Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Ventavis 10 mikrogram/ml inhalasjonsvæske til nebulisator, oppløsning

iloprost

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege, apotek eller sykepleier.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Ventavis er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Ventavis
 3. Hvordan du bruker Ventavis
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Ventavis
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Ventavis er og hva det brukes motHva Ventavis er
Virkestoffet i Ventavis er iloprost. Det imiterer et naturlig stoff i kroppen som kalles prostasyklin. Ventavis hemmer uønsket blokkering eller tilsmalning av blodkarene, slik at mer blod kan strømme gjennom årene.
Hva Ventavis brukes mot
Ventavis brukes til å behandle moderate tilfeller av primær pulmonal hypertensjon hos voksne pasienter. Primær pulmonal hypertensjon er en form for høyt blodtrykk i lungepulsåren der årsaken ikke er kjent. Dette er en tilstand der blodtrykket er for høyt i blodkarene mellom hjertet og lungene.
Ventavis brukes for å forbedre arbeidskapasitet (evnen til fysisk aktivitet) og redusere sykdomssymptomer.
Hvordan Ventavis virker
Når dampen pustes inn, føres Ventavis til lungene, der den kan virke mest effektivt i pulsåren mellom hjertet og lungene. Forbedret blodstrøm fører til bedret tilførsel av oksygen til kroppen og redusert belastning på hjertet.
 
2. Hva du må vite før du bruker Ventavis
Bruk ikke Ventavis
 • dersom du er allergisk overfor iloprost eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6),
 • dersom du har risiko for å få blødning – f.eks. hvis du har aktivt magesår eller sår i tolvfingertarmen (duodenalsår), dersom du har hatt en fysisk skade (traume), dersom du har risiko for å få blødning i kraniet,
 • dersom du har hjerteproblemer, slik som
  • dårlig blodtilførsel til hjertemuskulaturen (alvorlig koronarsykdom eller ustabil angina). Symptomer kan omfatte brystsmerter,
  • hjerteanfall i løpet av de siste 6 månedene,
  • svakt hjerte (dekompensert hjertesvikt) som ikke er under nøye medisinsk overvåking,
  • alvorlig ustabile hjerteslag,
  • en defekt på hjerteklaffene (medfødt eller ervervet) som gir dårlig hjertefunksjon (ikke relatert til for høyt blodtrykk i lungepulsåren),
 • dersom du har hatt slag i løpet av de siste 3 månedene, eller en annen hendelse som har gitt nedsatt blodtilførsel til hjernen (f.eks. forbigående iskemisk anfall),
 • dersom du har pulmonal hypertensjon som skyldes en blokkert eller trang blodåre (veno-okklusiv sykdom).
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege, apotek eller sykepleier før du bruker Ventavis:
 • Inhalering av Ventavis kan utløse pustevansker (se avsnitt 4), særlig hos pasienter med bronkospasme (plutselige muskelsammentrekninger i veggene i de små luftveiene) og hvesing. Informer legen din dersom du har en lungeinfeksjon, alvorlig astma eller kronisk lungesykdom (kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS)). Legen vil overvåke deg nøye.
 • Blodtrykket ditt kontrolleres før behandlingen, og hvis det er for lavt (øvre verdi lavere enn 85 mmHg) bør ikke behandling med Ventavis startes.
 • Som en generell regel bør du være spesielt forsiktig og prøve å unngå effekter av lavt blodtrykk, slik som besvimelse og svimmelhet:
  • Informer legen din dersom du tar andre legemidler, fordi bruk av Ventavis kan gi en kombinasjonseffekt som kan nedsette blodtrykket ditt ytterligere (se under "Andre legemidler og Ventavis").
  • Reis deg sakte når du skal opp fra en stol eller seng.
  • Hvis du har lett for å besvime med en gang du står opp, kan det være lurt å ta dagens første dose mens du fremdeles ligger.
  • Hvis du har lett for å besvime, skal du unngå alle store belastninger, f.eks. under fysiske anstrengelser. Det kan være lurt å inhalere Ventavis først.
 • Besvimelsesepisodene kan skyldes den underliggende sykdommen. Informer legen din dersom disse episodene forverres. Han/hun kan vurdere å tilpasse dosen eller endre behandlingen.
 • Informer legen din dersom du har svakt hjerte, slik som høyresidig hjertesvikt, og føler at sykdommen forverres. Symptomer omfatter hevelser i føtter og ankler, kortpustethet, hjertebank, hyppigere vannlating om natten eller ødem. Legen vil vurdere om behandlingen bør endres.
 • Dersom du får pustevansker, hoster blod og/eller svetter mye, kan dette være tegn på at du har væske i lungene (lungeødem). Stopp å ta Ventavis og informer lege umiddelbart. Han/hun vil se etter årsaken og sette i verk passende tiltak.
 • Kontakt lege dersom du har leverproblemer eller svært alvorlige nyreproblemer som krever dialyse. Du kan få en gradvis tilvenning til dosen som er forskrevet eller få en lavere dose Ventavis enn andre pasienter (se avsnitt 3. "Hvordan du bruker Ventavis").
Ventavis i kontakt med hud eller svelging av Ventavis
 • La IKKE Ventavis oppløsning komme i kontakt med hud eller øyne. Dersom dette skjer, skyll hud eller øyne umiddelbart med rikelig mengde vann.
 • Du skal IKKE drikke eller svelge Ventavis oppløsning. Dersom den svelges ved et uhell, drikk rikelig med vann og ta kontakt med lege.
Barn og ungdom
Sikkerhet og effekt av Ventavis hos barn opptil 18 år er ikke fastslått.
Andre legemidler og Ventavis
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler. Ventavis og enkelte andre legemidler kan påvirke hverandre med hensyn til hvordan de virker i kroppen.
Informer legen din dersom du bruker:
 • Legemidler som brukes til å behandle høyt blodtrykk eller hjertesykdommer, som
  • betablokkere,
  • nitrovasodilatorer,
  • ACE-hemmere.
Blodtrykket ditt kan reduseres ytterligere.
Legen kan endre dosen din.
 • Legemidler som fortynner blodet eller motvirker blodpropp, dette omfatter
  • acetylsalisylsyre (ASA – et virkestoff som finnes i mange legemidler som er febernedsettende og smertelindrende),
  • heparin,
  • legemidler av kumarintypen som hindrer blodlevring, som warfarin eller fenprokumon,
  • ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler,
  • såkalte ikke‑selektive fosfodiesterasehemmere, som pentoksifyllin,
  • selektive fosfodiesterase 3 (PDE 3)-hemmere, som cilostazol eller anagrelid,
  • tiklopidin,
  • klopidogrel,
  • glykoprotein IIb/IIIa-antagonister, som
   • abciksimab,
   • eptifibatid,
   • tirofiban,
  • defibrotid.
Legen vil følge deg nøye opp.
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar noen form for legemidler da han/hun kan gi deg mer informasjon om legemidler som du bør være forsiktig med eller unngå når du bruker Ventavis.
Inntak av Ventavis sammen med mat og drikke
Det er ikke forventet at inntak av mat og drikke påvirker Ventavis. Du bør imidlertid unngå inntak av mat og drikke under inhalering.
Graviditet
 • Hvis du har for høyt blodtrykk i lungepulsåren (pulmonal hypertensjon) skal du unngå å bli gravid, fordi graviditet kan forverre tilstanden din, som også kan bli livstruende.
 • Hvis du kan bli gravid, skal du bruke sikker prevensjon fra den dagen du begynner med behandling og under hele behandlingsperioden.
 • Hvis du er gravid, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid, skal du umiddelbart informere legen din. Ventavis skal bare brukes under graviditet dersom legen bestemmer at mulig nytte oppveier risikoen for deg og for fosteret.
Amming
Det er ukjent om Ventavis går over i morsmelk. En mulig risiko for barnet som ammes kan ikke utelukkes, og amming bør unngås under behandling med Ventavis.
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar noen form for medisin.
Nyfødte, spedbarn og gravide bør ikke være i samme rom som deg når du inhalerer Ventavis.
Kjøring og bruk av maskiner
Ventavis senker blodtrykket og kan forårsake svimmelhet eller ørhet hos noen mennesker.
Du må ikke kjøre eller bruke verktøy eller maskiner hvis du merker slike virkninger.
Ventavis inneholder etanol
Ventavis inneholder små mengder etanol (alkohol), mindre enn 100 mg per dose.
 
3. Hvordan du bruker Ventavis
Behandling med Ventavis skal kun startes av lege med erfaring i behandling av pulmonal hypertensjon.
Hvor mye skal du inhalere og hvor lenge
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege hvis du er usikker.
Hvilken dose med Ventavis som er riktig for deg og hvor lenge du skal behandles er avhengig av tilstanden din. Legen din vil gi deg råd om dette. Du må ikke endre den anbefalte dosen uten å først kontakte legen din.
Ulike nebulisatorer (inhalasjonsapparater) kan brukes til å innta Ventavis. Avhengig av type nebulisator som brukes og dose som er forskrevet, benyttes 1 ml eller 2 ml Ventavis 10 mikrogram/ml.
 • Breelib-nebulisator
Hvis du starter behandling med Ventavis, eller hvis du bytter fra en annen nebulisator, skal din første inhalasjon være med Ventavis 10 mikrogram/ml (1 ml ampulle med hvite og gule ringer). Hvis du tåler denne dosen godt, vil neste inhalasjon være med Ventavis 20 mikrogram/ml (ampulle med gule og røde ringer). Du bør fortsette med denne dosen.
Hvis du ikke tåler inhalasjon med Ventavis 20 mikrogram/ml må du rådføre deg med legen din som kan bestemme at du skal ta Ventavis 10 mikrogram/ml (1 ml ampulle).
De fleste trenger 6‑9 inhalasjonsøkter spredt utover dagen. Én inhalasjonsøkt med Breelib-nebulisator varer vanligvis i omtrent 3 minutter.
Legen din vil overvåke behandlingen når du begynner å bruke Breelib-nebulisator for å forsikre seg om at du tåler dosen samt inhalasjonens hastighet.
 • I‑Neb AAD-nebulisator (1 ml ampulle med hvite og gule ringer)
Ved oppstart av behandling med Ventavis bør den første inhalasjonsdosen vanligvis være 2,5 mikrogram iloprost tilført ved munnstykket. Hvis du tåler denne dosen godt, bør dosen din økes til 5 mikrogram iloprost og du bør fortsette med denne dosen. Hvis du ikke tåler dosen på 5 mikrogram, bør dosen reduseres til 2,5 mikrogram.
De fleste trenger 6‑9 inhalasjonsøkter spredt utover dagen. Én inhalasjonsøkt varer vanligvis omtrent 4‑10 minutter med I-Neb AAD, avhengig av forskrevet dose.
 • Venta‑Neb-nebulisator (2 ml ampulle med hvite og rosa ringer)
Ved oppstart av behandling med Ventavis bør den første inhalasjonsdosen vanligvis være 2,5 mikrogram iloprost tilført ved munnstykket. Hvis du tåler denne dosen godt, bør dosen din økes til 5 mikrogram og du bør fortsette med denne dosen. Hvis du ikke tåler dosen på 5 mikrogram, bør dosen reduseres til 2,5 mikrogram.
De fleste trenger 6‑9 inhalasjonsøkter spredt utover dagen. Én inhalasjonsøkt med Venta‑Neb varer vanligvis omtrent 4‑10 minutter, avhengig av forskrevet dose.
Ventavis kan brukes til langtidsbehandling, avhengig av ditt behov.
Dersom du har lever‑ eller nyreproblemer
Det er ikke behov for å endre dosen hos pasienter med lette eller moderate nyreproblemer (pasienter med kreatininclearance >30 ml/minutt).
Hvis du har svært alvorlige nyreproblemer og trenger dialyse eller hvis du har leverproblemer, vil legen din gi deg en gradvis tilvenning til Ventavis, og muligens forskrive færre inhalasjoner daglig. Start behandlingen med å inhalere 2,5 mikrogram iloprost ved bruk av 1 ml ampulle Ventavis 10 mikrogram/ml (med hvite og gule ringer). Bruk doseringsintervaller på 3‑4 timer (dette tilsvarer maksimalt 6 administreringer daglig). Deretter kan legen forsiktig redusere doseringsintervallene, avhengig av hvor godt du tåler behandlingen. Hvis legen bestemmer å øke dosen ytterligere til 5 mikrogram, skal doseringsintervall på 3‑4 timer igjen benyttes først, og reduseres avhengig av hvor godt du tåler behandlingen.
Hvis du mener at virkningen av Ventavis er for kraftig eller for svak, bør du rådføre deg med lege eller apotek.
Be legen om å få hjelp til å gjøre deg godt kjent med bruk av nebulisatoren. Du må ikke bytte til en annen nebulisator uten først å rådføre deg med legen som behandler deg.
Hvordan legemidlet inhaleres
For hver inhalasjonsøkt skal du bruke en ny ampulle med Ventavis. Like før du begynner å inhalere bryter du glassampullen og heller oppløsningen i medisineringskammeret ved å følge bruksanvisningen til nebulisatoren.
Følg nøye instruksjonene som følger med nebulisatoren, spesielt instruksjonene vedrørende hygiene og rengjøring av nebulisatoren.
Bruk alltid Ventavis slik legen din har fortalt deg.
 • Ventavis 10 mikrogram/ml inhalasjonsvæske til nebulisator inhaleres ved hjelp av nebulisatoren legen har forskrevet (enten Breelib-, Venta‑Neb- eller I-Neb AAD-systemet).
 • Nebulisatoren gjør Ventavis-oppløsningen om til en damp som du puster inn gjennom munnen.
 • Ved inhalering bør du bruke et munnstykke for å hindre at Ventavis kommer i kontakt med huden din. Ikke bruk ansiktsmaske.
 • Følg nøye alle instruksjoner som følger med nebulisatoren. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
 • All Ventavis oppløsning som er igjen i nebulisatoren etter inhalasjon skal kastes (se avsnitt 5).
Ventilering av rom
Pass på at rommet der du har utført behandling med Ventavis er godt ventilert eller utluftet. Andre personer kan utilsiktet bli utsatt for Ventavis via luften i rommet. Det er spesielt viktig at nyfødte, spedbarn og gravide ikke er i samme rom som deg når du inhalerer Ventavis.
 • Breelib
Fyll medisineringskammeret med Ventavis umiddelbart før bruk. For å fylle skal du følge nebulisatorens bruksanvisning.

Nebulisator

Legemiddel

Dose iloprost ved munnstykket

Anslått inhalasjonstid

Breelib

Ventavis 10 mikrog/ml (1 ml ampulle med hvite og gule ringer)

2,5 mikrog

3 minutter

 • I‑Neb AAD
1. Like før du begynner å inhalere bryter du glassampullen som inneholder 1 ml oppløsning, som er merket med to fargeringer (hvit - gul), og heller hele innholdet i medisineringskammeret til nebulisatoren.
2. Den forhåndsinnstilte dosen som I-Neb AAD-systemet gir, reguleres av nebulisatorens medisineringskammer i kombinasjon med en reguleringsskive. Det finnes to ulike medisineringskamre med ulik fargekode. For hvert medisineringskammer finnes det en reguleringsskive med tilsvarende fargekode:
 • For dosen på 2,5 mikrogram brukes medisineringskammeret med den rødfargede hendelen sammen med den røde reguleringsskiven.
 • For dosen på 5 mikrogram brukes medisineringskammeret med den lillafargede hendelen sammen med den lilla reguleringsskiven.
3. For å sikre at du får den dosen som er forskrevet må du sjekke fargen på medisineringskammeret og fargen på reguleringsskiven. De skal begge ha samme farge, enten rød for dosen på 2,5 mikrogram eller lilla for dosen på 5 mikrogram.

Nebulisator

Dose iloprost ved munnstykket

Anslått inhalasjonstid

I-Neb AAD

2,5 mikrogram5 mikrogram

3,2 minutter 6,5 minutter

Tabellen under oppsummerer bruksanvisningen for I‑Neb:
Mangler tekstalternativ for bilde
 • Venta‑Neb
1. Like før du begynner å inhalere bryter du glassampullen som inneholder 2 ml oppløsning, og som er merket med to fargeringer (hvit - rosa), og heller hele innholdet i medisineringskammeret til nebulisatoren.
2. To programmer kan benyttes:
3. Legen din vil justere Venta‑Neb til det programmet du trenger for å få den dosen som er foreskrevet til deg.
 • P1 Program 1: 5 mikrogram virkestoff ved munnstykket, 25 inhalasjonssykluser.
 • P2 Program 2: 2,5 mikrogram virkestoff ved munnstykket, 10 inhalasjonssykluser.
4. Du bør bruke den grønne ledeplaten for å få optimal dråpestørrelse under administreringen av Ventavis.

Nebulisator

Dose iloprost ved munnstykket

Anslått inhalasjonstid

Venta‑Neb

2,5 mikrogram
5 mikrogram

4 minutter
8 minutter

For ytterligere detaljer, se bruksanvisningen for nebulisatoren eller spør legen.
Dersom du tar for mye av Ventavis
Dersom du tar for mye av Ventavis, kan du få svimmelhet, hodepine, flushing (rødme i ansiktet), kvalme, smerter i kjeven eller ryggsmerter.
Du kan også få nedsatt eller økt blodtrykk, bradykardi (redusert hjerterytme), takykardi (økt hjerterytme), oppkast, diaré, eller smerter i armer eller bein. Dersom noe av dette oppstår når du har tatt for mye av Ventavis:
 • stans inhaleringsøkten
 • kontakt lege
Legen vil overvåke deg og behandle deg dersom du får noen symptomer. Ingen spesifikk motgift er kjent.
Dersom du har glemt å ta Ventavis
Du må ikke ta en dobbel dose som erstatning for en glemt dose. Spør legen din hva du bør gjøre.
Dersom du avbryter behandling med Ventavis
Dersom du avbryter eller ønsker å avbryte behandlingen, bør dette diskuteres med legen først.
Spør lege, apotek eller sykepleier dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Følgende alvorlige bivirkninger kan forekomme. Ta kontakt med legen din umiddelbart dersom du får slike bivirkninger.
Svært vanlige (forekommer hos flere enn 1 av 10 personer):
 • Blødningsepisoder (hovedsakelig neseblødning (epistaksis) og opphosting av blod (hemoptyse)) kan være svært vanlig, særlig hvis du også bruker blodfortynnende legemidler (antikoagulanter).
  Risikoen for blødning kan være økt hos pasienter som samtidig får legemidler som hemmer blodplateaggregering eller antikoagulanter (se også avsnitt 2).
  Fatale tilfeller inkludert blødninger i hjernen (cerebral og intrakraniell blødning) er rapportert i svært sjeldne tilfeller.
Vanlige (forekommer hos inntil 1 av 10 personer):
 • Besvimelse (synkope) er et symptom på selve sykdommen, men kan også forekomme under behandling med Ventavis. (se også avsnitt 2 "Advarsler og forsiktighetsregler", for råd om hva du kan gjøre for å unngå dette).
 • Lavt blodtrykk (hypotensjon)
Ikke kjent (kan ikke anslås ut ifra tilgjengelige data):
 • Bronkospasme (plutselige muskelsammentrekninger i veggene i de små luftveiene) og hvesing (se også avsnitt 2 "Advarsler og forsiktighetsregler")
Andre mulige bivirkninger er listet nedenfor etter hyppighet:
Svært vanlige: forekommer hos flere enn 1 av 10 personer
 • blodkarene utvider seg (vasodilatasjon). Symptomer kan være rødme i ansiktet.
 • ubehag i brystet / brystsmerter
 • hoste
 • hodepine
 • kvalme
 • smerter i kjeven/krampe i kjevemusklene (trismus)
 • hevelse i armer og bein (perifert ødem)
Vanlige: forekommer hos inntil 1 av 10 personer
 • pustevansker (dyspné)
 • svimmelhet
 • oppkast
 • diaré
 • smerter ved svelging (faryngolaryngeal irritasjon)
 • irritasjon i svelget
 • irritasjon i munn og på tunge, inkludert smerte
 • utslett
 • rask hjerterytme (takykardi)
 • bli oppmerksom på særlig raske eller harde hjerteslag (palpitasjoner)
Ikke kjent: hyppigheten kan ikke anslås ut ifra tilgjengelige data
 • nedsatt antall blodplater (trombocytopeni)
 • overfølsomhet (dvs. allergi)
 • endret smakssans (dysgeusi)
Andre mulige bivirkninger
 • Hevelser, hovedsakelig i ankler og bein, på grunn av væskeansamling (perifert ødem) er et svært vanlig symptom på selve sykdommen, men kan også forekomme under behandling med Ventavis.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Ventavis
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken og ampullen.
Dette legemidlet krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser.
All Ventavis-oppløsning som er igjen i nebulisatoren etter inhalasjon skal kastes.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Ventavis:
 • Virkestoff er iloprost.
1 ml oppløsning inneholder 10 mikrogram iloprost (som iloprosttrometamol).
Hver ampulle med 1 ml inneholder 10 mikrogram iloprost.
Hver ampulle med 2 ml inneholder 20 mikrogram iloprost.
 • Andre innholdsstoffer er trometamol, etanol, natriumklorid, saltsyre for pH-justering og vann til injeksjonsvæsker.
Hvordan Ventavis ser ut og innholdet i pakningen:
Ventavis er en klar, fargeløs inhalasjonsvæske til nebulisator som inhalereres med nebulisatorene Breelib, I-Neb eller Venta-Neb.
Ventavis 10 mikrogram leveres i fargeløse ampuller, som inneholder enten 1 ml eller 2 ml inhalasjonsvæske til nebulisator, oppløsning.
Ventavis 10 mikrogram/ml fås i følgende pakninger:
 • 1 ml ampuller til bruk med Breelib- eller I‑Neb-nebulisatorer:
  • Pakning som inneholder 30 eller 42 ampuller til bruk med Breelib- og I‑Neb-nebulisator.
  • Multipakning som inneholder 168 (4 × 42) ampuller til bruk med Breelib- og I‑Neb‑nebulisator.
  • Multipakning som inneholder 168 (4 × 42) ampuller med et sett med forbruksvarer til Breelib (som inneholder 1 munnstykke og 1 medisineringskammer).
Ampullene som inneholder 1 ml er merket med to fargeringer (hvit - gul).
 • 2 ml ampuller til bruk med Venta‑Neb:
  • Pakning som inneholder 30, 90, 100 eller 300 ampuller.
  • Multipakning som inneholder 90 (3 × 30) eller 300 (10 × 30) ampuller.
Ampullene som inneholder 2 ml er merket med to fargeringer (hvit ‑ rosa).
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen:
Bayer AG
51368 Leverkusen
Tyskland
Tilvirker:
Berlimed S.A.
Polígono Industrial Santa Rosa s/n
28806 Alcalá de Henares
Madrid
Spania
For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til den lokale representant for innehaveren av markedsføringstillatelsen.
Norge
Bayer AS
Tlf. +47 23 13 05 00
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 02/2019
Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til Det europeiske legemiddelkontoret (The European Medicines Agency): http://www.ema.europa.eu.
Der kan du også finne lenker til andre nettsteder med informasjon om sjeldne sykdommer og behandlingsregimer.
 
Påfølgende informasjon er bare beregnet på helsepersonell:Instruksjoner for bruk og håndtering
Pasienter som er stabilisert på én nebulisator bør ikke bytte til en annen nebulisator uten nøye overvåking av behandlende lege, ettersom ulike nebulisatorer har vist seg å produsere aerosoler med litt ulike fysiske egenskaper og kan levere oppløsningen raskere (se pkt. 5.2 i preparatomtalen).
For å minimere utilsiktet eksponering anbefales det å holde rommet godt ventilert.
 • Breelib
Ved bruk av Breelib-nebulisator, følg bruksanvisningen som følger med nebulisatoren.
Fyll medisineringskammeret med Ventavis umiddelbart før bruk.

Nebulisator

Legemiddel

Dose iloprost ved munnstykket

Anslått inhalasjonstid

Breelib

Ventavis 10 mikrog/ml (1 ml ampulle med hvite og gule ringer)

2,5 mikrog

3 minutter

 • I‑Neb AAD
I-Neb AAD-systemet er et bærbart, håndholdt nebulisatorsystem med vibrerende trådduksteknologi. Dette systemet genererer dråper med ultralyd, som presser oppløsningen gjennom en trådduk. I‑Neb AAD-nebulisator har også vist seg å være egnet for administrering av Ventavis 10 mikrogram/ml (1 ml ampulle med hvite og gule ringer).
Målt MMAD for aerosoldråpene var 2,1 mikrometer.
Denne nebulisatoren overvåker pustemønstrene for å fastsette aerosolpulstiden som er nødvendig for å levere den forhåndsinnstilte dosen på 2,5 eller 5 mikrogram iloprost.
Dosen som leveres av I‑Neb AAD-systemet, reguleres av nebulisatorens medisineringskammer i kombinasjon med en reguleringsskive. Hvert medisineringskammer er fargekodet og har en tilhørende fargekodet reguleringsskive.
 • For dosen på 2,5 mikrogram brukes medisineringskammeret med den røde hendelen sammen med den røde reguleringsskiven.
 • For dosen på 5 mikrogram brukes medisineringskammeret med den lilla hendelen sammen med den lilla reguleringsskiven.
For hver inhalasjonsøkt med I‑Neb AAD blir innholdet i én ampulle med 1 ml Ventavis, med to fargeringer (hvit ‑ gul) overført til medisineringskammeret umiddelbart før bruk.

Nebulisator

Dose iloprost ved munnstykket

Anslått inhalasjonstid

I-Neb AAD

2,5 mikrogram
5 mikrogram

3,2 minutter
6,5 minutter

Tabellen under oppsummerer bruksanvisningen for I‑Neb for Ventavis:
Mangler tekstalternativ for bilde
 • Venta‑Neb
Venta‑Neb, en bærbar batteridrevet ultralydnebulisator, har også vist seg å være egnet for administrering av Ventavis 10 mikrogram/ml. Målt MMAD for aerosoldråpene var 2,6 mikrometer. For hver inhalasjonsøkt blir innholdet i én ampulle med 2 ml Ventavis 10 mikrogram/ml inhalasjonsvæske til nebulisator, merket med to fargeringer (hvit - rosa), overført til nebulisatorkammeret umiddelbart før bruk.
To programmer kan benyttes:
 • P1 program 1: 5 mikrogram virkestoff ved munnstykket, 25 inhalasjonssykluser.
 • P2 program 2: 2,5 mikrogram virkestoff ved munnstykket, 10 inhalasjonssykluser.
Legen velger forhåndsinnstilt program.
Venta‑Neb signaliserer med et optisk og et akustisk signal at pasienten skal inhalere. Den stanser etter at forhåndsinnstilt dose er administrert. For å oppnå optimal dråpestørrelse for administreringen av Ventavis, skal den grønne ledeplaten brukes. For detaljer, se bruksanvisningen for Venta‑Neb nebulisator.

Nebulisator

Dose iloprost ved munnstykket

Anslått inhalasjonstid

Venta-Neb

2,5 mikrogram
5 mikrogram

4 minutter
8 minutter

Effekt og toleranse av inhalert iloprost er ikke fastlagt ved administrering med andre nebulisatorsystemer som gir andre nebuliseringsegenskaper av iloprostoppløsningen.

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

ace-hemmer: (ACE: Angiotensin Converting Enzyme) Legemiddel som brukes til å senke blodtrykket. ACE-hemmere reduserer nivået av angiotensin. Angiotensin er et hormon som trekker sammen kroppens blodårer, og øker dermed motstanden i blodomløpet. Når angiotensinkonsentrasjonen reduseres, øker blodårenes diameter og blodtrykket reduseres.

acetylsalisylsyre (asa): Legemiddel med smertestillende, febernedsettende og betennelsesdempende effekt. Reduserer også blodplatenes evne til å klumpe seg sammen (aggregere).

aerosol: Finfordelte faste eller flytende stoffer som er blandet med gass, vanligvis luft. Eksempler på aerosoler er røyk, tåke og spray. Visse legemidler gis som aerosoler, f.eks. nesesprayer og inhalasjonslegemiddel.

allergi: Overfølsomhet, unormal følsomhet for visse fremmede stoffer (allergener). Det er kroppens immunsystem som gjenkjenner og reagerer på allergenet. Vanlige allergener er pollen, mugg og pelsdyr, og diverse matvarer som melk, egg og nøtter. Når kroppen kommer i kontakt med allergenet frisetter immunforsvaret substansen histamin, som utløser reaksjoner som rennende nese, nysing, opphovning, røde øyne og andre kroppsreaksjoner.

angina (angina pectoris, hjertekrampe, ap): Brystsmerter som stråler ut til bl.a. nakke og armer. Oppstår som følge av redusert blodstrøm i hjertearteriene pga. innsnevringer.

antagonist: Substans som hemmer virkningen av en annen substans ved konkurrerende binding til reseptorer. Reseptorer finnes bl.a. i celleveggene hvor de formidler et bestemt signal når en bestemt substans binder seg til reseptoren. Dette signalet kan da hemmes ved bruk av en antagonist som bindes til samme reseptor.

antiinflammatorisk: Betennelsesdempende. Som motvirker betennelse, dvs. opphovning, rødhet og smerter.

astma: Anfall av åndenød pga. kramper og betennelse i bronkiene. Anfall kan utløses av trening eller ved å puste inn et irriterende stoff. Symptomer på astma er surkling og tetthet i brystet, kortpustethet og hoste.

blodplater (trombocytter): Trobocytter/blodplater er skiveformede fragmenter av store hvite blodceller som kalles megakarocytter. Blodplater har en viktig funksjon ved blødning, siden de inneholder stoffer som er nødvendige for at blod skal størkne. De kan også klebre seg sammen for å tette hullet i en blodårevegg hvis denne skades.

bradykardi: Defineres ofte som under 60 slag pr. minutt.

cerebral: Som gjelder storhjernen.

dialyse: Rensing av blod for avfallsstoffer og overflødig væske. Rensingen gjøres ved hjelp av en spesiell maskin, vanligvis på sykehus. Det fins to typer dialyse, hemodialyse; rensing av blod og peritoneal dialyse; rensing av blodet via bukhulen.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

duodenalsår (ulcus duodeni, tolvfingertarmsår): Sår på tolvfingertarmen, som hovedsakelig er forårsaket av bakterien Helicobacter pylori. Duodenalsår behandles både med legemidler som reduserer syreproduksjonen i magen og med antibiotika som dreper Helicobacter pylori.

dyspné (tung pust, tungpustethet): Tung og anstrengende pust. Oppstår vanligvis ved anstrengelse, men ved visse hjerte- og lungesykdommer, selv ved hvile.

flushing (rødming): Plutselig varmefølelse, hudrødme

hypertensjon (høyt blodtrykk): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

hypotensjon (lavt blodtrykk): Lavt blodtrykk kan føre til svimmelhet og besvimelse. Lavt blodtrykk kan være en bivirkning av behandling mot høyt blodtrykk. Normalt blotrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) 120 mm Hg og undertrykk (diastolisk trykk) 80 mm Hg.

kreatininclearance (clcr): (ClCR: Creatinine clearance) Kreatininclearance er det volum blodplasma som helt renses for kreatinin pr. tidsenhet. Verdien sier noe om nyrefunksjonen. Ved nyresykdom faller verdien, vanligvis også ved økende alder.

kronisk obstruktiv lungesykdom (kols): Kronisk obstruktiv lungesykdom/kols er en samlebetegnelse for sykdommer der utpustingen er vedvarende forverret fordi luftpassasjen i bronkiene er hemmet, blant annet på grunn av kronisk betennelse i slimhinnene og redusert elastisitet. Symptomer kan være hoste, økt slimproduksjon og tungpustethet.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

takykardi: Unormalt rask hjerterytme, definert som puls over 100 slag/minutt.

trombocytopeni (trombopeni, blodplatemangel): Redusert antall trombocytter (blodplater) i blodet.

ultralyd: Ultralyd er høyfrekvente lydbølger (over 30 000 Hz pr. sekund). Brukes både i ultralydbehandling og ultralydundersøkelse (diagnose). Under en ultralydundersøkelse sendes lydbølgene inn i kroppen, og ulike vev reflekterer lyden tilbake som ekko. Dette fanges opp av ultralydapparatet som omdanner lyden til bilder.

ødem (væskeoppsamling, væskeopphopning, væskeansamling): Sykelig opphoping av væske i vevet utenfor cellene. Folkelig beskrives dette som ‘vann i kroppen’.