Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Zovirax 80 mg/ml mikstur

aciklovir

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Zovirax mikstur er, og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Zovirax mikstur
 3. Hvordan du bruker Zovirax mikstur
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Zovirax mikstur
 6. Innhold i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Zovirax mikstur er, og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Zovirax mikstur virker ved å hemme formering av herpesvirus.
Zovirax mikstur brukes mot alvorlige Herpes simplex infeksjoner i hud og slimhinner, inkludert behandling av førstegangsutbrudd og tilbakevendende Herpes genitalis (herpes på kjønnsorganene). Unntatt er Herpes Simplex infeksjon hos spedbarn og alvorlig Herpes Simplex infeksjon hos barn med nedsatt immunsystem. Undertrykkende behandling av Herpes genitalis hos pasienter med svært hyppige tilbakefall. Alvorlige tilfeller av helvetesild. Forebyggende mot Herpes simplex-infeksjon hos pasienter med nedsatt immunforsvar i utsatte perioder.
 
2. Hva du må vite før du bruker Zovirax mikstur
Bruk ikke Zovirax mikstur:
Dersom du er allergisk (overfølsom) overfor aciklovir, valaciklovir eller ett av de andre innholdsstoffene i Zovirax mikstur.
Vis forsiktighet ved bruk av Zovirax mikstur:
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Zovirax:
 • Dersom du har nedsatt nyrefunksjon. Det er mulig at legen din vil justere dosen i forhold til dette.
 • Dersom du har alvorlig nedsatt immunforsvar. Det er mulig at du ikke vil respondere optimalt på behandlingen.
Det er viktig å drikke rikelig under behandlingen, særskilt for eldre eller dersom du bruker høye doser.
Andre legemidler og Zovirax mikstur:
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Legemidler som påvirker effekten av Zovirax:
 • Cimetidin, som brukes til behandling av magesår eller halsbrann
 • Probenecid, som brukes til behandling av gikt
 • Mykofenolatmofetil, som brukes etter transplantasjoner
Zovirax kan også påvirke effekten andre legemidler:
 • Teofyllin, som brukes til behandling av astma
 • Litium, som brukes ved noen psykiske lidelser som er preget av store svingninger i stemningsleiet
Graviditet, amming og fertilitetGraviditet
Rådfør deg alltid med lege før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Amming
Det er mulig at barn som ammes påvirkes. Bruk derfor ikke Zovirax under amming annet enn når legen har bestemt det.
Fertilitet
Det finnes ingen tilgjengelig informasjon om aciklovirs virkning på fertilitet hos kvinner. Resultater fra en studie indikerer at spermier hos menn ikke påvirkes av aciklovir
Kjøring og bruk av maskiner:
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeide når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeide. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil kontakt apotek eller lege.
Preparatet antas ikke å påvirke evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner.
 
3. Hvordan du bruker Zovirax mikstur
Bruk alltid Zovirax mikstur slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek om du er usikker.
Dosen bestemmes av legen som tilpasser den for deg.
Det er viktig å drikke rikelig under behandlingen, dette gjelder særskilt for eldre.
Om du har nedsatt nyrefunksjon eller nedsatt immunforsvar vil legen din vurdere om det er nødvendig å justere dosen i forhold til dette.
Dersom du tar for mye av Zovirax mikstur
Overdosering av Zovirax kan gi kvalme og oppkast. Reaksjoner i nervesystemet som forvirring, hallusinasjoner, slag og koma er sett i sammenheng med overdoser intravenøst. Hvis du har fått i deg for mye Zovirax, ta kontakt med lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf.: 22 59 13 00). For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Dersom du har glemt å ta Zovirax mikstur
Du må ikke ta dobbel dose som erstatning for glemt dose.
Dersom du avbryter behandlingen med Zovirax mikstur
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan Zovirax mikstur forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Vanlige (forekommer hos færre enn 1 av 10 pasienter):
kvalme, oppkast, diaré, magesmerter, kløe, hudutslett (inkludert fotosensitivitet), tretthet, feber, hodepine, svimmelhet
Mindre vanlige (forekommer hos færre enn 1 av 100 pasienter):
elveblest, tiltagende diffust håravfall (tiltagende diffust håravfall er assosiert med diverse sykdommer og legemidler, derfor er en sammenheng med aciklovirbehandlingen usikker)
Sjeldne (forekommer hos færre enn 1 av 1000 pasienter): alvorlig allergisk reaksjon (anafylaksi), tungpustenhet (dyspné), forbigående økning i prøveverdier for redusert leverfunksjon (bilirubin og leverenzymer), hevelser i tunge, hals og leppe (angioødem), økning i prøveverdier for redusert nyrefunksjon (serumkreatinin og serumureat)
Svært sjeldne (forekommer hos færre enn 1 av 10000 pasienter): opphisselse (agitasjon), forvirring, rykninger i muskulaturen (tremor), ukontrollerte muskelbevegelser (ataksi), taleforstyrrelser, psykotiske symptomer og hjernesykdom (encefalopati), hallusinasjoner, psykotiske symptomer og hjernesykdom, kramper, døsighet, koma
Disse svært sjeldne bivirkninger går vanligvis bort når behandling avsluttes. Ta kontakt med legen din.
Andre svært sjeldne (forekommer hos færre enn 1 av 10000 pasienter): reduksjon av røde blodlegemer (anemi) blodplater (trombocytopeni) og hvite blodlegemer (leukopeni), betennelse i leveren, kjennetegnes ved slapphet, kvalme og (hepatitt), akutt nyresvikt, smerter i nyrene.
Smerter i nyrene kan være assosiert med nyresvikt. Du må umiddelbart ta kontakt med legen din.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Zovirax mikstur
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Oppbevares ved høyst 30ºC.
Bruk ikke Zovirax mikstur etter utløpsdatoen som er angitt på pakningen. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan legemidler som ikke er nødvendig lenger skal kastes. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innhold i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Zovirax mikstur
Virkestoff er: Aciklovir 80 mg per ml
Andre innholdsstoffer er: Sorbitol 70 % 450 mg, glyserol, dispersibel cellulose,appelsinaroma, renset vann.
Konserveringsmiddel: Metylparahydroksybenzoat (E 218) 1 mg, propylparahydroksybenzoat (E 216) 0,2 mg
Hvordan Zovirax mikstur ser ut og innholdet i pakningen
Zovirax mikstur er en “off-white” suspensjon med en karakteristisk lukt, pakket i brun glassflaske med tilhørende måleskje.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirkerInnehaver av markedsføringstillatelsen
GlaxoSmithKline AS
Postboks 180 Vinderen
0319 Oslo
Tlf: 22 70 20 00
e-post: firmapost@gsk.no
Tilvirker
Aspen Bad Oldesloe GmbH.
Bad Oldesloe
Tyskland
Dette pakningsvedlegget ble sist godkjent: 14.07.2014

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

agitasjon (hypereksitabilitet): Rastløshet, uro og ukontrollerte bevegelser. Kjennetegnes ved at personen er opphisset/oppskaket.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

anafylaksi (anafylaktisk reaksjon): Akutt og alvorlig allergisk reaksjon med symptomer som feber, utslett, opphovning, pustebesvær og blodtrykksfall. Anafylaktisk sjokk er livstruende om man ikke setter i gang med legemiddelbehandling i form av antihistaminer og adrenalin.

anemi (blodmangel): Reduksjon i antall røde blodceller eller nivået av blodpigment, hemoglobin. Kan bl.a. forårsakes av blodtap eller arvelige faktorer.

angioødem (angionevrotisk ødem, quinckes ødem): Hevelse i hud og slimhinner, ofte i ansiktet, øyne eller lepper. Kan i verste fall føre til pustebersvær og kvelning. Kan forekomme ved allergi, men varme, sollys og trykk kan også være utløsende faktorer. Oppstår noen ganger ved legemiddelbruk.

astma: Anfall av åndenød pga. kramper og betennelse i bronkiene. Anfall kan utløses av trening eller ved å puste inn et irriterende stoff. Symptomer på astma er surkling og tetthet i brystet, kortpustethet og hoste.

ataksi: Koordineringsforstyrrelser i muskelbevegelsene. Bevegelsene blir usikre, ristende eller for voldsomme.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

blodplater (trombocytter): Trobocytter/blodplater er skiveformede fragmenter av store hvite blodceller som kalles megakarocytter. Blodplater har en viktig funksjon ved blødning, siden de inneholder stoffer som er nødvendige for at blod skal størkne. De kan også klebre seg sammen for å tette hullet i en blodårevegg hvis denne skades.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

dyspné (tung pust, tungpustethet): Tung og anstrengende pust. Oppstår vanligvis ved anstrengelse, men ved visse hjerte- og lungesykdommer, selv ved hvile.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

halsbrann (pyrose): En brennende følelse i brystet eller i halsen forårsaket av syre fra magesekken som kommer opp til spiserøret. Årsaken er som regel relatert til en redusert aktivitet av magesekkens lukkemuskel, spiserørsbrokk eller økt abdominalt trykk. Syrenøytraliserende legemidler, H2-reseptorantagonister og protonpumpehemmere er type legemidler som kan brukes mot halsbrann.

helvetesild (herpes zoster): Virusinfeksjon i huden, som skyldes vannkoppvirus (varicella zoster-virus).

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

intravenøst (i.v., intravenøs): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis intravenøst.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

trombocytopeni (trombopeni, blodplatemangel): Redusert antall trombocytter (blodplater) i blodet.