Les pakningsvedleggStopp

Les avsnittStopp

Pakningsvedlegg: Informasjon til pasienten

Zenon 10 mg/10 mg filmdrasjerte tabletter

Zenon 20 mg/10 mg filmdrasjerte tabletter

Zenon 40 mg/10 mg filmdrasjerte tabletter

rosuvastatin/ezetimib

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Zenon er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Zenon
 3. Hvordan du bruker Zenon
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Zenon
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 

Les avsnittStopp

1. Hva Zenon er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Zenon inneholder to forskjellige virkestoffer i én tablett. Et av virkestoffene er rosuvastatin, som tilhører gruppen av såkalte statiner. Det andre virkestoffet er ezetimib.
Zenon er et legemiddel som brukes for å redusere nivåene av totalkolesterol, det «farlige» kolesterolet (LDL-kolesterol) og fettstoffer som kalles triglyserider i blodet. I tillegg øker Zenon mengden av det «gode» kolesterolet (HDL-kolesterol).
Zenon virker ved å redusere kolesterolet ditt på to måter. Det reduserer opptaket av kolesterol i tarmen din i tillegg til at det reduserer mengden kolesterol som kroppen din lager selv.
Kolesterol er en av mange fettstoffer som finnes i blodomløpet. Totalkolesterolet ditt består hovedsakelig av LDL- og HDL-kolesterol.
Det brukes hos pasienter hvor kostholdsendringer alene ikke er tilstrekkelig for å kontrollere kolesterolnivået. Du bør fortsette med kolesterolsenkende kosthold når du behandles med dette legemidlet.
Zenon brukes i tillegg til kolesterolsenkende kosthold hvis du har:
 • forhøyet kolesterolnivå i blodet (primær hyperkolesterolemi [heterozygot familiær og ikke-familiær])
  • når du bruker tabletter med statin og ezetimib hver for seg
  • en arvelig sykdom (homozygot familiær hyperkolesterolemi) som øker kolesterolnivået i blodet ditt. Du kan også få annen behandling.
Zenon hjelper deg ikke med å gå ned i vekt.
For de fleste personer vil ikke høye kolesterolnivåer påvirke hvordan de føler seg, fordi det ikke gir noen symptomer. Dersom det ikke behandles, vil imidlertid fettavleiringer kunne bygge seg opp på veggene i blodårene dine og gjøre dem trangere.
Iblant kan disse trange blodårene blokkeres. Da stenges blodforsyningen til hjertet eller hjernen, noe som kan lede til et hjerteinfarkt eller et slag. Hvis dine kolesterolnivåer reduseres, kan du minske risikoen for å få et hjerteinfarkt, slag eller lignende helseproblemer.
Du må fortsette å ta Zenon selv om kolesterolet ditt har nådd riktig nivå, fordi det forebygger at kolesterolnivået ditt øker igjen og fører til fettavleiringer.
Du skal imidlertid avslutte behandlingen dersom legen din råder deg til det, eller hvis du har blitt gravid.
 

Les avsnittStopp

2. Hva du må vite før du bruker Zenon
Bruk ikke Zenon:
 • dersom du er allergisk overfor ezetimib, rosuvastatin eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • dersom du for tiden har leverproblemer.
 • dersom du er gravid eller ammer. Hvis du blir gravid mens du tar Zenon, avslutt behandlingen umiddelbart og kontakt lege. Kvinner skal unngå å bli gravide ved å benytte egnet prevensjon mens de tar Zenon.
 • dersom du har alvorlige nyreproblemer.
 • dersom du har gjentatt eller uforklarlig muskelverk eller -smerter.
 • dersom du bruker et legemiddel som kalles ciklosporin (brukes for eksempel etter organtransplantasjoner).
Kontakt lege dersom noe av det ovennevnte gjelder deg (eller du er usikker).
Bruk heller ikke Zenon 40 mg/10 mg (den høyeste dosen):
 • dersom du har moderate nyreproblemer (hvis du er i tvil, spør legen din).
 • dersom skjoldbruskkjertelen din ikke fungerer optimalt.
 • dersom du har hatt gjentatt eller uforklarlig muskelverk eller -smerter, eller tidligere har hatt eller at noen i familien din har hatt muskelproblemer, eller du tidligere har hatt muskelproblemer under behandling med andre kolesterolsenkende legemidler.
 • dersom du regelmessig drikker store mengder alkohol.
 • dersom du har asiatisk opprinnelse (japansk, kinesisk, filippinsk, vietnamesisk, koreansk eller indisk).
 • dersom du tar andre legemidler kalt fibrater for å senke kolesterolet ditt (se avsnitt «Andre legemidler og Zenon»).
Kontakt lege dersom noe av det ovennevnte gjelder deg (eller du er usikker).
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Zenon:
 • dersom du har problemer med nyrene.
 • dersom du drikker store mengder alkohol, eller har eller har hatt leversykdom. Det er mulig at Zenon ikke passer for deg.
 • dersom du har hatt gjentatt eller uforklarlig muskelverk eller -smerter, eller tidligere har hatt eller at noen i familien din har hatt muskelproblemer, eller du tidligere har hatt muskelproblemer under behandling med andre kolesterolsenkende legemidler. Ta umiddelbart kontakt med legen din hvis du har uforklarlig muskelverk eller -smerter, spesielt hvis du i tillegg føler deg uvel eller har feber. Fortell også lege eller apotek dersom du har vedvarende muskelsvakhet.
 • dersom skjoldbruskkjertelen din ikke fungerer optimalt.
 • dersom du har alvorlig åndenød.
 • dersom du tar legemidler til behandling av HIV-infeksjon, som for eksempel ritonavir sammen med lopinavir og/eller atazanavir, se avsnittet «Andre legemidler og Zenon».
 • dersom du er over 70 år (legen din vil da velge en startdose av Zenon som er riktig for deg).
 • dersom du tar andre legemidler kalt fibrater for å senke kolesterolet ditt (se avsnittet «Andre legemidler og Zenon»).
 • dersom du skal opereres. Det kan hende du må slutte å ta Zenon for en kortere periode.
 • dersom du har asiatisk opprinnelse – japansk, kinesisk, filippinsk, vietnamesisk, koreansk og indisk. Legen din vil da velge en startdose av Zenon som er riktig for deg.
 • dersom du bruker eller de siste 7 dager har brukt et legemiddel som heter fusidinsyre (et legemiddel mot bakterieinfeksjon) via munnen eller via injeksjon. Kombinasjonen av fusidinsyre og Zenon kan føre til alvorlige muskelproblemer (rabdomyolyse).
Når du bruker dette legemidlet, vil legen din kontrollere deg nøye dersom du har diabetes eller har risiko for å utvikle diabetes. Du har sannsynligvis en risiko for å utvikle diabetes dersom du har høye nivåer av sukker og fett i blodet ditt, er overvektig og har høyt blodtrykk.
Hos et lite antall pasienter kan statiner påvirke leveren. Dette oppdages gjennom en enkel blodprøve som undersøker om det er økte leverenzymnivåer i blodet. På grunn av dette kommer legen din vanligvis til å regelmessig ta denne blodprøven (leverfunksjonstest) under behandling med Zenon. Det er viktig å gå til legen for å ta de nødvendige blodprøvene.
Andre legemidler og Zenon
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler. Det er spesielt viktig at du informerer legen din hvis du tar legemidler som inneholder noen av følgende virkestoffer:
 • ciklosporin (brukes ofte ved organtransplantasjon). Du skal ikke ta Zenon mens du bruker ciklosporin
 • legemidler med et virkestoff som forhindrer blodpropp, som warfarin eller klopidogrel, fenprokumon, acenokumarol eller fluindion (blodfortynnende midler)
 • kolestyramin (brukes også for å senke kolesterolet) fordi det påvirker måten Zenon virker på
 • fibrater med virkestoffer som gemfibrozil, fenofibrat (brukes for å senke kolesterolet). Du skal ikke bruke Zenon 40 mg/10 mg tabletter samtidig med fibrater.
 • enkelte legemidler mot fordøyelsesbesvær som inneholder aluminium og magnesium (brukt for å nøytralisere magesyre)
 • erytromycin (et antibiotikum)
 • p-piller
 • hormonerstatningslegemidler
 • regorafenib (til behandling av kreft)
 • noen av følgende legemidler som brukes til å behandle virusinfeksjoner, inkludert HIV- eller hepatitt C-infeksjon, alene eller i kombinasjon (se Advarsler og forsiktighetsregler): ritonavir, lopinavir, atazanavir, ombitasvir, paritaprevir, dasabuvir, velpatasvir, grazoprevir, elbasvir, glekaprevir, pibrentasvir
 • dersom du må ta fusidinsyre gjennom munnen for behandling av en bakterieinfeksjon, må du midlertidig slutte å ta dette legemidlet. Legen din vil fortelle deg når det er trygt å gjenoppta behandlingen med Zenon. Samtidig bruk av Zenon og fusidinsyre kan i sjeldne tilfeller medføre muskelsvakhet, -ømhet eller -smerter (rabdomyolyse). Se ytterligere informasjon om rabdomyolyse i avsnitt 4.
Du bør også fortelle at du bruker Zenon til enhver lege som forskriver et nytt legemiddel til deg.
Inntak av Zenon med alkohol
Dersom du regelmessig drikker store mengder alkohol, skal du ikke bruke Zenon 40 mg/10 mg (den høyeste dosen).
Graviditet og amming
Bruk ikke Zenon hvis du er gravid, prøver å bli gravid eller tror at du kan være gravid. Hvis du blir gravid mens du tar Zenon, avslutt behandlingen umiddelbart og kontakt lege.
Bruk ikke Zenon hvis du ammer, siden det ikke er kjent om legemidlet skilles ut i morsmelk.
Barn og ungdom
Zenon er ikke anbefalt til barn og ungdom under 18 år.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Det er ikke forventet at Zenon påvirker evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner. Vær imidlertid oppmerksom på at noen personer kan bli svimle etter å ha tatt Zenon.
Zenon inneholder laktosemonohydrat (en sukkertype) og natrium
Dersom legen din har fortalt deg at du har intoleranse overfor noen sukkertyper, bør du kontakte legen din før du tar dette legemidlet.
Dette legemidlet inneholder mindre enn 1 mmol natrium (23 mg) i hver tablett, og er så godt som «natriumfritt».
 

Les avsnittStopp

3. Hvordan du bruker Zenon
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din eller apoteket har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
 • Før du starter behandling med Zenon skal du gå på et kolesterolsenkende kosthold.
 • Du skal fortsette med det kolesterolsenkende kostholdet så lenge du bruker Zenon.
Legen vil avgjøre hvilken tablettstyrke du skal bruke, avhengig av din nåværende behandling og individuelle risikostatus.
Den anbefalte dosen er én tablett Zenon én gang daglig.
Zenon er ikke egnet til innledende behandling. Oppstart av behandling eller nødvending dosejustering, skal kun gjøres med enkeltpreparatene. Etter at korrekte doser er fastslått, kan det byttes til passende fastdose-kombinasjon.
Maksimal daglig dose av rosuvastatin er 40 mg. Den er bare for pasienter med høye kolesterolnivåer og høy risiko for hjerteinfarkt eller slag som ikke får senket kolesterolnivået sitt tilstrekkelig med 20 mg.
Prøv å ta tabletten på samme tid hver dag for lettere å huske det. Du kan ta den med eller uten mat. Svelg tabletten hel med et glass vann.
Dersom legen din har forskrevet Zenon sammen med et annet kolesterolsenkende legemiddel som inneholder kolestyramin eller et annet legemiddel som øker utskillelsen av gallesyre, bør du ta Zenon minst 2 timer før eller 4 timer etter at du har tatt det andre legemidlet.
Regelmessige kolesterolkontroller
Det er viktig at du oppsøker legen din regelmessig for kolesterolkontroller. Dette er for å sikre at kolesterolet ditt har nådd og opprettholdes på riktig nivå. Legen din kan beslutte å øke dosen med Zenon slik at den blir riktig for deg.
Dersom du tar for mye av Zenon
Kontakt lege, apotek, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Dersom du har glemt å ta Zenon
Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt tablett.
Dersom du avbryter behandling med Zenon
Snakk med lege eller apotek fordi kolesterolet ditt kan øke igjen.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Avbryt behandlingen med Zenon og oppsøk medisinsk hjelp umiddelbart hvis du opplever noen av følgende symptomer:
 • uforklarlige muskelsmerter, -ømhet eller -svakhet som varer lenger enn forventet. Muskelsymptomer, inkludert muskelnedbrytning som medfører nyreskader, kan være alvorlige og føre til en potensielt livstruende tilstand (rabdomyolyse). Dette er sjelden (kan påvirke inntil 1 av 1000 personer).
 • alvorlig allergisk reaksjon (angioødem) - som inkluderer hevelse i ansiktet, lepper, tunge og/eller svelg, svelgevansker og pustevansker, og kraftig kløe i huden (med opphøyde kuler). Dette er sjelden (kan påvirke opptil 1 av 1000 personer).
 • alvorlig blemmedannelse på huden, i munnen, øynene og på kjønnsorganer (Stevens-Johnson syndrom). Hyppigheten er ikke kjent (kan ikke estimeres ut ifra tilgjengelige data).
 • lupuslignende syndrom (inkludert utslett, leddsykdommer og påvirkning på blodceller).
 • muskelruptur
Andre kjente bivirkninger:
Vanlige (kan påvirke inntil 1 av 10 personer):
Diaré, luft i magen, tretthet, økning i noen blodprøver av leverfunksjonen (transaminaser), hodepine, magesmerter, forstoppelse, føle seg uvel, muskelsmerter, svakhetsfølelse, svimmelhet, økning av mengde protein i urinen - dette går vanligvis tilbake til normalt av seg selv, uten at du trenger å avslutte behandlingen med Zenon (kun rosuvastatin 40 mg). Diabetes - dette er mer sannsynlig hvis du har høye nivåer av sukker og fett i blodet ditt, er overvektig og har høyt blodtrykk. Legen din vil følge deg opp mens du tar dette legemidlet.
Mindre vanlige (kan påvirke inntil 1 av 100 personer):
Økning i blodprøver av muskelfunksjonen (CK), hoste, fordøyelsesbesvær, halsbrann, leddsmerter, muskelspasmer, nakkesmerter, redusert appetitt, smerter, brystsmerter, hetetokter, høyt blodtrykk, kriblende følelse, munntørrhet, betennelse i magen, kløe, utslett, elveblest eller andre hudreaksjoner, ryggsmerter, muskelsvakhet, smerter i armer og ben, hevelser, spesielt i hender og føtter. Økning av mengde protein i urinen - dette går vanligvis tilbake til normalt av seg selv, uten at du trenger å avslutte behandlingen med Zenon (kun rosuvastatin 10 og 20 mg).
Sjeldne (kan påvirke inntil 1 av 1000 personer):
Reduksjon i blodceller, noe som kan føre til blåmerker/blødning (trombocytopeni), kraftige magesmerter (betent bukspyttkjertel).
Svært sjeldne (kan påvirke opptil 1 av 10 000 personer):
Gulsott (gulfarging av hud og øyne), hepatitt (leverbetennelse), spor av blod i urinen, skade på nerver i ben og armer (slik som nummenhet), hukommelsestap, forstørrelse av bryst hos menn (gynekomasti).
Ikke kjent (hyppigheten kan ikke estimeres ut ifra tilgjengelige data):
Kortpustethet, hevelser, søvnforstyrrelser, inkludert søvnløshet og mareritt, seksuelle vansker, depresjon, pusteproblemer, inkludert vedvarende hoste og/eller kortpustethet eller feber, seneskader, vedvarende muskelsvakhet, opphovnet rødt utslett av og til med målskiveformede flekker (erythema multiforme), muskelømhet, gallestein eller betennelse i galleblæren (som kan føre til magesmerter, kvalme, oppkast).
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

5. Hvordan du oppbevarer Zenon
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken og blister etter EXP. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Oppbevares ved høyst 30ºC i originalpakningen for å beskytte mot fuktighet og lys.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 

Les avsnittStopp

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Zenon
 • Virkestoffer er rosuvastatin og ezetimib. Hver tablett inneholder 10 mg, 20 mg eller 40 mg rosuvastatin (som rosuvastatinkalsium) og 10 mg ezetimib.
 • Andre innholdsstoffer er:
  • Kjerne: laktosemonohydrat, mikrokrystallinsk cellulose, natriumlaurylsulfat, povidon, kolloidal silika, krysskarmellosenatrium, magnesiumstearat.
  • Drasjering: hypromellose, makrogol, titandioksid (E171), talkum.
Zenon 20 mg/10 mg inneholder også gult jernoksid (E172).
Zenon 40 mg/10 mg inneholder også rødt jernoksid (E172).
Hvordan Zenon ser ut og innholdet i pakningen
Zenon 10 mg/10 mg: Hvite til off-white, runde, bikonvekse, filmdrasjerte tabletter med en diameter på ca. 9,1 mm.
Zenon 20 mg/10 mg: Gule til lysegule, runde, bikonvekse, filmdrasjerte tabletter med en diameter på ca. 9,9 mm.
Zenon 40 mg/10 mg: Rosa, runde, bikonvekse, filmdrasjerte tabletter med en diameter på ca. 11,1 mm.
Filmdrasjerte tabletter er pakket i blister og ytterkartong av papp.
Pakningsstørrelser: 10, 15, 30, 60, 90, 100 filmdrasjerte tabletter.
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
sanofi-aventis Norge AS
Postboks 133
1325 Lysaker
Dette legemidlet er godkjent i EØS-landene med følgende navn:
Zenon Neo i Tsjekkia og Bulgaria, SUVEZEN i Belgia, Irland og Slovenia, Suvezen i Romania og Sverige, Zenon i Kroatia, Kypros, Danmark, Finland, Hellas, Norge og Portugal, SUVREZA i Italia, SUVEZEN NEO i Polen, Zenon Novum i Slovakia.
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 18.10.2019

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

angioødem (angionevrotisk ødem, quinckes ødem): Hevelse i hud og slimhinner, ofte i ansiktet, øyne eller lepper. Kan i verste fall føre til pustebersvær og kvelning. Kan forekomme ved allergi, men varme, sollys og trykk kan også være utløsende faktorer. Oppstår noen ganger ved legemiddelbruk.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

ck (kreatinkinase, kreatinfosfokinase, cpk): Et enzym som finnes i muskelvev og som spalter kreatinfosfat. Finnes normalt i lav konsentrasjon i blod, men øker ved muskelskade, f.eks. ved hjerteinfarkt.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

erythema multiforme: En type akutt hudlidelse med rødt blemmelignende utslett som kan forårsakes av medisiner, infeksjoner eller sykdom.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

fordøyelsesbesvær (dyspepsi, fordøyelsesproblemer): Fordøyelsesproblemer med symptomer som vedvarende eller tilbakevendende smerter fra magen og øvre del av buken. Smerten kan variere og oppstår ofte i forbindelse med spising. Dyspepsi rammer ca. 25% av befolkningen. Vanligvis er årsaken ikke sykdom og det kalles da funksjonell dyspepsi.

gallestein (kolelitiasis, cholelitiasis): Små steiner som dannes i galleblæren og blant annet består av kolesterol og kalk. Svært mange mennesker har gallestein uten å oppleve problemer. Noen ganger faller de imidlertid ned i gallegangene og gir tilstopping. Da kan sterke smerter oppstå under høyre ribbensbue, og man kan bli kvalm. I alvorlige tilfeller kan gulsott eller galleblærebetennelse oppstå.

gulsott (ikterus): Opphopning av gallepigment i hud, slimhinner og hornhinne, noe som gir en gulaktig farge.

halsbrann (pyrose): En brennende følelse i brystet eller i halsen forårsaket av syre fra magesekken som kommer opp til spiserøret. Årsaken er som regel relatert til en redusert aktivitet av magesekkens lukkemuskel, spiserørsbrokk eller økt abdominalt trykk. Syrenøytraliserende legemidler, H2-reseptorantagonister og protonpumpehemmere er type legemidler som kan brukes mot halsbrann.

hdl: (HDL: high density lipoprotein) HDL er et stoff som transporterer kolesterol og andre fettstoffer i blodet. Siden HDL fjerner kolesterol fra blodkarvegger reduseres risikoen for hjerte-karsykdom.

hepatitt c (hepatitt c-virusinfeksjon, hcv-infeksjon): Leverbetennelse som skyldes infeksjon med hepatitt C-virus (HCV). HCV smitter hovedsakelig gjennom blod.

hjerteinfarkt (myokardinfarkt, myokardreinfarkt, hjerteattakk): Hjerteinfarkt oppstår når du får blodpropp i hjertet. Blodproppen gjør at deler av hjertemuskelen ikke får tilført oksygenholdig blod, og denne delen av hjertemuskelen går til grunne.

hyperkolesterolemi: En tilstand med en unormal høy mengde kolesterol i blodet. For mye kolesterol i blodet kan forårsakes av for høyt alkoholkonsum, samt dårlige kost- og mosjonsvaner. I tillegg finnes noen arvelige tilstander.

høyt blodtrykk (hypertensjon): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

kreft (cancer): En gruppe sykdommer som skyldes ukontrollert celledeling. Celledelingen gir opphopning av kreftceller, hvilket gir dannelse av en kreftsvulst i organet der veksten startet.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

ldl (low density lipoprotein): (LDL: Low Density Lipoprotein) LDL er et protein i blodet som transporterer kolesterol og andre blodfettstoffer. Høye nivåer av LDL kan føre til hjertesykdom.

munntørrhet (xerostomi, tørr munn): Tørre slimhinner i munnen som følge av nedsatt spyttsekresjon.

rabdomyolyse: Oppløsning av muskelvev med påfølgende frigjøring av myoglobin (et muskelprotein) til blodet. Den økte mengden myoglobin kan føre til akutt nyresvikt. Rabdomyolyse forårsakes oftest av fysisk skade, for eksempel slag eller trykk mot skjelettmusklene, men kan også være kjemisk indusert (visse giftstoffer, narkotika eller medisiner).

statiner (hmg-coa-reduktasehemmere): Legemiddelgruppe som hemmer enzymet hydroksymetylglutarylkoenzym A (HMG-CoA) i leveren og i andre vev. HMG-CoA er et enzym i tidlig fase av kolesterolsyntesen. Enzymet katalyserer og er hastighetsbegrensende i dannelse av forstadier til kolesterol og en rekke andre biologisk viktige substanser.

stevens-johnsons syndrom (sjs): En sjelden sykdomstilstand med blant annet feber og sårdannelse på hud og slimhinner. Utløsende faktor kan være enkelte medisiner, men også virus- og bakterieinfeksjoner kan forårsake tilstanden.

trombocytopeni (trombopeni, blodplatemangel): Redusert antall trombocytter (blodplater) i blodet.

utskillelse (ekskresjon): Hvordan kroppen skiller ut virkestoff og eventuelle metabolitter. Utskillelse av legemidler skjer hovedsakelig via nyrene eller via gallen.