Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Zoladex 10,8 mg implantat, ferdigfylt sprøyte

goserelinacetat

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Zoladex er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Zoladex
 3. Hvordan du bruker Zoladex
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Zoladex
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Zoladex er og hva det brukes mot
Zoladex tilhører en gruppe legemidler kalt antihormonelle legemidler. Dette betyr at de påvirker nivået av ulike hormoner. Hormoner er naturlige stoffer produsert av kroppen. Hos menn vil Zoladex redusere nivået av det mannlige hormonet, testosteron.
Hos kvinner vil nivået av det kvinnelige hormonet østrogen reduseres.
Zoladex brukes ved
 • prostatakreft hos menn
 • endometriose hos kvinner
 
2. Hva du må vite før du bruker Zoladex
Det har vært rapporter om depresjon hos pasienter som tar Zoladex og som kan være alvorlig. Dersom du tar Zoladex og utvikler depresjon må du informere legen din.
Bruk ikke Zoladex hvisMENN:
 • du er allergisk (overfølsom) overfor goserelinacetat eller et av de andre innholdsstoffene i Zoladex
KVINNER:
 • du er allergisk (overfølsom) overfor goserelinacetat eller et av de andre innholdsstoffene i Zoladex
 • du er gravid, prøver å bli gravid, eller ammer
Advarsler og forsiktighetsreglerMENN:
Vis forsiktighet ved bruk av Zoladex hvis:
 • du har hatt problemer ved vannlatingen
 • du har hatt lammelser i bena (paraplegi)
 • du føler ubehag i nederste del av ryggen
 • du har sukkersyke
 • du lider av en sykdom som påvirker bentettheten
 • du har høyt blodtrykk
 • du har en hjerte‑ eller karsykdom, inkludert hjerterytmeforstyrrelser (arytmi), eller blir behandlet med legemidler for disse tilstandene. Risikoen for hjerterytmeforstyrrelser kan være større ved bruk av Zoladex
Informer legen din før du begynner å bruke Zoladex dersom noe av dette gjelder for deg.
KVINNER:
Vis forsiktighet ved bruk av Zoladex hvis:
 • du lider av en sykdom som påvirker bentettheten
 • du får spenninger (tonus) i livmorhalsen.
 • du har høyt blodtrykk
Informer legen din før du begynner å bruke Zoladex dersom noe av dette gjelder for deg.
GENERELT:Ved sykehusinnleggelse
Informer helsepersonellet om at du bruker Zoladex 10,8 mg.
Graviditet og amming:
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar noen form for medisin.
Det er mulig at fosteret kan påvirkes. Goserelinacetat skal ikke brukes ved graviditet.
Det er ukjent hvor mye goserelinacetat som går over i morsmelk. Det er ikke klarlagt om barn som ammes kan skades. Goserelinacetat skal ikke brukes under amming.
Prevensjonsmidler:
Ved bruk av Zoladex 10,8 mg bør det brukes ikke-hormonelle prevensjonsmidler som kondom eller pessar.
Bruk av andre legemidler sammen med Zoladex
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker eller nylig har brukt andre legemidler, dette gjelder også reseptfrie legemidler. Effekten av behandlingen kan påvirkes dersom Zoladex brukes samtidig med andre medikamenter.
Zoladex kan påvirke legemidler som brukes til å behandle hjerterytmeforstyrrelser (f.eks. kinidin, prokainamid, amiodaron og sotalol) eller øke risikoen for hjerterytmeforstyrrelser når det brukes sammen med andre legemidler [f.eks. metadon (brukes som smertestillende og som en del av rusavveningsprogram)], moksifloksacin (et antibiotikum), antipsykotika (brukes mot alvorlig mentale lidelser).
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne till å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Legemidlet antas ikke å påvirke evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner.
 
3. Hvordan du bruker ZoladexMENN:
Zoladex-sprøyten settes av kvalifisert helsepersonell. Dosen bestemmes av legen din som tilpasser den for deg. Zoladex gis vanligvis som en injeksjon under huden hver 3. måned.
Det er viktig at du fortsetter behandlingen med Zoladex selv om du føler deg bedre, med mindre legen din har bestemt at behandlingen skal avsluttes.
KVINNER:
Zoladex-sprøyten settes av kvalifisert helsepersonell. Dosen bestemmes av legen din som tilpasser den for deg. Zoladex gis vanligvis som en injeksjon under huden hver 12. uke.
Det er viktig at du fortsetter behandlingen med Zoladex selv om du føler deg bedre, med mindre legen din har bestemt at behandlingen skal avsluttes.
Har du spørsmål angående Zoladex-behandling spør legen din eller en farmasøyt.
Dersom du tar for mye av Zoladex
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan Zoladex ha bivirkninger. De mest rapporterte er angitt under.
Kontakt lege eller apotek dersom noen av bivirkningene blir plagsomme eller du merker bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget.
MENN:
Hevelse og ømhet i brystene, redusert seksuallyst, impotens, økning i blodsukker, humørforandringer inkludert depresjon, redusert hjertefunksjon eller hjerteinfarkt, endringer i EKG (QT‑forlengelse).
Ved starten av Zoladex-behandlingen kan det hende du får skjelettsmerter. Hvis det skjer, informer legen din. I sjeldne tilfeller kan du oppleve problemer med vannlatingen eller få smerter i nedre del av ryggen. Hvis dette forekommer, informer legen din.
Det er rapportert enkelttilfelle av trykk på ryggmargsnerver med lammelser.
KVINNER:
Forandring i brystenes størrelse, hudutslett, akne, nedsatt seksuallyst, hodepine, humørforandringer inkludert depresjon, tørrhet i skjeden, dannelse av eggstokkcyster, som kan gi smerter.
Hos noen kvinner som er i tidlig overgangsalder, kan Zoladex-behandling føre til at menstruasjonen opphører, og ikke kommer tilbake etter endt behandling.
Hos noen kvinner kan tiden det tar før menstruasjonen kommer tilbake, forlenges etter bruk av Zoladex.
Vaginalblødninger kan forekomme. Hvis du har fibromyomer (en type svulst), kan en svak økning av symptomer slik som smerte og blødninger forekomme. Disse symptomene er som oftest kortvarige og opphører ved fortsatt behandling. Hvis symptomene vedvarer eller du føler ubehag, kontakt legen din. Du bør også kontakte lege hvis du opplever sterk kvalme, brekninger eller tørste. Dette kan indikere mulige forandringer av kalsiumnivået i blodet, og legen din kan ønske å foreta enkelte blodtester.
BIVIRKNINGER SOM KAN FOREKOMME HOS BEGGE KJØNN
Reduksjon av bentetthet, hudutslett, alvorlige allergiske reaksjoner (sjelden), hårtap, vektøkning, ledesmerter, stikkende følelse i fingre og tær, forandringer i blodtrykket (økning eller reduksjon). Hetetokter og svetting. Noen ganger kan disse bivirkningene fortsette i en periode (muligens måneder) etter at Zoladex avsluttes. Det kan oppstå reaksjoner på injeksjonsstedet som for eksempel rødhet, smerte, hevelse og blodutredninger. Skade på injeksjonsstedet (inkludert skade på blodkar i buken) har blitt rapportert etter injeksjon av Zoladex. I svært sjeldne tilfeller har dette forårsaket alvorlig blødning. Kontakt lege umiddelbart dersom du opplever noen av de følgende symptomene: Magesmerter, opplåst mage, kortpustethet, svimmelhet, lavt blodtrykk og/eller endret bevissthetsnivå.
Ved tilfelle av svulst i hypofysen, kan Zoladex forårsake at svulsten begynner å blø eller faller sammen. Dette er veldig sjelden, men kan føre til sterk hodepine, uvelhet, at synet blir borte og bevisstløshet.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Zoladex
Oppbevares utilgjengelig for barn. Oppbevares ved høyst 25ºC.
Bruk ikke Zoladex etter utløpsdatoen som er angitt på pakningen.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan legemidler som ikke er nødvendig lenger skal kastes. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Zoladex
 • Virkestoff er goserelinacetat tilsvarende goserelin 10,8 mg.
 • Hjelpestoffer er laktid/glykolidkopolymer.
Hvordan Zoladex ser ut og innholdet i pakningen
Zoladex leveres som en ferdigfylt sprøyte utstyrt med en beskyttelseshylse for å hindre nåleskader. Sprøyten er forseglet i en ytterpose (med tørremiddel). Leveres i pakninger med 1 eller 3 sprøyter.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
AstraZeneca AS, Oslo
Tilvirker
AstraZeneca AB, Gärtunavägen, Södertälje 151 85, Sverige
eller
AstraZeneca UK Ltd., Silk Road Business Park, Macclesfield, Cheshire, SK10 2NA, England
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 22.03.2019

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

akne (acne vulgaris, kviser): Infeksjon i huden som oppstår når en talgkjertel tetter seg.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

antipsykotika (antipsykotikum, nevroleptikum, nevroleptika): Legemiddel mot psykoser. I psykiatrien brukes benevnelsen antipsykotika synonymt med nevroleptika eller psykoleptika.

arytmi (hjertearytmi, hjerterytmeforstyrrelse): Uregelmessig hjerterytme som følge av at de elektriske impulsene som samordner hjerteslagene ikke fungerer som normalt.

endometriose: Tilstand der livmorslimhinnen begynner å vokse utenfor livmoren. Blant annet kan den begynne å vokse på eggstokkene eller egglederne. Dette gir ofte opphav til sterke smerter ved menstruasjon.

hjerteinfarkt (myokardinfarkt, hjerteattakk): Hjerteinfarkt oppstår når du får blodpropp i hjertet. Blodproppen gjør at deler av hjertemuskelen ikke får tilført oksygenholdig blod, og denne delen av hjertemuskelen går til grunne.

høyt blodtrykk (hypertensjon): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

impotens (erektil dysfunksjon, ereksjonssvikt): Manglende evne til å få eller opprettholde ereksjon.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

overgangsalder (menopause, klimakterie): Menopause inntrer når eggstokkene produserer så lite østrogen og progestogen at menstruasjonen stopper opp. Dette skjer normalt i 44-50-årsalderen.