Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Ventoline 0,2 mg/dose inhalasjonspulver, dosedispensert (Diskus)

salbutamol

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Ventoline er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Ventoline
 3. Hvordan du bruker Ventoline
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Ventoline
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Ventoline er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha forskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Ventoline inhalasjonspulver i Diskus inneholder et virkestoff, kalt salbutamol. Dette tilhører en gruppe legemidler som kalles hurtigvirkende bronkodilatorer. Hurtigvirkende bronkodilatorer virker på musklene i de små luftveiene i lungene innen få minutter. Legemidlet virker ved å utvide bronkiene slik at luftpassasjen i lungene bedres i minst 4 timer etter inhalasjon. Ventoline brukes ved astma, kronisk bronkitt, emfysem og andre lungesykdommer der utvidelse av bronkiene er nødvendig.
 
2. Hva du må vite før du bruker Ventoline
Bruk ikke Ventoline
 • dersom du er allergisk (overfølsom) overfor salbutamol eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege før bruk av Ventoline Diskus dersom du
 • har tyreotoksikose (tilstand med økt mengde hormon fra skjoldbruskkjertelen)
 • har høyt blodtrykk
 • har eller tidligere har hatt en hjertesykdom, uregelmessig hjerterytme eller hjertekrampe (såkalt angina).
 • er allergisk mot laktose eller melkeprotein
 • har diabetes (sukkersyke)
 • har lavt kaliumnivå i blodet
Noen mennesker kan få allergiske reaksjoner (overfølsomhetsreaksjoner) ved bruk av legemidler. Dersom du får noen av de symptomer som er nevnt nedenfor raskt etter inntak av Ventoline skal du slutte å bruke dette legemidlet og umiddelbart ta kontakt med lege:
 • plutselig hvesing eller tetthet i brystet
 • hovne øyelokk, ansikt eller lepper
 • hudutslett med hevelser/kuler hvor som helst på kroppen
Ta kontakt med lege hvis effekten av Ventoline varer mindre enn 3 timer.
Andre legemidler og Ventoline
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler. Visse blodtrykksmedisiner (betablokkere) kan oppheve effekten av Ventoline. Samtidig behandling med xantinderivater (slik som teofyllin), steroider som bl.a. brukes til behandling av astma og vanndrivende tabletter (diuretika) som kan brukes til behandling av høyt blodtrykk eller hjertesykdom kan føre til lavt nivå av kalium i blodet.
Graviditet og amming
Forsiktighet utvises ved graviditet. Rådfør deg derfor alltid med lege før du bruker Ventoline under graviditet.
Ventoline går over i morsmelk, men virkning på barn som ammes er ikke sannsynlig. Rådfør deg likevel med lege ved bruk av Ventoline under amming.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Ventoline antas ikke å påvirke evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner.
 
3. Hvordan du bruker Ventoline
Bruk alltid dette legemidlet slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker. Dose og doseringshyppighet må bare endres i samråd med lege. Effekten av Ventoline varer som regel i minst 4 timer.
Den vanlige dosen er:
Voksne: En til to inhalasjoner ved behov, inntil 4 ganger daglig.
Barn fra 12 år: Dosering som for voksne.
Barn 6-11 år: En inhalasjon ved behov, inntil 4 ganger daglig.
Hvis du mener at virkningen av Ventoline er for kraftig eller for svak, bør du rådføre deg med legen eller apoteket om dette.
Riktig bruk av Ventoline Diskus er beskrevet under ”Bruksanvisning” nederst i dette pakningsvedlegget.
Dersom du tar for mye av Ventoline
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf.: 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel, eller hvis barn har fått i seg legemidlet ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Dersom du har fått i deg en større dose enn anbefalt, er det større sannsynlighet for at du kan få bivirkninger som raskere hjerteslag, hodepine og at du føler deg skjelven eller rastløs (se avsnitt 4).
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Dersom din pust eller hvesing forverres rett etter inhalasjon av dette legemidlet, må du stoppe umiddelbart og ta kontakt med lege. Hvis du har tilgjengelig en annen type hurtigvirkende astmamedisin bør du prøve den så snart som mulig. Legen din vil vurdere om behandlingen bør fortsettes med en annen hurtigvirkende astmamedisin.
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Bivirkninger er listet etter hvor i kroppen de finner sted og hyppighet. Hyppighet er definert som: svært vanlige (forekommer hos mer enn 1 av 10 pasienter), vanlige (forekommer hos mer enn 1 av 100 pasienter og mindre enn 1 av 10 pasienter), mindre vanlige (forekommer hos mer enn 1 av 1000 pasienter og mindre enn 1 av 100 pasienter), sjeldne (forekommer hos mer enn 1 av 10 000 pasienter og mindre enn 1 av 1000 pasienter), og svært sjeldne (forekommer hos mindre enn 1 av 10 000 pasienter) inkludert isolerte tilfeller.
Vanlige (kan forekomme hos flere enn 1 av 100 pasienter, men færre enn 1 av 10 pasienter):
 • Skjelving, hodepine
 • Raskere puls og/eller kraftigere hjerteslag enn vanlig.
Mindre vanlige (kan forekomme hos flere enn 1 av 1000 pasienter, men færre enn 1 av 100 pasienter):
 • Hjertebank (palpitasjoner)
 • Irritasjon i munn og svelg
 • Muskelkramper
Sjeldne (kan forekomme hos flere enn 1 av 10.000 pasienter, men færre enn 1 av 1000 pasienter):
 • Nedsatt nivå av kalium i blodet
 • Utvidelse av blodårene
Svært sjeldne (kan forekomme hos færre enn 1 av 10.000 pasienter):
 • Overfølsomhetsreaksjoner inkludert hevelser (ødem), elveblest, innsnevring av bronkiene (luftrørsforgreningene), lavt blodtrykk og kollaps
 • Hyperaktivitet
 • Kortvarig pustebesvær i forbindelse med selve inhalasjonen (paradoksal bronkospasme)
 • Forstyrrelser i hjerterytmen (arytmier, inkludert atrieflimmer, supraventrikulær takykardi og ekstrasystoler)
Noen personer kan av og til oppleve brystsmerter (på grunn av hjerteproblemer som hjertekrampe, såkalt angina), men det er ukjent hvor ofte dette forekommer. Rådfør deg med legen din dersom du utvikler disse symptomene under behandling med salbutamol. Du må ikke avslutte behandlingen uten å ha rådført deg med legen din først.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Ventoline
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Oppbevares ved høyst 25ºC. Beskyttes mot frost og direkte sollys.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken og diskusen. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Ventoline
Virkestoff er salbutamolsulfat tilsvarende salbutamol 0,2 mg/dose.
Andre innholdsstoffer er laktose.
Hvordan Ventoline Diskus ser ut og innholdet i pakningen
Pakningstype: 60 doser inhalasjonspulver i Diskus inhalator
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirkerInnehaver av markedsføringstillatelsen
GlaxoSmithKline AS,
Postboks 180 Vinderen,
0319 Oslo,
Tlf: 22 70 20 00,
E-post: firmapost@gsk.no
Tilvirker
Glaxo Wellcome Production, Evreux, Frankrike eller Glaxo Wellcome Operations, Ware, UK
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert: 30.11.2015
 
Bruksanvisning
Les bruksanvisningen nøye før du begynner å bruke Diskus.
Hver dose inneholder smaksstoff, slik at du kjenner medisinen.
Når du tar Diskus ut av pakken, er den lukket.
Mangler tekstalternativ for bilde
Mangler tekstalternativ for bilde
Doseindikatoren viser deg hvor mange doser som er igjen. De fem siste dosene kommer frem i RØDT, for å gjøre deg oppmerksom på at inhalatoren snart er tom.
Ved hjelp av hendelen åpnes et lite hull inne i munnstykket. Samtidig frigjøres en dose, klar til inhalasjon. Hendelen trekker seg automatisk tilbake til utgangsposisjonen igjen når du lukker Diskus. Hvis du ved en feil trekker fram to eller flere doser før du inhalerer, får du kun i deg en dose ved inhalasjon.
Diskus er enkel å bruke. Når du skal ta en dose, følg disse 4 punktene:
1. Åpne
2. Klargjøre
3. Inhalere
4. Lukke
1. ÅPNE:
Hold med en hånd rundt Diskus beskyttelseslokk med tommelgrepsiden mot deg. Legg den andre håndens tommel i tommelgrepet og skyv dette fra deg så langt det kommer, helt til du hører et klikk.
Mangler tekstalternativ for bilde
2. KLARGJØRE:
Skyv hendelen fra deg så langt den kommer. Du har nå frigjort en dose, og Diskus er klar til bruk.
Mangler tekstalternativ for bilde
3. INHALERE:
* Pust først rolig helt ut (pust aldri ut gjennom Diskus).
* Før deretter Diskus til munnen og la leppene slutte tett inntil munnstykket.
Pust dypt inn gjennom munnen.
* Ta Diskus fra munnen.
Hold pusten i ca 10 sekunder eller så lenge det er komfortabelt.
* Pust så rolig ut.
Mangler tekstalternativ for bilde
4. LUKKE:
Skyv tommelgrepet tilbake til utgangsposisjonen igjen til du hører et klikk.
Diskus er nå klar for neste gangs bruk.
Mangler tekstalternativ for bilde
Gjenta punktene 1-4 dersom du skal ta en dose til.
HUSK:
 • Oppbevar Diskus på et tørt sted.
 • Hold Diskus lukket når den ikke er i bruk.
 • Pust aldri ut gjennom Diskus.
 • Skyv hendelen til side bare når du skal ta medisin.
Oppbevares utilgjengelig for barn.
GlaxoSmithKline AS, 2015

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

angina (angina pectoris, hjertekrampe): Brystsmerter som stråler ut til bl.a. nakke og armer. Oppstår som følge av redusert blodstrøm i hjertearteriene pga. innsnevringer.

arytmi (hjertearytmi, hjerterytmeforstyrrelse): Uregelmessig hjerterytme som følge av at de elektriske impulsene som samordner hjerteslagene ikke fungerer som normalt.

astma: Anfall av åndenød pga. kramper og betennelse i bronkiene. Anfall kan utløses av trening eller ved å puste inn et irriterende stoff. Symptomer på astma er surkling og tetthet i brystet, kortpustethet og hoste.

atrieflimmer (atriefibrillering, forkammerflimmer, atriell fibrillering, atriell fibrillasjon): Hjerterytmeforstyrrelse som oppstår i hjertets forkamre. Symptomer kan være hjertebank, rask puls, tungpustethet og svimmelhet.

diuretika (diuretikum, urindrivende middel): Legemidler som gjør at urinmengden øker. Dette fører til at kroppen kan kvitte seg med overflødig væske. Diuretika er ofte brukt ved for høyt blodtrykk (hypertensjon). De kalles også vanndrivende eller urindrivende legemidler.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

emfysem: Sykdomstilstand der alveolene i lungene blir ødelagt. Lungene mister sin elastisitet og det blir vanskeligere å puste. Dette fører til at utvekslingen av oksygen fra luften og karbondioksid (et avfallsstoff fra kroppen) forverres og oksygenmangel kan oppstå. Emfysem er ofte forårsaket av røyking, men kan også være arvelig. Lungemfysem og kronisk bronkitt gir sammen opphav til sykdommen kronisk obstruktiv lungesykdom (kols).

høyt blodtrykk (hypertensjon): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

kronisk bronkitt: Langvarig betennelse i lungenes luftrør. Sykdommen kjennetegnes av vedvarende økt slimutskillelse (mer enn 3 måneder i 2 år på rad), samt hoste. Kronisk bronkitt er ofte forårsaket av smittestoffer.

muskelkramper (muskelspasmer): Ufrivillige muskelsammentrekninger.

takykardi: Unormalt rask hjerterytme, definert som puls over 100 slag/minutt.

tyreotoksikose (hypertyreoidisme, hypertyreose, høyt stoffskifte): Høyt stoffskifte skyldes en økt mengde av stoffskiftehormonene tyroksin (T4) og/eller trijodtyronin (T3) i blodet. Stoffskiftehormonene dannes i skjoldkjertelen. Symptomer er indre uro, tretthet, svettetendens, skjelvende hender, hjertebank ev. uregelmessig puls, vekttap, diaré, menstruasjonsforstyrrelser, konsentrasjonsproblemer. Enkelte får øyeproblemer (fremstående øyne, økt tåreflod, hovne øyelokk, dobbeltsyn eller nedsatt syn). Struma forekommer særlig hos eldre.

ødem (væskeoppsamling, væskeopphopning, væskeansamling): Sykelig opphoping av væske i vevet utenfor cellene. Folkelig beskrives dette som ‘vann i kroppen’.

Diskus