Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Xifaxan 550 mg tabletter, filmdrasjerte

rifaksimin

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Xifaxan er, og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Xifaxan
 3. Hvordan du bruker Xifaxan
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Xifaxan
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Xifaxan er, og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten
Xifaxan inneholder virkestoffet rifaksimin. Rifaksimin er et antibiotikum som ødelegger bakteriene som kan forårsake en sykdom som kalles hepatisk encefalopati (symptomene omfatter opphisselse, forvirring, muskelproblemer, problemer med å snakke og i noen tilfeller bevisstløshet).
Xifaxan brukes hos voksne med leversykdom for å redusere tilbakevendende episoder av manifest hepatisk encefalopati.
Xifaxan kan enten brukes alene eller, oftere, sammen med legemidler som inneholder laktulose (et lakserende middel).
 
2. Hva du må vite før du bruker Xifaxan
Bruk ikke Xifaxan:
 • dersom du er allergisk overfor:
  • rifaximin
  • lignende typer antibiotika (som rifampicin eller rifabutin)
  • noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6)
 • dersom du har blokkering i tarmene
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Xifaxan.
Når du bruker Xifaxan kan urinen din få en rødlig farge. Dette er helt normalt.
Behandling med alle antibiotika, inkludert rifaksimin, kan forårsake kraftig diaré. Det kan oppstå flere måneder etter at du har sluttet å bruke legemidlet. Hvis du får kraftig diaré under eller etter bruk av Xifaxan, bør du slutte å bruke Xifaxan og kontakte legen din umiddelbart.
Hvis leverproblemene dine er alvorlige, må legen din overvåke deg nøye.
Barn og ungdom
Xifaxan anbefales ikke til barn og ungdommer under 18 år. Dette legemidlet er ikke studert hos barn og ungdom.
Andre legemidler og Xifaxan
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Informer legen din hvis du bruker noen av disse legemidlene:
 • antibiotika (legemidler mot infeksjoner)
 • warfarin (blodfortynnende legemiddel)
 • antiepileptika (legemidler mot epilepsi)
 • antiarytmika (legemidler som bidrar til normal hjerterytme)
 • ciklosporin (legemiddel som demper immunresponsen)
 • p-piller
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar noen legemidler dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Det er ikke kjent om Xifaxan kan forårsake fosterskade. Xifaxan skal derfor ikke brukes hvis du er gravid.
Det er ikke kjent om rifaksimin kan gå over til barnet via morsmelken. Xifaxan skal derfor ikke brukes hvis du ammer.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek
Xifaxan påvirker ikke vanligvis evnen til å kjøre bil og bruke maskiner, men det kan forårsake svimmelhet hos noen pasienter. Hvis du blir svimmel, bør du ikke kjøre bil eller bruke maskiner.
 
3. Hvordan du bruker Xifaxan
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Den anbefalte dosen er 1 tablett to ganger daglig sammen med et glass vann.
Legen din vil vurdere om det er nødvendig for deg å fortsette behandlingen etter 6 måneder.
Dersom du tar for mye av Xifaxan
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek
Hvis du tar mer enn anbefalt antall tabletter, må du kontakte legen din, selv om du ikke opplever problemer.
Dersom du har glemt å ta Xifaxan
Ta neste dose til normal tid. Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt tablett.
Dersom du avbryter behandlingen med Xifaxan
Ikke slutt å bruke Xifaxan uten først å rådføre deg med lege, fordi symptomene dine kan komme tilbake.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Slutt å bruke Xifaxan, og informer legen din UMIDDELBART hvis du får noen av disse bivirkningene:
Mindre vanlige: kan forekomme hos opptil 1 av 100 personer:
 • Hvis du får blødninger fra blodkar i halsen (åreknuter i spiserøret).
 • Hvis du får kraftig diaré under eller etter bruk av dette legemidlet: Symptomene kan skyldes en infeksjon i tarmene.
Ikke kjent (frekvens kan ikke anslås utifra tilgjengelige data):
 • Hvis du får en allergisk reaksjon, overfølsomhet eller angioødem. Symptomene omfatter:
  • hovenhet i ansikt, tunge eller hals
  • problemer med å svelge
  • elveblest og pustebesvær.
 • Hvis du får uventede eller uvanlige blødninger eller bloduttredelser: Dette kan skyldes en minking i antallet trombocytter i blodet, noe som øker risikoen for blødninger.
Andre bivirkninger som kan oppstå
Vanlige (kan ramme opptil 1 av 10 personer)
 • Depresjon
 • Svimmelhet
 • Hodepine
 • Kortpustethet
 • Kvalme eller oppkast
 • Vondt i magen eller oppblåsthet/hovenhet
 • Diaré
 • Væskeansamlinger i bukhulen (ascites)
 • Utslett eller kløe
 • Muskelkramper
 • Leddsmerter
 • Hovenhet i ankler, føtter eller fingre
Mindre vanlige (kan ramme opptil 1 av 100 personer)
 • Soppinfeksjoner (som trøske)
 • Urinveisinfeksjoner (som cystitt)
 • Anemi (redusert antall røde blodceller, som kan gjøre huden blek og forårsake svekkelser eller kortpustethet)
 • Manglende appetitt
 • Hyperkalemi (høyt nivå av kalium i blodet)
 • Forvirring
 • Angst
 • Søvnighet
 • Søvnproblemer
 • Ustøhet
 • Hukommelsestap eller -svekkelser
 • Manglende konsentrasjon
 • Nedsatt berøringsfølsomhet
 • Kramper (anfall)
 • Hetetokter
 • Væske rundt lungene
 • Magesmerter
 • Munntørrhet
 • Muskelsmerter
 • Trang til å late vannet oftere enn vanlig
 • Vannlatingsproblemer eller smerter under vannlating
 • Feber
 • Ødem (hovenhet på grunn av for mye væske i kroppen)
 • Fall
Sjeldne (kan ramme opptil 1 av 1000 personer)
 • Brystinfeksjoner, inkludert lungebetennelse
 • Cellulitt (betennelse i vevet under huden)
 • Infeksjoner i øvre luftveier (nese, munn, hals)
 • Rhinitt (betennelse i nesen)
 • Dehydrering (tap av fuktighet fra kroppen)
 • Blodtrykksendringer
 • Konstante pusteproblemer (som kronisk bronkitt)
 • Forstoppelse
 • Ryggsmerter
 • Protein i urinen
 • Svekkelse
 • Bloduttredelser
 • Smerter etter kirurgi
Ikke kjent (frekvensen kan ikke anslås utifra tilgjengelige data)
 • Besvimelse eller følelse av å skulle besvime
 • Hudirritasjon, eksem (kløe, rød og tørr hud)
 • Reduksjon i antall blodplater (i blodet)
 • Endret leverfunksjon (påvist ved blodprøver)
 • Endringer i blodets koaguleringsevne ( INR – International Normalised Ratio, påvist ved blodprøver)
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Xifaxan
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken og blisterpakningen etter ”EXP”. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Xifaxan krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan legemidler som du ikke lenger bruker, skal kastes. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetningen av Xifaxan
Virkestoff er rifaksimin. Hver tablett inneholder 550 mg rifaksimin. Andre innholdsstoffer er:
 • Tablettkjerne: natriumstivelsesglykolat (type A), glyseroldistearat, kolloidal vannfri silika, talkum, mikrokrystallinsk cellulose.
 • Filmdrasjering (opadry oy-s-34907): hypromellose, titandioksid (E171), dinatriumedetat,
  propylenglykol, rødt jernoksid (E172)
Hvordan Xifaxan ser ut og innholdet i pakningen
Rosa, ovale, buede, filmdrasjerte tabletter merket med "RX" på den ene siden. Xifaxan er tilgjengelig i esker på 14, 28, 42, 56 og 98 tabletter
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Innehaver av markedsføringstillatelsen:
Norgine B.V.
Antonio Vivaldistraat 150
1083 HP Amsterdam Nederland
Tilvirker: Alfasigma S.p.A. Via Enrico Fermi, 1 65020 Alanno (PE)
Italia
eller
Alfasigma S.p.A.
Via Pontina Km 30,400 00071 Pomezia (RM)
Italia
Dette legemidlet er godkjent i EØS-landene med følgende navn:
Belgia TARGAXAN
Danmark XIFAXAN
Finland TARGAXAN
Frankrike XIFAXAN
Tyskland XIFAXAN
Irland TARGAXAN
Luxembourg TARGAXAN
Nederland XIFAXAN
Norge Xifaxan
Sverige XIFAXAN
Storbritannia TARGAXAN
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 02.07.2019

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

anemi (blodmangel): Reduksjon i antall røde blodceller eller nivået av blodpigment, hemoglobin. Kan bl.a. forårsakes av blodtap eller arvelige faktorer.

angioødem (angionevrotisk ødem, quinckes ødem): Hevelse i hud og slimhinner, ofte i ansiktet, øyne eller lepper. Kan i verste fall føre til pustebersvær og kvelning. Kan forekomme ved allergi, men varme, sollys og trykk kan også være utløsende faktorer. Oppstår noen ganger ved legemiddelbruk.

angst (engstelse): Tilstand der hovedsymptomet er irrasjonell frykt.

antiarytmika (antiarytmikum): Legemiddel som regulerer hjerterytmen og motvirker rytmeforstyrrelser i hjertet.

antiepileptika (antiepileptikum): Legemiddel mot epilepsi.

ascites (væske i bukhulen): Væskemengden kan bli opptil 20 liter, og skyldes som oftest leversvikt.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

blodplater (trombocytter): Trobocytter/blodplater er skiveformede fragmenter av store hvite blodceller som kalles megakarocytter. Blodplater har en viktig funksjon ved blødning, siden de inneholder stoffer som er nødvendige for at blod skal størkne. De kan også klebre seg sammen for å tette hullet i en blodårevegg hvis denne skades.

cellulitt (infeksiøs bindevevsbetennelse): En akutt bakterieinfeksjon som kan oppstå i underhud, dypere bindevev eller mellom organer.

cystitt (blærekatarr, urinblærebetennelse): Betyr generelt katarr i en blære, men det er i prinsippet alltid urinblæren det vises til. Hvilke symptomer som opptrer og hvordan de skal behandles, avhenger delvis av om det er mann eller kvinne som er rammet og delvis på om infeksjonen gjentar seg eller ikke. Symptomer kan være svie ved vannlating og hyppig vannlatingstrang. Sykdommen kan behandles med antibiotika.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

eksem: Samlebetegnelse for overflatiske hudbetennelser som vanligvis er langvarige og ikke-smittsomme. Vanligvis får man ett eller flere symptomer som rødhet, hevelser, småblemmer, hudfortykkelse og hudavflassing. Eksem kan ha flere årsaker som f.eks. arvelige faktorer, eller stoffer som kommer i kontakt med huden som nikkel og vaskemidler, såkalt kontakteksem.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

epilepsi: Sykdom der enkelte hjerneceller blir overaktive, noe som gir ulike typer krampeanfall enten med eller uten påfølgende bevisstløshet.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

hepatisk encefalopati (leverencefalopati): Forstyrrelse i hjernen som skyldes nedsatt leverfunksjon.

hyperkalemi (kaliumoverskudd): For høyt kaliumnivå i blodet.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

kronisk bronkitt: Langvarig betennelse i lungenes luftrør. Sykdommen kjennetegnes av vedvarende økt slimutskillelse (mer enn 3 måneder i 2 år på rad), samt hoste. Kronisk bronkitt er ofte forårsaket av smittestoffer.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

lungebetennelse (pneumoni): Betennelse i lungevevet som følge av en infeksjon med virus eller bakterier.

munntørrhet (xerostomi, tørr munn): Tørre slimhinner i munnen som følge av nedsatt spyttsekresjon.

muskelkramper (muskelspasmer): Ufrivillige muskelsammentrekninger.

rhinitt: Betennelse i nesens slimhinne som gir utslag som tett nese, rennende nese, nysing, kløe og hodepine.

urinveisinfeksjon (uvi): En betennelsestilstand i urinblæren. Som regel er det bakterier fra tarmen som gir urinveisinfeksjon.

ødem (væskeoppsamling, væskeopphopning, væskeansamling): Sykelig opphoping av væske i vevet utenfor cellene. Folkelig beskrives dette som ‘vann i kroppen’.