Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Zanipress 10 mg / 10 mg filmdrasjerte tabletter

enalaprilmaleat/lerkanidipinhydroklorid

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Zanipress er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Zanipress
 3. Hvordan du bruker Zanipress
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Zanipress
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Zanipress er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Zanipress er en fast kombinasjon av en såkalt ACE-hemmer (enalapril) og en kalsiumblokker (lerkanidipin). Begge disse reduserer blodtrykket.
Zanipress brukes til behandling av høyt blodtrykk (hypertensjon) hos voksne pasienter hvor blodtrykket ikke kan kontrolleres godt nok ved bruk av kun lerkanidin 10 mg. Zanipress bør ikke brukes når behandling mot høyt blodtrykk påbegynnes for første gang.
 
2. Hva du må vite før du bruker Zanipress
Bruk ikke Zanipress:
 • dersom du er allergisk (overfølsom) overfor enalaprilmaleat eller lerkanidipinhydroklorid eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • dersom du noen gang har hatt en allergisk reaksjon på en type legemidler som ligner de som finnes i Zanipress, dvs. legemidler som kalles ACE-hemmere eller kalsiumkanalblokkere.
 • dersom du noen gang har hatt hevelse i ansiktet, leppene, munnen, tungen eller halsen som medførte vansker med å svelge eller puste (angioødem) etter å ha tatt en type legemidler som kalles ACE-hemmere, eller hvis årsaken til dette ikke er kjent eller den er nedarvet.
 • dersom du har brukt eller bruker sakubitril/valsartan, et legemiddel som brukes til behandling av en type langvarig (kronisk) hjertesvikt hos voksne, siden risikoen for angioødem (rask hevelse under huden i et område som f.eks. halsen) øker.
 • dersom du har diabetes eller nedsatt nyrefunksjon og du får behandling med et legemiddel mot høyt blodtrykk som inneholder aliskiren.
 • dersom du er mer enn 3 måneder gravid. (Det er også bedre å unngå Zanipress i tidlig graviditet, se pkt. Graviditet).
 • dersom du lider av visse hjertesykdommer:
  • obstruksjon av blodstrømmen fra hjertet
  • ubehandlet hjertesvikt
  • ustabil angina (ubehag i brystet som oppstår under hvile eller som blir stadig verre)
  • hjerteinfarkt i løpet av den siste måneden
 • dersom du har alvorlige leverproblemer
 • dersom du har alvorlige nyreproblemer eller hvis du gjennomgår dialyse.
 • dersom du bruker legemidler som hemmer metabolismen i leveren, som f.eks.:
  • antimykotika (f.eks. ketokonazol, itrakonazol).
  • makrolidantibiotika (f.eks. erytromycin, troleandomycin, klaritromycin).
  • antivirale legemidler (f.eks. ritonavir).
 • dersom du tar et annet legemiddel som kalles ciklosporin eller cyklosporin (brukes etter transplantasjoner for å forhindre avstøtning av det transplanterte organet).
 • sammen med grapefrukt eller grapefruktjuice.
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Zanipress:
 • dersom du har lavt blodtrykk (du kan merke det som besvimelse eller svimmelhet, særlig når du står oppreist).
 • dersom du har vært svært syk (mye oppkast) eller nylig hatt diaré.
 • dersom du er på en saltfattig diett.
 • dersom du har et hjerteproblem.
 • dersom du har forstyrrelser i blodstrømmen i hjernen.
 • dersom du har et nyreproblem (inkludert en nyretransplantasjon). Dette kan føre til høyere nivå av kalium i blodet, noe som kan være alvorlig. Det kan være at legen må justere dosen med enalapril eller overvåke kaliumnivået i blodet.
 • dersom du har et leverproblem.
 • dersom du har et problem med blodet, som f.eks. at du mangler hvite blodceller (leukopeni, agranulocytose), for få blodplater (trombocytopeni) eller for få røde blodceller (anemi).
 • dersom du har en kollagen vaskulær sykdom (f.eks. lupus erythematosus, revmatoid artritt eller skleroderma), du får behandling som hemmer kroppen immunreaksjoner (immunsupprimerende behandling), du bruker legemidlene allopurinol eller prokainamid eller en hvilken som helst kombinasjon av disse.
 • dersom du er en mørkhudet pasient skal du være oppmerksom på den økte risikoen for allergiske reaksjoner med hevelse i ansikt, lepper, tunge eller hals med vansker med å svelge og puste når du bruker ACE-hemmere.
 • dersom du har diabetes. Du bør overvåke blodet for høye blodsukkernivåer, særlig i den første behandlingsmåneden. Kaliumnivået i blodet kan også øke.
 • dersom du tar kaliumtilskudd, kaliumsparende midler eller kaliumholdige salterstatninger.
 • dersom du er over 70 år.
 • dersom du er intolerant mot visse sukkertyper (laktose).
Dersom du bruker noen av følgende legemidler, kan risikoen for angioødem øke:
 • racekadotril, et legemiddel til behandling av diaré
 • legemidler som brukes mot kreft samt for å forhindre avstøtning av transplantert organ etter transplantasjon (f.eks. temsirolimus, sirolimus, everolimus)
 • vildagliptin, et legemiddel til behandling av diabetes.
Dersom du bruker noen av følgende legemidler for å behandle høyt blodtrykk:
 • en angiotensin II-reseptorblokker (ARB) (også kjent som sartaner, f.eks. valsartan, telmisartan, irbesartan), spesielt hvis du har diabetesrelaterte nyreproblemer
 • aliskiren.
Legen din kan utføre regelmessige kontroller av nyrefunksjonen din, blodtrykket og nivået av elektrolytter (f.eks. kalium) i blodet ditt.
Se også informasjon i avsnittet "Bruk ikke Zanipress".
Dersom du skal gjennomgå en operasjon
Dersom du skal noe av det følgende, skal du underrette legen om at du bruker Zanipress:
 • gjennomgå er operasjon eller få bedøvelse (gjelder også hos tannlegen)
 • en behandling for å fjerne kolesterol fra blodet, kalt "LDL-aferese"
 • desensibiliseringsbehandling for å redusere effekten av allergi overfor stikk fra bier eller veps.
Du må fortelle legen det hvis du tror at du er (eller kan bli) gravid eller ammer (se avsnittet om Graviditet, amming og fertilitet).
Barn og ungdom
Sikkerhet og effekt av Zanipress hos barn under 18 år har ikke blitt fastslått.
Andre legemidler og Zanipress
Zanipress må ikke tas sammen med visse andre legemidler.
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler. Dette er fordi at hvis Zanipress tas sammen med andre legemidler, kan effekten av Zanipress eller det andre legemidlet bli endret, eller visse bivirkninger kan forekomme hyppigere.
Det er særlig viktig at du forteller legen din eller apoteket om du tar noen av følgende legemidler:
 • andre legemidler som senker blodtrykket
 • kaliumtilskudd (inkludert salterstatninger), kaliumsparende diuretika og andre legemidler som kan øke mengden kalium i blodet (f.eks. trimetoprim og kotrimoksazol til behandling av infeksjoner som skyldes bakterier; ciklosporin, et immunsupprimerende legemiddel brukt for å forhindre avstøtning av transplantert organ; og heparin, et blodfortynnende legemiddel som forebygger blodpropp). Se "Bruk ikke Zanipress".
 • litium (et legemiddel til behandling av en viss type depresjon)
 • legemidler mot depresjon som kalles "trisykliske antidepressiva"
 • legemidler for mentale problemer som kalles "antipsykotika"
 • ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler, inkludert COX-2-hemmere (legemidler som reduserer betennelser og som kan lindre smerter)
 • visse midler mot smerte eller artritt, inkludert gullbehandling
 • visse legemidler mot hoste og forkjølelse og vektreduserende midler som inneholder noe som kalles et "sympatomimetisk middel"
 • legemidler mot diabetes (inkludert antidiabetiske midler som tas gjennom munnen og insulin)
 • astemizol og terfenadin (legemidler mot allergier)
 • amiodaron, kinidin eller sotalol (legemidler til behandling av hurtige hjerteslag)
 • fenytoin, fenobarbital eller karbamazepin (legemidler mot epilepsi)
 • rifampicin (et legemiddel til behandling av tuberkulose)
 • digoksin (til behandling av hjerteproblemer)
 • midazolam (et sovemiddel)
 • betablokkere, f.eks. metoprolol (et legemiddel til behandling av høyt blodtrykk, hjertesvikt og unormal hjerterytme)
 • cimetidin (mer enn 800 mg, et legemiddel mot magesår, fordøyelsesvansker og halsbrann).
Bruk ikke Zanipress dersom du bruker eller har brukt sakubitril/valsartan, et legemiddel som brukes til behandling av en type langvarig (kronisk) hjertesvikt hos voksne, siden risikoen for rask hevelse under huden i et område som f.eks. halsen (angioødem) øker.
Dersom du bruker noen av følgende legemidler, kan risikoen for angioødem øke:
 • racekadotril, et legemiddel til behandling av diaré
 • legemidler som brukes mot kreft samt for å forhindre avstøtning av transplantert organ (f.eks. temsirolimus, sirolimus, everolimus)
 • vildagliptin, et legemiddel til behandling av diabetes.
Legen din kan endre dosen din og/eller ta andre forholdsregler:
 • hvis du bruker en angiotensin II-reseptorhemmer (ARB) eller aliskiren (se også informasjon i avsnittene "Bruk ikke Zanipress" og "Advarsler og forsiktighetsregler").
Inntak av Zanipress sammen med mat, drikke og alkohol
 • Zanipress bør tas minst 15 minutter før et måltid.
 • Et måltid med høyt fettinnhold øker mengden legemiddel i blodet signifikant.
 • Alkohol kan øke effekten av Zanipress. Du skal ikke innta alkohol mens du behandles med Zanipress
 • Zanipress skal ikke tas sammen med grapefrukt eller grapefruktjuice, da dette kan forsterke den hypotensive effekten (se "Bruk ikke Zanipress").
Graviditet, amming og fertilitet
Graviditet og fertilitet
Rådfør deg med lege før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid. Legen din vil normalt råde deg til å slutte med å ta Zanipress før du blir gravid eller så snart du vet at du er gravid, og vil anbefale deg å ta et annet legemiddel i stedet for Zanipress. Zanipress er ikke anbefalt under graviditet og skal ikke tas etter tredje måned i graviditeten da det kan medføre alvorlig skade på barnet dersom det brukes etter tredje måned i graviditeten.
Amming
Zanipress skal ikke brukes ved amming.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Dersom du blir svimmel, døsig eller føler deg svak med dette legemidlet, skal du ikke kjøre eller bruke maskiner.
Zanipress inneholder laktose
Dersom legen din har fortalt deg at du har intoleranse overfor noen sukkertyper, bør du kontakte legen din før du tar dette legemidlet.
 
3. Hvordan du bruker Zanipress
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Voksne: Med mindre noe annet er bestemt av legen, så er den vanlige dosen 1 tablett daglig, tatt til samme tid hver dag. Tabletten bør fortrinnsvis tas om morgenen minst 15 minutter før frokost. Tablettene bør svelges hele med vann. Se "Inntak av Zanipress sammen med mat, drikke og alkohol".
Pasienter med nyreproblemer / eldre Legen din vil fastsette dosen din, og den vil bli fastsatt etter hvor godt nyrene dine virker.
Dersom du tar for mye av Zanipress
Du må ikke overskride den foreskrevne dosen. Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek. Ta legemiddelpakningen med deg. Dersom du tar for mye Zanipress kan du få for stort blodtrykksfall og hjertet ditt kan slå uregelmessig eller raskere.
Dersom du har glemt å ta Zanipress
 • Hvis du glemmer å ta tabletten din, hopp over den glemte dosen.
 • Ta neste dose som vanlig.
 • Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.
Dersom du avbryter behandling med Zanipress
 • Ikke avbryt behandlingen med Zanipress før legen sier at du skal det.
 • Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det. Følgende bivirkninger kan oppstå med dette legemidlet:
Noen bivirkninger kan være alvorlige.
Hvis noen av det følgende skjer, skal du underrette legen din umiddelbart:
Allergisk reaksjon med hevelse av ansikt, lepper, tunge eller hals som kan forårsake puste- og/eller svelgevansker.
Når du begynner å bruke Zanipress, kan du føle deg utilpass eller svimmel og kanskje få tåkesyn. Dette er forårsaket av et plutselig fall i blodtrykket, og hvis det skjer, vil det være til hjelp hvis du legger deg ned. Snakk med legen din hvis du er bekymret.
Bivirkninger observert med Zanipress
Vanlige (kan forekomme hos opptil 1 av 10 personer)
 • hoste
 • svimmelhet, hodepine.
Mindre vanlige (kan forekomme hos opptil 1 av 100 personer)
 • endringer i blodverdier som f.eks. redusert antall blodplater
 • økt kaliumnivå i blodet
 • nervøsitet (angst)
 • svimmelhet i oppreist stilling, (vertigo)
 • hurtige og/eller uregelmessige hjerteslag (palpitasjoner)
 • plutselig rødming i ansiktet, halsen og øvre del av brystet (flushing), lavt blodtrykk
 • magesmerter, forstoppelse, kvalme
 • høyere nivåer av leverenzymer
 • rødme i huden
 • leddsmerter
 • hyppigere vannlating
 • svakhetsfølelse, tretthet, varmefølelse, hovne ankler.
Sjeldne (kan forekomme hos opptil 1 av 1 000 personer):
 • blodmangel (anemi)
 • allergiske reaksjoner
 • ringing i ørene (tinnitus)
 • besvimelse
 • tørr hals, sår hals
 • fordøyelsesvansker, saltsmak på tungen, diare, munntørrhet, hovent tannkjøtt
 • allergisk reaksjon med hevelse i ansikt, lepper, tunge og hals med vansker med å svelge eller puste, hudutslett, elveblest
 • nattevåk for å late vannet, produksjon av store mengder urin
 • impotens.
Ytterligere bivirkninger observert med enalapril eller lerkanidipin aleneEnalapril
Svært vanlige (kan forekomme hos flere enn 1 av 10 personer)
Tåkesyn, svimmelhet, svakhet, kvalme og hoste.
Vanlige (kan forekomme hos opptil 1 av 10 personer)
Depresjon, hodepine, besvimelse (synkope), brystsmerter, ørhet pga. lavt blodtrykk, endringer av hjerterytmen, raske hjerteslag, angina, kortpustethet, endring av smakssansen, økte nivåer av kreatinin i blodet (oppdages vanligvis ved blodprøve), høye kaliumnivåer i blodet, diaré, magesmerter, tretthet (fatigue), utslett, allergisk reaksjon med hevelse i ansiktet, leppene, tungen eller halsen som medfører vansker med å svelge eller puste.
Mindre vanlige (kan forekomme hos opptil 1 av 100 personer)
Anemi (aplastisk og hemolytisk), plutselig blodtrykksfall, forvirring, nervøsitet, søvnløshet eller søvnighet, prikkende og stikkende følelse i huden, hjerteinfarkt (muligens på grunn av svært lavt blodtrykk hos visse høyrisikopasienter, inkludert de med problemer med blodstrømmen i hjertet eller hjernen), slag (muligens på grunn av svært lavt blodtrykk hos visse høyrisikopasienter,), rennende nese, sår hals og heshet, astma-relatert tetthet i brystet, maten passerer sakte gjennom tarmen (ileus), betennelse i bukspyttkjertelen, kvalme (oppkast), fordøyelsesvansker, forstoppelse, irritert mage (gastrisk irritasjon), munntørrhet, magesår, anoreksi, kløe eller nesleutslett, håravfall, nedsatt nyrefunksjon, nyresvikt, økt svetting, høye proteinnivåer i urinen (målt med urinprøve), muskelkramper, generell sykdomsfølelse (malaise), høy kroppstemperatur (feber), lavt nivå av sukker eller natrium i blodet, høyt nivå av urinstoff i blodet (alt målt med en blodprøve), rødming, raske eller uregelmessige hjerteslag (palpitasjoner), følelse av å spinne rundt (vertigo), ringing i ørene (tinnitus), impotens.
Sjeldne (kan forekomme hos opptil 1 av 1 000 personer)
Endringer i blodverdier som redusert antall hvite blodceller, benmargsdepresjon, autoimmune sykdommer, merkelige drømmer og søvnproblemer, "Raynauds fenomen" (hvor hender og føtter blir svært kalde og hvite på grunn av dårlig blodgjennomstrømming), nesebetennelse, lungebetennelse, leverproblemer som nedsatt leverfunksjon, leverbetennelse, gulsott (gulfarging av huden og øynene), økte nivåer av leverenzymer eller bilirubin (målt med blodprøve), erythema multiforme (røde flekker med ulike former), Stevens-Johnson syndrom og toksisk epidermal nekrolyse (en alvorlig hudlidelse med rødme og avskalling av huden, blemmedannelse eller åpne sår), eksfoliativ dermatitt / erytroderma (alvorlig hudutslett med flassing aller avskalling av hud), små væskefylte klumper på huden (pemfigus), liten urinproduksjon, forstørrede brystkjertler hos menn (gynekomasti), hovne kjertler i hals, armhuler eller lyske, akkumulering av væske eller andre substanser i lungene (sett på røntgen), betennelse i kinn, tannkjøtt, tunge, lepper, hals.
Svært sjeldne (kan forekomme hos opptil 1 av 10 000 personer)
Hevelse inne i tarmen (intestinalt angioødem)
Ikke kjent (kan ikke anslås utifra tilgjengelige data)
Overproduksjon av antivanndrivende hormon, som gir væskeretensjon og fører til svakhet, tretthet eller forvirring.
Det er rapportert om et symptomkompleks som kan inkludere noen eller alle av følgende bivirkninger: feber, betennelse i blodårer (serositt/vaskulitt), muskelsmerter (myalgi/myositt), leddsmerter (artralgi/artritt). Utslett, fotosensitivitet eller andre hudforandringer kan forekomme.
Lerkanidipin
Noen bivirkninger kan være alvorlige.
Dersom noen av følgende bivirkninger forekommer, må du si fra til legen umiddelbart:
Sjeldne (kan forekomme hos opptil 1 av 1 000 personer)
Angina pectoris (brystsmerter på grunn av blodmangel i hjertet), allergiske reaksjoner (symptomer inkluderer kløe, utslett, urtikaria, besvimelse.
Pasienter med allerede eksisterende angina pectoris kan oppleve økt hyppighet, varighet eller alvorlighetsgrad av attakkene med legemidler fra gruppen som lerkanidipin tilhører. Isolerte tilfeller av hjerteinfarkt kan observeres.
Andre bivirkninger:
Vanlige (kan forekomme hos opptil 1 av 10 personer): hodepine, rask hjerterytme, følelse av raske eller uregelmessige hjerteslag (palpitasjoner), plutselig rødhet i ansikt, hals eller øvre del av brystet (rødme), hevelse i ankler.
Mindre vanlige (kan forekomme hos opptil 1 av 100 personer): svimmelhet, blodtrykksfall, halsbrann, kvalme, magesmerter, hudutslett, kløe, muskelsmerter, store mengder urin, følelse av svakhet eller tretthet.
Sjeldne (kan forekomme hos opptil 1 av 1 000 personer): søvnighet, oppkast, diaré, elveblest, økt vannlating, brystsmerter.
Ikke kjent (kan ikke anslås ut ifra tilgjengelige data): hevelse i tannkjøtt, endringer i leverfunksjon (måles via blodprøver), uklar væske (ved dialyse gjennom en slange inn i magen), hevelse i ansikt, lepper, tunge eller hals som kan gi problemer med å puste eller svelge.
Kontakt lege eller apotek dersom noen av bivirkningene blir plagsomme eller du merker bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan rådføre deg med legen din eller apotek for ytterligere opplysninger om bivirkninger. Begge har en fullstendig liste over bivirkninger.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Zanipress
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på blisterpakningen og esken etter EXP. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot fuktighet og lys. Oppbevares ved høyst 25ºC.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Zanipress
Virkestoffer er enalaprilmaleat og lerkanidipinhydroklorid.
En filmdrasjert tablett inneholder: 10 mg enalaprilmaleat (tilsvarende 7,64 mg enalapril) og 10 mg lerkanidipinhydroklorid (tilsvarende 9,44 mg lerkanidipin).
Andre innholdsstoffer er:
Tablettkjerne: laktosemonohydrat, mikrokrystallinsk cellulose, natriumstivelse glykolat type A, povidon K30. natriumhydrogenkarbonat, magnesiumstearat.
Filmdrasjering: Hypromellose 5 cP, titandioksid (E 171), talkum, makrogol 6000.
Hvordan Zanipress ser ut og innholdet i pakningen
Zanipress 10 mg / 10 mg tabletter er hvite, runde og bikonvekse filmdrasjerte tabletter på 8,5 mm.
Zanipress 10 mg / 10 mg tabletter fås i pakninger med 7, 14, 28, 30, 35, 42, 50, 56, 90, 98 og 100 tabletter.
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Innehaver av markedsføringstillatelsen:
Recordati Ireland Limited
Raheens East
Ringaskiddy Co.
Cork
Irland
Tilvirkere:
RECORDATI Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A. – Via Matteo Civitali 1, I-20148 Milan, Italia
Doppel Farmaceutici S.r.l., Via Volturno 48, Quinto de’Stampi, 20089 Rozzano (MI), Italia
Dette legemidlet er godkjent i EØS-landene med følgende navn:
Österreich Zanipril 10 mg/10 mg Filmtabletten
Belgia Zanicombo
България Lercapril
Κύπρος Zaneril
Danmark Zanipress
Eesti Lercaril
Finland Zanipress
France Zanextra
Deutschland Zanipress
Ελλάδα Lercaprel
Magyarország Coripren
Ísland Zanipress
Ireland Lercaril
Italy Zanipril
Latvija Lercaprel
Lietuva Lercaprel 10 mg/10 mg plėvele dengtos tabletės
Luxembourg/Luxemburg Zanicombo
Malta Zanipress
Nederland Lertec
Norge Zanipress
Polska Lercaprel
Portugal Zanipress
România Lercaril 10 mg/10 mg
Slovenija Lercaprel 10 mg/10 mg
España Zanipress
Sverige Zanitek
Storbritannia Zaneril
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 05.09.2019

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

ace-hemmer: (ACE: Angiotensin Converting Enzyme) Legemiddel som brukes til å senke blodtrykket. ACE-hemmere reduserer nivået av angiotensin. Angiotensin er et hormon som trekker sammen kroppens blodårer, og øker dermed motstanden i blodomløpet. Når angiotensinkonsentrasjonen reduseres, øker blodårenes diameter og blodtrykket reduseres.

agranulocytose: Drastisk reduksjon i antall granulocytter (en type hvite blodceller). Agranulocytose gir blant annet sterk mottakelighet for infeksjoner som kan føre til lungebetennelse, høy feber og vevsødeleggelse i svelget. Agranulocytose er en reversibel, men livstruende, tilstand.

allergi: Overfølsomhet, unormal følsomhet for visse fremmede stoffer (allergener). Det er kroppens immunsystem som gjenkjenner og reagerer på allergenet. Vanlige allergener er pollen, mugg og pelsdyr, og diverse matvarer som melk, egg og nøtter. Når kroppen kommer i kontakt med allergenet frisetter immunforsvaret substansen histamin, som utløser reaksjoner som rennende nese, nysing, opphovning, røde øyne og andre kroppsreaksjoner.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

anemi (blodmangel): Reduksjon i antall røde blodceller eller nivået av blodpigment, hemoglobin. Kan bl.a. forårsakes av blodtap eller arvelige faktorer.

angina (angina pectoris, hjertekrampe, ap): Brystsmerter som stråler ut til bl.a. nakke og armer. Oppstår som følge av redusert blodstrøm i hjertearteriene pga. innsnevringer.

angiotensin: Peptidhormon som inngår i renin-angiotensin-aldosteron-systemet. Angiotensin I omdannes til angiotensin II av enzymet ACE (Angiotensin Converting Enzyme). Angiotensin II regulerer utskillelsen av aldosteron i blodet og øker blodtrykket ved å trekke sammen blodårene.

angioødem (angionevrotisk ødem, quinckes ødem): Hevelse i hud og slimhinner, ofte i ansiktet, øyne eller lepper. Kan i verste fall føre til pustebersvær og kvelning. Kan forekomme ved allergi, men varme, sollys og trykk kan også være utløsende faktorer. Oppstår noen ganger ved legemiddelbruk.

angst (engstelse): Tilstand der hovedsymptomet er irrasjonell frykt.

antiinflammatorisk: Betennelsesdempende. Som motvirker betennelse, dvs. opphovning, rødhet og smerter.

antimykotika (antimykotikum): Legemiddel som virker mot sopp.

antipsykotika (antipsykotikum, nevroleptikum, nevroleptika): Legemiddel mot psykoser. I psykiatrien brukes benevnelsen antipsykotika synonymt med nevroleptika eller psykoleptika.

antiviral: Noe som hindrer at virus kan formere seg. Antivirale legemidler brukes mot virusinfeksjoner.

artritt (leddbetennelse, betennelse i ledd): Betennelse som gir smerte, stivhet og hevelse i ledd. Samlebetegnelse for en rekke sykdommer, som f.eks. revmatoid artritt, urinsyregikt og psoriasisartritt.

astma: Anfall av åndenød pga. kramper og betennelse i bronkiene. Anfall kan utløses av trening eller ved å puste inn et irriterende stoff. Symptomer på astma er surkling og tetthet i brystet, kortpustethet og hoste.

autoimmun: Betyr at kroppens immunsystem reagerer på kroppens egne stoffer eller vev. Dette fører til forskjellige sykdommer, avhengig av hva immunforsvaret reagerer på. Eksempler på autoimmune sykdommer er type 1-diabetes og multippel sklerose (MS).

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

blodplater (trombocytter): Trobocytter/blodplater er skiveformede fragmenter av store hvite blodceller som kalles megakarocytter. Blodplater har en viktig funksjon ved blødning, siden de inneholder stoffer som er nødvendige for at blod skal størkne. De kan også klebre seg sammen for å tette hullet i en blodårevegg hvis denne skades.

cox (cyklooksygenase): (COX: cyklooksygenase) Et enzym i kroppen som kan danne stoffer som øker smerte, feber og betennelse. Cyklooksygenase finnes i to former, COX-1 og COX-2. COX-1 danner også stoffer som beskytter magens slimhinne og som er nødvendig for å stoppe blødninger. COX-2 oppstår hovedsakelig ved betennelse. COX-enzymer hemmes av mange vanlige smertestillende legemidler.

dermatitt (hudinflammasjon): Hudbetennelse.

dialyse: Rensing av blod for avfallsstoffer og overflødig væske. Rensingen gjøres ved hjelp av en spesiell maskin, vanligvis på sykehus. Det fins to typer dialyse, hemodialyse; rensing av blod og peritoneal dialyse; rensing av blodet via bukhulen.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

diuretika (diuretikum, urindrivende middel): Legemidler som gjør at urinmengden øker. Dette fører til at kroppen kan kvitte seg med overflødig væske. Diuretika er ofte brukt ved for høyt blodtrykk (hypertensjon). De kalles også vanndrivende eller urindrivende legemidler.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

epilepsi: Sykdom der enkelte hjerneceller blir overaktive, noe som gir ulike typer krampeanfall enten med eller uten påfølgende bevisstløshet.

erythema multiforme: En type akutt hudlidelse med rødt blemmelignende utslett som kan forårsakes av medisiner, infeksjoner eller sykdom.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

flushing (rødming): Plutselig varmefølelse, hudrødme

forkjølelse: Virusinfeksjon i nese og svelg. Vanlige symptomer er hoste, snue, nysing, sår hals, hodepine og ev. lett feber.

gulsott (ikterus): Opphopning av gallepigment i hud, slimhinner og hornhinne, noe som gir en gulaktig farge.

halsbrann (pyrose): En brennende følelse i brystet eller i halsen forårsaket av syre fra magesekken som kommer opp til spiserøret. Årsaken er som regel relatert til en redusert aktivitet av magesekkens lukkemuskel, spiserørsbrokk eller økt abdominalt trykk. Syrenøytraliserende legemidler, H2-reseptorantagonister og protonpumpehemmere er type legemidler som kan brukes mot halsbrann.

hjerteinfarkt (myokardinfarkt, hjerteattakk): Hjerteinfarkt oppstår når du får blodpropp i hjertet. Blodproppen gjør at deler av hjertemuskelen ikke får tilført oksygenholdig blod, og denne delen av hjertemuskelen går til grunne.

hypertensjon (høyt blodtrykk): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

impotens (erektil dysfunksjon, ereksjonssvikt): Manglende evne til å få eller opprettholde ereksjon.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

kreatinin: Kreatinin er et stoff som dannes i musklene og kan bare fjernes fra kroppen gjennom filtrering i nyrene.

kreft (cancer): En gruppe sykdommer som skyldes ukontrollert celledeling. Celledelingen gir opphopning av kreftceller, hvilket gir dannelse av en kreftsvulst i organet der veksten startet.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

ldl (low density lipoprotein): (LDL: Low Density Lipoprotein) LDL er et protein i blodet som transporterer kolesterol og andre blodfettstoffer. Høye nivåer av LDL kan føre til hjertesykdom.

lungebetennelse (pneumoni): Betennelse i lungevevet som følge av en infeksjon med virus eller bakterier.

lupus: Lupus er en kronisk autoimmun bindevevssykdom, som kan ramme stort sett alle vev i kroppen. Sykdommen kan gi mange ulike symptomer, men spesielt karakteristisk er det såkalte sommerfuglutslettet over nese/kinn.

malaise (sykdomsfølelse, uvelhetsfølelse, utilpasshet, illebefinnende): En subjektiv følelse av ubehag, svakhet, utmattelse eller en følelse av å være utkjørt som forekommer alene eller sammen med andre symptomer eller sykdommer.

metabolisme: Kjemiske prosesser i levende organismer som fører til omdannelse av tilførte (f.eks. legemidler) eller kroppsegne stoffer. Noen legemidler metaboliseres til inaktive metabolitter, mens andre metaboliseres til aktive metabolitter.

munntørrhet (xerostomi, tørr munn): Tørre slimhinner i munnen som følge av nedsatt spyttsekresjon.

muskelkramper (muskelspasmer): Ufrivillige muskelsammentrekninger.

revmatoid artritt (leddgikt): Kronisk betennelse i kroppens bindevev, først og fremst i leddene. Symptomer er smerter, stivhet, hevelse i flere ledd, tretthet og eventuelt lett feber. Alle ledd kan bli angrepet, men håndledd og fingerledd er de vanligste stedene å få symptomer.

stevens-johnsons syndrom (sjs): En sjelden sykdomstilstand med blant annet feber og sårdannelse på hud og slimhinner. Utløsende faktor kan være enkelte medisiner, men også virus- og bakterieinfeksjoner kan forårsake tilstanden.

tinnitus (øresus): Oppfattelse av lyd uten noen ytre sansepåvirkning.

toksisk epidermal nekrolyse (ten, lyells syndrom): Svært alvorlig og livstruende legemiddelreaksjon der deler av huden faller av i store flak.

trisyklisk antidepressiv (tca): En gruppe legemidler som motvirker depresjon ved å øke konsentrasjonen av signalstoffene noradrenalin og serotonin i hjernen.

trombocytopeni (trombopeni, blodplatemangel): Redusert antall trombocytter (blodplater) i blodet.

tuberkulose: Tuberkulose er en infeksjon som skyldes bakterien Mycobacterium tuberculosis. Infeksjonen rammer oftest lungene, men kan også ramme andre steder i kroppen.

væskeretensjon (vannretensjon): Tilbakeholdelse av væske i kroppen.

økt svetting (hyperhidrose, overdreven svetting, diaforese): Hyperhidrose er økt svetting som vanligvis skyldes en sykdom.