Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Versatis 700 mg medisinert plaster

lidokain

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Versatis er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Versatis
 3. Hvordan du bruker Versatis
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Versatis
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Versatis er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Versatis inneholder lidokain, et lokalt smertestillende middel som virker ved å dempe smerter i huden.
Du har fått Versatis til behandling av en smertefull hudlidelse som kalles postherpetisk nevralgi (smerter forårsaket av tidligere helvetesild). Den kjennetegnes vanligvis ved lokale symptomer som brennende, ilende eller stikkende smerter.
 
2. Hva du må vite før du bruker Versatis
Bruk ikke Versatis
 • dersom du er allergisk overfor lidokain eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6)
 • hvis du har fått en allergisk reaksjon overfor andre legemidler som ligner lidokain, f.eks. bupivakain, etidokain, mepivakain eller prilokain
 • på skadet hud eller i åpne sår
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Versatis.
Hvis du har alvorlig lever-, hjerte- eller nyresykdom bør du rådføre deg med lege før du bruker Versatis.
Versatis skal kun brukes på huden etter at helvetesilden er forsvunnet. Det skal ikke brukes på eller nær øyne eller munn.
Lidokain brytes ned i lever til flere forskjellige substanser. En av disse er 2,6-xylidin, som er vist å forårsake svulster hos rotter når det gis på livstid i svært høye doser. Funnets betydning for mennesker er ikke kjent.
Barn og ungdom
Versatis er ikke undersøkt hos pasienter under 18 år. Det er derfor ikke anbefalt til denne pasientpopulasjonen.
Andre legemidler og Versatis
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Graviditet, amming og fertilitet
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Versatis skal ikke brukes under graviditet, hvis ikke strengt nødvendig.
Bruk av plasteret hos ammende kvinner er ikke undersøkt. Ved bruk av Versatis genfinnes kun svært små mengder av virkestoffet, lidokain, i blodet. Det er lite sannsynlig at barn som ammes påvirkes.
Kjøring og bruk av maskiner
Det er lite sannsynlig at Versatis påvirker evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner. Du kan derfor kjøre og bruke maskiner mens du bruker Versatis.
Versatis inneholder propylenglykol, metylparahydroksybenzoat og propylparahydroksybenzoat
Plastrene inneholder propylenglykol (E1520) som kan forårsake hudirritasjon. I tillegg inneholder de metylparahydroksybenzoat (E218) og propylparahydroksybenzoat (E216) som kan forårsake allergiske reaksjoner. De allergiske reaksjonene kan av og til oppstå etter at du har brukt plastrene en viss tid.
 
3. Hvordan du bruker Versatis
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Den vanlige dosen er ett til tre plastre på størrelse med det smertefulle hudområdet. Versatis kan klippes i mindre biter for å passe på det smertefulle hudområdet. Du skal ikke bruke mer enn 3 plastre samtidig.
Plastrene skal tas av etter 12 timers bruk, slik at du får en periode på 12 timer uten plaster.
Du kan velge å påføre Versatis om dagen eller om natten.
Vanligvis kjenner du en viss smertelindring den første dagen du bruker plaster, men det kan ta inntil 2-4 uker før du får full smertelindrende effekt av Versatis. Hvis du etter dette fortsatt har mye smerter, bør du rådføre deg med legen da fordelene ved behandlingen må veies mot eventuell risiko (se punkt 2, ”Advarsler og forsiktighetsregler”).
Legen kommer regelmessig til å sjekke hvor godt Versatis virker for deg.
Før du setter Versatis på det smertefulle området
 • Dersom den smertefulle hudoverflaten har hårvekst, skal du klippe av håret med saks. Ikke barber det bort.
 • Huden skal være tørr og ren.
 • Krem og lotion kan brukes på det rammede hudområdet i perioden hvor du ikke har plaster på.
 • Dersom du nettopp har badet eller dusjet, bør du vente til huden er avkjølt før du setter på plaster.
Påføring av plasterTrinn 1: Åpne posen og ta ut ett eller flere plastre
 • riv eller klipp opp posen langs den stiplede linjen
  Mangler tekstalternativ for bilde
 • dersom du bruker saks, må du være forsiktig så du ikke skader plastrene
 • ta ut ett eller flere plastre avhengig av hvor stort det smertefulle hudområdet er
  Mangler tekstalternativ for bilde
Trinn 2: Lukk posen
 • lukk posen godt etter bruk
  Mangler tekstalternativ for bilde
 • plastrene inneholder vann og vil tørke inn hvis ikke posen lukkes godt
Trinn 3: Klipp til plasteret ved behov
 • før beskyttelsesfilmen tas av kan plasteret ved behov klippes til ønsket størrelse for å passe til det smertefulle området
  Mangler tekstalternativ for bilde
Trinn 4: Ta av beskyttelsesfilmen
 • ta av plasterets gjennomsiktige beskyttelsesfilm
  Mangler tekstalternativ for bilde
 • prøv å ikke berøre plasterets klebende del
Trinn 5: Påfør plasteret og trykk det mot huden
 • påfør inntil tre plastre på det smertefulle hudområdet
 • trykk plasteret mot huden
 • trykk i minst 10 sekunder slik at plasteret festes godt
 • sørg for at hele plasteret, også kantene, er festet på huden
  Mangler tekstalternativ for bilde
La plasteret sitte på huden i høyst 12 timer
Mangler tekstalternativ for bilde
Det er viktig at Versatis ikke er i kontakt med huden i mer enn 12 timer. Hvis du for eksempel har mest smerter om natten, kan du påføre plasteret klokken 19 på kvelden og ta det av klokken 7 på morgenen.
Hvis du har mer smerter om dagen enn om natten, kan du påføre Versatis klokken 7 på morgenen og ta det av klokken 19 på kvelden.
Bading, dusjing og svømming
Hvis mulig bør du unngå kontakt med vann mens du bruker Versatis. Bading, dusjing og svømming kan foretas i perioden hvor du ikke har plaster på. Dersom du nettopp har badet eller dusjet, bør du vente til huden er avkjølt før du setter på plaster.
Dersom plasteret faller av
I svært sjeldne tilfeller kan plasteret falle av eller løsne. Prøv i så fall å trykke det på plass på samme sted. Hvis det ikke blir sittende, tar du det av og setter på et nytt plaster på samme sted.
Fjerning av Versatis
Ved bytte av plaster løsner du langsomt det gamle plasteret. Hvis det er vanskelig å løsne kan du holde det under varmt vann i noen minutter før du tar det av.
Dersom du har glemt fjerne plasteret etter 12 timer
Ta av det gamle plasteret så snart du husker det. Et nytt plaster kan settes på etter 12 timer.
Dersom du bruker for mange plastre
Dersom du bruker flere plastre enn nødvendig eller lar dem sitte på for lenge, kan dette øke faren for bivirkninger.
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Dersom du har glemt å bruke Versatis
Dersom du har glemt å sette på et nytt plaster etter de 12 timene uten plaster, bør du sette på et nytt plaster så snart du husker det.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Viktige bivirkninger eller symptomer å være oppmerksom på og hva som skal gjøres hvis du får dem:
Dersom du merker irritasjon eller svie mens du bruker plasteret, bør du ta det av. Det irriterte området bør være uten plaster til irritasjonen slutter.
Andre bivirkninger som kan forekomme:
Svært vanlige bivirkninger (kan ramme flere enn 1 av 10 personer):
Dette omfatter hudreaksjoner på eller rundt plasterets påføringssted, som rødhet, utslett, kløe, svie, hudbetennelse og små blemmer.
Mindre vanlige bivirkninger (kan ramme opp til 1 av 100 personer):
Hudskader og hudsår.
Svært sjeldne bivirkninger (kan ramme opp til 1 av 10 000 personer):
Åpne sår, alvorlig allergisk reaksjon og allergi.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/meld-bivirkninger/bivirkningsmelding-for-pasienter. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Versatis
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på posen og esken. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Skal ikke oppbevares i kjøleskap eller fryses.
Etter åpning: Oppbevar posen tett lukket for å beskytte mot lys.
Holdbarhet etter åpning av posen: 14 dager.
Bruk ikke dette legemidlet hvis du oppdager at posen er skadet, da plastrene kan tørke inn og bli mindre klebrige.
Destruksjon av Versatis
Brukte plastre inneholder fortsatt virkestoff, som kan være skadelig for andre. Brett det brukte plasteret på midten med de klebende sidene mot hverandre og kast det slik at det er utilgjengelig for barn.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Versatis
 • Virkestoff er lidokain.
 • Hvert 10 cm × 14 cm plaster inneholder 700 mg (5 %) lidokain.
 • Andre innholdsstoffer i plasteret (hjelpestoffer) er glyserol, flytende sorbitol, karmellosenatrium, propylenglykol (E1520), urea, tung kaolin, vinsyre, gelatin, polyvinylalkohol, aluminiumglysinat, dinatriumedetat, metylparahydroksybenzoat (E218), propylparahydroksybenzoat (E216), polyakrylsyre, natriumpolyakrylat, renset vann.
Bakstykke og beskyttelsesfilm: polyetylentereftalat (PET)
Hvordan Versatis ser ut og innholdet i pakningen
Det medisinerte plasteret er 14 cm langt og 10 cm bredt. Det er hvitt og laget av fleecestoff merket med “lidocaine 5 %”. Plastrene er pakket i poser som kan åpnes og lukkes. Doseposene inneholder 5 plastre.
Hver eske inneholder 5, 10, 20, 25 eller 30 plastre pakket i henholdsvis 1, 2, 4, 5 eller 6 doseposer. Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Grünenthal GmbH
Zieglerstrasse 6
52078 Aachen
Tyskland
Fullmektig
Grünenthal Norway AS
C. J. Hambros Plass 2C
0164 Oslo
Dette legemidlet er godkjent i EØS-landene med følgende navn:
Belgia, Bulgaria, Danmark, Estland, Frankrike, Hellas, Irland, Island, Italia, Kypros, Latvia, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederland, Norge, Polen, Romania, Slovakia, Slovenia, Spania, Storbritannia, Sverige, Tsjekkia, Tyskland, Ungarn, Østerrike: Versatis
Portugal: Vessatis
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 23.08.2018

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

allergi: Overfølsomhet, unormal følsomhet for visse fremmede stoffer (allergener). Det er kroppens immunsystem som gjenkjenner og reagerer på allergenet. Vanlige allergener er pollen, mugg og pelsdyr, og diverse matvarer som melk, egg og nøtter. Når kroppen kommer i kontakt med allergenet frisetter immunforsvaret substansen histamin, som utløser reaksjoner som rennende nese, nysing, opphovning, røde øyne og andre kroppsreaksjoner.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

helvetesild (herpes zoster): Virusinfeksjon i huden, som skyldes vannkoppvirus (varicella zoster-virus).