hos barn som ammes kan ikke utelukkes. Amming må avsluttes under behandlingen.
Fertilitet: Pemetreksed kan forårsake irreversibel sterilitet, og menn bør gis råd om å oppsøke veiledning vedrørende oppbevaring av sæd før behandlingsstart. Kjønnsmodne menn frarådes å få barn i løpet behandlingen og opptil 6 måneder etterpå. Bruk av prevensjon eller avholdenhet er anbefalt.

 

Bivirkninger

Se SPC for utfyllende opplysninger.

Pemetreksed kombinert med cisplatin (mesoteliom), alle grader av toksisitet

Organklasse Bivirkning
Blod/lymfe
Svært vanlige Redusert antall hvite blodceller, redusert blodplatetall, redusert hemoglobin, redusert nøytrofiltall/granulocyttall
Gastrointestinale
Svært vanlige Anoreksi, diaré, forstoppelse, kvalme, oppkast, stomatitt/faryngitt
Vanlige Dyspepsi
Generelle
Svært vanlige Fatigue
Hud
Svært vanlige Alopesi, utslett
Nevrologiske
Svært vanlige Sensorisk nevropati
Vanlige Smaksforstyrrelse
Nyre/urinveier
Svært vanlige Redusert kreatininclearance, økt kreatinin
Stoffskifte/ernæring
Vanlige Dehydrering
Øye
Vanlige Konjunktivitt
Klinisk relevant CTC-toksisitet (kombinasjonsbehandling) som ble rapportert hos ≥1% og ≤5% av pasientene omfatter: Nyresvikt, infeksjon, feber, febril nøytropeni, økt ASAT, ALAT og γ-GT, urticaria og brystsmerter.
Klinisk relevant CTC-toksisitet (kombinasjonsbehandling) som ble rapportert hos <1% av pasientene omfatter arytmier og motorisk nevropati.

Pemetreksed kombinert med cisplatin (mesoteliom), alle grader av toksisitet

Frekvens Bivirkning
Svært vanlige
Blod/lymfe Redusert antall hvite blodceller, redusert blodplatetall, redusert hemoglobin, redusert nøytrofiltall/granulocyttall
Gastrointestinale Anoreksi, diaré, forstoppelse, kvalme, oppkast, stomatitt/faryngitt
Generelle Fatigue
Hud Alopesi, utslett
Nevrologiske Sensorisk nevropati
Nyre/urinveier Redusert kreatininclearance, økt kreatinin
Vanlige
Gastrointestinale Dyspepsi
Nevrologiske Smaksforstyrrelse
Stoffskifte/ernæring Dehydrering
Øye Konjunktivitt
Klinisk relevant CTC-toksisitet (kombinasjonsbehandling) som ble rapportert hos ≥1% og ≤5% av pasientene omfatter: Nyresvikt, infeksjon, feber, febril nøytropeni, økt ASAT, ALAT og γ-GT, urticaria og brystsmerter.
Klinisk relevant CTC-toksisitet (kombinasjonsbehandling) som ble rapportert hos <1% av pasientene omfatter arytmier og motorisk nevropati.

Pemetreksed monoterapi (NSCLC andrelinjebehandling), alle grader av toksisitet

Organklasse Bivirkning
Blod/lymfe
Svært vanlige Redusert antall hvite blodceller, redusert hemoglobin, redusert nøytrofiltall/granulocyttall
Vanlige Redusert blodplatetall
Gastrointestinale
Svært vanlige Anoreksi, diaré, kvalme, oppkast, stomatitt/faryngitt
Vanlige Forstoppelse
Generelle
Svært vanlige Fatigue
Vanlige Feber
Hud
Svært vanlige Utslett/deskvamasjon
Vanlige Alopesi, kløe
Lever/galle
Vanlige Økt ALAT, økt ASAT
Klinisk relevant CTC-toksisitet som ble rapportert hos ≥1% og ≤5% av pasientene omfatter: Infeksjon uten nøytropeni, febril nøytropeni, allergiske reaksjoner/overfølsomhet, økt kreatinin, motorisk nevropati, sensorisk nevropati, erythema multiforme og abdominalsmerter.
Klinisk relevant CTC-toksisitet som ble rapportert hos <1% av pasientene omfatter supraventrikulære arytmier.

Pemetreksed monoterapi (NSCLC andrelinjebehandling), alle grader av toksisitet

Frekvens Bivirkning
Svært vanlige
Blod/lymfe Redusert antall hvite blodceller, redusert hemoglobin, redusert nøytrofiltall/granulocyttall
Gastrointestinale Anoreksi, diaré, kvalme, oppkast, stomatitt/faryngitt
Generelle Fatigue
Hud Utslett/deskvamasjon
Vanlige
Blod/lymfe Redusert blodplatetall
Gastrointestinale Forstoppelse
Generelle Feber
Hud Alopesi, kløe
Lever/galle Økt ALAT, økt ASAT
Klinisk relevant CTC-toksisitet som ble rapportert hos ≥1% og ≤5% av pasientene omfatter: Infeksjon uten nøytropeni, febril nøytropeni, allergiske reaksjoner/overfølsomhet, økt kreatinin, motorisk nevropati, sensorisk nevropati, erythema multiforme og abdominalsmerter.
Klinisk relevant CTC-toksisitet som ble rapportert hos <1% av pasientene omfatter supraventrikulære arytmier.

Pemetreksed kombinert med cisplatin (NSCLC førstelinjebehandling), alle grader av toksisitet

Organklasse Bivirkning
Blod/lymfe
Svært vanlige Redusert antall hvite blodceller, redusert blodplatetall, redusert hemoglobin, redusert nøytrofiltall/granulocyttall
Gastrointestinale
Svært vanlige Anoreksi, diaré uten kolostomi, forstoppelse, kvalme, oppkast, stomatitt/faryngitt
Vanlige Dyspepsi/halsbrann
Generelle
Svært vanlige Fatigue
Hud
Svært vanlige Alopesi
Vanlige Utslett/deskvamasjon
Nevrologiske
Vanlige Sensorisk nevropati, smaksforstyrrelse
Nyre/urinveier
Svært vanlige Økt kreatinin
Klinisk relevant toksisitet rapportert hos ≥1% og ≤5% av pasientene behandlet med cisplatin og pemetreksed omfatter: Økt ASAT, økt ALAT, infeksjon, febril nøytropeni, nyresvikt, feber, dehydrering, konjunktivitt og nedsatt kreatininclearance.
Klinisk relevant toksisitet rapportert hos <1% av pasientene behandlet med cisplatin og pemetreksed omfatter: Økt γ-GT, brystsmerter, arytmier og motorisk nevropati.

Pemetreksed kombinert med cisplatin (NSCLC førstelinjebehandling), alle grader av toksisitet

Frekvens Bivirkning
Svært vanlige
Blod/lymfe Redusert antall hvite blodceller, redusert blodplatetall, redusert hemoglobin, redusert nøytrofiltall/granulocyttall
Gastrointestinale Anoreksi, diaré uten kolostomi, forstoppelse, kvalme, oppkast, stomatitt/faryngitt
Generelle Fatigue
Hud Alopesi
Nyre/urinveier Økt kreatinin
Vanlige
Gastrointestinale Dyspepsi/halsbrann
Hud Utslett/deskvamasjon
Nevrologiske Sensorisk nevropati, smaksforstyrrelse
Klinisk relevant toksisitet rapportert hos ≥1% og ≤5% av pasientene behandlet med cisplatin og pemetreksed omfatter: Økt ASAT, økt ALAT, infeksjon, febril nøytropeni, nyresvikt, feber, dehydrering, konjunktivitt og nedsatt kreatininclearance.
Klinisk relevant toksisitet rapportert hos <1% av pasientene behandlet med cisplatin og pemetreksed omfatter: Økt γ-GT, brystsmerter, arytmier og motorisk nevropati.

Pemetreksed monoterapi (NSCLC vedlikeholdsbehandling), alle grader av toksisitet

Organklasse Bivirkning
Blod/lymfe
Svært vanlige Redusert hemoglobin
Vanlige Redusert antall hvite blodceller, redusert nøytrofiltall
Gastrointestinale
Svært vanlige Anoreksi, kvalme
Vanlige Mukositt/stomatitt, oppkast
Generelle
Svært vanlige Fatigue
Vanlige Smerte, ødem
Hud
Vanlige Utslett/deskvamasjon
Lever/galle
Vanlige Økt ALAT, økt ASAT
Nevrologiske
Vanlige Sensorisk nevropati
Nyre/urinveier
Vanlige Nyresykdom
Klinisk relevant CTC-toksisitet av enhver grad som ble rapportert hos ≥1% og ≤5% av pasientene omfatter: Febril nøytropeni, infeksjon, redusert platetall, diaré, forstoppelse, alopesi, pruritus, feber (ved fravær av nøytropeni), overflatesykdom på øyet (inkl. konjunktivitt), økt lakrimasjon, svimmelhet og motorisk nevropati.
Klinisk relevant CTC-toksisitet som ble rapportert hos <1% av pasientene omfatter: Allergisk reaksjon/overfølsomhet, erythema multiforme, supraventrikulær arytmi og lungeembolisme.

Pemetreksed monoterapi (NSCLC vedlikeholdsbehandling), alle grader av toksisitet

Frekvens Bivirkning
Svært vanlige
Blod/lymfe Redusert hemoglobin
Gastrointestinale Anoreksi, kvalme
Generelle Fatigue
Vanlige
Blod/lymfe Redusert antall hvite blodceller, redusert nøytrofiltall
Gastrointestinale Mukositt/stomatitt, oppkast
Generelle Smerte, ødem
Hud Utslett/deskvamasjon
Lever/galle Økt ALAT, økt ASAT
Nevrologiske Sensorisk nevropati
Nyre/urinveier Nyresykdom
Klinisk relevant CTC-toksisitet av enhver grad som ble rapportert hos ≥1% og ≤5% av pasientene omfatter: Febril nøytropeni, infeksjon, redusert platetall, diaré, forstoppelse, alopesi, pruritus, feber (ved fravær av nøytropeni), overflatesykdom på øyet (inkl. konjunktivitt), økt lakrimasjon, svimmelhet og motorisk nevropati.
Klinisk relevant CTC-toksisitet som ble rapportert hos <1% av pasientene omfatter: Allergisk reaksjon/overfølsomhet, erythema multiforme, supraventrikulær arytmi og lungeembolisme.

Generelt

Økning av bivirkninger ble sett ved lengre eksponering (>6 sykluser).

Tilfeller av alvorlige kardiovaskulære og cerebrovaskulære hendelser, deriblant hjerteinfarkt, angina pectoris, cerebrovaskulær hendelse og transitorisk iskemisk attakk (TIA), har vært rapportert (mindre hyppig), vanligvis når pemetreksed har vært gitt i kombinasjon med et annet cytotoksisk middel. De fleste pasientene hadde kardiovaskulære risikofaktorer.
Sjeldne tilfeller av hepatitt, potensielt alvorlig, er rapportert.
Pancytopeni er rapportert mindre vanlig.
Det er rapportert (mindre vanlig) tilfeller av kolitt (inkl. intestinal og rektal blødning, noen ganger fatal, intestinal perforering, intestinal nekrose og tyflitt), interstitiell pneumonitt med nedsatt respirasjonsfunksjon, noen ganger fatal.
Det er rapportert mindre vanlige tilfeller av ødem.
Øsofagitt/strålingsøsofagitt er rapportert mindre vanlig.
Sepsis, noen ganger dødelig, er rapportert vanlig.

Generelt

Økning av bivirkninger ble sett ved lengre eksponering (>6 sykluser).

Tilfeller av alvorlige kardiovaskulære og cerebrovaskulære hendelser, deriblant hjerteinfarkt, angina pectoris, cerebrovaskulær hendelse og transitorisk iskemisk attakk (TIA), har vært rapportert (mindre hyppig), vanligvis når pemetreksed har vært gitt i kombinasjon med et annet cytotoksisk middel. De fleste pasientene hadde kardiovaskulære risikofaktorer.
Sjeldne tilfeller av hepatitt, potensielt alvorlig, er rapportert.
Pancytopeni er rapportert mindre vanlig.
Det er rapportert (mindre vanlig) tilfeller av kolitt (inkl. intestinal og rektal blødning, noen ganger fatal, intestinal perforering, intestinal nekrose og tyflitt), interstitiell pneumonitt med nedsatt respirasjonsfunksjon, noen ganger fatal.
Det er rapportert mindre vanlige tilfeller av ødem.
Øsofagitt/strålingsøsofagitt er rapportert mindre vanlig.
Sepsis, noen ganger dødelig, er rapportert vanlig.

Etter markedsføring

Hyperpigmentering er rapportert vanlig.
Tilfeller av akutt nyresvikt er rapportert mindre vanlig med pemetreksed alene eller sammen med andre kjemoterapeutiske midler.
Nefrogen diabetes insipidus og renal tubulær nekrose er rapportert (ukjent frekvens).
Mindre vanlige tilfeller av strålingspneumonitt er rapportert hos pasienter som er strålebehandlet før, under eller etter pemetreksedbehandlingen.
Sjeldne tilfeller av oppblussing av strålingsinduserte hudreaksjoner (radiation recall) er rapportert hos pasienter som tidligere har fått strålebehandling.
Det er rapportert mindre vanlig tilfeller av perifer iskemi som noen ganger har ført til nekrose i ekstremiteter.
Sjeldne tilfeller av bulløse tilstander inkl. Stevens-Johnsons syndrom og toksisk epidermal nekrolyse, som i noen tilfeller har vært dødelig, er rapportert.
Immunmediert hemolytisk anemi er sjeldent rapportert.
Sjeldne tilfeller av anafylaktisk sjokk er rapportert.
Erytematøst ødem, hovedsakelig i nedre ekstremiteter, er rapportert.
Infeksiøse og parasittære sykdommer i hud, underhud og/eller subkutant vev er rapportert med ukjent frekvens (f.eks. akutt bakteriell dermo-hypodermitt, pseudocellulitt, dermatitt).

Etter markedsføring

Hyperpigmentering er rapportert vanlig.
Tilfeller av akutt nyresvikt er rapportert mindre vanlig med pemetreksed alene eller sammen med andre kjemoterapeutiske midler.
Nefrogen diabetes insipidus og renal tubulær nekrose er rapportert (ukjent frekvens).
Mindre vanlige tilfeller av strålingspneumonitt er rapportert hos pasienter som er strålebehandlet før, under eller etter pemetreksedbehandlingen.
Sjeldne tilfeller av oppblussing av strålingsinduserte hudreaksjoner (radiation recall) er rapportert hos pasienter som tidligere har fått strålebehandling.
Det er rapportert mindre vanlig tilfeller av perifer iskemi som noen ganger har ført til nekrose i ekstremiteter.
Sjeldne tilfeller av bulløse tilstander inkl. Stevens-Johnsons syndrom og toksisk epidermal nekrolyse, som i noen tilfeller har vært dødelig, er rapportert.
Immunmediert hemolytisk anemi er sjeldent rapportert.
Sjeldne tilfeller av anafylaktisk sjokk er rapportert.
Erytematøst ødem, hovedsakelig i nedre ekstremiteter, er rapportert.
Infeksiøse og parasittære sykdommer i hud, underhud og/eller subkutant vev er rapportert med ukjent frekvens (f.eks. akutt bakteriell dermo-hypodermitt, pseudocellulitt, dermatitt).

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Symptomer: Nøytropeni, anemi, trombocytopeni, mukositt, sensorisk polynevropati og utslett. Forventede komplikasjoner etter overdosering omfatter benmargssuppresjon som gir seg utslag i nøytropeni, trombocytopeni og anemi. I tillegg kan infeksjon med eller uten feber, diaré og/eller mukositt forekomme.
Behandling: Ved mistanke om overdosering bør pasientens blodverdier overvåkes, og adekvat støttebehandling bør igangsettes etter behov. Det bør vurderes bruk av kalsiumfolinat/folinsyre.

Egenskaper

Virkningsmekanisme: Antifolatmiddel med multiple mål. Avbryter viktige folatavhengige metabolske prosesser, som er vesentlige for cellereplikasjonen. Hemmer tymidylatsyntase (TS), dihydrofolatreduktase (DHFR) og glysinamidribonukleotidformyltransferase (GARFT), som er de avgjørende folatavhengige enzymene ved nysyntese av tymidin- og purinnukleotider. Pemetreksed transporteres inn i cellene hvor det hurtig og effektivt konverteres til polyglutamatformer. Polyglutamatasjonen er en tids- og konsentrasjonsavhengig prosess som forekommer i tumorceller og, i mindre grad, i normalt vev. Polyglutamerte metabolitter har økt intracellulær t1/2 som gir forlenget virkning av legemidlet i ondartede celler.
Absorpsjon: AUC og Cmax øker doseproporsjonalt. Farmakokinetikken er konsistent gjennom flere behandlingssykluser.
Proteinbinding: Ca. 81%.
Fordeling: Vdss: 9 liter/m2.
Halveringstid: Total systemisk clearance er 91,8 ml/minutt og eliminasjons t1/2 i plasma er 3,5 timer ved normal nyrefunksjon (ClCR 90 ml/minutt). Intraindividuelle variasjoner i clearance ligger på et moderat nivå med 19,3%.
Metabolisme: Begrenset levermetabolisme.
Utskillelse: Primært i urin. 70-90% av dosen gjenfinnes uendret i urinen i løpet av de første 24 timer etter administrering.

Oppbevaring og holdbarhet

Etter tilberedning iht. anvisning inneholder ikke rekonstituert oppløsning eller tilberedt infusjonsvæske noen antimikrobielle konserveringsmidler. Kjemisk og fysisk bruksstabilitet er påvist i opptil 24 timer i kjøleskap for rekonstituert pemetreksed oppløsning og i opptil 21 dager i kjøleskap og 7 dager i romtemperatur for tilberedt infusjonsvæske. Av mikrobiologiske hensyn bør legemidlet brukes umiddelbart. Hvis det ikke brukes med en gang må brukeren ta ansvar for oppbevaringstider og -forhold før bruk, og skal normalt ikke overstige 24 timer ved 2-8°C, med mindre fortynning har funnet sted under kontrollerte og validerte aseptiske forhold.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Pemetrexed Fresenius Kabi, PULVER TIL KONSENTRAT TIL INFUSJONSVÆSKE, oppløsning:

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
100 mg 1 stk. (hettegl.)
424122
-
Byttegruppe
2699,00 C
500 mg 1 stk. (hettegl.)
192458
-
Byttegruppe
12949,50 C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 17.09.2019
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

03.10.2019