Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Vermox 100 mg tabletter

Vermox 20 mg/ml mikstur, suspensjon

mebendazol

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som lege eller apotek har fortalt deg.
Disse legemidlene er reseptfrie. Likevel må Vermox brukes riktig for å oppnå best mulig resultat.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
 • Du må kontakte lege dersom du ikke føler deg bedre eller hvis du føler deg verre.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Vermox er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Vermox
 3. Hvordan du bruker Vermox
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Vermox
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Vermox er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Hva Vermox er
Vermox er et reseptfritt legemiddel mot småmark og innvollsorm. Aktivt virkestoff er mebendazol. Det virker ved at stoffskiftet hos parasitten påvirkes slik at den dør og føres ut med avføringen.
Hva Vermox brukes mot
Vermox brukes til behandling av småmark hos voksne og barn over 2 år.
Småmarkinfeksjoner er vanlige i barnefamilier og spres ofte til samtlige familiemedlemmer. Hun- marken legger egg rundt endetarmsåpningen om natten. Dette gir en plagsom kløe og tilleggsinfeksjoner kan lett oppstå hvis huden blir sår og oppskrapet. Ved kløe festes eggene til fingre og negler. Egg kan deretter lett overføres til munnen ved f.eks. fingersuging eller neglebiting, forårsake re-infeksjon og spres til andre familiemedlemmer ved direkte kontakt eller via mat, håndklær, sengetøy etc.
 
2. Hva du må vite før du bruker Vermox
Bruk ikke Vermox
 • dersom du er allergisk overfor mebendazol eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Vermox. Kontakt lege dersom du har leversykdom, nyresykdom eller benmargssykdom.
Barn under 2 år skal kun behandles i samråd med lege. For å unngå kvelning bør de som har vanskeligheter med å svelge tabletter, f.eks. små barn, velge Vermox mikstur.
Andre legemidler og Vermox
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Informer legen din dersom du bruker:
 • et legemiddel som inneholder metronidazol (legemiddel mot infeksjoner). Samtidig bruk bør unngås.
 • et legemiddel som inneholder cimetidin (legemiddel som hemmer produksjon av magesyre).
Det kan bli nødvendig å redusere dosen av Vermox.
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Risiko ved bruk av Vermox under graviditet og amming er ikke klarlagt. Rådfør deg derfor alltid med lege før bruk under graviditet og amming.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Vermox forventes ikke å påvirke evnen til å kjøre bil eller bruk av verktøy og maskiner.
 
3. Hvordan du bruker Vermox
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som lege eller apotek har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Dosering av Vermox er avhengig av hvilken type innvollsorm du har. Hvis du er i tvil, kontakt lege. Det er kun småmark som kan behandles uten å konferere med lege.
Vermox kan tas uavhengig av måltider og diett.
Voksne og barn over 2 år: ta 1 tablett eller et målebeger (5 ml) mikstur som engangsdose.
 • Et målebeger med mikstur inneholder like mye aktivt virkestoff som 1 tablett.
 • Tabletten bør du ta med litt væske.
 • Flasken med mikstur skal du riste godt før bruk. Flasken har barnesikker skrukork.
  Denne åpnes ved at korken trykkes ned, samtidig som korken skrus mot klokken.
Mangler tekstalternativ for bilde
Hele husstanden behandles. Behandlingen gjentas etter 2 uker. Dette er nødvendig for å bli fullstendig kvitt infeksjonen. Første behandling dreper småmarken, men ikke eggene. Eggene kan forårsake ny infeksjon. Kontakt lege hvis tilstanden ikke bedres etter behandling.
Dersom du tar for mye av Vermox
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Ved inntak av større mengder enn anbefalt, eller ved langvarig bruk av Vermox, kan blod-, nyre- og leverforstyrrelser forekomme, i enkelte tilfeller alvorlige.
Symptomer på overdosering kan være magekrampe, kvalme, oppkast og diaré. Inntak av aktivt kull kan absorbere rester av Vermox i magesekken.
Dersom du har glemt å ta Vermox
Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose. Fortsett behandlingen som vanlig.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det. Vanlige bivirkninger (forekommer hos flere enn 1 av 100 brukere): Magesmerter.
Mindre vanlige bivirkninger (forekommer hos flere enn 1 av 1000 brukere): Ubehag i magen, diaré, tarmgass, kvalme, oppkast, utslett.
Sjeldne bivirkninger (forekommer hos flere enn 1 av 10 000 brukere): Svimmelhet.
Bivirkninger med ukjent frekvens (frekvens kan ikke anslås ut fra tilgjengelige data): Redusert antall hvite blodlegemer, overfølsomhetsreaksjoner, kramper, leverbetennelse (hepatitt), unormale leverfunksjonsverdier, alvorlig hudreaksjon (toksisk epidermal nekrolyse, Stevens-Johnson syndrom), hevelser i ansikt, lepper, tunge og/eller svelg (angioødem), elveblest, håravfall.
Slutt å ta Vermox og kontakt lege umiddelbart dersom du skulle få symptomer på en alvorlig overømfintlighetsreaksjon som: hevelser i ansikt, tunge eller svelg, problemer med å svelge, ofte forbundet med kløe, elveblest eller pusteproblemer.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Vermox
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Dette legemidlet krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på etiketten. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Vermox
 • Virkestoff i tabletter og mikstur er mebendazol.
 • Andre innholdsstoffer i tabletter er cellulose, natriumkarboksymetylstivelse, talkum, maisstivelse, sakkarin-natrium, magnesiumstearat, hydrogenert bommullsfrøolje, appelsinaroma, vannfri kolloidal silika, natriumlaurylsulfat og fargestoff paraorange (E 110).
 • Andre innholdsstoffer i mikstur er sukrose, cellulose, natriumkarmellose, metylcellulose, metyl- og propylparahydroksybenzoat (E218 og E216), natriumlaurylsulfat, banansmak, sitronsyre og vann.
Hvordan Vermox ser ut og innholdet i pakningen
Tabletter: Svakt oransje, runde, flate tabletter med delestrek. Tablettene har inskripsjonen “Me/100” på den ene siden, og “JANSSEN” på den andre siden.
Mikstur: Hvit mikstur med bananaroma. Glassflaske à 30 ml med barnesikker skrukork. Målebeger à 5 ml er vedlagt.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Innehaver av markedsføringstillatelsen
McNeil Sweden AB, Solna, Sverige
Tilvirker
Tabletter: Lusomedicamenta S.A., Barcarena, Portugal Mikstur: Janssen Pharmaceutica NV, Beerse, Belgia
For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til den lokale representant for innehaveren av markedsføringstillatelsen:
McNeil, a division of Janssen-Cilag AS, Oslo Tlf.: 930 95 300
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert: 07.05.2020
Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til www.felleskatalogen.no.

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

angioødem (angionevrotisk ødem, quinckes ødem): Hevelse i hud og slimhinner, ofte i ansiktet, øyne eller lepper. Kan i verste fall føre til pustebersvær og kvelning. Kan forekomme ved allergi, men varme, sollys og trykk kan også være utløsende faktorer. Oppstår noen ganger ved legemiddelbruk.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

stevens-johnsons syndrom (sjs): En sjelden sykdomstilstand med blant annet feber og sårdannelse på hud og slimhinner. Utløsende faktor kan være enkelte medisiner, men også virus- og bakterieinfeksjoner kan forårsake tilstanden.

toksisk epidermal nekrolyse (ten, lyells syndrom): Svært alvorlig og livstruende legemiddelreaksjon der deler av huden faller av i store flak.