Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Zofran 0,8 mg/ml mikstur, oppløsning

ondansetron

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Zofran er og hva det brukes mot
 2. Hva du må ta hensyn til før du bruker Zofran
 3. Hvordan du bruker Zofran
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Zofran
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Zofran er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Zofran er et kvalmestillende legemiddel. Det brukes til å forhindre kvalme og oppkast som kan oppstå
 • under behandling mot kreft (cellegift eller stråling)
 • etter en operasjon hos voksne pasienter.
 
2. Hva du må ta hensyn til før du bruker Zofran
Bruk ikke Zofran:
 • hvis du bruker apomorfin (brukt til å behandle Parkinsons sykdom)
 • hvis du er allergisk (hypersensitiv) overfor ondansetron eller noen av de andre innholdstoffene i Zofran (listet opp i avsnitt 6).
Mangler tekstalternativ for bildeDersom du tror dette gjelder deg, må du ikke ta Zofran før du har sjekket med legen din.
Vis forsiktighet ved bruk av Zofran:
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Zofran.
Før du tar Zofran trenger legen din å vite om:
 • du er allergisk overfor andre kvalmedempende medisiner som ligner på Zofran (av såkalt 5HT3-reseptor-antagonist-type)
 • du noen gang har hatt hjerteproblemer, inkludert uregelmessig hjerterytme (arytmi)
 • du har akutt stans i tarmpassasjen
 • du har en leversykdom. Du kan da behøve en lavere dose av Zofran
 • du har en intoleranse overfor noen sukkertyper
 • du har problemer med saltbalansen i blodet, så som kalium, natrium og magnesium
Mangler tekstalternativ for bildeSnakk med legen din dersom du tror noe av dette gjelder deg.
Dersom du skal fjerne mandlene eller nylig har fjernet mandlene ved operasjon, kan bruk av Zofran skjule en potensiell blødning
Mangler tekstalternativ for bildeSnakk med legen din dersom dette gjelder deg.
Andre legemidler og Zofran
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler. Dette gjelder også reseptfrie legemidler og naturmidler.
Noen medisiner kan påvirke hvordan Zofran virker, eller Zofran kan påvirke hvordan andre medisiner virker. Dette gjelder blant annet medisinene i følgende grupper:
 • karbamazepin eller fenytoin (mot epilepsi)
 • rifampicin (mot infeksjoner som tuberkulose)
 • tramadol (smertestillende)
 • antiarytmikum (mot hjerterytmeforstyrrelser)
 • betablokker (mot hjerte- eller øyeproblemer, angst, eller til å forebygge migrene)
 • SSRIer (selektive serotoninreopptakshemmere) mot depresjon og/eller angst som fluoksetin, paroksetin, sertralin, fluvoksamin, citalopram, escitalopram
 • SNRIer (serotonin noradrenalinreopptakshemmere) mot depresjon og/eller angst som venlafaksin og duloksetin.
Mangler tekstalternativ for bildeSnakk med lege eller apotek dersom du tar noen av disse.
Inntak av Zofran sammen med mat og drikke
Zofran kan tas uavhengig av måltider.
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid. Zofran er ikke anbefalt brukt under graviditet, da sikkerheten ved bruk under graviditet ikke er klarlagt.
Fortell legen din om:
 • du er gravid, eller planlegger å bli gravid.
 • du blir gravid under behandling med Zofran.
Amming er ikke anbefalt under behandling med Zofran. Innholdsstoffene kan gå over i morsmelk og kan påvirke barnet. Snakk med legen din om dette.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Legemidlet antas ikke å påvirke evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner.
Zofran mikstur, oppløsning inneholder sorbitol
Dette legemidlet inneholder sorbitol (E420). Energimengde 2,6 kcal/g sorbitol.
Dersom legen din har fortalt deg at du har en intoleranse overfor noen sukkertyper bør du kontakte legen din før du tar dette legemidlet.
Sorbitol kan ha en mild avførende effekt.
 
3. Hvordan du bruker Zofran
Bruk alltid Zofran slik legen har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Mikstur:For å forhindre kvalme og oppkast etter kreftbehandling
På behandlingsdagen:
Dose av Zofran kan variere innenfor 8-32 mg per døgn, som administreres enten intravenøst eller peroralt. Den vanlige dosen Zofran er to fulle 5 ml skjeer (8 mg) tatt en til to timer før behandlingen og to fulle 5 ml skjeer tatt 12 timer senere. Bruk skjeen som følger med i pakken for miksturen.
I de påfølgende dagene:
Voksne
Den vanlige dosen for voksne er to fulle 5 ml skjeer (8 mg) to ganger daglig, i opptil 5 dager.
Barn
Legen vil bestemme hva som er riktig dose Zofran for ditt barn.
For å forhindre kvalme og oppkast etter en operasjon
Voksne
Legen vil bestemme hva som er riktig dose Zofran.
Barn
Zofran mikstur, oppløsning er ikke anbefalt til barn etter en operasjon.
Hvordan du skal ta Zofran mikstur, oppløsning
 • Bruk måleskjeen som følger med i pakningen.
 • Ta alltid den dosen som legen anbefaler.
 • Vask skjeen grundig etter bruk.
  Mangler tekstalternativ for bilde
Dersom du kaster opp innen en time etter at du har tatt miksturen, kan du ta samme dose igjen.
Fortell legen eller en sykepleier dersom du fortsatt føler deg kvalm.
Dersom du har glemt å ta Zofran
Ta dosen så snart som mulig. Ta neste dose til vanlig tid.
Du må ikke ta en dobbel dose som erstatning for en glemt dose.
Dersom du tar for mye av Zofran
Det er begrenset erfaring med overdosering med Zofran. Symptomer som synsforstyrrelser, alvorlig forstoppelse og blodtrykksfall har vært rapportert ved overdosering.
Dersom du eller barnet ditt tar mer Zofran enn dere burde, bør du snakke med en lege eller dra til sykehuset eller ta kontakt med Giftinformasjonen (tlf: 22 59 13 00) umiddelbart. Ta med deg legemiddelpakningen. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Ikke slutt å ta Zofran uten legens anbefaling
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet. Ta Zofran så lenge legen din anbefaler deg å gjøre det. Ikke slutt å ta Zofran med mindre legen din sier det.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan Zofran forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Alvorlige allergiske reaksjoner
Dette forekommer sjelden (kan oppstå hos opptil 1 av 1000 personer) og kan utvikles raskt. Symptomer på dette kan være:
 • hevelse og kløende utslett (elveblest)
 • hevelse i ansikt eller munn (angioødem), som fører til pustevansker
 • kollaps
Mangler tekstalternativ for bildeKontakt lege umiddelbart dersom du får disse symptomene. Stopp å ta Zofran.
Svært vanlige bivirkninger
Disse kan oppstå hos flere enn 1 av 10 personer:
 • hodepine
Vanlige bivirkninger
Disse kan oppstå hos opptil 1 av 10 personer:
 • varmefølelse eller rødming
 • forstoppelse
Mindre vanlige bivirkninger
Disse kan oppstå hos opptil 1 av 100 personer:
 • krampeanfall
 • ufrivillige muskelbevegelser eller spasmer
 • uregelmessig eller langsom hjerterytme
 • brystsmerter
 • lavt blodtrykk
 • hikke
Mindre vanlige bivirkninger som kan ses på blodprøver
 • økning av stoffer (enzymer) som produseres i leveren.
Sjeldne bivirkninger
Disse kan oppstå hos opptil 1 av 1000 personer:
 • alvorlig allergisk reaksjon
 • forstyrrelse i hjerterytmen (som noen ganger kan forårsake bevisstløshet)
 • forbigående sløret syn eller synsforstyrrelser som vanligvis går over av seg selv innen 20 minutter.
Svært sjeldne bivirkninger
Disse kan oppstå hos opptil 1 av 10 000 personer:
 • utbredt utslett med blemmer og flassende hud over hele kroppsoverflaten (toksisk epidermal nekrolyse)
 • forbigående blindhet
Mangler tekstalternativ for bildeFortell lege eller apotek dersom noen av bivirkningene over blir alvorlige eller plagsomme, eller dersom du merker bivirkninger som ikke er listet opp i dette pakningsvedlegget.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Zofran
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Oppbevares ved høyst 30ºC.
Flasken bør alltid oppbevares stående. Skal ikke oppbevares i kjøleskap.
Bruk ikke Zofran etter utløpsdatoen som er angitt på pakningen. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan legemidler som ikke er nødvendig lenger skal kastes. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Zofran
Virkestoff er: Ondansetron
Andre innholdsstoffer i Zofran mikstur, oppløsning: Sitronsyre, natriumsitrat, natriumbenzoat (konserveringsmiddel E 211), sorbitol, renset vann og jordbærsmak.
Zofran mikstur, oppløsning inneholder små mengder etanol (alkohol), 3 mg etanol pr. 5 ml mikstur.
Hvordan Zofran ser ut og innholdet i pakningen
Zofran mikstur, oppløsning er en klar, fargeløs til lys gul væske i en 50 ml farget glassflaske med barnesikret kork.
MT-innehaver og ompakker
2care4
Tømrervej 9
6710 Esbjerg V
Danmark
Tilvirker
Novartis Poland Sp. z o.o.
ul. Marynarska 15
02-674 Warszawa
Polen
Zofran er et registrert varemerke som tilhører Novartis AG.
For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til innehaveren av markedsføringstillatelsen.
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 02.2019

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

angioødem (angionevrotisk ødem, quinckes ødem): Hevelse i hud og slimhinner, ofte i ansiktet, øyne eller lepper. Kan i verste fall føre til pustebersvær og kvelning. Kan forekomme ved allergi, men varme, sollys og trykk kan også være utløsende faktorer. Oppstår noen ganger ved legemiddelbruk.

angst (engstelse): Tilstand der hovedsymptomet er irrasjonell frykt.

antagonist: Substans som hemmer virkningen av en annen substans ved konkurrerende binding til reseptorer. Reseptorer finnes bl.a. i celleveggene hvor de formidler et bestemt signal når en bestemt substans binder seg til reseptoren. Dette signalet kan da hemmes ved bruk av en antagonist som bindes til samme reseptor.

antiarytmikum (antiarytmika): Legemiddel som regulerer hjerterytmen og motvirker rytmeforstyrrelser i hjertet.

arytmi (hjertearytmi, hjerterytmeforstyrrelse): Uregelmessig hjerterytme som følge av at de elektriske impulsene som samordner hjerteslagene ikke fungerer som normalt.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

enzym: Protein som katalyserer (øker hastigheten på) biokjemiske reaskjoner i en celle.

epilepsi: Sykdom der enkelte hjerneceller blir overaktive, noe som gir ulike typer krampeanfall enten med eller uten påfølgende bevisstløshet.

flass: Små og litt fettete hudflak, som ofte sitter fast i håret.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

intravenøst (i.v., intravenøs): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis intravenøst.

kreft (cancer): En gruppe sykdommer som skyldes ukontrollert celledeling. Celledelingen gir opphopning av kreftceller, hvilket gir dannelse av en kreftsvulst i organet der veksten startet.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

migrene: Migrene er anfall av hodesmerter - ofte halvsidige - der du samtidig kan ha kvalme, brekninger, lydoverfølsomhet og lysskyhet. Deles i to typer: Migrene med aura og migrene uten aura. Migreneanfall kan utløses f.eks. av stress, for lite søvn, psyksisk belastning, hormoneller forandringer, sterkt lys/sterke lukter eller enkelte matvarer.

parkinsons sykdom: Parkinsons sykdom/syndrom innebærer at visse nerver i hjernen brytes ned. De vanligste symptomene er skjelving, bevegelseshemming og stivhet. Etter lang tids sykdom kan man også rammes av demens og depresjon.

rødming (flushing): Plutselig varmefølelse, hudrødme

snri: (SNRI: Serotonin-Norepinephrine Reuptake Inhibitors) Selektive serotonin- og noradrenalinreopptakshemmere er en gruppe medisiner mot blant annet depresjon og angstlidelser. De hemmer reopptak av signalstoffene serotonin og noradrenalin i nerveceller i sentralnervesystemet.

ssri: (SSRI: Selective Serotonin Reuptake Inhibitors) SSRI er en gruppe medisiner mot blant annet depresjon og tvangslidelser. De hemmer reopptak av signalstoffet serotonin i nerveceller i sentralnervesystemet.

toksisk epidermal nekrolyse (ten, lyells syndrom): Svært alvorlig og livstruende legemiddelreaksjon der deler av huden faller av i store flak.

tuberkulose: Tuberkulose er en infeksjon som skyldes bakterien Mycobacterium tuberculosis. Infeksjonen rammer oftest lungene, men kan også ramme andre steder i kroppen.