Vermox

McNeil


Anthelmintikum, middel mot nematoder.

P02C A01 (Mebendazol)MIKSTUR, suspensjon 20 mg/ml: 1 ml inneh.: Mebendazol 20 mg, sukrose, mikrokrystallinsk cellulose, natriumkarboksymetylcellulose, metylcellulose, metylparahydroksybenzoat (E 218), natriumlaurylsulfat, propylparahydroksybenzoat (E 216), sitronsyremonohydrat, renset vann. Sukkerholdig. Banansmak.


TABLETTER 100 mg: Hver tablett inneh.: Mebendazol 100 mg, natriumsakkarinat, hjelpestoffer. Fargestoff: Paraoransje (E 110).


Indikasjoner

Småmark (Enterobius/oxyuris), spolorm (Ascaris), piskeorm (Trichuris), hakeorm (Ancylostomum og Necator), trådorm (Strongyloides stercoralis). Forsøksvis ved bendelorm (Taenia spp.) og Echinococcus spp.
Reseptfri bruk: Behandling av småmark hos voksne og barn >2 år.

Dosering

Småmark: Voksne og barn >1 år: 1 tablett/5 ml. Behandlingen bør gjentas etter 2 uker. Hele husstanden bør behandles.
Spolorm, piskeorm, hakeorm og blandingsinfeksjoner: Voksne og barn >1 år: 1 tablett/5 ml morgen og kveld i 3 dager. Ved spolorm bør behandlingen gjentas etter 12-14 dager.
Bendelorm og strongyloides stercoralis: Voksne: 2 tabletter/10 ml morgen og kveld i 3 dager. Barn >1 år: 1 tablett/5 ml morgen og kveld i 3 dager.
Echinococcus spp.: Se spesiallitteratur.
Spesielle pasientgrupper: Barn <1 år: Preparatet bør ikke gis (se Forsiktighetsregler).
Administrering: Kan tas med eller uten mat. Mikstur: Ristes godt før bruk. Tabletter: Svelges med litt væske. Kan deles (delestrek).

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene.

Forsiktighetsregler

Barn: Kramper hos barn, inkl. spedbarn <1 år, er rapportert i sjeldne tilfeller. Mebendazol bør bare gis til spedbarn dersom orminfeksjonen interfererer med barnets ernæringstilstand og normal fysisk utvikling. Svelgevansker: Til små barn og andre som ikke klarer å svelge tabletter bør mikstur vurderes. Ekinokokkose: Forsiktighet bør utvises ved langtidsbehandling med høye doser og samtidig alvorlig leversykdom og/eller benmargsdepresjon. Det bør gis tett oppfølging med hematologiske undersøkelser og lever- og nyrefunksjonsprøver. Seponering bør vurderes ved unormale verdier av klinisk betydning. Hjelpestoffer: Mikstur: Inneholder sukrose og bør ikke tas ved fruktoseintoleranse, glukose-galaktose malabsorpsjon eller sukrase-isomaltasemangel. Inneholder metyl- og propylparahydroksybenzoat som kan gi allergiske reaksjoner (mulig først etter en stund). Tabletter: Inneholder paraoransje som kan gi allergiske reaksjoner.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Samtidig behandling med cimetidin inhiberer metabolismen av mebendazol i lever. Dette medfører økte plasmakonsentrasjoner av mebendazol, spesielt ved langvarig behandling. Samtidig bruk av metronidazol bør unngås.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Mebendazol har vist reproduksjonstoksiske effekter i dyreforsøk. Risiko ved bruk under graviditet er ikke klarlagt.
Amming: Mebendazol har lav systemisk absorpsjon. Små mengder går over i morsmelk. Forsiktighet bør utvises ved bruk under amming.

 

Bivirkninger

Organklasse Bivirkning
Blod/lymfe
Ukjent frekvens Nøytropeni
Gastrointestinale
Vanlige Abdominalsmerte
Mindre vanlige Abdominalt ubehag, diaré, flatulens, kvalme, oppkast
Hud
Mindre vanlige Utslett
Ukjent frekvens Alopesi, angioødem, eksantem, Stevens-Johnsons syndrom, toksisk epidermal nekrolyse, urticaria
Immunsystemet
Ukjent frekvens Overfølsomhet (inkl. anafylaktisk og anafylaktoid reaksjon)
Lever/galle
Ukjent frekvens Hepatitt, unormal leverfunksjonstest
Nevrologiske
Sjeldne Svimmelhet
Ukjent frekvens Krampeanfall
Frekvens Bivirkning
Vanlige
Gastrointestinale Abdominalsmerte
Mindre vanlige
Gastrointestinale Abdominalt ubehag, diaré, flatulens, kvalme, oppkast
Hud Utslett
Sjeldne
Nevrologiske Svimmelhet
Ukjent frekvens
Blod/lymfe Nøytropeni
Hud Alopesi, angioødem, eksantem, Stevens-Johnsons syndrom, toksisk epidermal nekrolyse, urticaria
Immunsystemet Overfølsomhet (inkl. anafylaktisk og anafylaktoid reaksjon)
Lever/galle Hepatitt, unormal leverfunksjonstest
Nevrologiske Krampeanfall

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Følgende er sett i sjeldne tilfeller ved behandling med doser vesentlig høyere enn anbefalt, eller i lengre perioder om gangen: Alopesi, reversible forstyrrelser i leverfunksjonen, hepatitt, agranulocytose, nøytropeni og glomerulonefritt. Med unntak av agranulocytose og glomerulonefritt er disse bivirkningene også rapportert hos pasienter behandlet med standarddose mebendazol.
Symptomer: Tilfeldig overdose kan medføre abdominale kramper, kvalme, oppkast og diaré.
Behandling: Aktivt kull kan ev. gis. Symptomatisk behandling.

Egenskaper

Virkningsmekanisme: Virker lokalt i tarmlumen ved å påvirke cellulær tubulindannelse i parasittens tarm. Forstyrrer parasittenes glukoseopptak og energiomsetning i så stor grad at en autolytisk prosess inntreffer.
Absorpsjon: <10%. Tmax 2-4 timer. Utstrakt first pass-metabolisme.
Proteinbinding: 90-95%.
Fordeling: Vd: 1-2 liter/kg.
Halveringstid: 3-6 timer.
Metabolisme: Primært i lever. Plasmakonsentrasjonen av hovedmetabolittene (hydrolyserte og reduserte former av mebendazol) er høyere enn konsentrasjonen av mebendazol. Nedsatt leverfunksjon, nedsatt metabolisme og redusert galleutskillelse kan gi høyere plasmakonsentrasjoner av mebendazol.
Utskillelse: Mebendazol, de konjugerte formene av mebendazol og dets metabolitter gjennomgår til en viss grad enterohepatisk resirkulasjon og blir utskilt via nyrer og galle.

Pakninger uten resept

Inntil 30 ml mikstur og 6 stk. tabletter er unntatt fra reseptplikt.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Vermox, MIKSTUR, suspensjon:

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
20 mg/ml 30 ml
062058
-
-
* F

Vermox, TABLETTER:

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
100 mg 6 stk. (blister)
062047
-
-
* F

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 17.12.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

02.11.2020