Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Zyvoxid 600 mg filmdrasjerte tabletter

linezolid

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege, apotek eller sykepleier.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Zyvoxid er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Zyvoxid
 3. Hvordan du bruker Zyvoxid
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Zyvoxid
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Zyvoxid er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Zyvoxid er et antibiotikum av typen oxazolidinoner som virker ved å stoppe veksten av visse typer bakterier som forårsaker infeksjoner. Zyvoxid brukes til å behandle lungebetennelse og noen kompliserte infeksjoner i eller under huden.
Legen din vil avgjøre om Zyvoxid er egnet til å behandle infeksjonen din.
 
2. Hva du må vite før du bruker Zyvoxid
Bruk ikke Zyvoxid:
 • dersom du er allergisk overfor linezolid eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • hvis du bruker eller om du i løpet av de siste 2 ukene har tatt legemidler kjent som monoamin oksidase-hemmere (MAO-hemmere, for eksempel fenelzin, isokarboksazid, selegilin, moklobemid). Disse legemidlene kan brukes for å behandle depresjon eller Parkinsons sykdom.
 • hvis du ammer. Dette er fordi Zyvoxid går over i morsmelk og kan påvirke barnet.
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege, apotek eller sykepleier før du bruker Zyvoxid.
Zyvoxid er muligens ikke egnet for deg dersom du svarer ja på noen av de følgende spørsmålene. I så fall skal du si fra til legen din da han/hun vil måtte sjekke din generelle helsetilstand og blodtrykk før og under behandling, eller muligens bestemme at en annen behandling er bedre for deg.
Spør legen dersom du er usikker på om noe av dette kan gjelde deg.
 • Har du høyt blodtrykk, uansett om du bruker legemidler mot høyt blodtrykk eller ikke?
 • Har du fått diagnosen overaktiv skjoldbruskkjertel?
 • Har du en svulst i binyrene (svulst som produserer adrenalin; feokromocytom) eller carcinoid syndrom (forårsaket av svulster i hormonsystemet med symptomer som diaré, rødme i huden, hvesende pust)?
 • Lider du av manisk depresjon, schizoaffektiv lidelse, mental forvirring eller andre mentale problemer?
Vis forsiktighet ved bruk av Zyvoxid.
Si fra til legen din før du behandles med dette legemidlet dersom du:
 • fort får blåmerker og blør lett
 • er anemisk (har lavt antall røde blodceller)
 • lett får infeksjoner
 • har hatt kramper tidligere
 • har leverproblemer eller nyreproblemer, spesielt dersom du får dialyse
 • har diaré.
Si fra til legen din umiddelbart under behandlingen dersom du opplever:
 • problemer med synet, som tåkesyn, endring i fargesynet, problemer med å se detaljer eller dersom synsfeltet snevres inn.
 • redusert følsomhet i armer eller ben, eller følelse av kribling eller prikking i armer eller ben.
 • du kan få diaré når du tar antibiotika, også linezolid. Du skal umiddelbart avslutte behandlingen med Zyvoxid og ta kontakt med legen dersom diaréen blir alvorlig, er vedvarende, eller du oppdager at avføringen er blodig eller slimete. I en slik situasjon skal du ikke ta legemidler som hemmer tarmbevegelsene.
 • tilbakevendende kvalme eller oppkast, magesmerter eller raskere åndedrett.
Andre legemidler og Zyvoxid
Det er en risiko for at Zyvoxid noen ganger kan reagere med andre legemidler og forårsake bivirkninger som endring i blodtrykk, kroppstemperatur eller hjertefrekvens.
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Si fra til legen din dersom du bruker eller nylig (innen de to siste ukene) har brukt følgende legemidler, da Zyvoxid ikke skal tas dersom du allerede tar disse legemidlene eller har tatt dem nylig (se også avsnitt 2 over ”Bruk ikke Zyvoxid”).
 • monoaminoksidase-hemmere (MAO-hemmere, for eksempel fenelzin, isokarboksazid, selegilin, moklobemid). Disse kan brukes i behandlingen av depresjon eller Parkinsons sykdom.
Du skal også si fra til legen din dersom du bruker følgende legemidler. Legen vil muligens likevel gi deg Zyvoxid, men vil sjekke allmenntilstanden din og blodtrykket ditt før og under behandling. I andre tilfeller vil legen avgjøre at en annen behandling vil være bedre for deg.
 • Slimhinneavsvellende legemidler som inneholder pseudoefedrin eller fenylpropanolamin til bruk ved forkjølelse eller influensa
 • Visse legemidler mot astma, som salbutamol, terbutalin, fenoterol.
 • Visse legemidler mot depresjon kjent som trisykliske antidepressiva eller SSRIer (selektive serotonin reopptakshemmere). Det finnes mange av disse, blant annet amitriptylin, citalopram, klomipramin, dosulepin, doksepin, fluoksetin, fluvoksamin, imipramin, lofepramin, paroksetin, sertralin.
 • Legemidler brukt i behandlingen av migrene som sumatriptan og zolmitriptan.
 • Legemidler som brukes for å behandle plutselige, alvorlige allergiske reaksjoner, som adrenalin.
 • Legemidler som øker blodtrykket, som noradrenalin, dopamin og dobutamin.
 • Legemidler som brukes til behandling av moderate til sterke smerter, som petidin.
 • Legemidler som brukes til behandling av angst/uro, som buspiron.
 • Legemidler som hindrer dannelse av blodpropper, som warfarin.
 • Et antibiotikum som heter rifampicin.
Zyvoxid sammen med mat, drikke og alkohol
 • Du kan ta Zyvoxid enten før, under eller etter et måltid.
 • Du bør unngå å spise for mye modne oster, gjærekstrakter, fermenterte soyabønneprodukter (f.eks. soyasaus) og drikke alkohol (spesielt fatøl og vin). Dette er fordi Zyvoxid kan reagere med et stoff som heter tyramin som finnes naturlig i noen typer mat. Denne interaksjonen kan føre til at du får høyere blodtrykk.
 • Hvis du får en bankende hodepine etter å ha spist eller drukket skal du kontakte lege, apotek eller sykepleier umiddelbart.
Graviditet, amming og fertilitet
Effekten av Zyvoxid på gravide kvinner er ikke kjent. Du skal ikke bruke Zyvoxid under graviditet med mindre legen anbefaler det. Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Zyvoxid skal ikke brukes under amming fordi det er sannsynlig at legemidlet går over i morsmelk og at barn som ammes kan påvirkes.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Du kan bli svimmel eller oppleve problemer med synet på grunn av Zyvoxid. Hvis det skjer skal du ikke kjøre bil eller bruke maskiner. Husk også at din evne til å kjøre bil eller bruke maskiner kan være påvirket dersom du føler deg uvel.
 
3. Hvordan du bruker ZyvoxidVoksne
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som lege, apotek eller sykepleier har fortalt deg. Rådfør deg med lege, apotek eller sykepleier hvis du er usikker.
Den anbefalte dosen er én filmdrasjert tablett (600 mg linezolid) to ganger daglig (hver 12. time). Den filmdrasjerte tabletten skal svelges hel med litt vann.
Dersom du får nyredialyse skal du ta Zyvoxid etter dialysebehandlingen.
En behandlingskur varer normalt 10 til 14 dager, men kan vare opp til 28 dager. Sikkerhet og effekt av behandlingen har ikke blitt undersøkt ved behandling som varer mer enn 28 dager. Legen vil bestemme hvor lenge du skal behandles.
Mens du bruker Zyvoxid bør legen din ta jevnlige blodprøver for å kontrollere blodcellenivået ditt.
Hvis du bruker Zyvoxid i mer enn 28 dager bør legen kontrollere synet ditt.
Bruk av Zyvoxid hos barn og ungdom
Zyvoxid skal normalt ikke brukes til barn og ungdommer (under 18 år).
Dersom du tar for mye av Zyvoxid
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du kan ha fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Dersom du har glemt å ta Zyvoxid
Du skal ta den glemte dosen så fort du husker det. Ta neste filmdrasjerte tablett 12 timer etter denne og fortsett å ta de filmdrasjerte tablettene dine hver 12. time. Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt filmdrasjert tablett.
Dersom du avbryter behandling med Zyvoxid
Det er viktig å fortsette å ta Zyvoxid, med mindre legen gir deg beskjed om at du skal stoppe behandlingen.
Dersom du avslutter behandlingen og dine opprinnelige symptomer dukker opp igjen skal du si fra til legen eller en farmasøyt umiddelbart.
Spør lege, apotek eller sykepleier dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Si fra til legen din, en sykepleier eller farmasøyt umiddelbart dersom du merker noen av disse bivirkningene under behandling med Zyvoxid:
De alvorlige bivirkningene (med oppgitt hyppighet i parentes) ved bruk av Zyvoxid er:
 • Alvorlige hudlidelser (ikke kjent), hevelser, spesielt rundt ansiktet og halsen (ikke kjent), hvesing og/eller tungpusthet (ikke kjent). Dette kan være tegn på en allergisk reaksjon og det kan være nødvendig at du slutter å ta Zyvoxid. Hudreaksjoner som øm, rød hud og flassing (dermatitt) (mindre vanlig), utslett (vanlig), kløe (vanlig).
 • Problemer med synet, som tåkesyn (mindre vanlig), endring i fargesynet (ikke kjent), problemer med å se detaljer (ikke kjent) eller dersom synsfeltet snevres inn (sjelden).
 • Alvorlig diaré som inneholder blod og/eller slim (antibiotikaassosiert kolitt, inkludert pseudomembranøs kolitt), som i sjeldne tilfeller kan føre til livstruende komplikasjoner (sjelden).
 • Tilbakevendende kvalme eller oppkast, magesmerter eller raskere åndedrett (ikke kjent).
 • Kramper eller anfall (mindre vanlig) har vært rapportert med Zyvoxid. Si fra til legen dersom du opplever sinne, forvirring, delirium, stivhet, skjelvinger (tremor), manglende koordinasjon og anfall når du også tar antidepressive legemidler kjent som SSRI-er (se avsnitt 2) (ikke kjent).
 • Uforklarlige blødninger eller blåmerker. Dette kan skyldes endring i mengden av visse celler i blodet, noe som kan påvirke levringen av blodet eller føre til anemi (blodmangel) (vanlig).
 • Endring i antallet av visse celler i blodet som kan påvirke evnen til å bekjempe infeksjoner (vanlig). Noen tegn på infeksjon kan være: feber (vanlig), sår hals (mindre vanlig), munnsår (mindre vanlig) og tretthetsfølelse (mindre vanlig).
 • Betennelse i bukspyttkjertelen (mindre vanlig).
 • Kramper (mindre vanlig).
 • Forbigående iskemiske anfall (midlertidig forstyrrelse av blodtilstrømmingen til hjernen som gir kortvarige symptomer som synstap, svakhet i armer og ben, utydelig tale og tap av bevissthet) (mindre vanlig).
 • Øresus (tinnitus) (mindre vanlig).
Nummenhet, prikking eller tåkesyn er rapportert hos pasienter som er behandlet med Zyvoxid i mer enn 28 dager. Hvis du opplever problemer med synet må du kontakte legen din så fort som mulig.
Andre bivirkninger omfatter:Vanlige (kan forekomme hos opptil 1 av 10 personer):
 • Soppinfeksjoner, spesielt i skjeden eller munnen (trøske)
 • Hodepine
 • Metallsmak i munnen
 • Diaré, kvalme eller oppkast
 • Endringer i noen blodprøveverdier, som omfatter lever- og nyreverdier eller blodsukkernivåer
 • Søvnvansker
 • Forhøyet blodtrykk
 • Anemi (lavt antall røde blodceller)
 • Svimmelhet
 • Magesmerter (kun på ett sted, eller generelt i mageområdet)
 • Forstoppelse
 • Fordøyelsesbesvær
 • Smerte på kun ett sted (lokalisert smerte)
Mindre vanlige (kan forekomme hos opptil 1 av 100 personer):
 • Inflammasjon i skjeden eller genitalområdet hos kvinner
 • Følelse av prikking eller nummenhet
 • Inflammasjon i blodårene (kun intravenøst)
 • Hoven, sår eller misfarget tunge
 • Hyppigere vannlatingstrang
 • Frysninger
 • Økt tørste
 • Økt svette
 • Endring i proteiner, salter eller enzymer i blodet som man måler for å sjekke lever- eller nyre-funksjonen
 • Hyponatremi (lavt nivå av natrium i blodet)
 • Nyresvikt
 • Reduksjon i antall blodplater
 • Oppblåst mage
 • Smerte på injeksjonsstedet
 • Økt nivå av kreatinin
 • Magesmerter
 • Endringer i hjerterytme (f.eks. økt hjerterytme).
Sjeldne (kan forekomme hos opptil 1 av 1000 personer):
 • Overfladisk misfarging av tenner, misfargingen kan fjernes ved profesjonell rensing av tennene.
Følgende bivirkninger har også blitt rapportert (hyppighet kan ikke anslås utifra tilgjengelige data):
 • Alopeci (hårtap)
 • Redusert antall blodceller
 • Svakhet og/eller endret følsomhet/sensoriske forandringer
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/meld-bivirkninger/bivirkningsmelding-for-pasienter. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Zyvoxid
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på pakningen eller blisteret etter "utl.dato" eller "EXP". Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Dette legemidlet krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Zyvoxid
 • Virkestoff er linezolid. Hver filmdrasjerte tablett inneholder 600 mg linezolid.
 • Andre innholdsstoffer er maisstivelse, mikrokrystallinsk cellulose (E460), hydroksypropylcellulose (E463), natriumstivelseglykolat type A, og magnesiumstearat (E572). Filmdrasjeringen inneholder hypromellose (E464), titandioksid (E171), makrogol 400 og karnaubavoks (E903).
Hvordan Zyvoxid ser ut og innholdet i pakningen
Zyvoxid 600 mg filmdrasjerte tabletter er hvite, ovale og merket med ”ZYV"” på den ene siden og "600" på den andre siden. Zyvoxid filmdrasjerte tabletter er tilgjengelige i blisterbrett med 10 tabletter pakket i en kartong. Hver kartong inneholder enten 10, 20, 30, 50, 60 eller 100 filmdrasjerte tabletter. Også i hvit, HDPE-flaske med en skrukork av polypropylen, som inneholder enten 10, 14, 20, 24, 30, 50, 60 eller 100 (kun for bruk på sykehus) filmdrasjerte tabletter.
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Pfizer AS, Postboks 3, 1324 Lysaker
Tlf: 67 52 61 00
Tilvirker
Pfizer Manufacturing Belgium NV, Rijksweg 12, B-2870 Puurs, Belgia eller
Pfizer Service Company BVBA, Hoge Wei 10, 1930 Zaventem, Belgia eller
Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH, Betriebsstätte Freiburg, Mooswaldallee 1, D-79090 Freiburg, Tyskland.
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 31.08.2017

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

adrenalin: Adrenalin er et såkalt stresshormon som utskilles til blodet ved hardt fysisk arbeid, emosjonelt stress, sinne, og lavt blodsukker. Adrenalin dannes i binyremargen når det sympatiske nervesystemet aktiveres. Adrenalin gjør at hjertets slagfrekvens og kontraksjonskraft øker, blodstrømmen til skjelettmuskulatur og hjerte øker, pusten blir mer intens og bronkiene utvider seg, samtidig som sukker- og fettsyrenivåene i blodet øker. Det betyr også at kroppen gjør seg klar til raskt å flykte. Adrenalin brukes som legemiddel ved hjertestans, alvorlig astma og alvorlige allergiske reaksjoner.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

anemi (blodmangel): Reduksjon i antall røde blodceller eller nivået av blodpigment, hemoglobin. Kan bl.a. forårsakes av blodtap eller arvelige faktorer.

angst (engstelse): Tilstand der hovedsymptomet er irrasjonell frykt.

astma: Anfall av åndenød pga. kramper og betennelse i bronkiene. Anfall kan utløses av trening eller ved å puste inn et irriterende stoff. Symptomer på astma er surkling og tetthet i brystet, kortpustethet og hoste.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

blodplater (trombocytter): Trobocytter/blodplater er skiveformede fragmenter av store hvite blodceller som kalles megakarocytter. Blodplater har en viktig funksjon ved blødning, siden de inneholder stoffer som er nødvendige for at blod skal størkne. De kan også klebre seg sammen for å tette hullet i en blodårevegg hvis denne skades.

dermatitt (hudinflammasjon): Hudbetennelse.

dialyse: Rensing av blod for avfallsstoffer og overflødig væske. Rensingen gjøres ved hjelp av en spesiell maskin, vanligvis på sykehus. Det fins to typer dialyse, hemodialyse; rensing av blod og peritoneal dialyse; rensing av blodet via bukhulen.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

enzym: Protein som katalyserer (øker hastigheten på) biokjemiske reaskjoner i en celle.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

feokromocytom: En vanligvis godartet svulst i binyremargen. Svulsten forårsaker overproduksjon av adrenalin og noradrenalin. Dette medfører blant annet økt blodtrykk.

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

fordøyelsesbesvær (dyspepsi, fordøyelsesproblemer): Fordøyelsesproblemer med symptomer som vedvarende eller tilbakevendende smerter fra magen og øvre del av buken. Smerten kan variere og oppstår ofte i forbindelse med spising. Dyspepsi rammer ca. 25% av befolkningen. Vanligvis er årsaken ikke sykdom og det kalles da funksjonell dyspepsi.

forkjølelse: Virusinfeksjon i nese og svelg. Vanlige symptomer er hoste, snue, nysing, sår hals, hodepine og ev. lett feber.

hyponatremi (natriummangel): Tilstand med unormalt lavt natriumnivå i blodet. Skyldes at væskevolumet i blodet er for stort, noe som kan forekomme ved blant annet hjertesvikt. Hyponatremi er en alvorlig tilstand.

høyt blodtrykk (hypertensjon): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

influensa: Infeksjon i luftveiene forårsaket av influensavirus. Symptomer er smerter i muskler og ledd, hodepine, vondt i halsen, hoste, snue, kuldegysninger og feber.

intravenøst (i.v., intravenøs): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis intravenøst.

kreatinin: Kreatinin er et stoff som dannes i musklene og kan bare fjernes fra kroppen gjennom filtrering i nyrene.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

lungebetennelse (pneumoni): Betennelse i lungevevet som følge av en infeksjon med virus eller bakterier.

mao-hemmere (maoh): (MAOH: monoaminoksidasehemmer) MAO A-hemmere brukes til å behandle depresjon ved å øke nivået av monoaminer i hjernen. MAO B-hemmere brukes i kombinasjon med L-dopa til å behandle Parkinsons sykdom.

migrene: Migrene er anfall av hodesmerter - ofte halvsidige - der du samtidig kan ha kvalme, brekninger, lydoverfølsomhet og lysskyhet. Deles i to typer: Migrene med aura og migrene uten aura. Migreneanfall kan utløses f.eks. av stress, for lite søvn, psyksisk belastning, hormoneller forandringer, sterkt lys/sterke lukter eller enkelte matvarer.

monoaminoksidase (mao): (MAO: monoaminoksidase) Enzym som bryter ned såkalte monoaminer som for eksempel serotonin, dopamin og noradrenalin. Enzymet finnes i to former, A og B. Se også MAOH; monoaminoksidasehemmer.

parkinsons sykdom: Parkinsons sykdom/syndrom innebærer at visse nerver i hjernen brytes ned. De vanligste symptomene er skjelving, bevegelseshemming og stivhet. Etter lang tids sykdom kan man også rammes av demens og depresjon.

ssri: (SSRI: Selective Serotonin Reuptake Inhibitors) SSRI er en gruppe medisiner mot blant annet depresjon og tvangslidelser. De hemmer reopptak av signalstoffet serotonin i nerveceller i sentralnervesystemet.

tinnitus (øresus): Oppfattelse av lyd uten noen ytre sansepåvirkning.

trisyklisk antidepressiv (tca): En gruppe legemidler som motvirker depresjon ved å øke konsentrasjonen av signalstoffene noradrenalin og serotonin i hjernen.